Організація методичної роботи в початкової школі завдання І значення методичної роботи педагог, як І кожен фахівець, потребує постійного підвищений кваліфікації. «Учитель як фахівець живе доти, поки вчиться»Скачати 349,56 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір349,56 Kb.
ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

В ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛІ
ЗАВДАННЯ І ЗНАЧЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Педагог, як і кожен фахівець, потребує постійного підвищений кваліфікації. «Учитель як фахівець живе доти, поки вчиться», – назначав К. Д. Ушинський.

Сприяти педагогові в цьому – провідна функція методичної роботи. Згідно з посадовою інструкцією заступник директора інко­ли з навчально-виховної роботи в початковій школі організовує підвищення кваліфікації та рівня професійної майстерності, керує роботою методичних об'єднань, підвищує свою кваліфікацію.

Основним керівним документом із питань організації методич­ної роботи є «Рекомендації щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в дошкільних, загальноосвітніх середніх та позашкільних закладах освіти».

Відповідно до цього документу основними завданнями та змістом методичної роботи є:


 • керівництво роботою методичних об'єднань закладу освіти та координація їхньої діяльності;

 • вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною педаго­гічною освітою;

 • створення організаційних умов для безперервного вдосконален­ня фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

 • проведення системи методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення пер­спективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні;

 • залучення педагогів до навчально-методичної та дослідницької роботи;

 • апробація та впровадження освітніх технологій та систем;

 • аналіз умов забезпечення психофізичного здоров'я дітей;

 • аналіз стану викладання предметів та навчальних курсів;

 • координація індивідуального змісту методичної роботи навчального закладу.

Сьогодення вимагає розв'язання у системі методичної роботи й таких завдань, як сприяння виробленню в учителів умінь і на­вичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності.

МО вчителів початкової школи є структурним підрозділом науково-методичної служби школи. МО створюється за наявності не менше ніж трьох учителів початкової школи.

Керівництво МО здійснює голова, який обирається членами МО і затверджується наказом по школі.
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКА МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ


 1. Планування роботи МО.

 2. Проведення моніторингу діяльності МО.

 3. Складання аналітичного звіту роботи.

 4. Надання практичної допомоги вчителям у підготовці допо­відей, рефератів, методичних розробок тощо.

 5. Організація роботи щодо опанування методики викладання молодими вчителями.

 6. Організація роботи щодо систематичного вивчення нових програм та підручників.

 7. Вивчення стану успішності учнів 1-4-Х класів.

 8. Відвідування уроків учителів.

 9. Допомога у підготовці членів МО до атестації.

МО веде ділову документацію. Наприкінці навчального року складається звіт щодо роботи МО за рік.
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ВІДОБРАЖАЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ

 1. План роботи МО.

 2. Матеріали засідань МО (протоколи, тези виступів).

 3. Матеріали тематичних семінарів.

 4. Картотека ГШД.

 5. Матеріали школи молодого вчителя.

 6. Каталог друкованих робіт учителів школи.

 7. Відомості про вчителів школи.


АЛГОРИТМ ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ

(за Щербаковою Л. Ф.)

 1. Визначення рівня педагогічної майстерності вчителів за до­помогою анкет, тестів, методом простого спостереження.

 2. Формулювання двоєдиної мети методичної діяльності МО:

 • ближня (безпосередня) мета – вимоги до рівня професійно-педагогічних знань вчителя;

 • кінцева – вимоги до рівня вихованості та знань учнів.

 1. Формулювання єдиної методичної проблеми, аналіз результатів навчально-виховної діяльності, виявлених у процесі контролю, вихід на проблеми, виявлені, в ході індивідуального аналізу роботи вчителів, МО.

 2. Визначення найбільш характерної для вчителів школи проб­леми.

 3. Формулювання єдиної методичної теми для всіх учителів по­чаткової школи.


ФОРМИ РОБОТИ МО


Індивідуальні

Групові

Масові

1. Стажування

2. Самоосвіта вчителя

3. Конкурс «Учитель

року»


4. Атестація

5. Індивідуальні

консультації

6. Наставництво

7. Фестиваль методичних

ідей


1. Робота МО

2. Творчі групи

3. Школа молодого вчителя

4. Школа удосконалення

5. Школа педмайстерності

6. Тренінги1. Педрада

2. Психолого-педагогічні семінари

3. Методичні виставки

4. Інструктивно-методичні наради

5. Предметні декади

6. Наради за участю директора

7. Творчі звіти вчителів

8. Педагогічні читання

9. Тиждень молодого вчителя 10.Презентація творчих груп

11. Методичний ринг
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК НАЙБІЛЬШ АКТУАЛЬНИХ ТЕМ ДЛЯ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

 1. Робота з Державними стандартами початкової освіти.

 2. Особистісно орієнтоване навчання в початковій школі.

 3. Диференційований підхід до навчання – передумова успіш­ного розвитку та підвищення якості знань, умінь, навичок учнів.

 4. Організація методичної роботи на діагностичній основі для інтенсивного розвитку творчості вчителів.

 5. Інтерактивне навчання в початковій школі.

 6. Інформаційні технології викладання предметів у початковій школі.

 7. Педагогічні технології розвитку дітей молодшого шкільного віку, спрямовані на збереження здоров'я.

 8. Розвиток ключових компетентностей молодших школярів у різних освітніх системах.

 9. Технологія розвивального навчання в початковій школі.

 10. Технологія розвитку критичного мислення в початковій школі.

 11. Вивчення та реалізація основних положень нормативних і директивних документів про освіту.

 12. Ознайомлення, вивчення та аналіз підручників, вироблення рекомендацій щодо їх впровадження.

 13. Теорія і методика вивчення предмета.

 14. Ефективність використання можливостей кабінету початкової школи.

 15. Ознайомлення з новинками фахової літератури.

 16. Підготовка учнів до олімпіад. Форми та методи роботи зі здібними та обдарованими дітьми.

 17. Форми організації самостійної роботи учнів на уроках і поза школою.

 18. Методи роботи щодо ліквідації прогалин у знаннях, уміннях та навичках учнів.

 19. Методика організації та проведення сучасного уроку й виховного заходу.

 20. Методи стимулювання навчальної діяльності учнів.

 21. Оптимальні методи і прийоми здійснення моніторингових досліджень.

 22. Робота з творчо обдарованими дітьми.

 23. Створення належної психологічної атмосфери на уроці.

 24. Створення умов для забезпечення санітарно-гігієнічних норм, боротьба з перевантаженням школярів домашніми завданнями.

 25. Безвідміткова та відміткова система оцінювання в початковій школі.

 26. Норми оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.

 27. Діагностика та самодіагностика. (Форми проведення діагно­стичного обстеження всіх учасників НІШ.)

 28. Розвивальне навчання як засіб розвитку пізнавальної актив­ності школярів.

Засідання методичного об'єднання проводяться 4-5 разів упродовж року. Тематика засідань може бути оформлена у ви­гляді таблиці.
Тематика засідань методичного об'єднання вчителів почат­кової школи


№ з/п

Основні питання до розгляду

Хто готує

Відмітка про виконання


ОФОРМЛЕННЯ ПРОТОКОЛІВ ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ

Обговорення питань і прийняття рішень на засіданнях МО фіксує протокол. Згідно з Інструкцією щодо ведення ділової до­кументації протоколі зазначають такі реквізити: • назва виду документа;

 • дату проведення заходу;

 • заголовок до тексту;

 • текст;

 • підписи голови і секретаря засідання.

Текст протоколу складається з двох частин: вступної та основної.

Вступна частина складається з прізвищ та ініціалів голови і секретаря засідання, кількості присутніх і відсутніх па засідан­нях, порядку денного засідання з переліком питань, які будуть розглядатися та зазначенням доповідачів щодо кожного з них.

Основний текст протоколу викладається із розділів: «Слу­хали», «Виступили», «Постановили».

Підписи голови та секретаря засідання на протоколі є обов'яз­ковими.Протокол №

засідання методичного об'єднання вчителів початкової школи

від


Присутні: осіб

Відсутні: осіб

Голова:

Секретар:Порядок денний:

1.

2.3.

Питання 1

Слухали:

Виступили:

Постановили:Питання № 2

Слухали:

Виступили:

Постановили:

…….

Рішення МО: ________________________________________________________________________________________

Голова МО:

Секретар МО:
ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕНОГО ЗАХОДУ

Форма проведеного заходу

Тема проведеного заходу

Дата проведеного заходу
з/п

Питання

Так

Ні

1

Чи вважаєте цю тему актуальною?2

На якому рівні була розкрита тема:

• повністю

• частково

• не розкрита

3

Чи цікавить Вас ця тема?4

Чи є необхідність продовжувати висвітлювати цю тему?5

Ваші пропозиції до подальшої роботи


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ

Календарне планування повинно відображати перелік всіх форм роботи МО із зазначенням часу проведення та виконавців. Доречним буде його оформити у вигляді таблиці.


Календарний план роботи


№ з/п

Зміст роботи

Термін

Виконавці

Відмітка про виконання


Орієнтовний календарний план роботи методичного об'єднання вчителів початкової школи

Серпень

 1. Знайомство з новими вчителями. Анкетування. Визначення рівня педагогічної майстерності вчителів.

 2. Формування мети методичної діяльності методичного об'єд­нання (ближня – вимоги до рівня професійно-педагогічних знань учителя; кінцева – вимоги до рівня вихованості та знань учнів). Затвердження тем самоосвіти та плану роботи МО на рік.

 3. Консультація «Календарно-тематичне планування».

 4. Закріплення наставників для молодих педагогів.

Вересень

 1. Засідання методичного об'єднання.

 2. Організація роботи з наступності.

 3. Консультації: «Адаптація учнів 1-х класів»; «Адаптація учнів 5-х класів».


Жовтень

 1. Консультації: «ІІортфоліо учня. Індивідуальні карти росту учнів».

 2. Аналіз та контроль педагогічної діяльності.

 3. Самоаналіз уроку.

Листопад

 1. Взаємовідвідування уроків.

 2. Організація роботи щодо впровадження технологій, що спри­яють збереженню здоров'я.

Грудень

 1. Засідання МО.

 2. Консультації: «Норми оцінювання навчальних досягнень учнів».

Січень

 1. Співбесіди з учителями: «Індивідуальна форма навчання».

 2. Впровадження ІТ технологій у навчальний процес.

Лютий

 1. Консультації: «Організація повторення».

 2. Співбесіди з учителями: «Педагогічна підтримка учнів».

Березень

 1. Засідання МО.

 2. Проведення шкільних олімпіад.

Квітень

 1. Проведення самоаналізу діяльності за рік.

 2. Консультації: «Підготовка учнів до атестації».

 3. Складання графіку навчальних екскурсій.

Травень

 1. Засідання МО.

 2. Співбесіди з учителями: «Підсумки навчального року».

 3. Анкетування «Робота МО за навчальний рік».

 4. Складання звіту «Робота МО за навчальний рік».

 5. Складання плану роботи МО на наступний рік.


ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ТА ВИХОВАТЕЛІВ ГРУП ПОДОВЖЕНОГО ДНЯ

НА 20_-20_ н. р.

Керівник:


І. Вступ

МО вчителів початкової школи та вихователів груп подовже­ного дня працює над розв'язанням завдання та виховання учнів у сучасних умовах.

У 20 __-20 н. р. методичне об'єднання учителів початко­вої школи та вихователів груп подовженого дня спрямовувало свою роботу на:


 • удосконалення уроку як основної форми навчально-виховної роботи;

 • пошуки різноманітних форм занять для розвитку пізна­вальних потреб, здібностей, нахилів учнів;

 • впровадження у практику сучасного педагогічного досві­ду.

Методичну роботу побудовано на основі системного підходу та принципів неперервної освіти педагогічних працівників, на діагностичній основі, глибокому вивченні та аналізі результа­тивності навчально-виховного процесу і рівня вихованості учнів, рівня професійної підготовки педагогів та вихователів.

На засіданнях МО обговорювалися і затверджувалися складені вчителями тексти контрольних робіт, моделі окре­мих уроків.

Члени МО активно впроваджували у свою роботу нові методики навчання, зокрема проводили уроки в мультиме­дійному класі: 1.... 2.... 3....

На засіданнях МО систематично проводились обговорення новинок методичної літератури. Члени МО школи відвідували заняття, які проводилися міським (районним) МО вчителів початкової школи, брали активну участь у підготовці цих за­нять. Зокрема, на міських засіданнях із доповідями виступали _________________________________________________ .

Учителі початкової школи відвідували уроки своїх колег; успішно співпрацювали молоді вчителі та їхні наставники.

Протягом року успішно пройшли чергову атестацію вчителі _________________________

__________________________________________________________________________________

Учителеві _____________підвищено кваліфікаційну категорію

Учителі _______________ брали участь у районній (обласній) виставці педагогічного досвіду роботи.

______________________ відзначені дипломами виставки

Багато часу вчителі ______________________ приділяли роботі з обдарованими дітьми.

Протягом 20__-20_ н. р. учителями початкової школи та вихователями груп подовженого дня активно проводилася позакласна робота.

1. У вересні...

2....


3....

Учителі початкової школи _______________________________ активно займалися науковою та видавницькою діяльністю.Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуків його ефективних форм і методів.
Результати підсумкових директорських контрольних робіт


№ з/пПредмет


Клас


Кількість учнів


Результати

високий рівень

достатній рівень

середній рівень

початко­вий рівень

кіль­кість

%

кіль­кість

%

кіль­кість

%

кіль­кість

%


Результати підсумкових директорських контрольних робіт


№ з/пПредмет


Клас


Кількість учнів


Результати

високий рівень

достатній рівень

середній рівень

початко­вий рівень

кіль­кість

%

кіль­кість

%

кіль­кість

%

кіль­кість

%
Перевірка навичок читання, обчислювальних навичок, навичок списування молодших школярів також свідчить про по­ліпшення результативності навчання, порівняно з попередніми роками.

Однак у роботі МО школи є і недоліки:


 • значна частина учнів має низький рівень орфографічної грамотності;

 • не завжди теоретичні знання учні вміють застосовувати практично;

 • частина учнів має незначний інтерес до читання.

Тому робота педагогів повинна зосереджуватися на:

 • інтенсивній мовній практиці учнів (усній і писемній);

 • на подоланні розриву між теорією та практикою у навчанні мови;

 • на формуванні читацьких навичок та інтересу до вивчення художньої літератури;

 • …… .

Проблеми, над якими працює: • педагогічна громадськість міста:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • педагогічний колектив школи:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • МО учителів початкової школи та вихователів груп подов­женого дня:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
У 20 ___ -20 ___н. р. методичне об єднання вчителів податкової школи груп подовженого дня працюватиме над проблемою: ____________________________________________________

_______________________________________________________________________________


Методичне об'єднання ставить такі основні завдання на 20___-20 __ н. р.:/

 1. Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня ви­кладання, формування в учнів практичних умінь і нави­чок.

 2. ....

 3. ....

 4. Удосконалювати форми і методи роботи на уроках, творчо ставитися до кожного уроку, впроваджуючи в практику до­сягнення педагогічної науки.

 5. Систематично знайомитися та впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації.

 6. Регулярно проводити огляд новинок методичної та художньої літератури, періодичних видань.

 7. Активізувати позакласну роботу з навчальних предметів, розвиваючи при цьому творчі здібності учнів.

 8. Проводити індивідуальну роботу з обдарованими учнями і з учнями, які не встигають.

 9. Використовуючи різні засоби, форми і методи навчання, ви­ховувати в учнів любов до рідної мови, повагу до культури і традицій свого народу, інших народів світу.

 10. Організувати проведення у школі декади початкової школи.


II. Характеристика педагогічних кадрів учителів початкової школи та вихователів груп подовженого дня. Самоосвітня робота членів МО. Підвищення кваліфікації


№ з/п

ПІБ

Рік

наро­джен­няПеда­гогіч­ний стаж

Кате­горія

Курсова

перепід­готовкаАтес­тація

Тема для поглибле­ного ви­вчення

1


2


3


4III. Підвищення кваліфікації, вивчення і використання в прак­тиці роботи вчителів сучасних досягнень психолого-педагогічної науки і перспективного педагогічного досвіду


з/п

Заходи

Термін

Відпо­відаль­ний

Відміт­ка про вико­нання

1

Виявити ефективний педагогіч­ний досвід учителів школи на основі:

 • аналізу рейтингів навчальних
  досягнень учнів;

 • відвідування уроків;

 • анкетування батьків.

Грудень-січень

Адміні­страція
2

Провести опитування вчителів щодо їх нахилу до інноваційної діяльності

Листопад

Психо­логічна служба
3

Створити комп'ютерний банк ідей передового педагогічного досвіду

Січень4

Залучати учителів школи до спів­робітництва з видавництвами

Протягом року5

Вивчити та узагальнити ефек­тивний педагогічний досвід учи­телів

Березень6

У процесі взаємовідвідування уроків вивчати і впроваджувати в практику елементи перспек­тивного досвіду членів МО

Протягом року7

Із метою допомоги у роботі мо­лодим спеціалістам призначити учителів-наставників

Вересень8

Продовжити роботу педмайстерні

Протягом року0

Розробити і впровадити в навчально-педагогічну прак­тику уроки з використанням інноваційних методів, мульти­медійних технологій

Протягом року10

Брати участь у роботі районно­го методичного об'єднання учи­телів початкової школи

Протягом року
ІV. Графік проведення відкритих уроків


з/п


ШБ учителя

Клас

Предмет

Тема уроку
V. Заходи щодо вивчення стану навчально-виховної роботи


з/п

Заходи

Термін

Відпо­відаль­ні

Де

слуха­ється

Відмітка про вико­нання

1

Вивчити стан викладання на­вчальних дисци­плін:
 • математики у 3-4-х класах

Січень
Засідання ШМО • української мови

Лютий
Засідання ШМО • «Основи здоров'я»

Березень
Засідання ШМО
2

Вивчити роботу вихователів ГПД за напрямами:
 • організація виконання домашніх зав­дань;

Жовтень
Засідання ШМО • виконання санітарно-гігієнічних ви­мог;

Грудень
Засідання ШМО • організація виховних захо­дів, прогулян­ки та дозвілля вихованців

Квітень
Засідання ШМО • ведення обліку роботи з по­передження дитячого трав­матизму

Січень
Засідання ШМО
3

Моніторинг навченості учнів 4-х класів та психолого-педагогічний аналіз сформова-ності їх класних колективів

До 01.03
Психолого-

педаго-


гічний

семінар,


педрада
4

Сформованість компетентностей учнів 4-х класів як випускників школи І ступеня

Березень
Педрада
5

Контролювати стан ведення учнівських зоши­тів, дотримання учнями єдиного мовного режиму

Протягом року
Засідання ШМО
6

Дібрати завдання для проведен­ня стартових контрольних робіт, державної атестації

Вересень,

січень,


квітень
Засідання ШМО
7

Провести огляд навчальних кабі­нетів

Березень
Засідання ШМО

VІ. Теми засідань МО

І засідання

Вересень

Тема _____________________________________________

Мета:

1. Завдання вчителів початкової школи та вихователів ГПД на новий навчальний рік
з/п

Зміст

Відпові­дальні

1

Аналіз роботи методичного об'єднання за минулий навчальний рік
2

Аналіз програм початкової школи, опрацювання по­яснювальних записок
3

Огляд новин методичної літератури, що порушують розглянуті проблеми
4

Затвердження плану роботи методичного об'єднання на 20 __-20___ н. р.
5

Календар пам'ятних дат на 20 -20__н. р., огляд

новин художньої та науково-методичної літерату­ри


6

Інформація вчителів про надання допомоги моло­дим колегам
Домашнє завдання
1

Працювати над пошуками нових форм і методів фор­мування у школярів _________________
2
II засідання

Листопад

Тема: _________________________________________________________________________

Мета: ________________________________________________________________________з/п

Зміст

Відпові­дальні

1

Виступ (з даної теми)
2

Обмін думками, досвідом
3

Огляд новин методичної літератури, що порушу­ють розглянуті проблеми
4

Відвідування та обговорення відкритих уроків із на­званої теми
5

Круглий стіл на тему
6

Творчий звіт Прокопенко С. П.
7

Обговорення плану проведення

Члени МО

Домашнє завдання
1

Працювати над пошуками розвитку творчих здіб­ностей, умінь учнів у процесі навчання
2
III засідання

Березень

Тема «Форми співробітництва учителя і учнів у процесі на­вчання»

Мета: ___________________________________________________


з/п

Зміст

Відпові­дальні

1

Виступ з даної теми
2

Обмін досвідом, думками.

Відвідування та обговорення відкритих уроків


3

Огляд новинок художньої та методичної літератури
4

Про шляхи підвищення орфографічної грамот­ності учнів. (Творчий обмін досвідом)
Домашнє завдання
1

Підготуватись до звіту про виконання програм

Члени МО

2

Поповнити навчальні кабінети дидактичними матеріалами, тестовими завданнями для тема­тичного контролю

Члени МО


IV засідання

Травень

Тема «Проблемне викладання математики в початковій школі»Мета: пошуки нових шляхів підвищення ефективності уроку, проблемного викладання математики.


з/п

Зміст

Відпові­дальні

1

Обмін думками, досвідом
2

Відкриті уроки з даної теми
3

Наслідки перевірки техніки читання учнів 5-х класів
4

Про виконання єдиного орфографічного режиму
5

Огляд новин методичної літератури з даної теми
6

Наслідки проведення підсумкових контрольних робіт та державної атестації
Домашнє завдання
1

Працювати над урізноманітненням форм індивіду­альної роботи з учнями

Члени МО

2
Члени МО


VІI. Організація позакласної роботи

У 20 -20 н. р., враховуючи тенденції розвитку освіти,

відповідно до річного плану роботи школи, МО вчителів почат­кових класів та вихователів ГПД передбачає проведення таких заходів.


з/п

Заходи

Термін проведення

Відпові­дальний

Відмітка про вико­нання


Графік проведення відкритих заходів
з/п

Заходи

Термін проведення

Відпові­дальний

Відмітка про виконання
VIIІ. Заходи щодо зміцнення навчально-матеріальної бази

Протягом 20 -20 н. р. заплановано
№ з/п

Заходи щодо зміцнення навчально-матеріальної бази

Викона­вець

Термін виконання

При­мітка

1

Виготовлення дидактичного матеріалу з для класу


2

Загальний контроль за роботою МО вчителів початкової школи здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи в початковій школі.

Заступник директора школи розглядає план шкільного МО вчителів початкових класів й подає на узгодження директорові школи.
Каталог: dokumenty
dokumenty -> Методичні рекомендації щодо викладання у початковій школі у 2016/2017 навчальному році
dokumenty -> Про відзначення Дня Соборності та Свободи України в загальноосвітніх навчальних закладах району у 2014 році
dokumenty -> Календарне планування уроків музичного мистецтва
dokumenty -> Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 1-4 класах
dokumenty -> Затверджую Директор школи Тиркба Р. О. Вересень
dokumenty -> Концепція обласного науково-педагогічного проекту «Електронна атестація педагогічних працівників»
dokumenty -> «затверджено»
dokumenty -> Кзо «Військова загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступенів»
dokumenty -> Державна наукова установа


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал