Погоджено: затвердженоСкачати 80,04 Kb.
Дата конвертації29.01.2017
Розмір80,04 Kb.


ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:

Начальник управління освіти Наказ ректора ЧОІППО

і науки Чернігівської імені К.Д. Ушинського

облдержадміністрації від 22.05.2012 №59

____________А.А. Заліський _________В.М. Тандура

Положення

про авторську творчу майстерню вчителів

Педагогу недостатньо просто поповнювати теоретичні знання. Він повинен уміти впроваджувати результати наукових досліджень у повсякденну діяльність. Звичайно, наука не може дати точних рецептів для кожного конкретного випадку, оскільки, як зауважував К.Д. Ушинський, передати досвід неможливо, передається лише виведена з досвіду думка.Упровадження результатів наукових досліджень у практику є цілеспрямованим процесом, який забезпечує організацію педагогічної діяльності на основі наукових закономірностей, висновків, рекомендацій. При цьому важлива роль відводиться талановитим і досвідченим учителям, які можуть суттєво впливати на зростання рівня педагогічної майстерності освітян. Створення авторських творчих майстерень учителів є одним із перспективних напрямів удосконалення системи післядипломної педагогічної освіти, урізноманітнення форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Загальні принципи

  1. Дане Положення визначає нормативно-правові, змістово-діяльнісні та фінансові засади функціонування авторської творчої майстерні вчителів.

  2. У своїй діяльності авторська творча майстерня вчителів керується законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, Положенням про районний (міський) методичний кабінет (центр), затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12 2008 №1119, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 10. 2010 №930, іншими нормативно-правовими актами України в галузі освіти, даним Положенням.

  3. Авторська творча майстерня вчителів створюється на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського при кафедрах, центрах і відділах.

  4. Авторська творча майстерня вчителів – добровільне об’єднання педагогів з високою творчою активністю, діяльність якого передбачає систематизацію та популяризацію педагогічного досвіду, розв’язання актуальних освітніх проблем та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

  5. Склад авторської творчої майстерні затверджується рішенням колегії управління освіти і науки облдержадміністрації.

  6. Членами авторських творчих майстерень учителів можуть бути вчителі вищої кваліфікаційної категорії, учителі-методисти, які здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність; мають власні методичні розробки; володіють інноваційними освітніми методиками й технологіями та активно їх використовують і поширюють у професійному середовищі; використовують широкий спектр стратегій навчання; вміють продукувати оригінальні, інноваційні ідеї; вносять пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі та розуміють шляхи їх реалізації.

  7. Керівник авторської творчої майстерні вчителів призначається рішенням колегії управління освіти і науки облдержадміністрації.

  8. Авторську творчу майстерню очолює вчитель, досвід якого пройшов апробацію, схвалений науково-методичною радою ЧОІППО імені К.Д. Ушинського або педагог, який здійснює науково-дослідну роботу за всеукраїнськими науковими інноваційними проектами і має позитивні результати, схвалені на обласному та всеукраїнському рівнях, має з даної проблеми публікації у фахових виданнях. Керівник авторської майстерні вчителів повинен мати вагомі творчі напрацювання. Це може бути заслужений учитель України, учитель-методист, учитель вищої кваліфікаційної категорії, методист-кореспондент, переможець конкурсів «Учитель року», дипломант Всеукраїнських, Міжнародних виставок, досвідчений керівник школи, діяльність якої відзначена на рівні України.

  9. Наукове керівництво (консультування) авторською творчою майстернею вчителів здійснюють викладачі кафедр, які мають наукові ступені доктора та кандидата педагогічних або психологічних наук, і призначаються рішенням колегії управління освіти і науки облдержадміністрації.

  10. Керівник та науковий керівник авторської творчої майстерні, методист (методисти) відповідного відділу ЧОІППО імені К.Д. Ушинського:

- здійснюють безпосереднє керівництво діяльністю авторської творчої майстерні, складають план роботи і подають його на затвердження до науково-методичної ради ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, організовують роботу з його виконання;

- несуть відповідальність за стан і результати діяльності авторської творчої майстерні;

- організовують підготовку та випуск друкованої продукції;

- підтримують інноваційний пошук учителів – членів авторської творчої майстерні;

- відвідують та аналізують уроки й заняття гуртків, позаурочні заходи членів авторської творчої майстерні з метою оцінки результативності апробації і впровадження змодельованих технологій та ідей педагогічного досвіду.


 1. Мета, завдання й напрями діяльності авторської творчої майстерні

  1. Головною метою діяльності авторської творчої майстерні вчителів є удосконалення професійної та науково-методичної підготовки педагогічних працівників, прискорення процесу трансформації наукових розробок, ідей перспективного педагогічного досвіду в практичну діяльність, збагачення технологічного потенціалу членів авторської творчої майстерні.

  2. Основні завдання авторської творчої майстерні вчителів:

 • прискорювати процес трансформації перспективного, науково обґрунтованого педагогічного досвіду в практичну діяльність;

 • моделювати та апробувати авторські моделі досвіду з актуальних проблем розвитку освіти;

 • збагачувати технологічний потенціал та методичний досвід членів авторської творчої майстерні вчителів;

 • створювати сприятливі умови для дослідження та пошуку власних оригінальних підходів до вирішення проблем інноваційного розвитку освіти;

 • удосконалювати зміст, форми й методи організації навчально-виховного процесу в школі завдяки створенню і впровадженню авторських технологій;

 • удосконалювати фахову компетентність та педагогічну майстерність учителів;

 • забезпечувати науково-методичний та інформаційно-технологічний супровід занять авторської творчої майстерні вчителів.

  1. Діяльність авторської творчої майстерні вчителів здійснюється за напрямами:

 • модернізація змісту дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти завдяки впровадженню в освітню практику набутих на заняттях авторської творчої майстерні знань і вмінь;

 • науково-педагогічні дослідження;

 • моделювання та апробація авторських інноваційних освітніх технологій;

 • удосконалення структури, змісту, форм і методів науково-методичної роботи з педагогічними кадрами;

 • розв’язання конкретних освітніх проблем;

 • систематизація і популяризація ефективних ідей педагогічного досвіду.

 1. Організація діяльності авторської творчої майстерні вчителів

3.1. Роботу авторських творчих майстерень учителів організовують і спрямовують науково- педагогічні та методичні працівники ЧОІППО імені К.Д. Ушинського.

3.2.  Авторська творча майстерня учителів функціонує 3 роки, періодичність занять – 4 рази на рік, з постійним складом членів (5 – 12 осіб) за визначеним навчальним планом, схваленим вченою радо та затвердженим ректором інституту.

3.3. Керівник, методист та науковий керівник авторської творчої майстерні вчителів один раз на рік звітують про результати своєї діяльності на засіданнях науково-методичної ради ЧОІППО імені К.Д. Ушинського.

3.4. Організаційно-методичними формами діяльності авторської творчої майстерні вчителів є: лекції, практичні заняття, круглі столи, семінари-практикуми, тренінги, презентації, педагогічні виставки, педагогічні вітальні, самостійна робота слухачів, дослідження проблеми, моделювання, проекти тощо.

3.5. Робота в авторській творчій майстерні вчителів зараховується членам авторської творчої майстерні як форма підвищення кваліфікації з видачею відповідного документа.


 1. Порядок надання та зняття статусу авторської творчої майстерні вчителів

  1. Статус авторської творчої майстерні вчителів надається на підставі рішення колегії управління освіти і науки облдержадміністрації.

  2. Для надання статусу необхідно подати заявку, яка має містити:

- лист-подання науково методичної або вченої ради ЧОІППО імені К.Д. Ушинського з обґрунтуванням актуальності педагогічного досвіду вчителів для регіональної освітньої системи;

- коротку характеристику ідей досвіду із зазначенням його результативності в аспекті інноваційності та практичної значимості. 1. Фінансування діяльності авторської творчої майстерні вчителів

  1. Фінансування здійснюється за рахунок загальних асигнувань, затверджених у кошторисах доходів і витрат освітніх закладів на відповідний рік та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

  2. ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, на базі якого працюють авторські творчі майстерні вчителів, відділи освіти райдержадміністрацій, управління освіти міських рад, адміністрація загальноосвітніх навчальних закладів забезпечують необхідні навчально-методичні та матеріально-технічні умови для проведення занять, апробації і презентації технологій членів авторської творчої майстерні.

 2. Управління діяльністю авторської творчої майстерні

  1. Керівництво науково-методичним, навчально-методичним забезпеченням діяльності авторської творчої майстерні вчителів здійснюється ЧОІППО імені К.Д. Ушинського через:

 • формування професійних, методичних та організаторських умінь членів авторської творчої майстерні вчителів;

 • упровадження інноваційних ідей;

 • аналіз ефективності діяльності авторської творчої майстерні вчителів;

 • вивчення, узагальнення та презентацію кращого досвіду роботи авторських творчих майстерень учителів;

 • висвітлення діяльності авторських творчих майстерень учителів на сторінках науково-методичного журналу управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації і обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського «Педагогічні обрії» та науково-методичного збірника Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського «Філософія освіти і педагогіка»;

 • контроль за організацією занять і їх змістовне наповнення за результатами діяльності авторської творчої майстерні вчителів.

  1. За організаційне та фінансове забезпечення участі педагогів у роботі авторської творчої майстерні і проведення занять на базі навчальних закладів відповідають органи управління освітою на місцях.

Каталог: Nakazy
Nakazy -> Наказ №92 Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів ман україни в 2011-2012 навчальному році
Nakazy -> Наказ № Про проведення І і ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2013-2014 н р
Nakazy -> Наказ №146 м. Прилуки Про організацію методичної роботи з педагогічними та керівними кадрами в 2012-2013 навчальному році
Nakazy -> Методичні рекомендації щодо діяльності психологічної служби у 2013/2014 навчальному році. Просимо довести їх до відома керівників навчальних закладів та педагогічних працівників
Nakazy -> Наказ №665 від 01 червня 2013 року Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів
Nakazy -> Методичні рекомендації з питань позашкільної освіти Лист монмолодьспорт №1/9-604
Nakazy -> Законів України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал