Перспективне прогнозуванняСторінка2/9
Дата конвертації13.01.2017
Розмір1,47 Mb.
ТипКонцепція
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ІІ. Мета та завдання


Мета: створення цілісної системи розвитку комунікативної та комунікаційної культури учасників НВП.

На реалізацію визначеної мети спрямовані основні завдання діяльності: • розробка, апробація та впровадження сучасних інформаційно -комунікаційних та комунікативних технологій у навчально-виховному процесі та в управлінській діяльності Володимирівської ЗШ І-ІІІ ступенів.

- забезпечення застосування інформаційних технологій в навчально- виховному процесі та управлінській діяльності закладу освіти;

 • створення єдиного інформаційного простору закладу освіти з подальшою інтеграцією його в систему відкритої освіти;

 • розробка технологій застосування окремих складових інформатизації управління загальноосвітнім навчальним закладом та механізму створення і користування базами даних;

 • впровадження у навчально – виховний процес новітніх інформаційних технологій навчання;

 • введення в практику роботи вчителів методу проектів, як однієї з компетентнісно зорієнтованих технологій навчання та виховання учнів;

 • впровадження заходів у навчальній та виховній діяльності, спрямованих на розвиток письмової та усної комунікації, навичок роботи в групі, самопрезентації, ораторського мистецтваучнів;

 • запровадження в навчально – виховний процес здоров’язберігаючих технологій, створення безпечних умов навчання та виховання дітей;

 • створення шкільного середовища, що сприятиме прагненню учнів до самопізнання, самоаналізу, саморозвитку.

Основними очікуваними результатами вирішення цих завдань є:

 • формування культури спілкування та інформаційної культури учасників навчально – виховного процесу;

 • впорядкування інформаційного обміну баз даних;

 • автоматизація збору даних і статистичних звітів, що періодично формуються за визначеними формами;

 • можливість надання в оперативному режимі аналітичним службам, керівникам та іншим суб’єктам педагогічного процесу інформації про стан та тенденції розвитку того або іншого напряму діяльності для прогнозування та прийняття управлінського рішення;

 • розвиток соціальної та комунікативної активності учнів;

 • формування в учнів навичок ефективного спілкування;

 • формування у учнів культури збереження і зміцнення свого здоров’я;

 • створення безпечного толерантного шкільного середовища;

 • формування системи моніторингу освітнього процесу з метою аналізу стану та динаміки розвитку закладу освіти.

 • надати доступ педпрацівникам та учням до світових інформаційних ресурсів та технологій;

 • створити навчально-методичні комплекси, видати методичні посібники та рекомендації щодо використання ІКТ в НВП та управлінні закладом;

 • оснастити заклад сучасними навчальними та управлінськими комп’ютерними комплексами;

 • сформувати інформаційну культуру учасників НВП;

 • підняти навчально-виховний процес на новий якісний рівень.ІІІ. Зміст діяльності


Загальними засадами визначення нового змісту освіти є гуманізація, диференціація, інтеграція, науковість, широке застосування новітніх інформаційних технологій, педагогіки плюралізму і партнерства.

В основу змісту діяльності школи покладено систему наук, які дозволяють формувати у учнів цілісне сприйняття світу, визначення сфери діяльності відповідно до своїх здібностей і можливостей.

Напрям діяльності з інформатизації навчально-виховного процесу передбачає розробку та апробацію методик застосування комп’ютерних засобів навчання в процесі вивчення навчальних предметів відповідно до виду навчальної діяльності. Також буде впроваджена робота зі створення медіатеки навчальних занять із метою забезпечення інформаційного супроводу процесу навчання.

Основний зміст діяльності:


 • модернізація автоматизованого робочого місця адміністрації школи;

 • апробація та розробка рекомендацій щодо впровадження програм для ефективного управління навчально-виховним процесом;

 • задоволення інформаційних потребучасників навчально – виховного процесу, а також визначення прав, обов’язків та відповідальності між учасниками процесу збору, обробки й подання даних на всіх рівнях;

 • розробка науково-методичних основ сучасної системи збору, зберігання й транспортуванняданих, одержаних із різних джерел; обробки й комплексного аналізу статистичних даних та інформації про якість освіти в навчальному закладі;

 • апробація та розробка методик застосування мультимедійних засобів навчання в процесі вивчення навчальних предметів, розробка методичних рекомендацій щодо створення та використання ресурсів шкільного інформаційно-бібліотечного центру;

 • розробка технологій створення медіатек для проведення навчальних, виховних занять та користування ними;

 • апробація методик використання комп’ютерів для контролю навчальних досягнень учнів;

 • створення, апробація та використання шкільної бази для дослідження розвитку учнів;

 • розробка комп’ютерної програми для зручного користування єдиною базою даних про навчально-виховний процес.

Сучасна освіта разом із засвоєнням базових знань має навчити того, хто вчиться, самостійно оволодівати новими знаннями та спо­нукати особистість до навчання впродовж усього життя. В цьому контексті сформувався й підхід до виховної роботи в школі, яка будується на основі шанобливого ставлення до особистості, на визнанні й реальному дотриманні прав людини у всіх сферах її діяльності і, насамперед, у процесі навчання.

Входження молодого покоління в глобалізований, динамічний світ, у відкрите суспільство підносить роль життєвої та соціальної компетентності учнів освітнього закладу.

У зв’язку з цим, актуальним завданням педагогічного колективу є формування в учнів школи компетенцій:

• бути гнучким, мобільним, уміти інтегруватись у динамічне сус­пільство, презентувати себе на ринку праці;

• критично мислити;

• використовувати знання як інструмент для розв'язання життє­вих проблем;

• генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й відпові­дати за них;

• володіти комунікативною культурою, вміти працювати в команді;

• уміти виходити з будь-яких конфліктних ситуацій та уникати їх;

• цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації у професійному й особистісному плані, так і в інтересах сус­пільства, держави;

• уміти здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних дже­рел, застосовувати її для індивідуального розвитку й самовдоскона­лення;

• бережливо ставитися до свого здоров'я і здоров'я інших як най­вищої цінності;

• бути здатним до власного вибору з численних альтернатив, що пропонує сучасне життя.

Поетапне введення учнівської молоді до різно­манітних сфер життєдіяльності та спілкування, ово­лодіння нею компетенціями у найголовніших сферах людського життя є незаперечною вимогою часу.

Таким чином, пріоритетний напрям розвитку осо­бистості, яка здатна до самоактуалізації, творчого сприйняття світу та соціально значущої діяльності, лежить у площині вирішення проблем формування та розвитку життєвої компетентності особистості учня та вчителя.

Компетентнісний підхід до формування змісту освіти став новим концептуальним орієнтиром діяльності Володимирівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів. Тому вся діяльність навчального закладу вибудовується з метою сприяння становлення особистості як творця і проектувальника власного життя.Пріоритетними принципами діяльності педагогічного колективу закладу є:

 • демократизація (у принципах управління – співробітництво, партнерство, взаємоповага, взаємодопомога; перевага управління справами, а не людьми; перехід від надмірного адміністрування до ділового спілкування; колегіальність у прийняті управлінських рішень; скорочення дій розпорядчих документів; розвиток неурядових, суспільних освітянських спілок, об’єднань);

 • гуманізація (гармонізація стосунків між усіма учасниками педагогічного процесу; створення сприятливих умов для творчої самореалізації усіх суб’єктів навчально-виховного процесу; утвердження особистості як найбільшої цінності у суспільстві; діяльність за принципом – учитель не просить, а пропонує; створення умов не лише для реалізації цілей освітньої організації, але й для професійного росту працівника, його самовираження, особистісного вдосконалення);

 • особистісно-зорієнтований підхід (розуміння свободи вибору людини у обранні шляхів до самоактуалізації, створення умов для досягнення особистісного росту; безоцінне прийняття іншої людини у міжособистісних стосунках; прийняття гуманістичних принципів як принципів внутрішньо особистісних; прийняття факту, що воля та вибір людини індивідуальні, неповторні, самобутні);

 • модернізація (інтенсивне використання в розвитку теорії та практики управління соціально-педагогічними системами інформаційно-комунікативних технологій; створення єдиної системи збору, обробки та зберігання інформації, залучення ресурсів і можливостей глобальної мережі Інтернет; модернізація структур управління, функцій і методів управлінської діяльності, перехід до нових управлінських технологій);

 • диференціація і мобільність (створення умов для становлення варіативного навчання; обізнаність керівника з розвитком світового і, зокрема, європейського освітнього простору й адекватна реакція на процеси реформування національної школи; створення сприятливих умов для орієнтації учнів на певну майбутню професійну діяльність через врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів);

 • забезпечення практичної спрямованості освіти орієнтація змісту навчально-методичних матеріалів на практичне застосування учнями теоретичних знань і вмінь для життя та діяльності в реальному суспільстві; формування вміння самостійно аналізувати різноманітні ситуації, що виникають у навчально-виховному просторі, вміння приймати рішення і діяти в правовому полі (вирішення питання якості і доступності освіти; інтегрування в європейський освітній простір; спрямованість педагогічного менеджменту на забезпечення конкурентоспроможності сучасного випускника на ринку праці, здатності його відслідковувати причини та наслідки власних життєвих подій, уміння займатися одночасно кількома справами, будувати альтернативні моделі соціального самовизначення);

 • варіативність (забезпечення можливості широкого вибору змісту, форм і засобів навчання та виховання, альтернативність у задоволенні духовних запитів особистості, її інтелектуальних та пізнавальних можливостей та інтересів; поглиблення й розширення практичної спрямованості навчальних програм, диференціація та індивідуалізація навчально-виховного процесу;

 • науковість передбачає розробку базових документів і навчальних матеріалів з урахуванням сучасного рівня розвитку науки для забезпечення формування в учнів наукового світогляду та цілісної картини сприйняття світу;

 • наступність і неперервність передбачає врахування вимог національної освітньої політики та чинного законодавства; існуючих навчальних планів і програм; поетапне, відповідно до вікових особливостей, розширення обсягу знань, що охоплюють всі ланки навчального закладу;

 • полікультурність означає наповненість освітнього середовища навчального закладу ідеєю універсальності прав людини та етнокультурного розмаїття світу, правової рівності національних культур; передбачає виховання особистості на засадах міжетнічної толерантності та поваги до представників інших культур, поваги до своєї національної самобутності в контексті світової культури;

 • інтегрованість (міждисциплінарність) передбачає, що у процесі навчання школярів враховуються існуючі міжпредметні зв'язки з базових шкільних предметів: історії, права, географії, економіки, художньої культури, математики, фізики, біології тощо;

 • перспективність (забезпечення випередження в змісті навчання у відповідності з сучасними потребами суспільної практики).

Для реалізації завдань навчальний заклад має всі належні умови:

 • загальні наукові, навчальні, методичні надбання;

 • досвід роботи педколективу в умовах впровадження інновацій та сучасних методик, технологій;

 • високий фаховий, моральний та культурний потенціал педагогів;

 • творчу атмосферу в колективі;

 • достатній рейтинг в районі;

 • сучасну матеріально-технічну базу.

Навчальний заклад працює відповідно до плану роботи, основним документом, що регулює навчальний процес є робочі навчальні плани, які складаються на основі типових навчальних планів, затверджених МОНмолоді та спорту України.

Тактичні завдання діяльності навчального закладу

 1. Створити якісно нові умови для подальшого виконання державної програми “Освіта”, Закону України “Про загальну середню освіту”, для реалізації Концепції національного виховання учнів, відродження національної духовності й залучення до її формування учнів, вчителів, батьків, громадськості.

 2. Розпочати роботу педагогічного колективу школи над науково-методичною проблемою: «Формування компетентної, творчої особистості як необхідна умова підвищення якості освітнього процесу та розвитку особистості учня».

 3. Забезпечити умови для індивідуального розвитку учнів школи, стимулювання їх творчої активності, найбільш повну її реалізацію в позаурочний час, можливість побудови школярами особистих індивідуальних освітніх траєкторій.

 4. Вважати основними шляхами поліпшення якості змісту освіти:

 • гуманізацію та гуманітаризацію – відображення у змісті освіти на кожному етапі навчання різних аспектів людської культури;

 • фундаментальність освіти, що передбачає забезпечення універсальності отриманих знань, вивчення основних теорій, законів, закономірностей, культурно-історичних досягнень людства, можливість використання отриманих знань у життєвих ситуаціях;

 • пріоритет збереження здоров’я учнів, приведення змісту освіти та форм навчання у відповідність до вікових особливостей школярів;

 • диференціацію змісту освіти як умову вибору учнями рівня та спрямованості навчальних програм;

 • забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом раціонального поєднання продуктивної й репродуктивної навчальної діяльності учнів;

 • забезпечення цілісності уявлень школярів про світ шляхом інтеграції змісту освіти (інтеграція міждисциплінарна та в межах одного предмета).

 1. Виховання в учнів потреби в знаннях. Вчителям, вихователям спрямувати свою роботу на формування в учнів позитивної мотивації навчання, розвивати вміння раціонально, цілеспрямовано планувати свій робочий час, науково організовувати працю.

 2. Залучення учнів до спільної праці – навчання, яке викликало б у них радісне почуття успіху, поступу вперед, особистісного розвитку.

 3. Гуманізація виховного процесу, наповнення його високими морально-духовними переживаннями, утвердження взаємин справедливості й поваги, максимальний розвиток потенційних можливостей дитини, стимулювання її до особистісно-розвивальної творчості.

 4. Виховну роботу колективу спрямувати на становлення демократично орієнтованої, відповідальної, національно свідомої, моральної й самодостатньої особистості. При цьому особливої уваги потребує громадянська, художньо-естетична освіта та моральне виховання, формування наукового світогляду та базової культури особистості. Пріоритетними напрямами виховної роботи залишаються:

 • створення безпечних умов для навчання, фізичного розвитку та належних умов для соціально-психологічної реабілітації дітей;

 • формування в учнів здорового способу життя та підготовка до майбутнього сімейного життя, запобігання проявів негативної поведінки серед молоді.

 1. Послідовне впровадження у практику роботи педагогічного колективу досягнення психолого-педагогічної науки і досвід роботи педагогів-новаторів.

 2. Залучення педагогів до перспективних моделей педагогічного досвіду, формування нового педагогічного мислення (прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість учня).

 3. Співпраця педагогічного колективу комплексу із батьківською громадськістю, розширення кола спілкування з батьками та іншими членами родини, поліпшення організації батьківської просвіти, одним із завдань якої має бути пропаганда позитивного родинного виховання.

 4. Забезпечення зростання фахової підготовки вчителів, організацію та вивчення перспективного педагогічного досвіду вчителів школи, району, області, країни, опанування педагогами нових інноваційних методів та форм навчання.

 5. Сприяння участі викладачів, вихователів, учнів в науковій, дослідницькій, пошукової роботі.

 6. Продовження створення сучасної технічної бази школи та естетичне оформлення навчальних кабінетів, приміщень в цілому.

 7. Продовження комп’ютеризації навчально-виховного процесу й управління школою.

 8. Вдосконалення управлінської діяльності в навчальному закладі.

 9. Створення єдиного інформаційного простору школи.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал