«Особистісно зорієнтованє навчання учнів в інноваційному освітньому середовищі»Скачати 69,33 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір69,33 Kb.
Комишуватська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Доповідь на тему:

«Особистісно зорієнтованє навчання учнів в інноваційному освітньому середовищі»

Підготувала вчитель

початкових класів

Фатєєва Н.І.

-2010-

Особистісно зорієнтована технологія – це освітня технологія, головною метою якої є взаємний та плідний розвиток особистості педагога та його учнів на основі рівності у спілкуванні й пратнерства у спільній діяльності. Основне завдання – надання допомоги учневі у визначееня свого ставлення до самого себе, інших людей, навколишнього світу, своєї професійної діяльності. Концепцією технологїї є заперечення насильства над особистістю в процесі навчання та розвитку учня.

Зміст особистісно зорієнтованої технології поєднує знання суміжних з педагогікою наук людинознавства і сфер життєдіяльності людей – філософії, психології, соціології, мистецтва. Особистісно зорієнтований освітньо – виховний процес здійснюється на основі суб’єктивізації відносин педагогічного процесу і будується за суб’эктно-об’єктним принципом.

Одним з головних недоліків сучасного процесу навчання є об’єктно-суб’єктні відносини. Є учень, є вчитель. Один учиться, інший учить. Один «виголошує» істини, інший їх сприймає (або не сприймає). Прицес навчання побудований на запам’ятовіванні учнем тих знань, носієм котрих виступає вчитель. Учень у цій системі є настільки зорганізованим, загнаний у межі імператив, що не може виявити свої індивідуальності, лише йому притаманних якостей, реалізувати свої здібності, інтереси, прагнення. Перебуваючи в суворих межах процесу навчання, він звикає до пасивної ролі, яку йому відведено. Маючи добру пам’ять, учень навчається відповідно, розвиваючи і формуючи в собі здібності доброго, слухняного виконавця, безініціативного, позбавленого творчості службовця.

Щоб позбутися цього недоліку, слід якнайширше впроваджувати систему суб’єкт-об’єктних відносин учня й вчителя. Ці нові відносини є тією ідеєю, що дозволяє розв’язати багато суперечностей процесу навчання. Такі відносини є умовою широкої реалізації особистісно зорієнтованої технології навчання.

Головне завдання школи є не вчити, а навчати вчитися, підготувати учня до безперервного навчання. Тому мають змінится функції учня і функції вчителя. Перший має разом із засвоєнням відповідних знань розвивати в собі здатність, навички, вміння самостійно їх шукати, тобто оволодівати науковим методом пізнання. Другий, - відповідно, - допомогти першому навчитися вчитись. При цьому (в ідеалі) мають бути враховані індивідуальні психологічні особливості учня, визначатися час, темп навчання, комплекс навчальних предметів основ наук, які належать засвоїти, і форма контролю.

За такої постановки процесу навчання в учня розвиваються і формуються необхідні якості: самостійність, інійіативність, творчість, упевненість в собі, дослідницький стиль роботи, нарешті, - культура пошуку і праці. Але це і є ті якості, що так необхідні майбутньому фахівцеві, який діятиме в нових суспільних умовах. Крім того, сучасному фахівцеві тяжко буде обійтися без творчих здібностей, ерудиції та ділової актинвості.

Принцип функціонування

особистісно зорієнтованого навчання
1. Основний принцип особистісно зорієнтованого навчання – визнання, усвідомлення індивідуальності учня, його самоцінності, неповторності як людини, його рохзвитку не як колективного суб’єкта, але насамперед як індивіда з неповторним суб’єктним досвідом, сукупністю психічних, культорологічних рис. Особистісно зорієнтоване навчання має забезпечити розвиток та саморозвиток особистості, виходячи з виявлення індивідуальних особливостей як суб’єкта пізнання та предметної діяльності.

2.Важливим є диференціфції, він може бути двох видів:

- предметна диференціація (розподіл учнів на різнорівні групи, враховуючи принцип природовідповідності на уроках);

- духовна диференціація з урахуванням особистісних відмінностей, пов’язаних із традиціями сім’ї, моральності.

3.Освітній процес особистісно зорієнтованого навчання надає кожному учневі, спираючись на його здібності, інтереси, ціннісні орієнтації і суб’єктивний досвід, можливість реалізувати себе в пізнанні , навчальній діяльності, поведінці. Зміст освіти, її засоби і методи добираються та організуються так, щоб учень мав виявити вибірковість предметного метеріалу.

4.Принцип варіативності – базовий, будує навчання на широкій різноманітності змісту та форм навчального процесу, вибір якого здійснює вчитель, враховуючи мету розвитку кожної октемої дитини.

5.Принцип проектування навчального предмета (ідея – навчальний процес – своєрідна прекція науки).

6.Принцип гуманізації змісту знань.

7.Принцип системності знань.

8.Принцип інтегративності знань.

9.Принцип узгодження наукових та навчальних знань.

10.Принцип забезпечення пізнання та психічного розвитку тощо.

Модель особистісно

зорієнтованого навчання: • Учень – основний суб’єкт процесу навчання;

 • Мета навчання –розвиток індивідуальних здібностей учня;

 • Створення умов, що забезпечують реалізацію поставленої мети шляхом виявлення та структурування суб’єктивного досвіду учня, його спрямованого розвитку;

 • Зміст освіти має включати не лише наукові знання, але й засоби та методи їх засвоєння, пізнання;

 • Розробка спеціальних форм взаємодії учасників навчального процесу: учень – учитель – батьки;

 • Особливі процедури спостереження за характером та напрямком розвитку учня;

 • Забезпечення сприятливих умов формування індивідуальності дитини, зміна сталих, типових у нашій культурі уявлень про норми психічного розвитку дитини (порвняння не по горизонталі (з іншими), а по вертикалі (із собою)).

Для того, щоб індивідуально працювати з кожним учнем, враховуючи йиого психічні особливості, необхідно інакше будувати весь навчальний процес.

Технологізація особистісно зорієнтованого навчального процесу передбачає спеціальне конструювання навчального тексту, дедактичного матеріалу, методичних рекомендацій до його використання, типів навчального діалогу, форм контролю за особистісним розвитком учня у процесі оволодіння знанням.

Тільки маючи дидактичне забезпечення, яке реалізує принцип суб’єктивної освіти, можна говорити про побудову особистісно зорієнтованого процесу.

Які ж основні вимоги до розробки дидактичного забезпечення особистісно зорієнтованого процесу? Це: • Навчальний матеріал повинен виявляти зміст суб’єктивного досвіду учня, враховувати досвід його попереднього навчання;

 • Виклад знань у підручнику (учителем) має бути спрямованим не лише на розширення їх обсягу, структурування, інтегрування, узагалнення предметного матеріалу, але й на перетворення особистого досвіду кожного учня;

 • Потрібне постійне узгодження досвіду учня з науковим змістом знань, що задаються;

 • Активне стимулювання самоцінної освітньої діяльності меє забезпечувати учневіможливість самоосвіти, саморозвитку, самовиявлення у процесі оволодіння знаннями;

 • Навчальний матеріал має бути роганізований так, щоб учень мав можливість вибору під час виконання завдань, розв’язання задач;

 • Необхідно стимулювати учнів до самотсійного вибору та використання найзначушіших для них способів опрацювання навчального матеріалу;

 • Необхідно забезпечувати контрольі оцінку не лише результату, але й насамперед процесу навчання, тобто тих трансформацій, що здійснює учень, засвоюючи новий матеріал.

Реалізуючи ці вимоги, слід під час розробки дидактичного матеріалу (системи навчальних завдань) враховувати не тільки об’єктивну складність предметного змісту завдань, але й різні техніки їх виконання. У зміст завдань повинен входити опис засобів їх виконання, які можуть завдаватися безпосередньо у формі правил, алгоритмів дій або шляхом організації самостійного пошуку (розв’яжи різними способами, знайди раціональний, порівняй ті оцінм два підходи тощо).


Проектування освітнього процесу в індивідуально визначеній програмі навчання не обмежується, звичайно, спеціальним конструюванням навчального матеріалу, що забезпечує учневі свободу вибору в роботі з ним. Важливо, як цей матеріал використовується вчителем на уроці.

Навчальне середовище особистісно зорієнтованої технології має включати:

 • Використання навчального матьеріалу різного змісту, видів та форм;

 • Надання учневі свободи вибору засобів виконання навчального завдання (для зняття емоційного напруження, побоювання помилки);

 • Використання нетрадиційних форм групових та індивідуальних занять з метою активізації діяльності;

 • Створення умов для творчості в самостійній та колективній діяльності;

 • Постійний аналіз та оцінка з боку викладача індивідуальних способів навчальної роботи, що надає учневі можливість розповісти, як він організував роботу, яким методом користувався, що сподобалося, вдалося тощо;

 • Особлива підготовка вчителя до систематичного здійснення такої роботи на уроці, індивідуальному занятті;

 • Розробка та використання індивідуальних програм, що моделюють дослідницьке мислення;

 • Організація занять у малих групах на основі діалогу, імітаційно-рольових ігор, тренінгів, навчального спілкування, «мозкового штурму», круглив столів, інсценізації драматичних уривків, дискусій, творчих індивідуальних проектів і навчально-ознайомча практика.

Каталог: olderfiles
olderfiles -> Міський методичний кабінет екскурсія «Спостереження за осінніми змінами у живій та неживій природі»
olderfiles -> Наукових праць
olderfiles -> Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту»
olderfiles -> Розділ ІІ. Наша зірочка Даша Бондарчук
olderfiles -> Історія держави І права України у 2-х томах том І
olderfiles -> Формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку народознавчими засобами 2010 р. Укладачі
olderfiles -> Першотравнева райдержадміністрація відділ освіти методичний кабінет
olderfiles -> Задача на спільну роботу. Мета: Забезпечити засвоєння учнями вміння розв’язувати задачі на спільну роботу
olderfiles -> Методичні рекомендації до організації і проведення уроків узагальнення і систематизації знань учнів на початок навчального року


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал