План роботи шкільної методичної ради на 2013-2014 навчальний рік № п/п Зміст роботи Термін виконанняСкачати 124,26 Kb.
Дата конвертації31.01.2017
Розмір124,26 Kb.
ТипПлан роботи
План роботи

шкільної методичної ради на 2013-2014 навчальний рік

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма контролю

Відмітка про вик.Організаційне засідання - 6 вересня 2013 року 2013 року1

 1. Підсумки роботи методичної ради, ШМО за 2012-2013 н.р.

 2. Обговорення і затвердження плану роботи методичної ради на 2013-2014 н.р.

 3. Розподіл обов’язків між членами методичної ради.

 4. Затвердження плану роботи щодо підготовки учнів до проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

 5. Обговорення та затвердження планів роботи ШМО, МР, творчих груп на 2013-2014 н.р.

 6. Затвердження плану проведення предметних тижнів та декад у 2013–2014 н.р.

 7. Обговорення нових навчальних програм з базових дисциплін, навчальної та методичної літератури, рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів, нового Державного стандарту в 2 та 5 класах у 2013-2014 н.р

 8. Робота по залученню учнів та вчителів у конкурсах, змаганнях тощо

 9. Організація роботи консультаційних пунктів із питань сучасної педагогіки, методики, психології.

 10. Про організацію роботи колективу над науково-методичною проблемою: “Створення комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення особистості учня ”.

 11. Організація дослідно-експериментальної роботи школи на ІІІ етапі з тем:

 • «Використання Інтернет- та медіа освітніх технологій у НВП сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості»

 • «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в НВП ЗНЗ»

Керівники ШМО

Бондар В.О.ПротоколІІ засідання - 25 листопада 2013 року2

 1. Про участь учителів школи у районному етапі конкурсу «Учитель року-2014».

 2. Взаємовідвідування уроків.

 3. Адаптація учнів 1, 5, 10 класів до навчання

 4. Використання методу портфоліо у навчальній та методичній роботі як засобу самоорганізації та самоконтролю розвитку компетентної особистості. Участь у районному конкурсі на краще портфоліо «Старшого учителя», «Вчителя-методиста»

Миргородська Л.М..,

Бондар В.О., практичний психолог Бондар В.О.

ПротоколІІІ засідання – 10 січня 2014 року3
 1. Спільна робота бібліотеки та класних керівників.

 2. Аналіз участі учнів у І та ІІ етапах олімпіад з базових дисциплін, конкурсах, творчих робіт МАН.


 3. Курсова перепідготовка вчителів школи.
 4. Про хід атестації педагогічних працівників школи. Моніторинг діяльності вчителів школи, які мають педагогічні звання.

 5. Підготовка до проведення методичного фестивалю


Пушко І.В., Бондар В.О., Пушко І.В.,

Бондар В.О. Миргородська Л.М.

Члени ШМР


ПротоколІУ засідання – 24 березня 2014 року4


 1. Сучасні педагогічні технології, комп’ютеризація у навчально-виховному процесі.

 2. Удосконалення навчального процесу на основі сучасних технологій навчання учнів у початковій школі.

 3. Підготовка та організація проведення державної підсумкової атестації у 4, 9, 11 класах.
 4. Різне


Бондар В.О.

Бугрієнко В.І.

Заступники з НВРПротоколПідсумкове засідання – 14 травня 2014 року5
 1. Діяльність роботи шкільних МО щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагогів.

 2. Стан проведення предметних тижнів.

 3. Виконання наказу про методичну роботу в школі.

 4. Аналіз роботи педагогічного колективу над проблемним питанням школи.

 5. Виконання навчальних планів та програм учителями школи.

 6. Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи школи та планування методичної роботи на 2014-2015 навчальний рік.


Керівники ШМО

Заступники директора Бондар В.О. заступники директора заступники з НВР

Члени ШМРПротокол

Склад шкільної методичної ради

  1. Бондар В.О. – голова ради, заступник директора школи з навчально-виховної роботи.

  2. Миргородська Л.М. – член ради, заступник директора школи з навчально-виховної роботи.

  3. Пушко І.В. – член ради, заступник директора школи з виховної роботи.

  4. Бугрієнко В.І. - керівник методичного об'єднання вчителів початкових класів та предметів художньо-естетичного циклу.

  5. Баглай В.Г. - керівник методичного об'єднання вчителів української мови та літератури.

  6. Дубовик Ю.П. – керівник методичного об’єднання учителів англійської мови, російської мови та світової літератури.

  7. Земляна Т.І. – керівник методичного об’єднання учителів математики та фізики;

  8. Сташкова В.Д. – керівник методичного об’єднання учителів біології, хімії та географії.

  9. Черевата Н.А. – керівник методичного об’єднання учителів історії та правознавства.

  10. Якименко Н.Д. – керівник методичного об’єднання учителів фізичної культури та захисту Вітчизни.

  11. Величко І.О. – керівник методичного об’єднання учителів трудового навчання, інформатики та технологій.

  12. Давидова Н.В. – керівник методичного об'єднання класних керівників.

Пріоритети діяльності шкільної методичної служби

    В умовах необхідності модернізації педагогічної освіти одним із важливих завдань інноваційного розвитку є оновлення методичної роботи з кадрами, науково-методичного супроводу освітнього процесу.


    Сьогодні важливо відійти від застарілого розуміння системи методичної роботи як контролюючої структури, як транслятора інструкцій і директив, типових і традиційних методик, що забезпечують репродуктивний характер їх виконання.
    У контексті інноваційного розвитку педагогічної освіти взагалі та післядипломної зокрема методичну службу в закладах освіти слід розглядати як систему взаємодії зв’язаних між собою підсистем забезпечення та супроводження освітнього процесу, діяльності педагога, інноваційної, дослідно-експериментальної роботи, що вимагає перегляду завдань і принципів її функціонування.
    Серед пріоритетних завдань сьогодні важливо виділити такі:
– створення умов для особистісно орієнтованої системи неперервної освіти, метою якої є надання педагогам широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності;
– забезпечення співпраці педагогів і науковців для задоволення потреб у наукових знаннях, дослідницькій діяльності, створення системи науково-методичного супроводу педагогічних інновацій;
– створення системи інформаційної підтримки, включаючи ресурси Інтернет, забезпечення реклами педагогічних ініціатив, новацій, перспективного досвіду і реальних досягнень педагогів;
– забезпечення взаємодії та відповідальності між усіма ланками методичної роботи, що створена в закладі освіти.
    Організаторам методичної роботи для вирішення названих та інших завдань слід керуватися принципами:
– поєднання особистісно орієнтованого, діяльнісного, компетентнісно орієнтованого підходів, що враховують інтереси, запити, потреби, індивідуальний рівень професіоналізму та досвід роботи кожного педагога;
– неперервності доступу до післядипломної освіти;
– відкритості, оптимальності відбору змісту, спрямованого на розвиток професійної компетентності, досвіду творчої діяльності;
– формування готовності до роботи в умовах інноваційного розвитку освіти;
– багатоперспективності вибору форм і методів, методичних технологій в роботі з педагогічними працівниками;
– варіативності та випереджального характеру методичних послуг.
    Переосмислення завдань і принципів діяльності методичної роботи в школі дозволяє визначити основні напрямки їх функціонування.

    Діагностико-прогностичний напрям.
    З ним пов’язано вивчення потреб педагогів у неперервній освіті. Сучасна система неперервної післядипломної освіти відповідатиме вимогам часу лише тоді, коли буде ґрунтуватись на постійному вивченні потреб, запитів педагогічних працівників, знанні проблем професійної компетентності.
    У цьому контексті першочерговим завданням для заступників директорів шкіл з навчально-виховної та методичної роботи є педагогічна діагностика для вивчення результативності системи неперервної освіти педкадрів, що дозволить визначити зміст, форми та методи навчання.
    Потребує перегляду і допрацювання система доведення інформації до педагога про зміст, форми та терміни підвищення кваліфікації, що дасть право вибору і вплине на формування потреби в підвищенні професійної компетентності.
    Актуальною залишається проблема формування потреби в неперервному навчанні як важливого чинника творчих здібностей педагога.
    Основні завдання шкільної методичної служби полягають у стимулюванні мотивацій педагогів до постійного навчання, самоосвіти, розвитку творчого потенціалу, наданні необхідної допомоги й підтримки у здійсненні неперервного навчання.
    А тому важливо сьогодні акцентувати увагу на проблемах поточної діагностики та моніторингу, що дозволить забезпечити постійне спостереження за процесом, динамікою змін.
    Діагностико-прогностичний напрям діяльності шкільної методичної служби тісно пов'язаний з визначенням стану навчально-виховного процесу. Безперечно, цим процесам сприяють моніторингові дослідження, у контексті яких необхідно розглядати й незалежне тестування. Саме воно показує, що найслабшою ланкою навчального процесу сьогодні залишається практика, яка, як відомо, є критерієм істини, без якої ґрунтовне засвоєння знань, умінь і навичок неможливе.
    Тож важливим завданням організаторів методичної роботи є необхідність зосередження уваги педагогів на вдосконаленні навчально-виховного процесу. Особливого сенсу набувають відпрацювання та впровадження продуктивної технології (розвивального, модульного, інтерактивного навчання, розвитку критичного мислення, особистісно орієнтована, інформаційна, біоадекватна, інтегральна та інші), яка дозволить навчати й навчити, її науково-методичний супровід.
    Продуктивна технологія не заперечує використання та комбінування всіх відомих нам видів навчання, але є обов’язковою умовою їх поміркованого використання, з умовою, що з їх допомогою можна більш економно та ефективно розв’язувати поставлені завдання.
     Тобто головною умовою вибору того чи іншого виду навчання, як і технологій, є продуктивність.
    Розробки, апробації та впровадження потребують і практичні заняття з високим рівнем та якістю педагогічної підтримки з боку вчителя.
    Шляхи розв’язання цих проблем слід шукати в роботі творчих груп, майстер класів, методичних практикумів.
   Питання підготовки учнів до незалежного тестування, використання продуктивної технології навчання, якість моніторингових досліджень мають бути предметом розгляду й обговорення на засіданнях шкільних методичних об’єднань (асоціацій, кафедр).
    Навчально-методичний напрям.
    Це один із найважливіших напрямів в діяльності організаторів методичної роботи. Головним змістом цього напряму є підвищення кваліфікації педагогів.
    Успіх педагогічної діяльності сьогодні визначається не тільки й не стільки ступенем професійної підготовки вчителя, рівнем знань, скільки бажанням і можливостями поглиблювати теоретичні знання та відшліфовувати практичні вміння, тобто постійно підвищувати рівень професійної компетентності, формувати педагогічну позицію.
    Першочергове завдання адміністрації шкіл – консолідувати зусилля на створенні моделі неперервної освіти педагогів, що є органічним компонентом процесу вдосконалення навчально-виховного процесу.
    Навчаючи педагогів, можна використовувати різноманітні форми, методи, підходи, засоби, технології.
    Серед них:
– консультування (індивідуальне і групове);
– проективне або програмне навчання;
– проблемно-ситуативне навчання;
– активно-ігрові методи;
– комплексно-рефлексивне навчання;
– навчання у формі практикуму;
– навчання у формі дослідницької роботи;
– науково-практичні прес-конференції;
– проблемні семінари;
– самоосвіта вчителя.
    Чільне місце у підвищенні фахового рівня, майстерності вчителя займає робота над індивідуальною методичною, педагогічною, психологічною темою (проблемою). Ця тема не може бути кимось запропонована, вона має випливати з професійного інтересу вчителя.
    Слід звернути увагу організаторів методичної роботи на можливість оптимального використання ефективної форми професійного навчання педагогів на базі майстер-класів творчих вчителів.
    В області є напрацювання щодо створення такої методики на досвіді роботи педагогів-професіоналів, переможців конкурсів, які досягли високих результатів у навчанні, розвитку, вихованні учнів.
    Як форма майстер-клас може проводитись у рамках семінарів, конкурсів професійної майстерності і має виконувати декілька важливих завдань, зокрема:
– підвищення професійної компетентності педкадрів;
– поширення й передачу інноваційного педагогічного досвіду у практичну діяльність педагогів-послідовників;
– моделювання продуктивної технології інноваційного навчально-виховного процесу.
    Організаційно-координаційний напрям.
    Він пов'язаний із плануванням і координацією методичної роботи, яка витікає з рекомендацій МОН України № 1/9-318 від 03.07.2002 р. щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти.
    Організуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками повинен стати методичний кабінет закладу освіти, який діє відповідно до Положення про нього, затвердженого наказом МОН України № 385 від 28.10.97 р.
    Завданням діяльності шкільних методичних кабінетів повинно стати:
– забезпечення інформаційної підтримки діяльності структурних підрозділів методичної служби загальноосвітнього навчального закладу;
– створення банку даних програмно-методичної, нормативно-правової, науково-технічної інформації;
– надання навчально-методичних консультацій педрацівникам;
– координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахової підготовки вчителів;
– задоволення запитів, потреб учителів в інформації професійно-особистісної орієнтації;
– організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, упровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та інноваційних технологій.
    Обладнуючи методичний кабінет, слід особливу увагу приділяти раціональному розміщенню, естетичному оформленню матеріалів, наявності в кабінеті деталей, які позитивно впливають на емоційний стан педагогів.
    У сучасних умовах великого значення набуває організаційне поєднання змісту та дизайну кабінету.
    У шкільному методичному кабінеті мають бути:
1. Нормативно-правові документи.
2. Програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу.
3. Основні навчально-методичні матеріали з навчальних предметів.
4. Діагностична та моніторингова робота.
5. Матеріали методичних заходів.
6. Бібліотека.
7. Банк даних (картотеки) педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій.
8. Технічні засоби.
    Наявний у кабінеті матеріал необхідно систематизувати та зберігати в тематичних папках, шафах, на дискетах.
    Згідно з чинними нормативними документами педагогічна рада закладу освіти періодично заслуховує на своїх засіданнях звіти про роботу методичного кабінету. Належним чином обладнаний методичний кабінет, добре налагоджена його робота – необхідна умова успіху науково-методичної роботи.
    Таким чином, готуючись до нового навчального року, плануючи методичну роботу з кадрами, організатори методичної служби закладів освіти мають осмислити пріоритетні напрямки методичної роботи, визначити основні чинники подальшого розвитку системи науково-методичного супроводу.
    Управління розвитком має відбуватись на основі врахування сучасних тенденцій системи освіти, післядипломної педагогічної освіти, інноваційних пошуків і досвіду, урахування ресурсів можливостей закладу освіти.
Каталог: 2013-2014
2013-2014 -> Плекаймо в серці рідну мову
2013-2014 -> План проведення тижня англійської мови 20-24 січня 2014 року № Назва заходу, клас
2013-2014 -> Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2014 №1/9-74
2013-2014 -> Методична діяльність членів педагогічного колективу Солонянської середньої загальноосвітньої школи №1 на 2013/2014 навчальний рік
2013-2014 -> Методичні рекомендації до проведення у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах області Єдиного уроку «Я вклонюся священній землі, тій землі, що для мене, як мати»
2013-2014 -> Вивчення перспективного досвіду
2013-2014 -> Наказ №68 Про порядок закінчення 2013-2014
2013-2014 -> Особливості викладання інформатики у 2013-2014 навчальному році
2013-2014 -> Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти VIII. Освітня галузь "Здоров’я І фізична культура"
2013-2014 -> Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти VI. Освітня галузь "Природознавство"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал