План виховної діяльностіСкачати 210,71 Kb.
Дата конвертації19.01.2017
Розмір210,71 Kb.
ТипПрограма
Затверджую

Директор школи О.В.Донцова

« »_____________ 2016 р.

План

виховної діяльності
Новоосинівської ЗОШ І – ІІ ступенів

на 2016 – 2017 навчальний рік

У 2016– 2017 навчальному році виховна робота в Новоосинівській ЗОШ І – ІІ ступенів спланована відповідно до «Основних орієнтирів виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепції національно – патріотичного виховання дітей та молоді. враховуючи методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році.
Головною метою виховання особистості є підготовка учнів до повноцінного суспільного життя, яке передбачає виконання ролей громадянина, трудівника, громадського діяча, сім’янина, товариша, а також сприяння набуттю дітьми та молоддю досвіду патріотичних дій, виховання їх у дусі патріотичного обов'язку.
Названа мета реалізовуватиметься через розв’язання наступних завдань:


  • утвердження в свідомості й почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

  • виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

  • утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;

  • культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережливого ставлення до природи;

  • формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;

  • усвідомлення взаємозв'язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;

  • підвищення престижу військової служби, а звідси - культивування ставлення до солдата як до захисника Вітчизни, героя тощо.

Програма виховання учнів реалізується у процесі організації:

- навчально-виховної діяльності;

- позаурочної та позакласної діяльності;

- позашкільної освіти;

- роботи органів учнівського самоврядування;

- взаємодії з батьками, громадськими організаціями, державними

установами.


Виховна проблема школи:

«Виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, національно свідомої людини, здатної до саморозвитку і самовдосконалення».
ВИДИ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин.

Патріотизм виявляється в любові до свого народу, повазі до українських звичаїв і обрядів, відчутті своєї належності до України, усвідомленні спільності власної долі з долею Батьківщини, досконалому володінні української мовою. Національна самосвідомість - це особиста ідентифікація із своєю нацією, віра в духовні сили та майбутнє; воля до праці на користь народу; усвідомлення моральних та культурних цінностей, знання історії, звичаїв, обрядів, символіки: система вчинків, які мотивуються любов'ю, вірою, волею, осмисленням відповідальності перед своєю нацією. Розвинена правосвідомість виявляється в усвідомленні особистістю своїх прав, свобод, обов'язків, свідомому ставленні до законів та державної влади. Політична культура - це політична компетентність (наявність знань про типи держав, політичні організації та інституції, принципи, процедури й регламенти суспільної взаємодії, виборчу систему), а також лояльне й водночас вимогливе ставлення громадян до держави, її установ, органів влади, здатність брати активну участь в ухваленні політичних рішень. Культура міжетнічних відносин передбачає поважання дітьми та учнівською молоддю прав людини; сформованість інтересу до представників інших народів; толерантне ставлення до їхніх цінностей, традицій, мови, вірувань; вміння виважено поступатися своїм інтересам на догоду етнічним та релігійним групам заради громадянської злагоди.
ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ виявляється у моральній активності особистості, прояві чуйності, чесності, правдивості, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совісті, терпимості до іншого, миролюбності, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов'язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності; вмінні працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості. Показник моральної вихованості особистості - це єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла, наявність активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції.
ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ формується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житії людини, самоцінності природи; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; поводитися компетентно, екологічно безпечній; критичній оцінці споживацько-утилітарного ставлення до природи, яке призводить до порушення природної рівноваги, появи екологічної кризи; вмінні протистояти проявам такого ставлення доступними способами; активній участі у практичних природоохоронних заходах: здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному екологічному просвітництві. Ціннісне ставлення до природи і сформована на його основі екологічна культура є обов'язковою умовою сталого розвитку суспільства, узгодження економічних, екологічних і соціальних чинників розвитку.
ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО МИСТЕЦТВА формується у процесі естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов'язаних з мистецтвом. Особистість, якій властиве це ставлення, володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері.

Естетичне виховання спрямоване на розвиток у зростаючої особистості широкого спектра почуттів - здатності збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва. Важливим є сприймання об'єктів довкілля як естетичної цінності, ерудиція у галузі мистецтва (володіння системою елементарних мистецьких знань, понять, термінів, адекватне сприйняття художніх творів, творча діяльність в мистецькій сфері), власний погляд на світ, здатність радіти за інших як ознака духовної зрілості.


ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ Є важливою складовою змісту виховання особистості. Воно передбачає усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність до підприємництва; розуміння економічних законів і проблем суспільства та засобів їх розв'язання, готовність до творчої діяльності, конкурентоспроможності й самореалізації за умов ринкових відносин, сформованість працелюбності як базової якості особистості.

Трудове виховання є системою виховних впливів, мета яких полягає у морально-психологічній підготовці учнів до майбутньої професійної діяльності. Високий рівень її розвитку передбачає оволодіння особистістю загальними основами наукової організації праці, вмінням ставити мету, планувати її досягнення, організовувати своє робоче місце, раціонально розподіляти сили і засоби досягнення бажаного результату, аналізувати процес і наслідки власних трудових зусиль, виконувати необхідні корективи.


ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції.

Ціннісне ставлення до свого фізичного "Я" - це вміння особистості оцінювати свою зовнішність, тілобудову, поставу, розвиток рухових здібностей, фізичну витривалість, високу працездатність, функціональну спроможність, здатність відновлювати силу після фізичного навантаження, вольові риси, статеву належність, гігієнічні навички, корисні звички, стан свого здоров’я та турбуватися про безпеку власної життєдіяльності, здоровий спосіб життя, активний відпочинок.

Ціннісне ставлення до свого психічного "Я" передбачає вихованість у дітей та учнівської молоді культури пізнання власного внутрішнього світу -думок, переживань, станів, намірів, прагнень, цілей, життєвих перспектив, ідеалів, цінностей, ставлень. Важливо навчити зростаючу особистість сприймати себе такою, якою вона є, знати свої позитивні і негативні якості, сприяти формуванню з неї реалістичної Я-концепції, готовності та здатності до самовдосконалення, конструктивної самокритичності.

Ціннісне ставлення, до свого соціального "Я" виявляється у таких ознаках: здатності орієнтуватися та пристосовуватися до нових умов життя, конструктивно на них впливати; визначенні свого статусу в соціальній групі, налагодженні спільної праці з дорослими та однолітками; вмінні запобігати конфліктам, справедливому і шляхетному ставленні до інших людей.

ЦИКЛОГРАМА ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вересень

п/п


Зміст

вих. діяльності


Клас

Відповідальний

Примітка


1

Свято першого дзвоника

1-9

Педагог – організатор, вчитель музики
2

Шкільні та класні збори. Вибори ради класу та школи. Розподіл доручень

1-9

Кл. керівники
3

Заходи до Дня партизанської слави

1-9

Педагог – організатор. вчитель історії, кл. керівники
4

Двотижневик безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!»

1-9

Педагог – організатор, вчитель осн.зд
5

Спортивні змагання до Дня фізичної культури та спорту

1-9

Вчитель фізичної культури
6

Підготовка концертної програми до Дня вчителя

1-9

Педагог - організатор класні керівники

7

Театралізоване свято врожаю

1-4

Педагог - організатор

8

Рейд – перевірка «Зовнішній вигляд школяра»

1-9

Педагог - організатор

9

Виставка кращих робіт юннатів «Щедрість рідної землі»

1-9

Педагог - організатор
10

Бесіди по збереженню життя та здоров’я

1-9

Кл. керівники

11

Інформаційні повідомлення щодо вшанування пам’яті відомих українців

( 175 років від дня народження Анатоля Вахнянина (1841-1908), західноукраїнського композитора, письменника, громадського діяча; 115 років від дня народження Семена Скляренка(1901-1962), українського письменника; 150 років від дня народження Михайла Грушевського (1866-1934), українського історика і громадсько-політичного діяча, першого Президента України; 120 років від дня народження Ярослава Барнича (1896-1967), композитора, першого художнього керівника Гуцульського ансамблю пісні і танцю, автора оперет і відомої пісні “Гуцулка Ксеня», родом з с. Балинці Снятинського району.

1 -9

Педагог - організатор класні керівники

12

Тематична година «Україна – єдина країна»

1-9

Педагог - організатор класні керівники

13

Заходи до 25 річниці Незалежності України та Дня Державного Прапора

1-9

Педагог - організатор класні керівники
14

Заходи до 75 – річниці трагедії Бабиного Яру

1 - 9

Педагог - організатор класні керівники
15

Заходи до 100 – річниці подій

Української революції 1917-1921 років

1 - 9

Педагог - організатор класні керівники
16

Уроки мужності

5

Кл. керівник
17

Виховні заходи по класах відповідно до планів виховної діяльності класних керівників

1-9

Кл. керівники

Жовтеньз/п

Зміст

виховної діяльності

Клас

Відповідальний

Примітка

1.

Осінній бал

1-9

Педагог - організатор
2.

Операція – рейд «Чисте довкілля»

1-9

Педагог - організатор
3.

Районна виставка дитячого малюнка «Наша мрія – вода чиста, земля красива»

1-9

Вчитель обр.митсецтва
4.

Конкурс малюнків «Прекрасне очима дітей»

1-9

Пед. – організатор.
5.

Акція «Свою улюблену книгу – шкільній бібліотеці!»

1-9

Бібліотекар
6.

Районний конкурс ораторського мистецтва

5-9

Вчителі укр..мови
7.

Прибирання класної кімнати «Рейд чистоти»

1-9

Кл. керівники
8.

Акція «Допоможи ветерану»

5-9

Пед. – організатор.
9.

Тиждень протипожежної безпеки

1-9

Кл. керівники, вчитель ОБЖ
10.

Тематичний вечір з нагоди річниці визволення України від німецько – фашистських загарбників

1-9

Вчитель історії
11.

Козацькі забави з нагоди святкування Дня українського козацтва

1-9

Вчитель історії та фіз.. культури, пед.- організатор
12.

Святкова програма до Дня вчителя


1-9

Педагог – організатор, вчитель музики
13.

Тиждень правової освіти

1-9

Вчитель правознавства, пед.. - організатор
15.

Заходи до річниці визволення України від німецько – фашистських загарбників

1-9

Кл. керівники, вчитель історії
16

Заходи до 100 – річниці подій

Української революції 1917-1921 років

1 - 9

Педагог – організатор,

кл. керівники


17

Інформаційні повідомлення щодо вшанування пам’яті відомих українців: 110 років від дня народження Івана Багряного (1906-1963), українського письменника;135 років від дня народження Михайла

Возняка (1881-1954), українського літературознавця;125 років від дня народження Юрія Клена (Освальд Бургардт) (1891-1947), українського письменника; 135 років від дня народження Івана Кочерги (1881-1952), українського драматурга; 170 років від дня народження Івана Біликовського (1846-1922), українського композитора, диригента, засновника «Станіславського Бояна» - першого музичного товариства у м. Станіславі; 130 років від дня народження Іванни Блажкевич (1886-1977), галицько-української письменниці та громадської діячки; 85 років від дня народження Ярослава Дорошенка (1931-2007), українського поета, журналіста; 135 років від дня народження Дмитра Макогона (1881-1961), українського письменника і педагога. Вчителював у школах Станіслава (1923-1956); 105 років від дня народження Григорія Крука (1911-1988), українського скульптора із світовим ім’ям у Німеччині, родом з с. Братишів Тлумацького району.

1 - 9

Кл. керівники,
18.

Бесіди по збереженню життя та здоров’я

1-9

Кл. керівники

19

Виховні заходи по класах відповідно до планів виховної діяльності класних керівників

1-9

Кл. керівникиЛистопадз/п

Зміст виховної діяльності

Клас

Відповідальний

Примітка

1.

Добродійна акція «Милосердя»

1-9

Педагог - організатор
2.

Конкурс малюнків до Всесвітнього Дня дітей «Дитячі фантазії»

1-7

Педагог – організатор, вчитель обр. мист.
3.

Тиждень «За здоровий спосіб життя»

1-9

Вчитель ОБЖ
4.

Акція «Молодь проти наркоманії та СНІДу»

5-9

Педагог - організатор
5.

Заходи з нагоди Дня Пам’яті жертв Голодомору.

1-9

Педагог - організатор
6.

Виховний захід «День української писемності та мови»

1-9

Кл. керівники
7.

Заходи до 100 – річниці подій

Української революції 1917-1921 років

1 - 9

Педагог – організатор,

Кл. керівники


8.

Інформаційні повідомлення щодо вшанування пам’яті відомих українців: 205 років від дня народження Маркіяна Шашкевича (1811-1843), українського письменника, культурно-громадського діяча, засновника «Руської трійці»; 80 років від дня народження Миколи Вінграновського (1936-2004), українського поета, кіноактора, режисера; 125 років від дня народження Олеся Досвітнього (О.Ф. Скрипаль) (1891-1934), українського письменника, літературознавця; 65 років Неонілі Стефурак (1951), сучасній українській поетесі і журналістці; 75 років Ганні Вінтоняк (1941), майстрині декоративно-ужиткового мистецтва, родом з с. Космач Косівського району; 65 років Богдану Дичуку (1951), поету, автору збірки «Сумує скрипка» (1994), родом з с. Дубки Городенківського району.

1 - 9

Педагог – організатор,

Кл. керівники


9.

- День гідності та свободи. (21.11)

1 - 9

Педагог – організатор,

Кл. керівники


10

Уроки мужності

1 - 9

Педагог – організатор,

Кл. керівники


11.

Бесіди по збереженню життя та здоров’я

1-9

Кл. керівники

12

Виховні заходи по класах відповідно до планів виховної діяльності класних керівників

1-9

Кл. керівникиГруденьз/п

Зміст

виховної діяльності

Клас

Відповідальний

Примітка

1.

Акція «Турбота» (діти допомагають дітям)

1-9

Педагог - організатор
2.

Операція – рейд «Годівничка»

1-6

Педагог - організатор
3.

Виготовлення композицій «Замість ялинки – новорічний букет»

1-9

Кл. керівники, педагог - організатор
4.

Заходи до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом»

5-9

Педагог - організатор
5.

Конкурс пісні до Дня Збройних сил України

1-9

Вчитель музики
6.

Ранок «Святий Миколай, до нас завітай!»

1-5

Кл. керівники. Педагог - організатор
7.

Тиждень правових знань.

1-9

Педагог – організатор, вчитель правознавства.
8

Година спілкування «Дивись на нас, як на рівних» до міжнародного Дня інвалідів

1-9

Кл. керівники
9

Святкова конкурсно – розважальна новорічна програма

1 - 9

Кл. керівники.

Пед. - організатор


10

День збройних сил України.

Конкурс військово – патріотичної пісні

1 - 9

Кл. керівники.

Пед. - організатор


11

Бесіди по збереженню життя та здоров’я

1-9

Кл. керівники

12

Інформаційні повідомлення щодо вшанування пам’яті відомих українців: 85 років від дня народження Григора Тютюнника (1931-1980), українського письменника; 145 років від дня народження Миколи Вороного (1871-1938), українського поета, театрознавця, перекладача; 80 років з дня смерті Василя Стефаника (1871-1936), українського письменника, громадського діяча; 85 років від дня народження Михайлини Коцюбинської (1931-2011), української письменниці, літературознавця, перекладача; 110 років від дня народження Святослава Гординського (1906-1993), українського поета, перекладача, художника, мистецтвознавця, літературознавця.

1-9

Кл. керівники

13

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (14.12)

1-9

Кл. керівники

14

Виховні заходи по класах відповідно до планів виховної діяльності класних керівників

1-9

Кл. керівники


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал