Погоджено Затверджено Зам. Директора Директор зош №43 з нвр андрійчук М. ВСкачати 220,28 Kb.
Дата конвертації12.12.2016
Розмір220,28 Kb.
Погоджено Затверджено

Зам. Директора Директор ЗОШ № 43

з НВР Андрійчук М.В.

Пермякова П.В.

_________________________________ _______________________________

Календарно-тематичне планування з української мови та літератури

в 6 класі
м. Сімферополь

АР Крим


на 2011/2012 навчальний рік
Планування складене відповідно до програми

українська мова 5-12 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.

Київ, «Ірпінь» – 2005 р.
Кількість годин на тиждень: 3 години
Планування складене відповідно до програми

українська література 5-12 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

Київ, «Ірпінь» – 2005 р.
Кількість годин на тиждень: 2 години

П.І.Б. Ярова Ірина ВікторівнаНомер

уроку


Тема

Дата

проведення1

Краса і багатство української мови.
2

РЗМ № 1. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складові.
3

РЗМ № 2. Жанри мовлення, особливості їх побудови. Навчальне аудіювання.
4

Словосполучення й речення. Просте речення. Головні члени речення.
5

Звертання, вставні слова, однорідні члени речення. Розділові знаки в простому реченні.
6

Складне речення. Пряма мова.
7

Структура тексту. Тема й основна думка тексту. Види зв’язку речень у тексті.
8

Типи і стилі тексту. Поняття про офіційно-діловий стиль.
9

РЗМ № 3. Текст, його основні ознаки. Навчальне читання мовчки.
10

РЗМ № 4. Навчальний письмовий докладний переказ тексту-роздуму.
11

Контрольна робота № 1 (диктант). Контрольне аудіювання.
12

Групи слів за їх походженням: власне українські й запозичені слова.
13

Робота із тлумачним словником української мови і словником іншомовних слів.
14

Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова, неологізми.
15

Уживання застарілих слів і неологізмів у мовленні, визначення їх ролі у текстах різних стилів.
16

РЗМ № 5. Типи мовлення. Особливості побудови опису приміщення.
17

РЗМ № 6. Навчальний усний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення.
18

Групи слів за вживанням: загальновживані і стилістично забарвлені слова.
19

Стилістична роль діалектизмів професійних слів, просторічних слів і жаргонізмів.
20

Офіційно-ділова лексика.
21

РЗМ № 7. Ділові папери. План роботи.
22

РЗМ № 8. Ділові папери. Оголошення.
23

Контрольна робота № 2 (тестування).
24

Змінювання і творення слів. Основні способи словотвору.
25

Творення нових слів. Тренувальні вправи.
26

Поняття про словотвірний словник. Творення поетичних неологізмів.
27

РЗМ № 9. Контрольний письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення.
28

Зміни приголосних при творенні слів із суфіксами –ИН- від прикметників на –СЬК-, -ЦЬК-; буквосполученням –ЧН-, -ЩН-.
29

Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами – СЬК-, -ЦЬК-, -ЗЬК- та іменників із суфіксами –СТВ-, -ЦТВ-, -ЗТВ-.
30

РЗМ № 10. Контрольний усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень.
31

РЗМ № 11. навчальний письмовий твір-опис приміщення на основі особистих вражень.
32

Складні слова. Сполучні О, Е у складних словах. Правопис складних слів разом і через дефіс.
33

Творення і правопис складноскорочених слів.
34

Написання слів з ПІВ-, словотворчий аналіз самостійних частин мови.
35

Контрольна робота № 3 (тестування). Контрольне читання мовчки.
36

Загальна характеристика частин мови.
37

Іменник як частина мови. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
38

Іменники – назви істот і неістот. Іменники загальні і власні.
39

Велика буква і лапки у власних назвах. Система тренувальних вправ.
40

РЗМ № 12. Контрольний усний переказ тексту з елементами опису природи.
41

РЗМ № 13. Контрольний письмовий вибірковий переказ тексту з елементами опису природи.
42

Рід іменників. Іменники спільного роду.
43

Число іменників. Іменники однини чи множини.
44

Відмінки іменників їх значення.
45

Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни.
46

РЗМ № 14. Навчальний усний твір-опис природи на основі особистих вражень
47

Особливості творення іменників. Морфологічний розбір іменників.
48

Контрольна робота № 4. Тестові завдання.
49

Відмінювання іменників першої відміни.
50

Відмінювання іменників другої відміни.
51

Відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку.
52

Правопис іменників першої та другої відмін у кличному відмінку.
53

Відмінювання іменників третьої та четвертої відміни.
54

РЗМ № 15. Основні джерела матеріалу для твору і його систематизації. Складний план готового тексту і простий план власного висловлювання.
55

РЗМ № 16. Навчальний усний твір-оповідання за жанровою картиною.
56

РЗМ № 17. Навчальний письмовий твір-опис природи за картиною.
57

Букви Е, И, І в суфіксах – ЕЧОК-, -ЄЧОК-, -ЕЧК-, -ИЧОК-, -ИЧК-, -ІН-, -ИН-, -ИВ-, -ЕВ-.
58

Правопис незмінюваних іменників. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини.
59

НЕ з іменниками.
60

Написання й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові.
61

Контрольна робота № 5. Контрольний диктант.
62

Прикметник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
63

Групи прикметників за значенням.
64

Перехід прикметників з однієї групи в іншу. Повні й короткі форми.
65

РЗМ № 18. Навчальний письмовий переказ тексту з творчим завданням.
66

Ступені порівняння якісних прикметників їх творення.
67

Творення форм вищого й найвищого ступенів порівняння якісних прикметників.
68

Прикметники м’якої і твердої групи. Відмінювання прикметників.
69

Творення прикметників. Морфологічний розбір прикметників.
70

Контрольна робота № 6. Тестування. Контрольне аудіювання.
71

Відмінювання прикметників твердої і м’якої груп.
72

Написання прикметникових суфіксів.
73

Букви Е, О, И у прикметникових суфіксах.
74

РЗМ № 19. Усне повідомлення на лінгвістичну тему.
75

Написання НЕ з прикметниками.
76

Написання одної і двох букв Н у прикметниках.
77

Написання складних прикметників разом і через дефіс.
78

Написання прізвищ прикметникової форми.
79

Контрольна робота № 7. Диктант. Контрольне читання мовчки.
80

Числівник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
81

Числівники кількісні і порядкові.
82

РЗМ № 20. Письмовий твір-роздум про вчинки люде на основі власних спостережень і вражень.
83

Числівники прості, складні і складені.
84

Відмінювання кількісних числівників.
85

Буква м’який знак у числівниках. Уживання кількісних числівників у іменниках.
86

Відмінювання порядкових числівників. Написання порядкових числівників.
87

РЗМ № 21. Контрольний усний вибірковий переказ тексту наукового стилю.
88

Творення числівників. Морфологічний розбір числівника.
89

Контрольна робота № 8. Тестування.
90

Займенник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
91

Розряди займенників за значенням.
92

Особові займенники і їх відмінювання. Зворотний займенник СЕБЕ.
93

РЗМ № 22. Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей.
94

Відносні й питальні займенники їх відмінювання.
95

Заперечні й неозначені займенники. Їх відмінювання.
96

Написання разом і через дефіс неозначених і заперечних займенників.
97

РЗМ № 23. Складання й розігрування діалогів.
98

Присвійні, вказівні й означальні займенники.
99

Уживання займенників для зв’язку речень у тексті. Морфологічний розбір займенників.
100

Контрольна робота № 9. Тестування.
101

РЗМ № 24. Контрольний письмовий твір-оповідання на основі побаченого.
102

Узагальнення й систематизація вивченого з лексикології.
103

Узагальнення й систематизація вивченого зі словотвору й орфографії.
104

Узагальнення й систематизація вивченого з морфології та орфографії.
105

Підбиття підсумків за рік.

Вступ

1

Вступ. Письменник – особливо обдарована людина. Книжка в житті людей. Як писалися книги в Київській Русі2

Календарно-обрядові пісні, їх різновиди. Веснянки. ( «Ой весна, весна-днем красна», «Ой кувала зозуленька», «Кривий танець»)3

Пісні літнього календарного циклу. «У ржі на межі», «Ой біжить, біжить мала дівчина», «Проведу я русалочки до бору», «Заплету віночок», «Ой вінку, мій вінку», «Купайло, купайло», «Маяло житечко, маяло», «Там у полі криниченька»4

Пісні зимового циклу: « Ой хто ,хто Миколая любить», «Засівна», «Нова радість стала», «Добрий вечір тобі, пане господарю!», «Щедрик, щедрик, щедрівочка»5

Народні колискові пісні. «Ой ти, коте, коточок», «Ой ну, люлі, дитя, спать»6

Пісні літературного походження. «Ще не вмерла Україна» П.Чубинського, М.Вербицького7

Легенда про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею. «Молитва» О.Кониського, «На долині туман» В.Діденка8

Стрілецькі пісні. «Ой у лузі червона калина похилилася» С.Чарнецького і Г.Труха, «Гей видно село» Л.Лепкого9

РМ 1.Письмова творча робота про роль і місце пісні в житті українців10

М Вороний «Євшан-зілля»11

Т.Г.Шевченко «Тарасова ніч»12

Т.Г.Шевченко «Думка» ( «Тече вода в синє море…»), «Іван Підкова». Патріотичні мотиви творів поета13

Контрольна робота 1. «Загадково прекрасна і славна давнина України»


Я і світ

14

Позакласне читання 1.Б.Комар «Диваки»15

Леся Українка«Мрії» ,«Як дитиною, бувало…», «Тиша морська»16

В.Винниченко «Федько-халамидник». Художня розповідь про дивовижного хлопчика Федька17

В.Винниченко «Федько-халамидник». Федько як особистість18

С.Черкасенко «Маленький горбань».Твір про красу і незахищеність людської душі19

РМ 2. Усне складання плану образу Павлика як душевно красивого і щедрого хлопчика20

С Чернілевський «Теплота родинного інтиму», «Забула внучка в баби черевички…»21

О.Довженко «Зачарована Десна». Великий і чарівний світ дитинства у творі22

О.Довженко«Зачарована Десна».Опис вражень малого Сашка23

Контрольний класний твір 1.24

Позакласне читання 2. М.Вовчок Девять братів і десята сестра Галя»25

Л.Костенко Коротка розповідь про письменницю. «Кольорові миші» «Пісенька про космічного гостя», «Дощ полив»26

Є.Гуцало «Олень Август». Ідея неординарного власного погляду на світ27

І.Жиленко «Жар-птиця», «Підкова», «Гном у буфеті»28

І. Калинець «Дивосвіт» ( «Стежечка», «Блискавка», «Веселка», «Криничка», «Дим»)29

І. Калинець «Писанки», «Хлопчик-фігурка, який задоволений собою»30

Емма Андієвська «Казка про яян» Прихований повчальний зміст твору. Я і зовнішній світ. Я та інші люди31

Контрольна робота2. «Я і світ»32

Література рідного краю 1


Пригоди і романтика

33

В.Нестайко « Тореадори з Васюківки». Захоплюючий пригодницький сюжет твору34

В.Нестайко « Тореадори з Васюківки». Мрія і дійсність у творі35

В.Нестайко « Тореадори з Васюківки». Смішне, комічне, романтичне у творі36

В.Нестайко « Тореадори з Васюківки».Поведінка героїв твору, їх вчинки37

Виразне читання найцікавіших епізодів твору В.Нестайка « Тореадори з Васюківки».38

Позакласне читання 3. В.Нестайко «Незнайомець з тринадцятої квартири»39

В.Близнець. Коротко про митця. «Звук павутинки»40

В.Близнець. «Звук павутинки». Неповторний світ дитинства – старт у майбутнє доросле життя41

В.Близнець. «Звук павутинки». Світ, у якому живе Льонька42

В.Близнець. «Звук павутинки». Значення у творі образу вченого Адама43

В.Близнець. «Звук павутинки».Образ допитливого44

В.Близнець. «Звук павутинки». Дивовижність і краса світу (образи звуку павутинки, Ніни, кораблика)45

Контрольний класний твір 2.46

Позакласне читання 4. В Близнець «Женя і Синько»47

Я.Стельмах Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера». Таємничі, веселі й незвичайні події в повісті48

Я.Стельмах Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера». Допитливість, винахідливість хлопчиків49

Я.Стельмах Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера». Роздуми про уяву, фантазію у житті сучасної людини50

Я.Стельмах Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера». Усвідомлення значення романтики в житті людини51

Я.Стельмах Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера». Характеристика образів Сергія і Митька52

Контрольна робота 3. «Пригоди і романтика»


Гумористичні твори54

Велика роль гумору в житті українців. Жанрова різноманітність гумористичних творів. Л.Глібов «Жаба і Віл»55

Л.Глібов «Щука», «Муха і Бджола»56

Виразне читання байки Л.Глібова57

РМ3. Творча робота. Усне складання власної байки58

С.Руданський «Пан та Іван в дорозі»59

С.Руданський «Козак і король», «Запорожці у короля»60

РМ 4. Письмовий твір-роздум61

С.Васильченко Свекор»62

С.Васильченко «Басурмен». Доброзичливий гумор у творі63

С.Олійник «Ля-ля-ля»64

С.Олійник «Чудо в черевику»65

П.Глазовий «Тарас Бульба в Києві»66

П.Глазовий «Найважча роль» «Заморські гості»67

Контрольна робота 4. «Гумористичні твори»68

Література рідного краю69

Література рідного краюКаталог: files
files -> Відділ освіти Криничанської райдержадміністрації
files -> Звичаї та обряди українців
files -> Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Крохмаль Валентина Федорівна На допомогу молодому вчителю Схвалено радою методичного
files -> Календарно-тематичне планування з української мови для 5 класу
files -> Дячук І. А. На допомогу класному керівникові «Ціннісне ставлення дітей до сім’ї, родини, людей»
files -> Н.І. Дяченко, Т. В. Ружанська ігрова діяльність на бібліотечних уроках як засіб виховання інтересу до книги, становлення І розвитку читацької компетентності школярів
files -> Юлия Борисовна Гиппенрейтер Продолжаем общаться с ребенком. Так?
files -> Урок Тема Морфологічна будова слова. Засоби словотворення
files -> Робоча програма з української мови для 5 11 класів рівень: загальноосвітній Учитель Герасименко ОленаМиколаївна


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал