Перелік питань,що охоплюють зміст робочої програми курсу “Історія держави І права України”Скачати 239,31 Kb.
Дата конвертації22.01.2017
Розмір239,31 Kb.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ,ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ КУРСУ
Історія держави і права України”

 1. Поясніть, чому грецькі поліси, які існували на півдні України в VII ст. до н.е. - VI ст. н.е. з погляду державності вважалися містами-державами?

 2. З історії грецьких міст-полісів півдня України наведіть приклади трансформації однієї форми держави в іншу. Поясніть причини такої трансформації.

 3. На прикладі Боспорського царства поясніть особливості державного управління, соціально-економічні і правові засади рабовласницької монархії на півдні Україні.

 4. Державний устрій і система управління у Скіфській державі.

 5. Політична організація, система управління і розвиток права в державі Антів.

 6. Розкрийте соціально-правовий зміст системи сюзеренітету-васалітету в Київській Русі.

 7. Розкрийте правовий статус середньої групи вільних людей в Київській Русі.

 8. Розкрийте компетенцію і функції центральних органів державної влади Київської Русі.

 9. Договори Великокнязівської влади як окрема група правових норм в Київській Русі.

 10. Князівська нормотворчість в Київській Русі. Наведіть приклади і прокоментуйте.

 11. Наведіть приклади рецепції права в Київській Русі. Поясніть роль рецептованих норм в праві Київської Русі.

 12. Судовий процес в Київській Русі.

 13. Поняття і види злочинів в нормах “Руської Правди”.

 14. Види покарань в нормах “Руської Правди”.

 15. Розвиток зобовязального права в “Руській Правді”.

 16. Види цивільно-правових договорів в “Руській Правді”, способи їх укладення.

 17. Право успадкування в нормах “Руської Правди”.

 18. Види судів в Київській Русі, їх компетенція.

 19. Розкрийте механізм державної організації княжої Галицько-Волинської Русі.

 20. Розкрийте особливості поширення магдебурзького права в українських землях в 14-І-й пол.17 ст.ст.

 21. Розкрийте зміст Кревської (1385) і Городельської (1413) уній, покажіть правові наслідки цих документів для українських земель.

 22. Юридична основа утворення Речі Посполитої. Розкрийте зміст Люблінської унії(1569р.) і прокоментуйте.

 23. Зміст і значення Берестейської унії (1596 р.)

 24. Адміністративний устрій і управління в українських землях під час татаро-монгольського панування.

 25. Правова сутність “дворянської республіки” в Речі Посполитій.

 26. Система управління в українських землях у складі Великого князівства Литовського.

 27. Вплив Литовських статутів на розвиток права Речі Посполитої. Новий статут 1588 р., його структура, сфера регулювання.

 28. Система управління і розвиток права в українських землях у складі Польщі у 14-І-й Пол. 16 ст.ст.

 29. Поширення Литовського права в українських землях в кінці XIV – першій половині XVI ст. Литовський статут 1566 року, його структура, сфера регулювання.

 30. Адміністративний устрій і управління в українських землях у складі Речі Посполитої.

 31. Державний устрій Великого князівства Литовського.

32.Джерела права Великого князівства Литовського.

33.Державний лад Речі Посполитої.

34. Аграрне законодавство у Великому князівстві Литовському.

35. Суди і процес в Речі Посполитій.

36. Система управління в Запорізькій Січі (друга половина ХУІ – перша половина XVII ст.ст.)

37. Соціально-правовий статус козацтва в період Гетьманщини.

38. Розкрити зміст і дати правову оцінку договору “Березневі статті”1654 р.

39. Розкрити зміст і дати юридичну оцінку документу “Привілей війську Запорозькому” 1654 року.

40. Розкрити зміст і дати юридичну оцінку документу “Привілей шляхті” 1654 року.

41. Законодавчий процес, передбачений в Конституції Пилипа Орлика (1710 р.).

42. Діяльність Малоросійського приказу і Малоросійських колегій в Україні.

43. Правовий статус Запорізької Січі в другій половині XVII ст.

44. Договори (статті) гетьманів України з московським царем як кроки на шляху обмеження автономії України в другій половині XVII – XVIII ст.

45. Гарантії прав різних верств населення в нормах Конституції Пилипа Орлика (1710р.)

46. Судовий процес в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

48. Правове становище селянства в українських землях у складі Російської імперії в кінці XVII – XVIII ст.

49. Правовий статус Запорізької Січі у період Гетьманщини.

50. Зміна принципів, форм і методів управління в українських землях у складі Росії в другій половині XVII – XVIII ст.

51. Набуття українськими землями рис суверенної держави внаслідок Визвольної війни 1648-1654 р.р.

52. Система управління в Українській Козацько-Гетьманській державі (1648-1654 р.р.).

53. Суди і процес в Українській Козацько-Гетьманській державі (1648-1654 р.р.)

54. Розвиток права в Українській Козацько-Гетьманській державі (1648-1654 р.р.)

55. _т._амент на_ Рада 1654 р., її політико-правові наслідки для України.

56. Політико-правове значення розподілу України на Правобережну та Лівобережну (XVII ст.)

57. Які норми Конституції Пилипа Орлика (1710 р.) свідчать про незалежність судової влади?

58. Зміст прав і обовязків гетьманського уряду за Конституцією Пилипа Орлика (1710 р.).

59. Функції і компетенція гетьмана України за Конституцією Пилипа Орлика (1710 р.).

60. Роль церкви в Конституції Пилипа Орлика (1710 р.).

61 Зміни суспільних відносин України-Гетьманщини XVII – XVIII ст.

62. Зміни у правовому становищі українських земель у складі Австрійської імперії.

63. Органи урядової адміністрації, місцеве самоврядування в українських землях у складі Австрійської імперії.

64. Кодифікація права в Російській імперії. “Зібрання малоросійських прав” (1807 р.).

65. Загальнодержавні органи влади і місцевого управління в Австро-Угорщині.

66. Сутність політико-адміністративних реформ в Україні в 1950-1960 р.р.

67. Права і свободи громадян за Конституцією УРСР 1978 р.

68. Зміст і значення Конституції УРСР 1937 р.

69. Прийняття Конституції України 1996 року,її загальна характеристика.

70. Надзвичайне законодавство, яке діяло в УРСР у період другої світової війни.

71. Кодифікація радянського законодавства в 1936 – 1940 роках.

72. Реорганізація і функціонування державного апарату УРСР в перші повоєнні роки(1945-1950).

73. Особливості радянізації та юридичне оформлення приєднання Північної Буковини та Закарпаття до СРСР.

74. Державне управління доби Гетьманату П. Скоропадського.

75. Розвиток сімейно-шлюбного законодавства в Радянській Україні (1917 – кінець 30-х р.р.).

76. Законотворчість доби Гетьманату П. Скоропадського

77. Розвиток трудового законодавства в Радянській Україні з 1917 р. до кінця 30-х р.р. XX ст.

78. Характерні ознаки трудового законодавства в Україні у повоєнні роки (1945-1950 р.р.).

79. Юридичне закріплення приєднання Західної України до СРСР – УРСР.

80. Зміни в діяльності правоохоронних органів УРСР у воєнних умовах (1941-1945 р.р.).

81. Зміни в діяльності радянського апарату в УРСР у воєнних умовах (1941-1945 р.р.)

82. Особливості розвитку процесуального права в Україні в період будівництва соціалізму (1917 р. по 1935 рр.).

83. Характерні ознаки цивільного законодавства в Україні в період будівництва соціалізму (1917 по 1935 р.р.).

84. Характерні ознаки кримінального законодавства в період будівництва соціалізму(1917-1935 р.р.)

85. Вибори у I та II Державні Думи. Українська парламентна громада.

86. Судова реформа 1864 року в Російській імперії.

87. Характерні ознаки трудового законодавства в Україні у 60-ті – першій половині 80-х р.р. XX ст.

88. Маніфест царського уряду від 17 жовтня 1905 року. Зміни в центральному апараті самодержавної влади і самодержавного управління.

89. Селянська реформа 1861 року в Російській імперії, її правові наслідки для України.

90. Законотворчість УНР і діяльність судів доби Директорії.

91. Виборча реформа 1905 року в Австрії, її значення для України.

92. Українська національно-культурне відродження в XIX ст., створення тексту вірша “Ще не вмерла Україна” і музики до нього.

93. Державне будівництво УНР доби Директорії.

94. Розвиток адміністративного законодавства в другій половині XIX ст. – початку XX ст. в Росії.

95. Прийняття першої австрійської Конституції 1848 року та її значення для України.

96. Становлення і розвиток судово-прокурорської системи в Україні в 1921-1929 р.р.

97. Органи селянського управління і суду за реформою 1861 року в Російській імперії.

98. Скасування кріпацтва в Австрійській імперії 1848 року, його політико-правові наслідки для українських земель.

99. Розвиток законодавства про кримінальне покарання в Російській імперії 1845-1885 р.р.

100. Механізм державного управління в Радянській Україні в 1917-1920 р.р.

101. Розвиток права у західноукраїнських землях у XІX ст.

102. Юридичне оформлення СРСР.Декларація і Договір.

103. Реформи в імперії Габсбургів у другій половині XІX ст., їх зміст і вплив на українські землі.

104. Характерні ознаки радянського кримінального законодавства в Україні в 1917-1935 р.р.

105. Кодифікація законодавства УРСР у 60-х-80-х р.р.

106. Головні напрями розбудови сучасної незалежної України.

107. Законодавчий процес в Російській імперії в 1905-1906 р.р.

108. Земська (1864 р.) і міська (1870 р.) реформи в Російській імперії, їх наслідки для України.

109. Вибори в Російській імперії в III та IV Державні Думи та їх діяльність.

110. Створення Центральної Ради та її діяльність у лютому – жовтні 1917 року.

111. Кодифікація радянського законодавства в Україні в 20-х роках.

112. I та II Універсали Центральної Ради. Причини їх появи, зміст і значення.

113. Особливості проведення реформи адміністративного устрою УРСР в 20-х р.р. – першій половині 30-х р.р. XX ст.

114. Формування фабричного законодавства в Російській імперії в другій половині XIX ст.

115. Прийняття Верховною Радою 16 липня 1990 р. “Декларації про державний суверенітет України”.


 1. Серпневий путч в Москві, припинення діяльності КПРС і КПУ. Прийняття 24 серпня 1991 р. Верховною Радою України “Акту державної незалежності України”.

 2. Підтвердження “Акту незалежності України” всеукраїнським Референдумом 1 грудня 1991 р.

 3. Причини та передумови прийняття Конституції незалежної України 1996р.

 4. Конституція України 1996р., її загальна характеристика.


ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Важливою складовою навчального процесу, основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи є самостійна робота, коли заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.Мета СРС - засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

На самостійну роботу студента відповідно до навчального плану відводиться кількість годин в межах від 1/3 до 2/3 навчального часу.

Поточне оцінювання самостійної роботи студентів здійснюється відповідно до Порядку оцінювання знань студентів КНЕУ з урахуванням вимог Болонської декларації.

Для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр в поточне оцінювання включено: систематичність та активність роботи на семінарських заняттях; виконання завдань для самостійного опрацювання; виконання модульних(контрольних) завдань.

З урахуванням змісту, цілей та завдань, що вирішуються в процесі виконання різних форм СРС, можна виділити чотири основні види самостійної роботи:

І вид-самостійна робота, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних занять;

ІІ вид-пошуково-аналітична робота;

ІІІ вид-наукова робота;

ІУ вид- стажування на підприємствах та в організаціях або практичні тренінги.

Самостійна робота студентів здійснюється у наступних формах: • опрацювання конспекту лекцій;

 • робота з підручниками, посібниками, хрестоматією;

 • вивчення додаткової літератури при підготовці доповіді та при написанні реферату(індивідуальні завдання);

 • виконання домашніх завдань;

 • підготовка до експрес-опитування, контрольних робіт та інших форм поточного контролю;

 • підготовка до модульного контролю;

 • відпрацювання тренінгових програм (завдань) з навчальної дисципліни;

 • підготовка до іспиту.

Методи контролю:

 • опитування на семінарах та індивідуальних консультаціях;

 • заслуховування та обговорення доповідей;

 • захист рефератів;

 • виступи на наукових студентських конференціях;

 • іспит.

Перелік завдань для СРС, форми її організації та звітності, терміни виконання та кількість балів, які можна отримати за виконання завдань з СРС, визначаються кафедрою і включаються до Карти самостійої роботи студентів.

Завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія держави і права України» поділяються на обов»язкові та вибіркові.

До обов»язкових належать завдання, які всі студенти повинні виконати обов»язково під час вивчення цієї дисципліни:


 • підготовка до семінарських занять;

 • вивчення обов»язкової літератури, текстів лекцій;

 • виконання домашніх письмових завдань(підготовка схем, поівняльних таблиць, визначення понять та термінів);

 • підготовка до виконання експрес-опитувань, інших видів поточного контролю;

 • підготовка до модульного контролю.

До вибіркових належать альтернативні завдання, серед яких кожен студент може вибрати завдання на власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів:

 • підбір та огляд літературних джерел за темою семінару;

 • аналітичний розгляд наукової публікації;

 • написання реферату, есе за данною проблематикою;

 • участь в роботі наукового гуртка;

 • участь у науково-практичних конференціях.

На самостійне опрацювання(додатково до лекцій та семінарських занять) виносяться теми курсу «Історії держави і права України» згідно з тематичним планом дисципліни(п.2 Робочої навчальної програми).

Нижче для самостійного опрацювання з метою належної підготовки до іспиту наведені теми з переліком питань, які детально не обговорюються під час семінарських занять. До них додається список рекомендованої літератури.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИБІРКОВИХ ВИДІВ СРС ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

2.1. Теми для підготовки рефератів:

Реформи Володимира Великого (Святого) та Ярослава Мудрого, їх зміст та значення. 1. "Руська Правда": поняття злочину і система покарань, процес.

 2. Волоське право в Україні ХІУ-ХУІ ст.ст.

 3. Магдебурзьке право в українських містах серед. ХІУ-ї-ої пол.ХУІІ ст.ст.

Роль козацьких рад в управлінні Українською Козацькою державою.

Правовий статус міст в Козацько-гетьманській державі.

Передумови і наслідки ліквідації Запорозької Січі.

Розподіл України на Правобережну і Лівобережну: політичні та правовіпередумови і наслідки. Соціально-економічна політика гетьманської адміністрації Лівобережної України

в кінці ХУІІ-2-й пол.ХУШ ст.ст. Національно- культурна політика в українських землях періоду визвольних

змагань 1917-1920р.р. Військове будівництво в українських землях періоду визвольних змагань

1917-1920р.р.Конституційні акти Української держави доби Гетьманату П.Скоропадського. С.Петлюра, В.Винниченко-видатні діячі українського державотворення. Створення, структура та роль репресивно-каральних органів у

поширенні та зміцненні в Україні більшовицької державності у 20-х-30-хр.р. ХХст. Становлення і розвиток радянської судово-прокурорської системи у 20-х-30-х р.р.

XX ст.та її роль у формуванні в СРСР тоталітарної системи.

 1. Сутність концепції розвиненого соціалізму в СРСР та її втілення в союзних та
  республіканських конституційних актах.

 2. Загальнолюдські демократичні права і цінності відповідно до Конституції УРСР 1978
  року та практика їх втілення в 70-х-80-х р.р. XX ст.

 3. Особливості розвитку українського суспільства в СРСР періоду перебудови.

 4. Фактори активізації національно-визвольного руху в Україні наприкінці 80-х на початку
  90-х років XX ст.

 5. Особливості політики "радянизації" у новоприєднаних західно-українських землях
  1939-1940р.р.

 6. Пакт Молотова-Рібентропа 1939 року та його роль у поширенні радянської державності
  на західноукраїнські землі.

 7. Основні тенденції державно-правового розвитку радянської України в умовах
  перебудови.

 8. Приєднання та особливості радянизації Північної Буковини і Закарпаття до СРСР.

 9. Роль України у створенні Союзу РСР.

 10. Національно-визвольна боротьба в Україні після другої світової війни, її сучасні оцінки.

 11. Дії УПА: їх характер і задачі.

 12. Організація українських націоналістів в роки другої світової війни. її програми (політикс-
  правова оцінка).

 13. Особливості створення в УРСР органів, що охороняли радянський режим (1917-193і>
  р.р.).

 14. Головні принципи побудови радянської державності в Україні в 20-х-30-х р.р. XX ст.

 15. Сучасні тенденції розвитку держави Україна.

2.2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Завдання №1.

 1. Поясніть, чому грецькі поліси, які існували на півдні України в VII ст. до н.е. - VI ст. н.е.
  з погляду державності вважалися містами-державами?

 2. Прокоментуйте значення рішень Зборівської угоди (1649 р.) для формування української
  козацької державності.

 3. Розкрийте суть карального законодавства в радянській Україні в 30-ті роки.

Завдання №2.

 1. На прикладі давньогрецького міста-поліса Пантикапея поясніть, як відбулася
  трансформація республіканської форми державного правління в монархію?

 2. Посніть , чому в Україні у 1918 році існували дві УНР? Розкрийте особливості
  побудови в них органів влади і управління.

 3. Розкрийте функції і компетенцію Гетьмана України відповідно до Конституції
  Пилипа Орлика 1710 р.

Завдання №3.

 1. Доведіть, що антський племінний союз можна вважати спробою утворення
  державності в Україні.

 2. Дайте правову оцінку рішенням XX з"їзду КПРС та їх наслідкам.

 3. Чому діяльність Малоросійських колегій у 18 столітті можна розглядати як крок до
  скасування автономії України?

Завдання №4

 1. Розкрийте особливості форми державного правління у Скіфії. Чи вплинула така
  державна традиція на процеси державотворення в Україні?

 2. Спосіб формування, функції і компетенція уряду відповідно до положень Конституції
  Пилипа Орлика (1710 р.).

 3. Чи змінював Маніфест 17 жовтня 1905 р. у Російській імперії форму державного
  правління? Розкрийте правовий зміст цього документу.

Завдання №5

 1. Розкрийте механізм законотворчості в Російській імперії відповідно до реформи,
  проведеної царатом у 1905 році.

 2. За яких умов після другої світової війни Україна у складі СРСР стала суб'єктом
  міжнародних відносин? Розкрийте суть цього питання.

 3. Чому Річ Посполиту називали дворянською республікою? Обґрунтуйте відповідь.

Завдання №6

 1. Розкрийте характерні ознаки державності степових народів півдня України у 7 ст. до
  н.е.- 6 ст. н.е.

 2. Чим відрізнялися Литовські Статути від Литовської Метрики. Дайте оцінку цим
  правовим пам'яткам.

 3. В чому полягала діяльність Української парламентської Громади в І-Ш Державних
  Думах?

Завдання №7

 1. В чому полягав справжній демократизм системи управління в грецьких містах-полісах
  півдня України?

 2. Доведіть, що Конституція Пилипа Орлика (1710 р.) закріпила теорію розподілу влад.

 3. Розкрийте особливості розвитку трудового права в Україні в роки військового
  комунізму і непу.

Завдання №8

 1. Назвіть і прокоментуйте перші міжнародні договори Київської Русі.На що вони були
  спрямовані?

 2. В чому полягали демократичні риси в системі управління Річі Посполитої?

 3. Порівняйте і прокоментуйте зміст І та II Універсалів Центральної Ради.

Завдання №9

 1. В чому полягала зміна адміністративного управління в Київській Русі за реформою
  Великого князя Володимира Святославовича?

 2. Розкрийте і прокоментуйте зміст III Універсалу Центральної Ради.

 3. Розкрийте суть сталінської моделі соціалізму.

Завдання №10

 1. Доведіть, що в "Руській Правді" розрізнялися поняття права власності і права
  володіння.

 2. Розкрийте суть правового статусу українських земель у складі Речі Посполитої.

 3. Особливості концепцій щодо майбутніх перспектив державного розвитку України
  після лютневої буржуазно-демократичної революції.

Завдання № 11

 1. Доведіть, що "Руська Правда" не відокремлювала матеріальні і процесуальні норми.

 2. Розкрийте особливості правового статусу Запорізької Січі в УкраїнІ-Гетьманщині у
  18 столітті.

 3. Розвиток адміністративного права в Радянській Україні в 20-тих роках.

Завдання №12

 1. Структура "Руської Правди".

 2. Прокоментуйте, чому литовське законодавство активно використовувалося у Речі
  Посполитій. Наведіть приклади.

 3. Дайте характеристику законодавчої діяльності Директорії УНР.

Завдання №13

 1. Доведіть, що "Березневі статті" -конституційний акт автономної України.

 2. Сутність судової реформи в Російській імперії(1864 р.)

 3. Поясність суть практики застосування вторинного принципу законотворчості в
  Радянській Україні.

Завдання № 14

 1. Прокоментуйте суть і значення "Привілею шляхті" і "Привілею війську
  Запорозькому" ( 1654 р.)

 2. Розкрийте значення для України прийняття Берестейської унії (1596 р.)

 3. Прокоментуйте сутність аграрних реформ Центральної Ради.

Завдання №15

 1. Прокоментуйте і розкрийте зміст Конституції України 1919 року.

 2. Розкрийте причини поразки української національної ідеї у 1917-1920 р.р.

 3. Аграрна реформа 1848 р. в українських землях у складі Австро-Угорщини.

Завдання № 16

 1. Розкрийте основні тенденції державно-правового розвитку України в умовах
  перебудови.

 2. Порівняйте обсяг прав України у складі СРСР відповідно до Конституцій УРСР 1919
  та 1929 р.р.

3. На підставі вивчення матеріалів збірки "Собраніє малоросійських прав" (1807 р.) дослідіть цивільні права українського населення в Росії.

Завдання №17

 1. Розкрийте суть взаємовідносин України з більшовицьким урядом Радянської Росії в
  1917-1920 рр.

 1. Розкрийте суть селянського управління і суду за реформою 1861 р.

 2. У чому полягала роль України у створенні Союзу РСР?

Завдання №18

 1. Національно-державний і адміністративний устрій УРСР відповідно до Конституції
  1937 р.

 2. Кодифікація в Україні у 19 столітті.

 3. Причини і політико-правове значення розподілу України на Лівобережну та
  Правобережну.

Завдання №і 9

 1. Причини кодифікації українського права у І пол.18 ст.'Тірава, за якими судиться
  малоросійський народ"(1743р.).

 2. Як здійснювалось судочинство в українських містах з магдебургським правом?

 3. Зміст прав і обов'язків громадян відповідно до Конституції УРСР 1978 р.

Завдання №20

 1. Розкрийте суть цехової організації в містах України у 16 ст.

 2. Охарактеризуйте Конституцію УРСР 1937 р.

 3. Причини скасування Запорозької Січі та наслідки для України.

Завдання №21

1. Розкрийте сутність і особливості "розкріпачченя" селян в Україні за реформою 1861

Р-


 1. Розкрийте причини поразки політики Центральної Ради у 1917-1918 р.р.

 2. У чому полягав "націоналістичний ухил" М.Скрипника наприкінці 20-х-поч.30-х р.р.?

Завдання №22

 1. Голодомор в Україні 1933 року та його сучасна оцінка.

 2. Доведіть, що "Березневі статті" -конституційний акт автономної України.

4. Прокоментуйте сутність помилок Центральної Ради у військовому питанні.

 1. Посніть , чому в Україні у 1918 році існували дві УНР? Розкрийте особливості
  побудови в них влади і управління.

 2. Розкрийте функції і компетенцію Гетьмана України відповідно до Конституції
  Пилипа Орлика 1710р.

Завдання №23

 1. Доведіть, що антський племінний союз можна вважати спробою утворення
  державності в Україні.

 2. Посніть , чому в Україні у 1918 році існували дві УНР? Розкрийте особливості
  побудови в них органів влади і управління.

 3. Розкрийте функції і компетенцію Гетьмана України відповідно до Конституції
  Пилипа Орлика 1710р.

Завдання №24

1. В чому полягала зміна адміністративного управління в Київській Русі за реформою Великого князя Володимира Святославовича?

 1. В чому полягали демократичні риси в системі управління Річі Посполитої?

 2. Порівняйте і прокоментуйте зміст І та II Універсалів Центральної Ради.

Завдання №25

 1. Розкрийте характерні ознаки державності степових народів півдня України у 7 ст. до н.е.-
  6 ст. н.е.

 2. За яких умов після другої світової війни Україна у складі СРСР стала суб'єктом
  міжнародних відносин? Розкрийте суть цього питання.

 3. Чому Річ Посполиту називали дворянською республікою?Обґрунтуйте відповідь.

Завдання №26

 1. Розкрийте механізм законотворчості в Російській імперії відповідно до реформи,
  проведеної царатом у 1905 році.

 2. Спосіб формування, функції і компетенція уряду відповідно до положень Конституції
  Пилипа Орлика (1710 р.).

 3. Чи змінював Маніфест 17 жовтня 1905 р. у Російській імперії форму державного
  правління? Розкрийте правовий зміст цього документу.

Завдання №27

 1. Розкрийте основні тенденції державно-правового розвитку України в умовах перебудови.

 1. Порівняйте обсяг прав України у складі СРСР відповідно до Конституцій УРСР 1919 та
  1929 р.р.

 1. Аграрна реформа 1848 р. в українських землях у складі Австро-Угорщини.

Завдання №28

 1. Назвіть і прокоментуйте перші міжнародні договори Київської Русі.На що вони були
  спрямовані?

 2. Доведіть, що Конституція Пилипа Орлика (1710 р.) закріпила теорію розподілу влад.

 3. Розкрийте особливості розвитку трудового права в Україні в роки військового комунізму
  і непу.

Завдання № 29

 1. Прокоментуйте суть і значення "Привілею шляхті" і "Привілею війську
  Запорозькому"(1654 р.)

 2. Розкрийте значення для України прийняття Берестейської унії(1596 р.)

 3. Поясність суть практики застосування вторинного принципу законотворчості в
  Радянській Україні.

Завдання №30

 1. Розкрийте суть цехової організації в містах України у 16 ст.

 2. Як здійснювалось судочинство в українських містах з магдебургським правом?

 3. Зміст прав і обов'язків громадян відповідно до Конституції УРСР 1978 р.

Література для виконання вибіркових завдань СРС заочної форми навчання

Основна

 1. Боярська 3.1 Історія держави і права України. Навчально-методичний посібник для
  самостійного вивчення дисципліни.-К.:КНЕУ, 2001.

 2. Історія держави і права України: Підручник.У 2-х т./Ред.В.Я.Тацій.-К.:Ін Юре.т.1-
  2003.

 3. "Історія держави і права України" Навчальний посібник. За ред.:Кузьминець О.,
  Калиновський В., Дігтяр ГТ. Київ: Видавництво Україна, 2000 р.

 1. "Історія держави і права України" за ред. В.Г. Гончаренка, - Київ: Вентурі, 1996 р.

 1. "Історія держави і права України." Підручник для юридичних вищих навчальних
  закладів і факультетів.; у 2-х частинах. За ред.А.И.Рогожина.-Київ: Ін юре, 1996 р.

 2. "Історія держави і права України" Хрестоматія для студентів юридичних вузів та
  факультетів. За ред. 0.0. Шевченко. Київ.:Вентурі, 1996 р.

 3. "Історія держави і права України" Навчальний посібник. Кульчицький С.В., Настюк
  М.Т., Тищик Б.Й. Львів: Світ 1996 р.

8. "Історія держави і права України" за ред. А Й Рогожина.-Ч 1-2.
Харьків:Основа, 1993 р.

Додаткова

 1. Апанович О.М. Україно-російській договір 1654 р.:міфи і реальність.-К.,1994.

 2. Бабій Б.М. Державне будівництво УРСР в грудні 1917-лютому 1918 року.//Проблеми
  правознавства.-1971 .-Вип.№2

 3. Брайчевський М. Скіфи.Конспект історії України.Нова концепція./УСтарожитності.-
  1991.-ч.4.

 4. Брайчевський М.Ю.Походження Русі.-К.,1968.

 5. Владимирський-Булано в М.Ф.Немецкое право в Польще и Литве.-СПб,1868.

 6. Воробейникова Т.У.Древнерусское государство и право.-К., 1982.

 7. Гайдукевич В.Ф.Боспорское царство.М.-Л.,1949.

 8. Грозовський І.Звичаєве право Запорозької Січі.//Радянське право.-1991.-№10.

 9. Гуслистий К.Україна під литовським пануванням і захоплення її Польщею(з 14 по
  1569р.)-К.,1939.

 10. Зайончковський М.Ф.Отмена крепостного права в России.-М.,1960.

 11. "Історія української конституції" Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Київ.,1993р.

 12. Конституційні акти України 1917-1920 р.р.- Київ, 1992 р.

 13. Кіселичник В. Про надання українським містам у 14-18 ст. магдебурзького
  права//Право України.-1996.-№9.

 14. Когут З.Російський централізм і українська автономія.Ліквідація Гетьманщини.-1760
  183О.-К.,1996.

 15. Копиленко О.А."Сто днів" Центральної Ради.-К.,1992.

 16. Копиленко.О.А.,Копиленко М.Друга УНР:Спроба історико-теоретичного
  аналізу .//Право України. ,1992. -№8.

 17. Кульчицький В.С.Кодифікація права на Україні у 18 ст.-Львів,1958.

 18. Пархоменко М.Початок історично-державного життя на Україні.-К.,1925.

 19. Пресняков А.Е.Княжое право в Древней Руси:Очерки по истории Х-ХІІ
  столетий:Киевская Русь.-М. ,Наука, 1993.

 20. Степанков В.С.Українська Козацька Республіка в середині 17 ст.: особливості
  політичного устрою та соціально-економічних відносин.-Хмельницький, 1990.

 21. Терлюк І.Я. Литовські Статути та їх застосування в Україні.-Львів,1999.

 22. Ткач А.П.Історія кодифікації дореволюційного права України.-К.,1968.

 23. Толочко П.П.Історичні портрети.-К.,1990.

 24. Косенко І.Б.Позасудова репресія.Як це починалось(з історії органів
  держ.безпеки)//Комуніст України.-1990.-№2

 25. Хрестоматія з історії держави і права України" У 2-х т. Укладач: В.Д.Гончаренко,А.Й. Рогожин, О.Д.Святоцький.-Київ., 1997 р.


Каталог: olderfiles
olderfiles -> Міський методичний кабінет екскурсія «Спостереження за осінніми змінами у живій та неживій природі»
olderfiles -> Наукових праць
olderfiles -> Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту»
olderfiles -> Розділ ІІ. Наша зірочка Даша Бондарчук
olderfiles -> Історія держави І права України у 2-х томах том І
olderfiles -> Формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку народознавчими засобами 2010 р. Укладачі
olderfiles -> Першотравнева райдержадміністрація відділ освіти методичний кабінет
olderfiles -> Задача на спільну роботу. Мета: Забезпечити засвоєння учнями вміння розв’язувати задачі на спільну роботу
olderfiles -> Методичні рекомендації до організації і проведення уроків узагальнення і систематизації знань учнів на початок навчального року


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал