Орієнтовна програма навчання 1-й клас тема. Ознайомлення зі шкільною бібліотекоюСкачати 180,69 Kb.
Дата конвертації04.01.2017
Розмір180,69 Kb.
ТипПрограма
МАСОВА РОБОТА БІБЛІОТЕКИ

БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНА ТА ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ШКОЛЯРІВ

Орієнтовна програма навчання

1-й КЛАС

Тема. Ознайомлення зі шкільною бібліотекою.

Подорож по бібліотеці. Бібліотекар, читач. Бібліотека домашня та шкільна. Докладне ознайомлення з куточком першокласника. Само­стійний добір книжок (книжкові виставки, стелажі).Тема. Правила спілкування з книжкою. Гігієна читання.

1. Правила користування книжкою: чисті руки, постійне місце для книжок, не згинати сторінки, не робити помітки, не вирізувати ма­люнки, не виривати сторінки.

2. Правила спілкування з книжкою, щоб не вадити своєму здо­ров'ю (чисте повітря, світло з лівого боку, постава, перерви при чи­танні).

Тема. Книжка навчальна та для дозвілля.

Книжка-підручник, книжка-практичний посібник; науково-пізнавальна (без назви терміну) книжка (А. Грибанова. «Математика

дошкільнятам»; Л. Сикорук «Физика для мальїшей»; А. Зарецкий «Энциклопедия профессора Фортрана»); книжки-посібники типу «Покажи та полічи»; словники: «Поетичний словник української побутової лексики для малят», ілюстровані словники для малят з іно­земних мов; довідники типу «Від А до Я». Художні книжки-іграшки, книжки-малюнки, книжки-ширми.

Тема. Структура книжки.

Обкладинка (різні види), корінець. Сторінки, малюнки, їх призна­чення. Залежність структури від призначення книги, малюнків від те­ми та мети.Тема. Автори книжок.

Автори дитячих книжок: поети, прозаїки, художники-ілюстратори. Автори підручників, художніх, науково-пізнавальних книг (Є. Чарушин, В. Сутєєв).

Художнє оформлення дитячої книжки. Елементи оформлення кни­жок. Види ілюстрацій: малюнки, репродукції, картини, фото, крес­лення. Своєрідність оформлення навчальної, науково-пізнавальної та художньої книжки. Художники-ілюстратори. Різноманітність творчих манер. Суть поняття «художник-анімаліст». Роль ілюстрацій у сприй­нятті тексту та в самостійному доборі книжок.

Тема. Газети й журнали для дітей.

Поняття про газету та журнал. Ознаки періодичних видань (пері­одичність, зміст, оформлення). Періодика в домашній та шкільній біб­ліотеці.Тема. Як правильно читати?

Правила читання книжок, періодики. Попередня установка на чи­тання. Читання книжки з одним текстом, книжки, в якій багато творів. Увага до тексту, порівняння Його з малюнками. Перечитування. Звер­тання за роз'ясненнями невідомих слів до батьків, учителів, бібліоте­карів; до словників. Обговорення прочитаних книжок, статей з друзя­ми, батьками. Гігієна читання.Тема. «Свято читача» («Прощання з букварем»).

Підсумковий захід. Експонуються всі найкращі роботи учнів. Теоретичні та практичні знання й навички школярів перевіряються в іграх, змаганнях.2-й КЛАС

Тема Екскурсія до дитячої бібліотеки чи до бібліотеки Центру ди­тячої та юнацької творчості.

Бібліотеки, які обслуговують дітей, їхнє призначення. Абоне­мент, читальна зала. Правила запису та користування бібліотекою. Багатство фондів: друковані та недруковані джерела інформації дитячих бібліотек. Заходи дитячої бібліотеки для молодших шко­лярів.Тема. Читач у бібліотеці.

1. Видове, жанрове й тематичне розмаїття книжкових фондів біб­ліотек. Особливості читання художнього та науково-пізнавального тексту. Специфічність періодики. Як поводитись на абонементі та в читальній залі, щоб не заважати іншим. Допомога бібліотекареві та молодшим школярам.

2. Самостійний добір книжок. Розташування книжок на стелажах в умовах вільного доступу (на полиці зліва направо, корінцями назо­вні). Використання закладок при самостійному доборі з книжкової полиці. Добір з книжкової виставки за допомогою книжкового плака­та, ілюстрованої картотеки.

Тема. Глядач у бібліотеці.

Уміння і навички уважно роздивлятись. Об'єкти розглядання в біб­ліотеці: книжки, картки, слайди, діа-, відеофільми, альбоми репро­дукцій. Відмінні ознаки таких речей. їх цінність та недоліки. Різно­манітність цих фондів у бібліотеці. Ознайомлення з найпростішими фільмоскопом, проектором, відеомагнітофоном. Правила користуван­ня ними.Тема. Слухач у бібліотеці.

Уміння та навички уважно слухати. Голосне читання книжок, слу­хання літературних грамзаписів. Магнітофонні записи навчальних, музичних творів для дітей. Найпростіші програвачі та магнітофони. Правила користування ними.Тема. Структура різних джерел інформації.

Порівняти структуру діафільму, грамплатівки з відомою вже шко­лярам структурою книжки.

Тема. «Подорож у країну знань» (підсумкова творча гра).

Експонуються найкращі вироби учнів за рік. Знання, уміння, нави­чки перевіряються в іграх та змаганнях.3-й КЛАС

Тема. Вересневі зустрічі у шкільній бібліотеці. Книжки, прочитані за літо. Нові автори, нові книжки знайомих авторів. Коло фото-, кіно-, фотодокументів для школярів 3-го класу.

Ознайомлення з куточком 3-класника, особлива увага — на довід­ково-бібліографічний куточок-виставку «Ваші помічники у доборі книжок».Тема. Структура книжки.

Структурні елементи книжок: титульний лист (прізвище автора, художника, назва твору, видавництво), зміст, передмова (вступ), при-книжна анотація, післямова, ілюстрації. Призначення елементів.Тема. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки для молодших школярів.

Елементи: систематичний каталог, тематична ілюстрована карто­тека, довідкова література, бібліографічні посібники. Картка каталогу. Зв'язок каталогу з розташуванням книжок на полицях. Рекомендаційні списки, пам'ятки, листівки.Тема. Самостійний вибір у бібліотеці.

Добір книжок із полиць. Роздільники на полицях, їхнє призначен­ня. Перегляд книжок біля полиць. Закладки на полицях. Книжкова ви­ставка (заголовок, цитати, книжки, ілюстрації), книжковий плакат, їх призначення.

Добір за допомогою довідково-бібліографічного апарату. Добір ін­ших джерел інформації.

Тема. Художні та науково-художні джерела інформації. Жанрове та тематичне розмаїття художніх, науково-художніх кни­жок, діафільмів, слайдів, грамзаписів, вІдеофільмів. Відмінні особли­вості художнього та науково-художнього тексту, зображення. Особли­вості читання та перегляду цих творів. Тема. Довідкова книжка.

Поняття: «енциклопедія», «довідник». Словники. їх види та при­значення. Структура довідкової літератури, правила користування нею.Тема. Ділова книжка.

Види ділової книжки, їхнє призначення. Ознаки ділового тексту. Відмінності художнього та науково-пізнавального текстів. Особли­вості користування.Тема. Періодичні видання для молодших школярів. Газети. Журнали. Місцеві періодичні видання для дітей. Періодич­ність, постійні рубрики, зміст, тематика. їх використання в шкільно­му навчанні. Особливості перегляду та читання періодики. Як самим створити газету.

Тема. Підсумкова творча гра «Знанням — шана».

4-й КЛАС

Тема. Вересневі зустрічі у шкільній бібліотеці.

Поняття «читач», «абонент». Книжки, прочитані за літо. Коло чи­тання, перегляду, слухання для 4-класників. Бібліотеки, що обслуго­вують дітей; правила користування ними.Тема. «Твій друг — підручник».

Види підручників, їх призначення. Структура підручників, їхній методичний апарат. Додатки до підручників (карти, атласи, платівки). Довідково-бібліографічний апарат підручника. Правила користуван­ня ним.Тема. Альбоми, карти, атласи.

Типи, види, тематика. Призначення цих джерел. Прийоми пошуку необхідної інформації. Україна в альбомах, картах, атласах.

Твоє довідкове бюро.

Типи, види, жанри, тематичне розмаїття енциклопедій, довідників, словників, особливо — з рідної мови, зокрема орфографічних. Спо­соби користування довідковою літературою. Довідкові видання у до­машній бібліотеці,Тема. Помічники у доборі книг та інших джерел інформації.

Бібліографічні посібники, їх призначення. Види рекомендаційних посібників для 4-класникІв. Правила пошуку та добору необхідних джерел за допомогою бібліографічних посібників.

Каталог та картотека для молодших школярів. Уміння та навички

їх використовування.Тема. Художня та науково-пізнавальна книга. ДІа-, вІдеофільм.

Особливості художніх та науково-пізнавальних джерел. Жанри ху­дожньої книжки, науково-пізнавальної літератури, їхня специфіка.Тема. Талант читача, глядача, слухача.

1. Читання. Увага до тексту, художньої деталі чи наукового факту, до авторської позиції. Перечитування. Використання довідкового апа­рату книжки, довідкової літератури. Обговорення прочитаного.

2. Слухання, перегляд. Увага до композиції твору. Виражальні за­соби у різних жанрах. Образотворчі (сюжет, форма, колір, простір, матеріал, техніка виконання), музичні (різні музичні інструменти, то­нальність звуку, паузи, ритм).

Загальні вимоги: попередня настанова на читання, слухання, пере­гляд. Внутрішня готовність зосередження, увага. Зовнішні: тиша, пев­не освітлення, зручна постава.

Гра «Клуб веселих та начитаних» (КВН).

Підсумковий захід, у якому потрібно використати все засвоєне протягом 4 років.Орієнтовна (погодинна) програма занять з основ бібліотечно-бібліографічних знань школярів

1-й КЛАС

Основні завдання:

• сформувати у школярів загальне уявлення про бібліотеку, багат­ство і розмаїття книжкового світу;

• ознайомити з правилами користування бібліотекою та книжкою;

• дати початкові знання про структуру книжки (обкладинка, ко­рінець, сторінки), показники книжки (заголовок, автор, ілюстрація); про порядок розстановки книжок на полицях, відкритий книжковий фонд, тематичні полиці, книжкові виставки;

• пробуджувати і формувати Інтерес школярів до самостійного читання.

Зміст занять

Кількість годин

1. Знайомство зі шкільною бібліотекою

1

2. Правила спілкування з книжкою. Гігієна читання

1

3. Книжка навчальна та для дозвілля

1

4. Структура книжки

1

5. Автори книжки

1

6. Художнє оформлення дитячої книжки

1

7. Періодика для дітей

1

8. Як правильно читати

1

9. Театралізоване «Свято читача» (або «Прощання з Букварем»)

12-й КЛАС

Основні завдання:

• поглибити знання школярів про структурні елементи книжок та їх призначення; розвивати інтерес до самостійного читання;

• закріпити знання учнями правил поводження з книжкою та ко­ристування бібліотекою;

• ознайомити зі структурою різних джерел інформації;

• формувати вміння самостійно вибирати книжку в бібліотеці.


Зміст занять

Кількість годин

1. Екскурсія до бібліотеки

1

2—3. Читач у бібліотеці (вибір книжки в бібліотеці)

2

4—5. Глядач у бібліотеці

2

6—7. Слухач у бібліотеці

2

8. Підсумкова творча гра «Подорож у Країну книг»

3-й КЛАС

Основні завдання:

• формувати в учнів уміння вибирати книжки для самостійно­го читання відповідно до рівня своїх можливостей, орієнтуватись у книжці і серед книжок;

• поглибити знання про структурні елементи книжки (зміст, пе­редмова (вступ), прикнижкова анотація, післямова; їх призначення);

• дати початкові знання для роботи з рекомендаційними плаката­ми, ілюстративною картотекою;

• розширити знання про книжковий фонд, розстановку книжок в умовах вільного доступу;

• сформувати початкові уявлення про науково-пізнавальну, науко­во-художню і довідкову книжку;

• ознайомити з періодичними виданнями: журналами і газетами їх структурою (рубрики, зміст, тематика).

Зміст занять

Кількість годин

1. Бібліотека зустрічає (вересневі зустрічі в шкільній бібліотеці)

1

2. Структура книжки

1

3. Самостійний вибір книжок у бібліотеці

1

4. Довідково-бібліографічний апарат для молодших школярів

1

5. Довідкова книга

1

6. Ділова книга

1

7. Художні та науково-художні джерела інформації

1

8. Періодичні видання для молодших школярів

1

9. Підсумкова творча гра «Компас у книжковому морі»

1


4-й КЛАС

Основні завдання:

• формувати у школярів уміння самостійного вибору і читання книги; оперативного пошуку інформації;

• розширити знання школярів про наукову, художню та довідкову літературу; жанри, тематику бібліотечних фондів;

• поглибити знання про структуру книжки, її елементи та призначення.
Зміст занять

Кількість годин

1. Вересневі зустрічі в шкільній бібліотеці

1

2. Твій друг — підручник

1

3. Альбоми, карти, атласи

1

4. Твоє довідкове бюро

1

5. Помічники у виборі книжок та інших джерел інформації

1

6. Художня та науково-пізнавальна книжка, діа-, відеофільми

1

7—8. Талант читача, глядача, слухача

2

9. Підсумкова гра «Клуб веселих та начитаних» (КВН)

1


5-й КЛАС

Основні завдання:

• поглибити знання школярів про структуру книжки та її елемен­ти; рекомендаційні друковані покажчики, каталоги, каталожні картки, прикнижкову бібліографію;

• розширити знання про довідкову і словникову літературу;

• формувати уміння самостійного пошуку і вибору книжки в біблі­отеці, уміння нею користуватися для оперативного пошуку інформації.
Зміст занять

Кількість годин

1. Вересневі зустрічі в шкільній бібліотеці

1

2.Структура книжки

1

3. Твої помічники у виборі книжки

1

4. Самостійний вибір книжок у бібліотеці

1

5. Твої друзі — словники

1

6. Мої улюблені книжки

1

7-8.Талант читача, глядача, слухача

2

9. Літературно-бібліографічна гра «Нитка Аріадни

16-й КЛАС

Основні завдання:

• формувати у школярів уміння робити тематичний підбір книжок; користуватись апаратом книжки під час її читання, словниками, енци­клопедіями, довідковою літературою різних типів, систематичним ка­талогом, систематичною картотекою газетних та журнальних статей;

• поглибити знання школярів про структуру та елементи книжки.


Зміст занять

Кількість годин

1. Вересневі зустрічі в шкільній бібліотеці

1

2. Вибір книжки

1

3. Які книжки допомагають мені вчитися

1

4. Мої улюблені книжки

1

5. Як читати, розуміти і записувати прочитане

1

6. Дискусія «Книжка в твоїх руках»

1

7. Періодичні видання. Принципи організації матеріалу і зміст

1

8. Театралізоване свято «Як берегти книжку»

17-й КЛАС

Основні завдання:

• закріпити вміння школярів працювати з довідковим апаратом книги, зведеним алфавітним покажчиком до збірників творів; з довід­ковими посібниками;

• поглибити навички роботи школярів з суспільно-політичною, науково-популярною і публіцистичною літературою; періодичними виданнями;

• розвивати читацькі інтереси школярів, вміння самостійно пра­цювати з книжкою.Зміст занять

Кількість годин

1. Вересневі зустрічі в шкільній бібліотеці

1

2—3. Книжка і бібліотека. їх роль та значення

2

4. Усвідомлене читання. Вміння працювати з книжкою

1

5. Самостійний вибір книжки

1

6. Як користуватись енциклопедичною і довідковою літературою

1

7. Каталоги і картотеки бібліотеки

1

8. Книжки про книжки

1

Підсумкова літературна гра-конкурс бібліотечних ерудитів «Уважні

та начитані».8-й КЛАС

Основні завдання:

• формувати у школярів глибокі знання про книжку, про видову різноманітність друкованих джерел;

• поглиблювати вміння школярів працювати з бібліографічним апаратом бібліотеки, з прикнижковою бібліографією, різними джере­лами Інформації;

• закріпити вміння школярів працювати з літературою з питань науки, техніки та мистецтва.

Зміст занять

Кількість годин

1. Вересневі зустрічі в шкільній бібліотеці

1

2. Публіцистична література та її жанри

1

3. Як вибрати книжку. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки

1

4. Використання різних типів бібліотечних посібників

при виборі літератури1

5. Уміння бути читачем

1

6. Мої улюблені книжки

1

7. Книжки з науки і техніки

1

8. Книжки з мистецтва
9. Підсумкова конференція «Книжки в моєму житті»

9-й КЛАС

Основні завдання:

• поглиблювати систему знань школярів про книжку, бібліотеку та вміння працювати в бібліотеці з довідковими виданнями, періоди­кою, бібліографічними посібниками, мистецтвознавчою літературою.Зміст занять

Кількість годин

1. Вересневі зустрічі в шкільній бібліотеці

1

2. Бібліотечно-бібліографічні засоби пошуку літератури

1

3. Робота зі словниками, довідниками, енциклопедичною літературою

1

4. Як берегти книжку

1

5. Як книжка допомагає мені вчитися

1

6. Робота з джерелами інформації

1

7. Книжки з мистецтва і про мистецтво

1

8. Підсумкова конференція

«Книги — морська глибина.

Хто в них пірне аж до дна,

Той, хоч і труду мав досить,

Дивнії перли виносить». І. Франко.


10-й КЛАС

Основні завдання:

• формувати у школярів уміння працювати з науково-популяр­ною, критичною літературою, їх підвидами; науковими виданнями художньої літератури;

• розвивати особистісні мотиви ставлення до книжки та бібліоте­ки, ознайомити школярів Із системою бібліотек в Україні, формувати вміння користуватись їхніми послугами.

Зміст занять

Кількість годин

1. Вересневі зустрічі в шкільній бібліотеці

1

2. Методи самостійної роботи з книжкою

1

3. Комп'ютерна бібліотека

1

4. Дискусія «Про книжку і бібліотеку»

1

5. Робота з джерелами інформації

1

6. Критична література

1

7. Мистецтво бути читачем

1

8. Читач у науковій бібліотеці

1

9. Підсумкова конференція «Мистецтво бути читачем»

1


11-й КЛАС

Основні завдання:

• закріпити вміння школярів працювати з науковою, науково-дослідною і джерелознавчою літературою, знаходити її в каталогах і картотеках;

• закріпити вміння школярів працювати з критичною літерату­рою; знаходити її в каталогах І картотеках;

• складати тези, конспекти, рецензії;

• закріпити вміння школярів працювати з довідковою, енциклопе­дичною, словниковою літературою;

• систематизувати вміння школярів вибирати літературу; вільно орієнтуватись у каталогах і картотеках, зчитувати описи книжок за ка­таложними картками.Зміст занять

Кількість годин

1. Вересневі зустрічі в шкільній бібліотеці «Книжка та

бібліотека в моєму житті»1

2. Словник — інструмент пізнання світу

1

3. Науково-популярна і науково-пізнавальна література та форми роботи з нею

1

4. Критико-літературознавчі видання та робота з ними

1

5. Сучасне комп'ютерне забезпечення в бібліотечній

справі


1

6. Мистецтво бути читачем

1

7—8. Читач у науковій бібліотеці

2

9. Підсумкова конференція «Книжка — джерело народної мудрості»

1

Каталог: olderfiles
olderfiles -> Міський методичний кабінет екскурсія «Спостереження за осінніми змінами у живій та неживій природі»
olderfiles -> Наукових праць
olderfiles -> Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту»
olderfiles -> Розділ ІІ. Наша зірочка Даша Бондарчук
olderfiles -> Історія держави І права України у 2-х томах том І
olderfiles -> Формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку народознавчими засобами 2010 р. Укладачі
olderfiles -> Першотравнева райдержадміністрація відділ освіти методичний кабінет
olderfiles -> Задача на спільну роботу. Мета: Забезпечити засвоєння учнями вміння розв’язувати задачі на спільну роботу
olderfiles -> Методичні рекомендації до організації і проведення уроків узагальнення і систематизації знань учнів на початок навчального року


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал