Передтекстовий етапСкачати 125,06 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір125,06 Kb.
Система вправ для навчання вивчаючого читання

Передтекстовий етап

1. Знайдіть у тексті слова, які вживаються у переносному значенні і перкладіть їх.

2. Виконайте частковий переклад речень рідною мовою.

3. Знайдіть у тексті іменники, прикметники або дієслова, які мають приблизно однакове значення і випишіть їх.

4. Знайдіть у тексті і випишіть власні імена.

5. Знайдіть у тексті і випишіть слова, які стосуються теми ...

6. Прочитайте текст і знайдіть слова, які підтверджують, що мова йде про...

7. Знайдіть у тексті слова спільного кореня і випишіть їх.

8. Знайдіть слова у тексті, схожі з українською мовою, які ви можете зрозуміти без перекладу.

9. Знайдіть речення, у яких вживаються складні слова. Скажіть яке значення вони передають.

10. Знайдіть речення з дієсловами у пасивному стані.

11. Прочитайте речення, знайдіть у ньому підмет та присудок.

12.3найдіть речення, в якому говориться про причину певної дії (результат, місце дії, час тощо).

ІЗ. Розкрийте значення і функцію поданої граматичної форми у реченні. 14.Поясніть вживання цієї граматичної форми.

15.Висловіть ту саму думку іншими засобами.

16. Складіть речення, вживаючи нові слова з тексту.

17. Відзначте речення, які стосуються певної теми (малюнка).

18. У кожному реченні підкресліть ту частину, де повідомляється про кого - небудь або про щось.

19. Прочитайте речення. Висловіть туж думку, але по іншому.

20. У кожному реченні (абзаці) підкресліть ключове слово (ключове речення).

21. Підкресліть у реченнях слова, які можуть бути випущені, оскільки не впливають на зміст.

22. Прочитайте абзац і знайдіть речення, в якому дається характеристика ...

23. Прочитайте абзац, та охарактеризуйте ..., вживаючи вибрані з тексту слова.

24. Прочитайте абзац і скажіть про кого, або про що йде мова у ньому.

25. Прочитайте вголос речення, в якому втілено головну думку абзацу. 26. Знайдіть речення, які допомагають зрозуміти, чому тексі має таку назву.

27. Скажіть, що нового ви дізналися, прочитавши цей текст.

28. Скажіть, що було для вас особливо цікавим і чому.

29. Скажіть, для вивчення яких предметів вам може знадобитися інформація, яку ви знайшли в прочитаному тексті.

30. Висловіть своє ставлення до прочитаного. Скажіть, чи згодні ви з авторською оцінкою подій, фактів і чому саме.

31. Вкажіть факти і відомості, про які ви вже знали.

32. Прочитайте вголос речення, які пояснюють заголовок тексту.

33. Прочитайте першу частину складносурядного речення і скажіть, про що йтиметься у другій його частині.

34. Прочитайте речення, зверніть увагу на контекстуальне значення вже відомих вам слів.

Текстовий етап.

1. Прочитайте текст, розподіліть його на смислові частини, підберіть назву до кожної з них.

2. Прочитайте текст і виділіть основні теми розповіді.

3. Прочитайте текст і випишіть речення, які розкривають різні аспекти проблеми.


4. Прочитайте текст і знайдіть у кожній його частині по одному реченню, які передають головну думку цієї частини.

5. Прочитайте текст і назвіть питання, які висвітлені в цьому тексті.

6. Прочитайте абзаци тексту і знайдіть у них ключові слова.

7. Прочитайте абзаци і сформулюйте їх голвну думку.

8. Прочитайте речення з дієсловами пасивного стану і визначте, яку думку передає те чи інше граматичне явище.

9. Прочитайте вголос інтернаціональні (похідні) слова і встановіть їхнє семантичне значення.

10. Скажіть, про що може йти мова у тексті під назвою ...

Післятекстовий етап

1. Спираючись на зміст прочитаного тексту, закінчіть речення, використовуючи запропоновані варіанти.

2. Використовуючи матеріалу тексту, дайте відповіді на запитання.

3. Прочитайте запрпопонований план переказу тексту і скажіть, чи достатньо повно він передає зміст тексту.

4. Розташуйте запропоновані речення у тій послідовності, в які вони подані у тексті.

5. Прочитайте вголос речення, які пояснюють заголовок тексту.

6. Передайте головну думку тексту.

7. Дайте відповіді на проблемні запитання до тексту.

8. Підготуйте реферат тексту, використовуючи відповіді на подані запитання.

9. Перекажіть текст, користуючись планом та виписаними словоспо-лученнями.

10. Перекажіть текст, використовуючи ключові слова.

11. Використовуючи факти з тексту розкажіть про ...


12. Підготуйте резюме (анотацію) тексту.

13. Перекажіть текст, висловлюючи своє ставлення до подій, відображених у тексті.

14. Опишіть події, які відображені в тексті.

15. Дайте характеристику дійових осіб.

16. Спростуйте думку про те, що ...

17. Продивіться текст повторно і скажіть, чи достатньо повно автор висвітлює проблему, яка розкривається у тексті.

18. Поясніть, як ви розумієте твердження в тексті про те, що ... Скажіть, чи поділяєте ви цю думку.

19. Висловіть своє ставлення до прочитаного.

20. Скажіть, як би ви ще могли озаглавити текст і поясніть чому ви так вважаєте.

21. Виразіть одним - двома реченнями головну ідею тексту.

22. Прочитайте мовчки текст і виділіть те нове, що ви дізналися з прочитаного.

23. Скажіть, яким чином ви можете використати інформацію, подану в тексті.

24. Складіть анотацію до тексту, наголошуючи на його інформативній цінності.

25. Прочитайте мовчки текст та прокоментуйте ту частину, яка видалась вам найбільш цікавою.

26. Порівняйте дані про ... в підручнику та статті з газети і визначте розбіжності у розумінні тексту.

27. Прочитайте текст і скажіть, що сподобалось вам у ньому (що не сподобалось) і чому.

28. Аргументуйте власну оцінку подій, що передаються в тексті.

29. Вкажіть слово, яке найповніше передає зміст тексту.


30. Прочитайте оригінал тексту і два варіанти його перекладу -невідредагований (дослівний) і відредагований (літературний). Встановіть лексико - граматичні розходження між ними, поясніть їх.

31. Зіставте оригінал тексту і його переклад та поясніть, чому відбулася трансформація іншомовного тексту при перекладі.

32. Прочитайте текст і передайте головну думку декількома реченнями.

Навчання ознайомлювального читання

1. Прочитайте текст та запропоновані лексичні одиниці, які складають його тематичну основу. Визначте, чи правильно вони виділені.

2. Прочитайте текст (абзац, речення) та визначте, які слова несуть другорядну інформацію.

3. Прочитайте текст та підкресліть слова, які найбільш чітко і лаконічно передають головну думку тексту.

4. Прочитайте текст і випишіть ключові слова, які можуть бути використані, як опора при обговоренні (переказу) тексту.

5. Складіть план тексту. Знайдіть у тексті вставні словосполучення та сполучні слова.

6. Сформулюйте головну думку тексту, орієнтуючись на анотацію.

7. Розподіліть текст на смислові частини та озаглавте кожну з них.

8. Прочитайте текст та спробуйте визначити його структурні компоненти: заголовок, підзаголовок, головні рядки, інформаційну частину, заключну частину, висновок.

9. Розподіліть текст на вступну, основну та заключну частини.

10. Визначте із. поданих заголовків той, який найкраще відображає (передає) основну думку тексту.

11. Спробуйте визначити тему тексту за ілюстрацією.

12. У кожному абзаці тексту визначте ключове речення та знайдіть абзац, який передає основну думку тексту.

13. Уважно подивіться малюнок і спробуйте здогадатись, про що йтиметься в тексті.

14. Прочитайте перший абзац тексту і спробуйте спрогнозувати його можливу проблематику.

15. Прочитайте заключні абзаци тексту та, спираючись на їх зміст, скажіть про що йде мова в тексті. Прочитайте весь текст та перевірте себе, чи ви не помилились.Текстовий етап

1. Знайдіть у тексті речення, яке передає основну інформацію, та речення, які конкретизують головну інформацію.

2. Прочитайте текст (абзац) і назвіть слова, які, на ваш погляд, несуть найбільше смислове навантаження.

3. Прочитайте уважно ... абзаци. Виберіть для них заголовки, (варіанти заголовків наводяться).

4. Виберіть із поданих речень ті, які найповніше відображають ...

5. Прочитайте текст і назвіть основні питання, які обговорюються (порушуються) в ньому.

6. Прочитайте текст і дайте відповіді на запитання щодо основного змісту тексту (відповіді даються іноземною або рідною мовою).

7. Відзначте речення, які відповідають змістові тексту.

8. Вкажіть номер абзацу, в якому відображена наступна думка (Думка сформульована українською мовою).

9. Розмістіть речення тексту в логічній послідовності та пронумеруйте їх.
10. Прочитайте текст (абзац) і скажіть яке з речень, що містяться в ньому, не стосується пропонованого тексту.

11 .Складіть питання до тексту.

12. Складіть до тексту тези та запишіть їх.

13.Підготуйте план переказу тексту.

14.Розподіліть текст на смислові частини та озаглавте їх.

15.Прочитайте текст і дайте відповіді на запитання до нього. Прочитайте ще один текст з тієї ж проблеми. Вкажіть, що спільного в їх змісті і чим вони відрізняються.

16. Виділіть цифри, подані в тексті. Поясніть, у зв'язку з чим автор може їх наводити. Прочитайте текст та перевірте свої припущення.

17. Прочитайте текст та доповніть подані твердження реченнями з тексту.

18 Підтвердьте вірогідність судження про ...

19. Складіть питання до тексту, відповіді на які можуть бути планом переказу тексту.

20. Виправте запропонований план переказу тексту ( в плані допущені неточності щодо передачі змісту тексту).

21. Прочитайте текст. Виберіть із запропонованих абзаців той, який би міг бути його продовженням.

22. Скажіть, які із запропонованих речень можуть бути заголовками частин тексту, вкажіть їх послідовність.

23. Знайдіть у тексті аргументи, які підтверджують ...

24. Наведіть факти з тексту, які підтверджують ... або не підтверджують... Випишіть речення, які характеризують ...

25 .Прочитайте розрізнені частини тексту (речення, абзаци) та з'єднайте ці частини в логічній послідовності з метою одержання зв'язної розповіді.


26. Прочитайте текст. Прослухайте твердження і виправте неправильні (в усній формі).

27. Знайдіть у тексті відповіді на передтекстові запитання.

28. Прочитайте текст. Звірте з планом. Перевірте, чи правильно ви зрозуміли положення тексту.

29. Знайдіть у кожному абзаці речення, які уточнюють смисл виділених речень. 30. Перерахуйте факти, які містяться в тексті та можуть бути доказом кожного із поданих тверджень.

31. Прочитайте наведені словосполученння з тексту і визначте, чи відображають вони логічну послідовність подій тексту. Якщо ні, розмістіть їх правильно. Підберіть додаткові словосполучення, які знадобляться для переказу тексту.

32. Поясніть головну думку тексту своїми словами.

33. Скоротіть текст за рахунок подробиць, які можуть бути опущені без шкоди для змісту.

34. Сформулюйте ідею тексту.

35. Прочитайте вголос речення з тексту, які пояснюють назву його теми. Зб. Прочитайте текст та відзначте факти, на підставі яких автор робить головні висновки.

37. Прочитайте текст, співвіднесіть його зміст із заголовком.

38. Назвіть основні проблеми висвітлені в тексті.

39. Скажіть, за допомогою яких фактів, відображених у тексті, ми можемо стверджувати що...

40. Прочитайте текст, розподіліть його на смислові частини, підберіть назву до кожної з них.

41. Прочитайте текст і виділіть основні теми розповіді.


42. Прочитайте текст і випишіть речення, які розкривають різні аспекти проблеми.

43. Прочитайте два тексти, які присвячені одній проблемі. З'ясуйте, що в них є спільного і чим вони відрізняються один від одного.

44. Прочитайте текст і знайдіть у кожній його частині по одному реченню, які передають головну думку цієї частини.

45. Прочитайте текст і розташуйте пункти плану в логічній послідовності відповідно до змісту тексту.

46. Прочитайте текст і виберіть із запропонованих анотацій ту, яка відображає його зміст.

47. Прочитайте текст і зробіть перелік питань, які висвітлені в цьому тексті.

Післятекстовий етап

1. Перекажіть основний зміст тексту.

2. Сформулюйте ідею тексту. Дайте оцінку прочитаного.

3. Прочитайте текст та погодьтеся або не погодьтеся із наведеними в змісті твердженнями.

4. Дайте відповіді на запитання до тексту.

5. Перекажіть текст рідною мовою (іноземною мовою).

6. Розмістіть смислові частини тексту в логічній послідовності.

7. Складіть тези до прочитаного тексту.

8. Складіть план прочитаного тексту.

9. Складіть запитання до прочитаного тексту.

10. Виберіть правильну відповідь на запитання до тексту із кількох запропонованих.

11. Узагальніть одержану з тексту інформацію у вигляді резюме, використовуючи для цього кліше (логіко - синтаксичну схему, ключові слова, лексичну таблицю).

12. Складіть резюме щодо прочитаного тексту.

13. Напишіть реферат за змістом прочитаного тексту.

14. Сформулюйте мету, яку ставив перед собою автор тексту.

15. Скажіть, чи збігається погляд автора на події, відображені в тексті, з вашим.

16. Що мав на меті автор тексту: повідомити нову інформацію, прокоментувати подію чи факт, переконати читача у чому - небудь або вплинути на нього?

17. Назвіть основну, на ваш погляд, функцію прочитаного тексту (інформативна, оцінювальна, функція впливу або переконання).

18. Скажіть, що було для вас особливо цікавим і чому.

19. Скажіть, для вивчення яких предметів вам може знадобитися інформація, яку ви одержали з прочитаного тексту.

20. Скажіть, з якими фактами тексту ви не згодні і чому.

21. Висловіть своє ставлення до прочитаного. Скажіть, чи згодні ви з оцінкою подій, фактів автором і чому саме.

22. Вкажіть факти і відомості з тексту, які ви вже знали.

23. Прочитайте вголос речення, які пояснюють заголовок тексту.

24. Прочитайте запропонований план переказу тексту і скажіть, чи досить повно він передає зміст тексту.

25. Прочитайте вголос речення, які пояснюють заголовок тексту.

26. Передайте головну думку тексту, пояснюючи його заголовок.

27. Дайте відповіді на проблемні запитання до тексту.

28. Виберіть правильні відповіді із декількох поданих.

29. Підготуйте реферат тексту, використовуючи відповіді на подані запитання. (Запитання відрізняються від дотекстових деталізацією та ускладненням лексики і синтаксису).

30. Прокоментуйте положення, які взяті з тексту.


31. Перекажіть текст, користуючись планом та виписаними слово-сполученнями.

32. Перекажіть текст, використовуючи ключові слова.

33. Використовуючи факти тексту, розкажіть про ...

34. Підготуйте резюме (анотацію) тексту.

35. Погодьтеся або не погодьтеся із запропонованими твердженнями змісту тексту.

36. Перекажіть текст, висловлюючи своє ставлення до подій, які відображені в тексті.

37. Опишіть події, які відображені в тексті.

38. Дайте характеристику дійових осіб.

39. Поясніть, як ви розумієте твердження у тексті про те, що ... Скажіть, чи поділяєте ви цю думку.

40. Висловіть своє ставлення до прочитаного (одержаної інформації).

41. Скажіть, як інакше ви б могли озаглавити текст, чому ви так вважаєте.

42. Виразіть одним - двома реченнями головну ідею тексту.

43. Прочитайте мовчки текст і виділіть те нове, про що ви з нього дізналися.

44. Скажіть, яким чином ви можете використати інформацію з даного тексту.

45. Складіть анотацію (рекламу) до тексту, підкреслюючи його інформативну цінність.

46. Прочитайте мовчки текст та прокоментуйте ту частину, яка видалась вам найбільш цікавою.47. Порівняйте дані про ..., подані в підручнику та статті з іноземної газети і визначте розбіжності в їх розумінні.

48. Виберіть із тексту епізоди, які є важливими для розкриття теми.
Каталог: 2016
2016 -> Відділ освіти, молоді та спорту Білогірської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Гулівецька зош І-ІІІ ступенів
2016 -> Опис досвіду роботи Мусіюк Альона Вікторівна вчителька фізики та інформатики
2016 -> Психолого-медико-педагогічний консиліум як форма психокорекційної роботи «Адаптація учнів 1 класу до умов навчання на уроках та в позаурочний час»
2016 -> Захист Вітчизни
2016 -> Харківська обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки харківська обласна станція юних туристів деякі аспекти виявлення творчих здібностей школярів у позашкільному закладі
2016 -> Вивчення іноземної мови у початковій школі
2016 -> Про підсумки роботи нвк «зош І-ІІІ ст., гімназія» №5 у 2015-2016 н р. та пріоритетні напрямки діяльності у 2016-2017 н р
2016 -> Кзо «Військова загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступенів»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал