Перспективне прогнозуванняСторінка1/9
Дата конвертації13.01.2017
Розмір1,47 Mb.
ТипКонцепція
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

СХВАЛЕНО

рішенням загальних зборівПротокол № 1 від 17 серпня 2013 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Ради школи (конференцією)Протокол № 1 від 18 серпня 2013 рокуПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ

РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТА НАВЧАЛЬНО – ВХОВНОГО ПРОЦЕСУ

(ПРОГРАМА РОЗВИТКУ)

Володимирівської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів

Петрівської районної ради

Кіровоградської області

на 2013 – 2018 роки

Розглянуто на засіданні педагогічної ради,

протокол № 5 від 28серпня 2013 року


ЗМІСТ

І. Вступ


  1. Концепція розвитку школи

  2. Цільові проекти

  3. Моніторинг ефективності Програми

ІІ. Перспективний план роботи педагогічного колективу


1. Етапи реалізації

2. Кадрове забезпечення

3. Управління навчально-виховним процесом

4. Розвиток навчально-матеріальної бази

5. Орієнтовний перелік загальношкільних заходів (засідань педагогічної ради, семінарів, конференцій, тощо)


Програма розвитку

Володимирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Петрівської районної ради

Кіровоградської області

на 2013-2018 рр.
Паспорт Програми розвитку

Назва

Зміст Програми

Тип програми

Програма розвитку

Підстава для розробки Програми

Необхідність удосконалення якості освітніх послуг, які надає заклад, вироблення освітньої та наукової стратегії з урахуванням якісних змін у державі

Нормативно-правова база

Закони України:

1.Закон України «Про освіту» від 23.05.1991р.№1060 – XVII

2. Закон України «Про загальну середню освіту» від13.15.1999 р.№ 651 - XIV

2. Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» 75/98-ВР.

3. Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних». Закон набрав чинності з 1 січня 2011 року.

4. Закон України «Про Національну програму інформатизації» 74/98-ВР.Укази Президента України:

1. Указ Президента України № 926/2010 від 29.09.2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні».Акти Кабінету Міністрів України:

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №494 «Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року».

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2010 № 2009-р «Про керівника Національної програми інформатизації».

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2010 № 2119-р «Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2010 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування».

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 № 192-р «Про затвердження плану заходів з проведення у 2011 році Року освіти та інформаційного суспільства».

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1722-р. Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року.

6. Постанова Кабінету МіністрівУкраїни «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» від 20.04.2011р. № 426.

7. Постанова Кабінету МіністрівУкраїни «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 23.11.11.№1392.Накази:

1. Наказ Держінформнауки від 21.11.2010 № 75 «Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів Держінформнауки при формуванні та виконанні НПІ».

2. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.12.2011 № 903 «Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах».

3. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.03.2011 № 280 «План заходів з проведення у 2011 році Року освіти та інформаційного суспільства».

4. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.04.2011 № 302 «Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту».

5.План заходів з проведення у 2011 році Року освіти та інформаційного суспільства Додаток до наказу МОНМСУ від 25.03.2011 № 280Мета Програми

Створення умов для забезпечення в школі сучасної, доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільстві, запитів особистості й потреб держави; забезпечення ефективного управління розвитком загальноосвітнього закладу.

Завдання Програми

 • Формування інформаційно – комунікаційної та комунікативної компетентностей учнів.

 • Запровадження освітніх інновацій, інформаційно-комунікаційних педагогічних технологій.

 • Розвиток профільності навчання.

 • Впровадження здоров’язберігаючої технології в навчально – виховний процес.

 • Створення толерантного середовища у навчальному закладі.

 • Розвиток комунікативних здібностей учнів.

 • Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді.

 • Підтримка дітей і молоді з особливими потребами.

 • Приведення матеріально-технічногої стану школи у відповідність із потребами сучасної освіти.

Термін реалізації Програми

2013-2018 рр.Етапи реалізації Програми

Концептуально-організаційний(2013/2014 н.р.)

Реалізація проблеми (2014-2016 н.р.)

Набуття досвіду (2016/2017 н.р.)

Узагальнення результатів (2017/2018н.р.)Ресурсне забезпечення Програми

Підвищення кваліфікаційного рівня педагогів школи.

Залучення фахівців вищих навчальних закладів, державних та громадських організацій у якості консультантів.

Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій, благодійних внесків тощо); підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів.


Структура Програми

 • Вступ.

 • Концепція розвитку навчального закладу на 2013-2018 рр.

 • Цільові проекти.

 • Моніторинг ефективності Програми

Очікувані результати

Забезпечення умов для здобуття сучасної, доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави.

Показники ефективності Програми

Поліпшення якісних показників ЗНО, ДПА, результатів предметних олімпіад з базових дисциплін.

Зростання позитивного іміджу навчального закладу.Контроль, корекція та оцінювання Програми

Системний моніторинг реалізації розвитку Програми та її фінансування; участь батьків і громадськості в незалежному оцінювання якості освіти.


І.Вступ

1. Концепція розвитку закладу

І. Вступ

ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури всієї нації набувають вирішального значення для економічного і соціального поступу країни. Інтеграція і глобалізація соціальних, економічних і культурних процесів, які відбуваються у світі, перспективи розвитку української держави вимагають оновлення системи освіти.

Входження України до світового освітнього простору зумовлює приведення вітчизняних освітніх стандартів у відповідність із нормами світового товариства.

Дана концепція розвитку Володимирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів розроблена на 5 років як сукупність провідних науково-методичних ідей, принципів, підходів, що визначають основні цілі, стратегію та специфіку діяльності навчального закладу, визначає основні положення щодо організації навчального процесу в період реформування освіти та інтеграції у світовій простір.

Програма розвитку школи спрямована в площину цінностей особистісного розвитку, варіативності й відкритості освітньої системи закладу, зумовлює модернізацію чинників, які впливають на якість навчально-виховного процесу, змісту освіти, форм і методів навчання й виховання, системи контролю й оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності всіх учасників навчально-виховного процесу.

Програма є комплексом науково-методичних, матеріально-технічних та управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації. У ній максимально враховані потреби педагогічного, учнівського та батьківського колективів школи.

Проекти, з яких складається Програма, допоможуть вирішити такі завдання:


 • Організація методичної та виховної роботи в школі відповідно вимогам нового Державного стандарту.

 • Створення умов виховання та навчання учнів, які забезпечують збереження фізичного та психічного здоров’я дітей.

 • Організація роботи з обдарованими дітьми.

 • Професійний розвиток педагогічних кадрів.

 • Забезпечення, оптимізація та покращення матеріально-технічної бази.

 • Комп’ютеризація та інформатизація закладу.

 • Моніторингове дослідження всіх структурних ланок школи.

Основними результатами Програми розвитку школи будуть удосконалення й модернізація сучасного освітнього середовища закладу, системні позитивні зміни, підвищення рівня та якості освіти. Програма дає можливість виробити стратегічні та пріоритетні напрями діяльності школи на найближчі роки.

ІІ. Загальні положення

Концепція діяльності закладу спрямована на реалізацію Закону України „Про загальну середню освіту” й складена з урахуванням ситуації оновлення політичних та економічних процесів у державі та сучасних завдань перебудови змісту національної освіти й виховання, сприяє формуванню інтелектуального потенціалу суспільства. Розвиваючи кращі традиції української школи, навчальний заклад має реалізовувати ідею неперервності освіти і виховання через подолання розриву між культурою, наукою й освітою, даючи особистості нові виміри життя, що ґрунтуються на глибокому знанні минулого і сучасного України, світової культури, заохочує до опанування новітнього життєвого досвіду.

Пріоритетним напрямком сучасної освітньої системи України, що підтверджено сучасними державними законами та нормативними документами, є доступ до якісної освіти, до найкращих світових здобутків у освітній галузі.

Новий Державний стандарт початкової освіти, базової і повної загальної середньої освіти орієнтує педагогів на перехід від декларування переваг особистісної моделі до її практичного впровадження. Визначено вимоги до навчальних досягнень учнів, які відповідають змісту і структурі предметних компетентностей(учень знає, розуміє, застосовує, аналізує, виявляє ставлення, оцінює, тощо). Разом із предметною підготовкою за роки здобуття загальної середньої освіти діти мають оволодіти ключовими компетентностями, до яких, згідно з міжнародними домовленостями, віднесено: уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами; математична і базова компетентності в галузі природознавства і техніки; інформаційно - комунікаційна; соціальна і громадянська; загальнокультурна; підприємницька; здоров’язберігаюча. Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів. Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичній ситуації, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.

Основна мета діяльності навчального закладу – це безперервний процес підвищення ефективності навчально – виховного процесу з одночасним урахуванням потреб суспільства, потреб особистості учня. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання, комп’ютеризація навчально – виховного процесу.

Навчально – виховний процес навчального закладу процес спрямований на формування у випускника школи якостей, необхідних для життєвого та професійного визначення: • Орієнтації у сучасних реаліях і підготовленості до життя у ХХІ столітті.

 • Здатність до самовизначення, саморозвитку, самоосвіти.

 • Наявність життєвого досвіду спілкування, роботи в колективі, під керівництвом, самостійно, з літературою.

 • Високий рівень освіченості, культури, здатність до творчої праці, професійного розвитку, застосування комунікативних компетенцій, упровадження у своїй діяльності ІКТ.

 • Вільне володіння комп’ютером, високий рівень культури користування ІКТ.

 • Готовність до вибору професії відповідно до своїх здібностей та можливостей, потреб ринку праці.

 • Сформовані трудова та моральна життєва мотивації, активна громадянська і професійна позиції.

Досконале володіння ІКТ та розвинуті комунікативні здібності зумовлюють досягнення життєвого успіху, позитивного соціального іміджу особистості у сучасному суспільстві. Тому розвиток та практичне застосування саме комунікативних та інформаційно – комунікаційних компетенцій учнів в умовах особистісно зорієнтованого і діяльнісного підходів є ключовими положеннями Концепції навчального закладу.

Варто зазначити, що у сучасних умовах міжособистісна комунікація є не лише умовою соціального буття людини, але і найважливішою складовою професійної діяльності фахівця. У цих умовах кваліфікованість та успішність виконання професійних завдань залежить від якості взаємодії з людьми в конкретних соціокультурних та професійних ситуаціях.

Комунікативна компетентність - здатність особистості застосовувати у конкретному виді спілкування знання мови, способи взаємодії з людьми, які оточують її та перебувають на відстані, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями. Складовими комунікативної компетентності є комунікативні здібності, комунікативні вміння, комунікативні знання.

Комунікативно-особистісний потенціал є інтегруючим компонентом соціального інтелекту як складового потенціалу особистості, що визначається її можливостями у сфері міжособистісної взаємодії, які реалізуються за наявності у людини комунікативних здібностей, умінь та навичок. Під соціальним інтелектом мають на увазі здатність людини розуміти не лише саму себе, а й інших людей, їхні взаємовідносини і прогнозувати міжособистісні події. Комунікативна культура розглядається як сукупність знань, умінь, навичок забезпечення взаємодії людей у конкретній соціокультурній ситуації, сформованість певних здібностей. Комунікативна компетентність є рівнем комунікативної культури, що забезпечує результативність поведінки в певних умовах. А тому одним із пріоритетних завдань сучасної школи є розвиток саме комунікативних компетентностей учнів, у тому числі: • толерантність;

 • висока комунікативність;

 • творча активність;

 • рефлективність;

 • емпативність;

 • сенситивність.

Сучасний світ – світ інформаційних технологій, доступ до скарбниць науки нам дарують засоби масових комунікацій: доступ до бібліотечних матеріалів;користування різноманітними навчальними програмами; відвідування величезної кількості закладів, які мають власні акаунти в Інтернеті; участь у оффлайнових та онлайнових семінарах, конкурсах, конференціях, міжрегіональних та міжнародних проектах; дистанційне навчання; створення власних презентацій; віртуальні екскурсії музеями і виставочними залами; можливість інтерактивного спілкування з жителями будь- якого куточка планети;ефективна обробка та збереження інформації та інш. Можливості ІКТ безмежні, тому однією із першочергових задач школи є підготовка учнів до життя та діяльності в умовах інформаційного суспільства, сформувати у них навички самостійного пошуку, оцінювання та систематизації інформації, культури спілкування та безпечного користування Інтернетом.

Разом з тим успішній діяльності сучасного навчального закладу сприяє інформатизація самого навчально – виховного процесу та управління закладом.

Актуальність проблеми впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність та освітній процес зумовлена деякими суперечностями:


 • між підвищенням вимог до якості професійної діяльності освітян у галузі інформаційних технологій і непідготовленістю педагогічних кадрів;

 • між існуючими теоретичними передумовами інформатизації освіти та недостатньою розробленістю науково-методичних і практичних аспектів підвищення кваліфікації педагогів із проблеми інформаційних технологій навчання та інформатизації управління закладом освіти.

В основу Концепції покладено системний підхід, спрямований на розв’язання проблеми створення, розвитку та використання інформаційних та комунікаційних технологій у навчальному закладі.

Інформатизація управлінської діяльності спрямована на автоматизацію роботи, створення єдиного інформаційного освітнього простору закладу, оперативне одержання необхідної інформації, ефективне використання комп’ютерної та телекомунікаційної техніки, що має на меті досягнення ефективного управління якістю педагогічного процесу.

Створення єдиного інформаційного освітнього простору ґрунтується на таких принципах як:


 • інформаційна й аналітична відкритість, доступність;

 • прогнозування;

 • гнучкість управління;

 • оптимальність функціонування закладу в системі освіти;

 • відокремленість функцій управління.

Використання нових інформаційних технологій у процесі управління якістю освітнього процесу передбачає реалізацію такого комплексу педагогічних умов:

1) використання психолого - педагогічних закономірностей та принципів в процесі навчання школярів та підвищення кваліфікації педагогів із проблеми сучасних інформаційних технологій;

2) мотивування діяльності педагогів щодо використання сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі;

3) наявність єдиного інформаційного освітнього простору, що динамічно розвивається, в навчальному закладі.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал