Ознайомлений заступник директора школиСкачати 103,69 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір103,69 Kb.


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи _________________


/ОЛЕКСИШИН Б.П./

ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ
ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛИ З ВИХОВНОЇ РО­БОТИ

ВЕЛИКОГАЇВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ ступенів

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОЗНАЙОМЛЕНИЙЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

З ВИХОВНОЇ РО­БОТИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-
кваліфікаційної характеристики заступника директора (керівника, начальни­-
ка, завідувача) закладу освіти, директора (начальника, завідувача) філіалу
закладу освіти, затвердженої Міністерством освіти України. При складанні
інструкції враховані типові рекомендації про організацію служби охорони
праці в закладах освіти.

1.2. Заступник директора школи з виховної роботи призначається і зві-­
льняється з посади директором школи.

На період відпустки і тимчасової непрацездатності заступника директо­ра школи з виховної роботи його обов'язки можуть бути покладені на засту­пника директора з навчально-виховної роботи, педагога-організатора або на вихователя з числа найбільш досвідчених педагогів. Тимчасове виконання обов'язків у даних умовах здійснюється на основі наказу директора школи, виданого з дотри­манням законодавства про працю.

 1. Заступник директора з виховної роботи повинен мати вищу педаго­-
  гічну освіту і стаж роботи не менше 5 років на педагогічних чи керівних
  посадах.

 2. Заступник директора школи з виховної роботи підпорядковується
  безпосередньо директору школи.

 3. Заступнику директора школи з виховної роботи безпосередньо під­-
  порядковуються педагог-організатор, вихователі груп продовженого дня, класоводи., класні керівники, керівники гуртків, спортивних секцій, об”єднань, вчителі в питаннях організації виховної діяльності учнів.

 4. У своїй діяльності заступник директора школи з виховної роботи
  керується Конституцією України, законами України, Указами Президента
  України, рішеннями Уряду України і органів управління освіти всіх рівнів з
  питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техні-­
  ки безпеки і протипожежної охорони, а також Статутом і локальними право­-
  вими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною посадовою Інстру­кцією), трудовим договором (контрактом).

Заступник директора школи з виховної роботи дотримується Конвенції про права дитини.
2. ФУНКЦІЇ

Основними напрямками діяльності заступника директора школи з вихо­вної роботи є:

 1. Організація позакласної і позашкільної виховної роботи з учнями, основою якої є національно- культурне відродження, відновлення історичної справедливості, формування національної самосвідомості учнів, становлення національної школи і національної системи виховання.

 2. Методичне керівництво виховним процесом.

 3. Забезпечення режиму дотримання норм і правил техніки безпеки, санітарної гігієни в
  позакласній та позашкільній роботі з учнями.
3. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

Заступник директора школи з виховної роботи виконує такі посадові обов'язки:

 1. Організовує поточне і перспективне планування позакласної і по­-
  зашкільної роботи з учнями та проведення загальношкільних виховних заходів. Відповідає за їх виконання.

 2. Координує і контролює роботу педагога-організатора, вихователів, класних керівників та інших безпосередньо йому підпорядкованих працівників, методичного об”єднання класних керівників школи. Опосередковано роботу учнівського самоврядування та обслуговуючого персоналу.

3.3. Організовує, координує розробку та оформлення необхідної навчально-
методичної документації з питань виховної роботи школи.

 1. Здійснює систематичний контроль за якістю виховного процесу,
  роботою гуртків, груп продовженого дня і проведення позакласних та поза-­
  шкільних заходів; відвідує позакласні та позашкільні заходи, заняття гурт-­
  ків, груп продовженого дня, аналізує їх діяльність, доводить результати ана-­
  лізу до відома педагогів та директора школи.

 2. Відповідає за стан матеріально-технічної бази для здійснення виховної роботи школи, перспективи її поповнення і зміцнення.

 3. Організовує взаємо відвідування вчителями та класними керівниками класних заходів виховного характеру.

 4. Організовує просвітницьку роботу для батьків, приймає батьків
  (осіб, що їх замінюють) з питань організації виховного процесу.

 5. Організовує класних керівників та відповідає за роботу з дітьми з неблагонадійних сімей, з правопорушниками школи, залучає до роботи з ними батьківську громадськість та інших зацікавлених осіб.

 6. Надає допомогу педагогічним працівникам у засвоєнні та розробці
  інноваційних виховних програм і технологій.

 7. Спільно з заступником директора школи з навчально-виховної ро-­
  боти складає розклад занять груп продовженого дня та інших видів виховної
  діяльності; забезпечує своєчасну і якісну :заміну тимчасово відсутніх вихова-­
  телів та інших безпосередньо підпорядкованих йому педагогів.

 8. Забезпечує своєчасне складання встановленої звітної документації,
  контролює правильне і своєчасне ведення вихователями, класними керівни-­
  ками, іншими педагогами журналів груп продовженого дня, класних журна-­
  лів, іншої документації.

3.9. Надає допомогу колективам учнів у проведенні культурно-освітніх і
оздоровчих заходів. Відповідає за організацію відпочинку в канікулярний час.


 1. Бере участь у комплектуванні школи.

 2. Контролює дотримання учнями Статуту школи і Правил для учнів.

 3. Бере участь у підборі і розподілі педагогічних кадрів по напрямках своєї діяльності, організовує підвищення їх кваліфікації та професійної майстерності, керує роботою ме-
  тодоб'єднань, підвищує свою кваліфікацію.

 4. Вносить пропозиції щодо вдосконалення виховного процесу, бере
  участь у роботі педагогічної ради школи.

 5. Бере участь у підготовці та проведенні атестації педагогічних пра-­
  цівників школи.

 6. Веде, підписує і передає директору школи табель обліку робочого
  часу безпосередньо підпорядкованих йому педагогів і учбово-допоміжного
  персоналу.

3.16. Здійснює заходи щодо поповнення бібліотеки навчально-
методичною літературою, журналами та газетами з профілю роботи.

 1. Забезпечує виконання класними керівниками, вихователями, ін-­
  шими безпосередньо підпорядкованими працівниками покладених на них
  обов'язків щодо організації забезпечення безпеки життєдіяльності учнів,
  організовує виховну роботу, суспільно-корисну працю учнів у відповідності
  з нормами та правилами охорони праці.

 2. Бере участь у проведенні адміністративно-господарського контро-­
  лю з питань забезпечення безпеки життєдіяльності, у розслідуванні нещас-­
  них випадків, які трапилися з працівниками та учнями.

 3. Надає методичну допомогу класним керівникам, керівникам груп
  продовженого дня, гуртків, спортивних секцій, трудових об'єднань, в тому
  числі з питань забезпечення охорони праці учнів, попередження травматизм-­
  му та інших нещасних випадків.

 4. Інструктує безпосередньо підпорядкованих працівників з питань
  охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки з
  оформленням відповідної документації, складає інструкції з техніки безпеки
  для шкільних гуртків.

 5. Контролює дотримання та приймає заходи щодо виконання санітар­-
  но-гігієнічних норм, вимог, правил з охорони праці, пожежної безпеки під час
  проведення виховних заходів та робіт за межами навчального закладу.


 6. Організовує з учнями та їх батьками (особами, що їх замінюють)
  заходи щодо попередження травматизму, дорожньо-транспортних пригод,
  нещасних випадків, які трапляються на вулиці, та ін.; організовує залучення
  батьків до проведення виховної роботи з учнями, сприяє створенню комоле-­
  ксної системи виховання.

 1. Встановлює і підтримує зв'язки школи із закладами позашкільної
  освіти дітей, іншими організаціями для спільної діяльності з позашкільного
  виховання.

 2. Дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, громадсь-­
  ких місцях, які відповідають суспільному статусу педагога.

 3. Проходить періодичні медичні обстеження.

 4. Погоджує свою роботу з директором школи та з заступником директора з навчально-виховної роботи.


4. ПРАВА

Заступник директора школи з виховної роботи має права в межах своєї компетентності: 1. Перевіряти роботу безпосередньо підпорядкованих працівників, бу­-
  ти присутнім на заняттях та заходах, які проводяться в навчальному закладі;
  давати педагогічним працівникам обов'язкові для виконання розпорядження.

 2. Притягати до дисциплінарної відповідальності учнів за вчинки, які
  дезорганізують виховний процес, у порядку, встановленому Статутом школи
  та Правилами про заохочення та покарання.

 3. Вносити в необхідних випадках тимчасові зміни в розклад занять
  гуртків та груп продовженого дня, спортивних секцій і т.п., відміняти занят-­
  тя, тимчасово об'єднувати групи для проведення спільних занять.


4.4. Вимагати в працівників необхідні відомості, документи, пояснення і т.п.
4.5. .
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Ста-­
  туту чи Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних роз-­
  поряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, поса-­
  дових обов'язків, встановлених даною Інструкцією, в тому числі за невико-­
  ристання наданих прав, заступник директора школи з виховної роботи несе
  дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законо-­
  давством. За грубе порушення трудових обов'язків у якості дисциплінарного
  покарання може бути застосоване звільнення з роботи.

 2. За використання (в тому числі одноразове) методів виховання, по-­
  в'язаних з фізичним і (чи) психологічним насиллям над особистістю учня, а
  також здійснення іншого аморального вчинку заступник директора з вихов-­
  ної роботи може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим зако-­
  нодавством.

За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-
гігієнічних вимог організації навчально-виховного процесу заступник дире-­
ктора школи з навчально-виховної роботи притягається до адміністративної
відповідальності у порядку та в випадках, передбачених законодавством.


5.4. За спричинені школі чи учасникам навчального процесу збитки у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків заступник і директора школи з виховної роботи несе матеріальну відповідальність в по­рядку і в межах, встановлених трудовим і (чи) цивільним законодавством.
6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ)

Заступник директора школи з виховної роботи:6.1. Працює в режимі ненормованого робочого дня згідно графіку,
складеного виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженого дире-­
ктором школи.

 1. Самостійно планує свою роботу на кожен навчальний рік та навча­-
  льну чверть. План роботи затверджується директором школи не пізніше п'я­-
  ти днів після початку запланованого періоду.

 2. Надає директору письмовий звіт про свою діяльність об'ємом не бі­-
  льше п'яти машинописних сторінок протягом 10 днів після закінчення кож-­
  ної навчальної чверті.

 3. Отримує від директора школи інформацію нормативно-правового
  та організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними доку-­
  ментами.

 4. Візує накази директора школи з питань організації виховної роботи.

 5. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до
  його компетенції, з адміністрацією та педагогічними працівниками школи.

6.7. Виконує обов'язки заступника директора школи з навчально-
виховної роботи в період його тимчасової відсутності. Виконання обов'язків
здійснюється у відповідності з законодавством про працю на основі наказу
директора школи.

6.8. .

Каталог: documents
documents -> Та закону України „Про загальну середню освіту
documents -> «Козацькому роду нема переводу!»
documents -> Примірний опис виховної роботи класного керівника 8-го класу
documents -> Теоретична частина Аналіз програми післябукварного періоду: навчання читати і навчання письма
documents -> Азбука виживання
documents -> В. Ф. Живодьор ректор соіппо, доцент, заслужений учитель України
documents -> Відділ освіти Віньковецької райдержадміністрації Районний методичний кабінет Пилипо-Олександрівська зош І-ІІІ ступенів
documents -> Жменя сміху всім на втіху
documents -> Я. А. Коменський > наші вчителі певні, що вони поставлені на високо почесному місці, що їм надано чудову посаду, вище за яку нічого не може бути під сонцем
documents -> Саморозвиток особистості фахівця як мета та умова креативної та партнерської освіти л. М. Коробка


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал