Опис власного педагогічного досвідуСкачати 72,77 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір72,77 Kb.
Опис власного педагогічного досвіду.

Годлевська Тетяна Дмитрівна. Закінчила Чернігівський педагогічний інститут у 1984 році. У ЗОШ №2 м. Кіровське Донецької області працюю з 1995 року. Педагогічний стаж роботи складає 18 років. Вчитель вищої категорії. Нагороджена Грамотою МОН України, знаком «Відмінник освіти України».

Моє творче кредо – слова, що належать Шалві Олександровичу Амонашвілі: «Дитина – модель безмежності», В.Розова « Знання можуть бути купою каміння, що задавило особистість, і знання можуть бути вершиною піраміди, на якій стоїть особистість», а також латинське прислів’я - Vitae, non scholae discimus (для життя вчимося, не для школи). Саме ці слова визначають завдання, яке я втілюю кілька років – особистісно орієнтоване навчання і виховання, формування особистості і виховання громадянина, здатного жити у демократичному світі, світі, кращому за наш сьогоднішній світ.

На формування моїх педагогічних поглядів і методичних вподобань протягом усього часу моєї діяльності вплинули ідеї і життя педагогів минулого - Григорія Сковороди, Костянтина Ушинського, Марії Монтесорі, Антона Макаренка, Януша Корчака, Василя Сухомлинського. Я вивчала роботи сучасних педагогів і дидактів Костянтина Баханова, Миколи Гузика, Олександра Наровлянського, С. Подмазіної, Н.Десятниченко, В.Безрукавої, П. М’яло, В.Шарко, І.Родигіної. Цікавлюся і враховую досвід роботи колег, що викладають зокрема основи правознавства В. Машіка з Мукачевого, І. Ляшенко з Яснуватої, О. Пометун, С.Дрожжиної.

Велике значення приділяю вивченню нормативних документів, в тому числі концепції громадянської освіти і виховання, концепції профільного навчання. Мені цікаві нові ідеї, які б допомогли вирішити важливі на мій погляд завдання сучасної школи взагалі і мої, як вчителя, зокрема:


  • Виховання людини із високими моральними якостями, громадянина, активного, свідомого, із високою правовою свідомістю і правовою і політичною культурою;

  • Виховання громадянина, здатного жити у демократичній державі, здатного творити громадянське суспільство, що поважає права людини, має готовність їх захищати від будь яких порушень, вміти співпрацювати з іншими, поважати протилежну думку, уміти відповідати за своє рішення;

  • виховання професіонала, який володіє необхідними компетенціями, здатного знайти своє місце в житті, здатного вірно визначити це місце так, щоб поєднати індивідуальні інтереси і потреби суспільства;

  • виховання громадянина світу, який визнає багатомірність світу, розуміє і поважає його різноманітність;

  • виховання людини, що свідомо ставиться до оточуючого світу, що розуміє свою причетність до його благополуччя.

Мене зацікавили розробки методичного комплексу з курсу «Ми – громадяни України» Олени Пометун. Кілька років працювала над втіленням програми «Громадянська освіта». Мені імпонує як модель - особистісно орієнтоване навчання і виховання. Саме така модель дає можливість врахувати можливості дитини, зацікавити її до осмисленого вивчення навчального матеріалу, залучити її до активності на будь-якому етапі уроку. Учні приймають участь у формулюванні проблеми, визначають основні питання, працюють з різними джерелами, узагальнюють, диференціюють, висловлюють власну думку, сперечаються, оцінюють власну діяльність на уроці. Така модель потребує адекватних форм та засобів організації навчального процесу. Тому в моєму творчому доробку – уроки з елементами інновацій. Це – уроки-рольові ігри, уроки-тренінги, уроки-екскурсії, уроки-роздуми, уроки-дискусії. Широко використовую такі форми роботи учнів, як «Мозковий штурм», «Відкритий мікрофон», «Акваріум», використовую також метод ПРЕС, контраверзи. На уроках поєдную індивідуальні і групові форми роботи, створення проектів. Уроки з курсу «Основ правознавства», громадянської освіти, «практичного права» не можливо уявити без роботи із матеріалами ЗМІ. Учні аналізують статті для ілюстрацій того чи іншого явища, використовують фотодокументи з газет, посилаються на телевізійні передачі. Під час вивчення проблеми прав людини у різних курсах використовую Бюлетень з прав людини Харківської правничої групи.

Оновлення змісту освіти неможливе без переосмислення очікуваних результатів. Кілька останніх років важливою проблемою для мене постала ще одна модель – компетентнісно навчання. Актуальність цього питання пов’язана із новими підходами до оцінювання.

Під час навчання учнів основам правознавства, освоєння курсу «Практичне право», «Громадянознавство» приділяю увагу формуванню усіх компетенцій. Передусім інформаційної, самоосвіти і саморозвитку, мовленнєвої, творчо-перетворюючої, полікультурної, соціальної.

Працюючи над формуванням інформаційної компетенції, намагаюсь вчити учнів не відчувати труднощів у пошуках інформації, використовувати будь-які, навіть незвичні джерела інформації. Тому поряд з роботою з підручником, використовую роботу з нормативно-правовими актами, міжнародно-правовими документами, матеріалами ЗМІ, телепередачі, художні фільми, мультфільми, літературні твори, в тому числі, фантастичні і детективи, фотографії, висловлювання політиків, статистичні дані і т. п.

Останнім часом я почала використовувати комп’ютер у навчальному процесі. Це стосується, передовсім джерельної бази. Учні на уроках і заняттях факультативу працюють із інфодиском «Законодавство України». Це досить зручно, наприклад, для пояснення учням способів систематизації нормативних актів, видів підзаконних актів, а також це неоціненний скарб правових джерел, як національного законодавства, так і міжнародного.

Без самоосвіти людина не зможе забезпечити безперервної освіти в умовах світу, що увесь час оновлюється. Тому важливо озброїти учнів навчальними прийомами, навичками. На уроках правознавства це не лише аналіз джерел, але і робота зі словниками, понятійним апаратом. Учні ведуть юридичні словники, куди записують усі поняття, про які мова йде на уроці. Іншою формою роботи є порівняння юридичних термінів (скорочений робочий час і неповний робочий час, виборщик і виборець, апеляція і касація, амністія і помилування і т.д.) Значне місце відвожу для формування навичок узагальнення. З цією метою учні виконують завдання скласти схему, таблицю.

Закріплюючи теоретичні знання, отримані на уроках, учні застосовують їх для рішення різноманітних правових ситуацій, правових задач, самі моделюють ситуації. Наприклад, на уроці з правознавства – право на соціальний захист, пропоную учням змоделювати монолог віртуального об’єкта (голки з котушкою, гаманця, милиць, холодильника, перегорілого кип’ятильника, амбулаторної картки, що належать соціально незахищеним верствам населення). Крім цього, заохочую учнів до створення проектів законів, та інше.

Не менш значимим є завдання формування мовленнєвої компетенції. Учні мають вірно вживати терміни, правильно писати назви державних органів, посад. Під час дискусій, бесід, роботи в групі, вони обмінюються думками, підтримують полеміку, вчаться поважати думку один одного.

Однією з ключових проблем, над якими я працюю, є формування соціальної компетенції.

З цією метою учні залучаються до колективних форм діяльності, створення проектів (школа моєї мрії, притулок для бездомних кішок і собак, дитячий будинок сімейного типу, тощо). Спонукаю учнів до активного сприйняття проблем. Які стоять перед громадськістю. Учні отримують незвичні завдання: проведення невеличкого соціологічного дослідження, проведення бесід із молодшими школярами, інтерв’ю з держслужбовцем, депутатом місцевої ради, завдання ознайомитися із одним із напрямків роботи міського відділку внутрішніх справ та інше.

Формуванню цієї компетенції сприяють також рольові ігри - уроки-суди та соціо-театр, які ми з учнями використовуємо вже кілька років поспіль і на уроках, і під час проведення тижнів права. Першим таким досвідом була соціальна вистава про судову справу з приводу порушення прав дитини кілька років тому із слухачами міської школи «Ерудит».

Потім були вистави-казки на правову тематику. Використовували для постановок і реальні сюжети із сучасного життя.

Все це вимагає нових підходів не лише у вивченні навчального матеріалу, але й у оцінці навчальних досягнень. В цьому навчальному році як експеримент для себе я спробувала ввести при оцінювання елементи рейтингової системи. З цією метою учні заповнюють портфоліо, яке нагадує накопичувальну папку, куди учні збирають усі свої творчі роботи, фіксують конкретні види діяльності по кожній темі. Портфоліо мені дозволить об’єктивно оцінити діяльність учня, краще врахувати його можливості. Учням це дозволить свідомо поставитися до свого навчання, вони мають вибір, на який рівень знань вийти і які форми роботи при цьому застосувати. Така система оцінювання має прозорий, гуманний характер.

За десять років викладання правознавства склалася система правового виховання. Частина цієї системи забезпечується мною, частина – моїми колегами. Система позакласної роботи з правового виховання і правової освіти включає роботу факультативу, дискусійного клубу, тижні правознавства і тижні прав людини, конкурси творів на правову тематику, малюнків, лекторська група, проведення конференцій, круглих столів, робота шкільної преси, правові КВК, брейн-ринги, участь учнів у олімпіадах з правознавства. Почали цікаву справу – соціотеатр.

Значне місце у системі правового вихованні і правової освіти займає кабінет правознавства і громадянознавства. В кабінеті зібрані і систематизовані нормативно-правові акти, необхідні для роботи на уроці, на заняттях факультативу, а також для правової освіти батьків. За законами та іншими джерелами звертаються до кабінету учні і вчителі школи. В кабінеті є також зразки позовних заяв, форми договорів, таблиці з правознавства, словники, методичні матеріали. Тут також оформлений стенд «юридичний вісник та стенд «Права дитини».

Крім викладання курсу «Основи правознавства», працюю над втіленням курсу «Громадянознавство», «Практичне право», маю факультатив для поглибленого вивчення основ правознавства. В минулому році працювала з учнями 10-х класів над програмою «Європейські студії». У плануванні роботи факультативу використовую матеріали курсу Олени Пометун «Ми – громадяни України». З 2008/2009 навчального року почала викладати курс за вибором «Вивчаючи гуманітарне право»


Працювала у творчій групі вчителів школи з проблеми моніторингу, була членом методичної ради школи, працюю над вдосконаленням шкільної програми «Громадянської освіти».

Була слухачем відкритої школою вчителів при ДІСО.

2007 році прийняла участь у роботі Всеукраїнської науково-пошукової конференції «Моделі компетентного випускника 12-річної школи: сутність, пріоритети, пошук відповідей на виклики ХХІ століття». Стаття «Формування соціальної компетенції учнів засобами історичної та правової освіти» була надрукована у збірнику матеріалів конференції.

У тому ж році стала учасником Міжнародної конференції «Україна – Євросоюз».Влітку 2008 року була слухачем літньої школи для вчителів, що викладають курс за вибором «Вивчаючи гуманітарне право»

Опис власного педагогічного досвідуКаталог: atestaciya


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал