Перспективне прогнозуванняСторінка6/9
Дата конвертації13.01.2017
Розмір1,47 Mb.
ТипКонцепція
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Очікувані результати:

 • узагальнити основні шляхи, форми, засоби та умови, які забезпечують якісну організацію навчально-виховного процесу;

 • відкритість школи до нововведень в умовах динамічного розвитку освіти:

 • ефективна організація науково – методичних структур колегіального управління (науково – методичні ради, малі педагогічні ради, творчі групи, тощо);

 • запровадження інноваційної діяльності в роботі педагогів, адміністраці школи;

 • удосконалення рівня освітніх послуг;

 • створити у педагогічному колективі загальноосвітнього навчального закладу власну модель інноваційного розвитку;

 • забезпечити розвиток інформаційної взаємодії та інтеграцію загальноосвітнього навчального закладу у світовий інформаційний освітній простір.


Проект «Школа толерантне середовище»

«Психолого – педагогічний супровід навчально – виховного процесу»

Проект «Виховання заради майбутнього»
Мета проекту:

 • сприяти розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального та морального потенціалу; формуванню особистості патріота України, гідного громадянина, який усвідомлює свою приналежність до сучасної

Європейської цивілізації;

 • скоординувати зусилля педагогічної, батьківської громадськості для

попередження протиправних дій та вчинків серед учнівської молоді;

 • організувати профілактичну роботу на основі глибокого вивчення причин і умов, які сприяють скоєнню учнями правопорушень;

 • забезпечити організацію змістовного дозвілля й відпочинку;

 • поліпшити роботу психологічної служби, головну увагу приділити соціально-психолого-педагогічній допомозі учням та їхнім батькам, захисту прав та інтересів неповнолітніх;

 • налагодити правову пропаганду й освіту через наочну агітацію;

 • сприяти розвитку інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей учасників навчально-виховного процесуШляхи реалізації проектуЗміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Забезпечення реалізації проекту

1

Ознайомити вчителів школи із завданням розвитку комунікативних та інформаційно – комунікаційних компетенцій учнів в умовах особистісно зорієнтованого і діяльнісного підходів у виховній роботі

Вересень

2014 р.


Іщенко І.В.

Оперативно – методична нарада

2

Розглянути стан роботи з профілактики правопорушень в учнівському середовищі

Листопад

2013 р.


Травень

2014 р.


Іщенко І.В.

Педагогічні ради,

3

Вивчити стан та поширеність дитячої бездоглядності та безпритульності

2013-2014н.р.

Каценко М.В.

Збір інформації

4

«Запровадження в навчально – виховний процес здоров’язберігаючих технологій, створення безпечних умов навчання та виховання дітей»

2014/2015 н.р.

Іщенко І.В.

Семінар

5

Продовжити вивчення основних положень Конституції України

2013-2018 рр.

Дудник Н.В.

Уроки права, виховні заходи

6

Проводити аналіз результатів педагогічного процесу з метою виявлення загальних та окремих проблем у виховній роботі

Червень

2014-2017 рр.Іщенко І.В.

Довідки,

накази по школі7

Взаємовідвідувати уроки, виховні заходи із метою запозичення кращого досвіду реалізації проблеми, з наступним аналізом

2013-2018 рр.

Голови ШМО, МШМО

Аналіз, обговорення

8

Брати участь у щорічних районних конкурсах дружин юних пожежників та юних інспекторів руху

2013-2018 рр.

Шкуратко С.А.

Підготовка та участь

9

Розробити заходи щодо профі-лактики дитячої бездоглядності та безпритульності, правової та психологічної підтримки дітей та підлітків, які потрапили в складні соціальні умови

2014/2015 рр.

Іщенко І.В.

Каценко М.В.Виконання заходів

10

Підготувати банк розробок ви-ховних заходів із правознавства, з проблем профілактики злочин-ності, наркоманії, алкоголізму серед дітей та підлітків, із питань за­побігання транспортного травматизму серед дітей та пожежної безпеки

2014-2015 рр.

Іщенко І.В.

Каценко М.В.Створення банку методичних матеріалів

11

Проводити зустрічі з підлітками з метою профілактики правопо-рушень та навчання правильної поведінки в кризових ситуаціях

2013-2018 рр.

Соціально-психо-логічна служба

Засідання ради профілактики

12

Розглянути питання щодо проявів насилля над дітьми, бездогляд­ності, правопорушень серед неповнолітніх і рівня обі-знаності дітей та учнівської молоді з пи­тань негативного впливу на життя й здоров'я алко­голю, тютюну, наркотиків

2013-2018 рр.

Іщенко І.В.

Каценко М.В.Педагогічні ради. Засідання ради профілактики правопорушень, методичне об’єднання класних керівників

13

Залучати учнів школи до активного громадсь­кого життя й запобігання антисоціальній поведінці та організову­вати проведення рейдів із питань запобігання негативним проявам у мо­лодіжному середовищі

2013-2018 рр.

Іщенко І.В.

Каценко М.ВУчасть в акціях превентивного спрямування

14

Розглянути питання «Розвиток комунікативних компетенцій учнів у позаурочній діяльності»

2015/2016

н. р.


Іщенко І.В.

Педагогічна рада

15

Переглянути й допов­нити Пра-вила вну­трішнього розпорядку з метою максимального гаранту-вання безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

2014/2015 н.р.

Адміністрація школи,

ПК


Проведення Тижнів

безпеки життєдіяльності16

Активізувати діяльність педаго-гічного колективу з органами учнівсь­кого та батьківського са-моврядування з фор­мування в дітей і молоді духовності, моральної культури, толерантності, уміння жити в грома­дянському суспільстві

2013-2018 рр.

Адміні­страція школи, Каценко М.В.

Проведення занять батьківського університету, спільних виховних заходів

17

Забезпечити розвиток гурткової роботи, органі­зованого дозвілля шляхом максимального залучення педагогів та батьківської громадськості; сприяти участі кожного педа­гогічного праців-ника у виховній, гуртковій та позанавчальній роботі

2013-2018 рр.

Адміністрація школи

Робота гуртків,

факультативів, секцій18

Створювати умови для реалізації програми «Рівний-рівному»

2013-2018 рр.

Адміністрація школи

Виконання програми

19

Проводити семінари-тренінги за участю адміністрації, практич-них психологів, соціальних педагогів та класних керівників із питань профілактики насильства, жорстокості та впливу сучасних телекомунікаційних технологій на психіку дітей, організації дієвої антитютюнової, антиалкогольної та антинаркотичної пропаганди, тактики поведінки з учнями, які підозрюються у вжи­ванні алкогольних, наркотичних та психо­тропних речовин

2013-2018 рр.

Адміністрація школи, Каценко М.В.

Проведення просвітницьких заходів, семінарів-тренінгів

20

Продовжити зустрічі дітей та підлітків із представниками міліції, інспекторами служби у справах неповнолітніх

203-2018 рр.

Іщенко І.В.

Каценко М.ВОрганізація та проведення зустрічей

21

Проводити виховні заходи на правову тематику, круглі столи, конференції

2013-2018 рр.

Іщенко І.В.


Організація та проведення заходів

22

Із метою превентивного вихо-вання школярів сприяти використанню в просвітницькій роботі наочності, навчальних відеофільмів, які сприяють здоровому способу життя

2013-2018 рр

Іщенко І.В.

Каценко М.ВЗа планом виховної роботи

23

Оформлювати в бібліотеці виставку літератури про шкідливість наркотичних засобів, психотропних речовин та алкоголю

2013-2018 рр.

Тузніченко В.І.

Оформлення виставки літератури

згідно плану роботи бібліотеки24

Сприяти розвитку особистості дитини, формування її інтелектуального та творчого потенціалу, формування патріота України

2013-2018 рр.

Адміністрація, вчителі школи

За планом виховної роботи

25

Продовжити роботу над підвищенням психологічної і професійної компетентностей, опанування інноваційними методами й технологіями надання психологічних послуг.

2013-2018 рр.

Каценко М.В

Тренінги, консультації

26

Організовувати та проводити виховні заходи, спрямовані на розвиток комунікації, навичок роботи в групі, самопрезентації, ораторського мистецтва учнів

2013-2018 рр.

Педагогічні працівники

Навчально- виховна дільність

27

Проаналізувати результатів роботи над проектом

2017/2018 н. р.

Іщенко І.В.

Анкетування,

засідання методичного об’єднання класних керівниківОчікувані результати:

 • створення системи виховної та профілактичної роботи в школі;

 • усвідомлення дітьми негативного впливу на організм шкідливих речовин;

 • організація змістовного дозвілля та відпочинку учнів;

 • допомога учням і їхнім батькам у захисті своїх прав та інтересів;

 • навчання дітей знаходити вихід із кризових ситуацій та захищати себе від усіх видів насильства;

 • профілактика правопорушень і злочинності серед молоді;

 • набуття досвіду інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетенцій учасників навчально-виховного процесу;

 • створення безпечного толерантного середовища;

 • виховання соціально активної та комунікативної особистості з високим рівнем духовності і моралі.

Розділ ІІІ. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

Проект «Кадри»

Мета: забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження їхнього високого соціального статусу в суспільстві.

Завдання проекту: • сприяти оптимізації кадрового забезпечення школи;

 • забезпечити сприятливі та комфортні умови організаційно-педагогічної, методичної роботи;

 • створити атмосферу спільної відповідальності за результати освітньої діяльності з боку всіх учасників навчально-виховного процесу;

 • сприяти формуванню систем психологічної та правової освіти, підвищенню компетентності педагогічних працівників.

Шляхи реалізації проектуЗміст заходу

Термін реалізації

Виконавці

Забезпечення реалізації проекту

1

За результатами діяльності представляти педпрацівників до нагородження та відзнак.

2013-2018

Адміністрація школи, профспілковий комітет
3

Забезпечувати умови для своєчасного підвищення кваліфікації та професійного зростання в міжкурсовий період

2013-2018

Адміністрація школи
4

Забезпечувати умови для участі педагогів у конкурсах професійної майстерності, здійснення дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності

2013-2018

Адміністрація школи
5

Здійснювати передплату періодичних та фахових видань

2013-2018

Педагогічні працівники
6

Оновити та модернізувати методичний кабінет, забезпечити його сучасною науково-методичною літературою та інформаційно-компютерними ресурсами для оптимізації умов самоосвітньої діяльності педагогічних працівників школи

До

2017 р.


Адміністрація школи
7

Визначити на період до 2018 року потребу в педагогічних працівниках

До 01.01. 2014 р.

Адміністрація школи
8

Забезпечити виплату надбавки учителям, учні яких посіли призові місці на ІY етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах, у конкурсах-захистах за програмою МАНу, у спортивних змаганнях, фестивалях тощо

2013-2018

Адміністрація школи
Методичні заходи на реалізацію проекту

9

Провести круглий стіл «Професійна етика вчителя»

2014/2015 н.р.

Погорєла Т.М.
10

Провести семінар «Імідж сучасного вчителя»

2015/2016 н.р.

Погорєла Т.М.
11

Провести засідання методичної ради «Створення умов для педагогічної творчості вчителів»

2016/2017 н.р.

Погорєла Т.М .
Очікувані результати:

 • створення системи професійно-педагогічної адаптації молодих спеціалістів;

 • стабілізація кадрового складу навчального закладу;

 • підвищення професійного рівня педагогічних працівників;

 • моральне і матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогів;

 • підвищення престижу педагогічної професії в суспільстві та утвердження соціального статусу вчителя.


ІІ. Перспективний план роботи педагогічного колективу

 1. Етапи реалізації

І етап. Концептуально-організаційний(2013/2014 н.р.)

Мета: ознайомлення педагогічного колективу з ключовими поняттями методичної проблеми школи «Формування компетентної, творчої особистості як необхідна умова підвищення якості освітного процесу та розвитку особистості учня», визначення тенденцій розвитку педагогічного процесу в рамках реалізації проблеми.

Завдання:

 • Діагностування та анкетування вчителів з метою виявлення труднощів і шляхів реалізації проблеми з метою визначення рівня готовності до реалізації інноваційної діяльності педагогів

 • Аналіз рівня інформатизації школи до початку реалізації проблеми

 • Визначення рівня комунікаційної компетентності педагогічних працівників

 • Створення умов для методичного вдосконалення педагогічних працівників

 • Створення системи шкільних інформаційних ресурсів (розробки уроків, методична література, база даних шкільної бібліотеки, медіатека тощо)

 • Висвітлення тематичної інформації серед учасників навчально-виховного процесу

 • Створення умов для забезпечення охорони здоров'я учнів, їхнього повноцінного фізичного розвитку й формування здорового способу життя

Шляхи реалізації:

Вид роботи

Виконавець

Форма узагальнення

1. Провести моніторинг рівня володіння ІКТ, рівня комунікативної компетентності педагогічними працівниками

Погорєла Т.М.

Каценко М.В.Нарада при директорові

2 Підготувати та підвищити рівень кваліфікації педагогічних працівників в рамках програми «Школи – новатори».

Погорєла Т.М.

Звіти3.Розробити рекомендації на основі аналізу результатів першого року навчання

Погорєла Т.М

Рекомендації

4. Вивчити попит працівників на відвідування семінарів за темами відповідно їхніх проблем

Адміністрація школи,

керівники ШМО, МШМОУзагальнена інформація

5. Вивчати передові освітні технології по реалізації проблеми школи

Заступники директора,

керівники ШМО, МШМОБанк даних

6. Організувати співробітництво з Кіровоградським інститутом післядипломної педагогічної освіти ім. В. Сухомлинського

Адміністрація школи

Семінари, конференції, навчання

7. Висвітлювати інформацію щодо реалізації загальношкільної проблеми на сайті школи

Погорєла Т.М.

Сайт школи

8. Створити творчі групи, спрямувати їхню роботу на реалізацію проблеми

Адміністрація школи

Робота в групах

9. Розробити й затвердити схему інформаційного простору закладу

Адміністрація школи

Схема

10.Вивчити основні проблеми комунікативної активності учнів

Каценко М.В.

Нарада при директорові

11. Проводити заходи із профілактики безпечного користування Інтернетом

Шкуратько С.А.

Лазарчук Г.О.Бесіди, години спілкування, батьківські збори тощо.


Очікувані результати: сформувати позитивне ставлення учасників навчально-виховного процесу до реалізації загальношкільної проблеми; мотивувати членів педагогічного колективу до вироблення власного бачення та шляхів реалізації методичної проблеми

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал