Початок фрактального міждисциплінарного науково-педагогічного пізнання майбутнього вченого 1д т. н., професор Мараховський Л. ФСкачати 176,04 Kb.
Дата конвертації24.01.2017
Розмір176,04 Kb.
УДК

ПОЧАТОК ФРАКТАЛЬНОГО МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПІЗНАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧЕНОГО
1д.т.н., професор Мараховський Л.Ф.,

2к.т.н., професор РАЕ Козубцов І.М. 2Куцаєв В.В.
1Державний економіко-технологічний університет транспорту, (м. Київ Україна)

2Науковий центр зв’язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут», (м. Київ Україна)


Постановка проблеми та зв’язок її з важливими науковими завданнями. Перші наукові кроки здобувача наукового ступеня – майбутнього вченого розпочинається з наукового пошуку загадкової області, об’єкту та предмету досліджень. Від усвідомлення їх залежить подальший успіх. Тому здобувачам, що самостійно розпочинають перші наукові кроки важливо абстрактно уявляти їх в рамках наукової картини світу (НКС). Дисертаційне дослідження здобувача в рамках НКС є лише фракталом цілісної не осягненої реальної дійсності. Таким чином, виникає важливе часткове наукове завдання розробки усвідомлених формуючих перших кроків здобувача.

Аналіз останніх досліджень і публікацій за проблемою. Пошуку наукової галузі, об’єкту та предмету досліджень в рамках організації та методики науково-дослідницької діяльності, присвячено чи мало різних за стилем викладу інформації праць. Однак мовна форма представлення не в повній мірі наочно розкриває пізнання багатогранного процесу пошуку наукової галузі [1].Формулювання цілей статті. Метою статі є освітлення процесу усвідомленого пошуку здобувачем самотужки початкового фракталу майбутнього наукового дослідження – пізнання та особистого розвитку.

Основний матеріал дослідження. Фракта́л (лат. Fractus – подрібнений, дробовий) – нерегулярна, самоподібна структура. Термін фрактал увів 1975 року Бенуа Мандельброт. В дослідженні під фракталом будемо розуміти подрібнену частинку наукової галузі, спеціальності. Науковий вклад здобувача є – факталом наукового пізнання в НКС. Ідея фрактального представлення наукового пізнання в загальнодержавній науковій системі України представлено в роботі [2]. Така форма представлення дозволяє наочно здобувачу зобразити і усвідомити місце його дисертаційного дослідження в НКС. Отже першим науковим кроком здобувача є вибір наукової галузі, спеціальності та власно теми майбутнього дисертаційного дослідження.

Розглянемо як саме обрати наукову галузь та спеціальність. Вихідними даними для пошуку є Перелік наукових спеціальностей [3]. Представимо кожну наукову галузь у вигляді секторів кола (див. рис. 1, а). Обираємо ту наукову галузь, яка найбільш притаманна для здобувача. Вона є фракталом 3-го рівня. Обрану наукову галузь розподіляють таким же чином на фрактали 2-го рівня – спеціальності (рис. 1, б). Весь хід вибору від наукової галузі до спеціальності представлено на серії послідовних дій по фракталізації відповідних секторів кола, див. рис. 1.Рис. 1. Хід вибору наукового напряму


Фракталом же 1-го рівня є тема дисертаційного дослідження. На практиці розрізняють три різновиди тем: проблема над якою працює науковий колектив; ініціативні; „на замовлення”. Фахівці рекомендують починати роботу над дисертацією лише за умови, коли є чітке уявлення про її тему. Дисертацію, як відомо всі пишуть по-різному. Одні виходять із суто практичних міркувань – треба отримати науковий ступінь. Вони обирають будь-яку тему. Інші розглядають дисертацію як можливість реалізувати давно задуману ідею. Цю ідею вони тривалий час „виношували”, поки вона не „дозріла”. Саме в таких людей найбільше шансів дістати добротну тему, над якою вони будуть працювати цілеспрямовано і з задоволенням. Отже здобувач, який виріши працювати за ініціативною (власною) темою часто виникає складність в уявленні місця з генерованої ідеї в наукової галузі та спеціальності. Не безпідставною є думка, що правильно вибрана і сформульована тема – це половина виконаного дослідження [1].

В рамках дисертаційного дослідження автора [4] націленого на формування нового покоління наукових кадрів з міждисциплінарною науково-педагогічною компетентністю, очевидно всім вимогам відповідає фрактал – галузь педагогічна наука. Вона в Переліку наукових спеціальностей є фракталом 3-го рівня. Фракталом 2-го рівня – наукова спеціальність 13.00.04. – „Теорія і методика професійної освіти” на рис. 2.За наведеним алгоритмом пошуку теми дослідження (рис. 2) здобувач спроможний самостійно розібратися та побудувати дерево-логічну структуру спеціальностей і для шуканої наукового напряму. Складніші справи з пошуком фракталу 0-го рівня – наукового напряму, течії та наукової школи, оскільки ніякого офіційного загальнодоступного реєстру їх не ведеться. Тому здобувачу не залишається нічого, як покладатися на власну інтуїцію та досвід наукового керівника (консультанта). Тому, автор практично реалізував науковий проект – електронна енциклопедія «Українські наукові школи» [5]. Про необхідність її створення такої думки й інші керівники наукових шкіл [6-8], які теж почали створювати власні Інтернет проекти. Наведена дерево-логічна фрактадьна структура відповідає одній чіткій науковій галузі. На сьогоденній практиці спостерігається більш складні – міждисциплінарні дослідження. Якщо здобувач вирішив проводити міждисциплінарні дослідження, то без сформованого міждисциплінарного науково-педагогічного пізнання це буде зробити майже неможливо.

Рис. 2. Дерево-логічна фрактальна структура наукових спеціальностей

педагогічної галузі
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку. Головною новизною роботи є подальший теоретичний розвиток інституту аспірантури та теоретичних положень, щодо формування міждисциплінарного науково-педагогічного пізнання здобувача з вибору фракталів дисертаційного дослідження та пошук причин, які побуджають вченого займатися саморозвитком та регулярно самостійно генерувати продуктивні та плодотворні ідеї в напрямку тих междісціплінарних фракталів НКС з яких починаєтьмя ентропія знань даного вченого. Фрактальна побудова логічно доповнює фрактальну модель представлення наукового пізнання у НКС.

Перспективи подальших досліджень направлені по двом напрямках: розробку системи підготовки наукових кадрів на основі міждисциплінарної науково-педагогічній компетенції, яка гармонійно сприятиме формуванню нових знань в динамічні НКС; створенню дерево-логічної структури переліку аспірантур (ад’юнктур) докторантур вищих навчальних закладів та наукових установ з їх науковими школами дасть повне уявлення про існуючий фронт наукових досліджень.Література

1. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 6-те вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2008. – 310 с. – ISBN 978-966-346-463-3.

2. Мараховський Л.Ф. Козубцов І.М. Фрактальне представлення наукового пізнання в загальнодержавній науковій системі України http://schools-ua.at.ua/index/fraktalne_predstavlennja_naukovogo_piznannja_v_zagalnoderzhavnij_naukovij_sistemi_ukrajini/0-38.

3. Про затвердження Переліку наукових спеціальностей МОНмолодьспорт України; Наказ, Перелік від 14.09.2011 №1057 // Офіційний вісник України від 17.10.2011 р., №78, стор. 215, стаття 2893, код акту 58517/2011. [Електронний ресурс] – Режим доступу URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/z1133-11.

4. Козубцов І.М. Філософія формування міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності вчених // Наука и образование : сб. тр. Международный научно-методический семинар, 13-20 декабря 2011 г., (г. Дубай ОАЭ) – Хмельницкий: Хмельницкий нац. ун-т, 2011. – С. 120 – 122. – ISBN 978-966-330-133-4.

5. Енциклопедія «Українські наукові школи» [Електронний ресурс] Енциклопедія – Режим доступу URL: http://schools-ua.at.ua.

6. Сипченко В.І. Наукова школа кандидата педагогічних наук, професора Сипченка Валерія Івановича „Гуманізація навчально-виховного процесу” [Електронний ресурс] // Гуманізація навчально–виховного процесу. Випуск L. – Слов’янськ – 2010 С. 8. – 11. – Режим доступу URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gnvp/2010_50/2.pdf.

7. Конвісер І. Наукові школи: стан і перспективи [Електронний ресурс]. Офіційний сайт Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Розділ Наукові школи. – Режим доступу URL: http://www.vmurol.com.ua/index.php.8. Криворученко В.К. Научные школы – эффективный путь проведения диссертационного исследования [Електронний ресурс]. Информационный гуманитарный портал "Знание. Понимание. Умение". – Режим доступу URL: http://www.zpu-journal.ru/asp/scientific_schools/2007/Krivoruchenko/
Каталог: pdf -> 2012 -> 1%20Kg%20
1%20Kg%20 -> Педагогічні умови застосування міжпредметної інтеграції у підготовці фахівців комерційної діяльності войцехівська І. С., Ільєва О. П
1%20Kg%20 -> Інноваційний розвиток економіки та вищої освіти в україні к е. н., доцент Горшунова І. В
1%20Kg%20 -> Інтеграція процесу навчання та виховання, як цілісний творчий підхід у формуванні професійної компетенції майбутніх спеціалістів дрючило О. А., Кордонська А. В
1%20Kg%20 -> Міждисциплінарні зв’язки як засіб комплексного формування майбутнього фахівця к е. н., доцент Кривоконь О. С., Омелько М. А
1%20Kg%20 -> Реалізація міждисциплінарних зв’язків при вивченні спеціальних дисциплін спеціальності „виробництво харчової продукції” Соляр Л. В., Бережна Г. М
1%20Kg%20 -> Віті нтуу ”кпі” Ключові слова: інформаційні війни, інформаційна безпека. Вступ
1%20Kg%20 -> + 37. 058. 6 [378. 048. 2] Л. Ф. Мараховський, І. М. Козубцов наукова школа – основа сучасної міждисциплінарної аспірантури
1%20Kg%20 -> Зарубіжний досвід інтеграції військової та цивільної освіти к т. н., професор рае козубцов І. М. Герасименко О. О. Ткач В. О


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал