Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівСкачати 11,69 Mb.
Сторінка1/54
Дата конвертації02.02.2017
Розмір11,69 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

В.Г.СУМЦОВ, І.Г.ФИЛИППОВА, Г.С. БАЛАХНІН,

Є.В.ЯРМАК

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ
І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Луганськ – 2009 р.

УДК 331.101.26(075.8)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(Лист №_____________від_____________р.)

Рецензенти:

В.Г. Сумцов, І.Г. Филиппова, Г.С. Балахнін, Є.В. Ярмак

Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник.− Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля

Розглянуто сутність праці, формування і використання трудового потенціалу, людського капіталу, зайнятості населення, ринку праці, безробіття та його соціально-економічних наслідків. Показані джерела і система соціально-трудових відносин, їх суб’єкти та засоби регулювання. Значне місце відведено управлінню продуктивністю праці; виміру та аналізу резервів і умов підвищення продуктивної сили праці. Приділена увага питанням оплати праці, виробничої демократії, соціального захисту населення. Враховані положення ряду міжнародних трудових норм і рекомендацій, діючих законодавчих і нормативних актів про працю України.

Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, слухачів магістратури державного управління і перепідготовки кадрів управління для сфери підприємництва. Він може бути також корисним викладачам, аспірантам, науковцям у галузі економіки праці та соціально-трудових відносин.

СОДЕРЖАНИЕКраїна 302

Австралія 302

Індія 302

Корея, Республіка 302
ВСТУП

Праця – це процес створення вироблюваних людиною матеріальних і духовних благ. З іншого боку, праця як рушійна і перетворююча робоча сила, разом із засобами виробництва та іншим фізичним капіталом є виробничим ресурсом (чинник виробництва), необхідним для створення цих матеріальних і духовних благ. І нарешті, третя особливість полягає у тому, що в процесі праці люди неминуче вступають між собою у певні трудові відносини, які приймають організаційний, економічний і соціальний характер. Трудові відносини складаються з приводу виробництва матеріальних благ, їх привласнення і розподілу, з приводу володіння і використання засобів виробництва і робочої сили, необхідних для здійснення процесу виробництва матеріальних благ, з приводу формування, накопичення, розподілу і використання національного багатства, створюваного працею. Праця як процес, праця як ресурс і трудові відносини як об'єктивна неминучість не існують окремо один від одного.

Всі ці особливості роблять науку про працю і трудові відносини багатогранною і багатошаровою сферою, до пізнання якої спрямовані зусилля і здібності безлічі фахівців. Актуалізація таких устремлінь, зростаюча увага міжнародної громадськості до проблем праці у вирішальному ступені пояснюються ще і тим, що праця, будучи чинником, що визначає майбуття людського існування, повинна стати працею, що забезпечує людську гідність трудящого. Не випадково Міжнародною Організацією Праці висунута концепція гідної праці як важливої глобальної потреби нашого часу.

Ця концепція проголошує, що мета гідної праці полягає в реалізації індивідуальних устремлінь людини в своєму щоденному існуванні і в його солідарності з іншими. Проте на цьому шляху є цілий ряд перешкод і труднощів. Вони виражаються у відсутності необхідних можливостей для забезпечення зайнятості, недостатньому рівні соціального захисту, недотриманні прав у сфері праці і відсутності соціального діалогу.

Недостатній рівень зайнятості для багатьох країн світу є порочною рисою, перешкоджаючою формуванню передумов для гідної праці. Немає більшого пріоритету, ніж створення нових робочих місць. Розширення доступу до праці є вірним способом покінчити з бідністю, а без праці не може бути і мови про права трудящі.

Проблеми правового забезпечення трудової діяльності якісно відрізняються від інших чинників, тому що вони відносяться до області, в якій швидкого прогресу у багатьох випадках можна добитися лише через законодавчі дії і відповідну політику розвитку.

Недолік соціального захисту виражається у тому, що адекватним соціальним захистом у всьому світі, у тому числі і в Україні, користується лише незначна частина населення.

Відсутність або недостатність соціального діалогу свідчать про брак як відповідних організаційних структур і установ, так нерідко і позитивного відношення до цього питання, домінування формалізму і байдужості.

Концепція гідної праці відкриває можливість поєднання аспектів зайнятості, прав, соціального захисту і соціального діалогу в стратегії економічного розвитку.

Пропонований навчальний посібник з дисципліни «Економіка праці і соціально трудові відносини» побудовано з урахуванням принципів і, в міру можливості, призначено сприяти реалізації цінностей гідної праці. Структура посібника обумовлена його цілями – освітніми і інформаційними.

Автори не прагнуть до вироблення готових рецептів з даних питань, а розкривають головні положення, поняття, дефініції, визначають проблему і відкривають можливість для розвитку самостійного, творчого мислення, пошуку раціональних рішень в змінній економічній ситуації на різних рівнях управління. В зв'язку з цим подача і компонування матеріалу в навчальному посібнику виконані так, щоб уникнути дублювання розділів і глав інших дисциплін по праці і трудовим відносинам, що виділилися в самостійні учбові курси: «Організація праці», «Нормування праці», «Психологія праці», «Соціологія праці», «Економіка праці», «Мотивація праці» і т.д. Для цього в справжній допомозі різнопланова інформація комплексно зосереджена навколо проблем, що знаходяться в центрі уваги концепції гідної праці.

Предметом дисципліни, якій присвячений навчальний посібник, є трудові процеси і соціально-трудові відносини, що розглядаються з позиції мікро-, мезо- і макроекономічного рівня, Об'єкт дисципліни – люди і їх трудова діяльність в цілому.

Пропонований навчальний посібник призначений для студентів вузів, що навчаються по спеціальностях економічного профілю, слухачів магістрату державного управління і перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва. Посібник може також представляти професійний інтерес для аспірантів, викладачів, практичних і науковців.

РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 1. Праця як першооснова існування людства: суть, зміст, характер.

  1. Методологія пізнання дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини».

   1. Мета і задачі дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини».

1.1. Праця як першооснова існування людства: суть, зміст, характер

Вся історія становлення і розвитку людства нерозривно пов'язана з його трудовою діяльністю. Праця є першоосновою і природною умовою існування і життєдіяльності людини. Вона є, перш за все, процесом поєднання і взаємодії трьох видів ресурсів: 1) інтелектуально-фізичних зусиль людини (жива праця); 2) об'єктів, які піддаються дії цих зусиль (предмети праці);


3) засобів, за допомогою яких здійснюються такі дії (знаряддя або засоби праці). Завершальним підсумком такої взаємодії є перетворення використовуваних ресурсів в матеріальні або духовні блага – продукт праці.

До предметів праці відносяться: земля і її надра, флора і фауна, сировина і матеріали, напівфабрикати і комплектуючі вироби; об'єкти виробничих і невиробничих робіт і послуг, енергетичні, матеріальні і інформаційні потоки. За винятком добувної промисловості, яка знаходить свій предмет праці в природі, як гірська справа, полювання, рибальство і т. д., інші галузі промисловості мають справу з таким предметом, який є сирим матеріалом, тобто предмет праці, вже профільтрований процесом праці, і який сам вже є продуктом праці. Більш того, людина сьогодні штучно одержує такі матеріали, які не існують в природі, наприклад, полімери. Предметом праці медичних працівників є людський організм, предметом праці у сфері освіти є інтелектуальний ресурс людини.

До засобів праці відносяться: машини, прилади і устаткування; інструменти, пристосування і інші види технологічного оснащення; засоби програмного забезпечення; організаційне оснащення робочих місць; «запас інтелекту» (інтелектуальний капітал). Більшість засобів праці несе в собі сліди минулої праці.

В процесі праці діяльність людини за допомогою засобу праці приводить до навмисної зміни предмету праці, що матеріалізується в продукті праці.Продукт процесу праці є споживацька вартість, речовина, пристосована до людських потреб за допомогою зміни форми або змісту. Праця з'єдналася з предметом праці. Праця упредметнена в предметі, а предмет оброблений. Те, що на стороні працівника виявлялося у формі діяльності, тепер на стороні продукту праці виступає у формі придбаної властивості, у формі буття.

Продукт праці, необхідний для особистого або суспільного споживання, може мати самі різні форми: готова продукція сільського і лісового господарства, промисловості, будівництва, громадського харчування, побутового обслуговування населення, науки, а також всілякі виробничі і невиробничі роботи і послуги, результати праці в сімейному господарстві і ін.

Як товар, як послуга продукт праці крім натуральної форми може бути виражений у вартісній (грошової) формі у вигляді одержаного в результаті його реалізації доходу або заробітку.

Якщо розглядати весь процес з погляду його результату – продукту, то і засіб праці, і предмет праці виступають як засоби виробництва, а сама праця – як продуктивна (жива праця). Слід також мати на увазі, що вартість продукту праці включає не тільки вартість живої праці, що витрачається, але і вартість спожитих предметів і знарядь праці. Тому потрібно пам'ятати, що в продукті праці матеріалізовані:

− як жива праця, витрачена безпосередньо в даний момент в ході виготовлення конкретної продукції;

− як минула праця, упредметнена в раніше створеній продукції, яка в тій чи іншій мірі використовується для виробництва нової продукції (сировина, матеріали, енергія – повністю; машини, устаткування, механізми, споруди – частково).

Поняття живої і упредметненої (минулої) праці допомагає сформувати уявлення про індивідуальну і суспільну працю, про конкретний і абстрактний її прояв. Індивідуальна праця – це завжди жива конкретна праця. Суспільна праця несе в собі частинки і живої і упредметненої праці.

Конкретна праця є реальною цілеспрямованою діяльністю людини, результатом якої є створення певної споживчої вартості.

Абстрактна праця – це витрати людської енергії, частина витрат суспільної праці безвідносно до тієї конкретної форми, в якій вони здійснюються.

Подвійність поняття «праця» обумовлює і подвійність її змісту. Змістом конкретної праці є кількісний і якісний склад трудових функцій (відмінності в професіях, рівні кваліфікації працівників, складності і специфічності виконання), їх співвідношення і взаємозв'язок в конкретному трудовому процесі. Конкретна праця, отже, відображає і техніко-технологічний аспект трудової діяльності. Техніко-технологічний зміст праці є індивідуальним на кожному робочому місці і знаходиться під впливом перетворень в техніці, технології, зміні предметів праці.

Абстрактна праця характеризується соціально-економічним змістом, тобто мірою і способом витрачання робочої сили, а також суспільно-економічними відносинами в межах, в яких здійснюється трудовий процес (тривалість робочого дня, оплата праці, вимоги до підготовки працівника). Якщо конкретна праця є творцем споживацької вартості, то абстрактна праця виступає як творець суспільної вартості, що робить створювані товари зіставними між собою.

Техніко-технологічна компонента праці, а також прогрес науки і техніки створюють необхідність більш широкого і комплексного підходу до розгляду поняття «праця». Такий підхід припускає виділення п'яти обов'язкових елементів у складі трудового процесу: предмет праці – речовина, дана природою, або предмет, вироблений попередньою працею, або об'єкт послуг, що надаються, на які направлена трудова діяльність працівника з метою додання ним нових корисних людині властивостей; засоби праці – знаряддя продуктивної дії людини на предмети праці і сили природи; технологія діяльності – встановлений порядок виробничих процесів, сукупність способів дії на предмет праці для зміни або додання йому нових властивостей, форми, місцезнаходження в просторі і т.п.; організація праці – система виробничих взаємозв'язків працівників із засобами виробництва і між собою, що забезпечує належний порядок формування і здійснення процесу праці; жива праця – процес усвідомленої дії працівника на предмети праці за допомогою засобів праці, технології, організації, з метою зміни предметів і сил природи для задоволення своїх потреб.

У світлі такого підходу до визначення суті процесу праці слід визнати, що трудова діяльність – це складне, багатоаспектне явище, яке виконує в житті суспільства і кожної окремої людини найважливішу роль, роблячи її невіддільної від людського буття. Праця як свідома доцільна діяльність людей, що спрямована на створення матеріальних і духовних цінностей, складає першооснову і необхідну умову існування людей і суспільства. Змінюючи в ході праці навколишнє природне середовище і пристосувавши до своїх потреб, люди не тільки забезпечують своє існування, але і створюють умови для розвитку і прогресу суспільства. Більш того, праця є однією з найважливіших форм самовираження, самоактуалізації і самовдосконалення людини, що також є могутнім чинником суспільного прогресу. Складність і багатоаспектність трудового процесу, з одного боку, і ні з чим незрівнянне соціально-економічне значення, з другого боку, зумовили необхідність ґрунтовного аналізу змісту і характеру процесу праці.

Впливаючи на предмети праці, перетворюючи або видозмінюючи їх для досягнення своєї мети, людина має справу з матеріальним процесом, що виражає його відношення до природи. В той же час людина не тільки цілеспрямовано впливає на предмети праці, але і взаємодіє з іншими людьми, вступаючи з ними у певні суспільні відносини. У цьому значенні праця проявляє себе як суспільне явище.

Отже, праця за своїм змістом є матеріальним процесом відношення людей до природи, а по характеру – суспільним процесом, що відображає взаємостосунки людей в ході їх спільної діяльності. Праця у кожному конкретному випадку набуває певну форму організації і відображає соціально-економічні особливості істотних ознак виробничих відносин.

Поняття «зміст праці» характеризує взаємодію особових і речовинних чинників трудового процесу, складність, обсяг і структуру трудових функцій людини, його професійні знання, необхідні для здійснення процесу праці, навики і уміння. До основних елементів, що оцінюють зміст праці, відносяться такі категорії як «продуктивна сила», «інтенсивність», «якість», «складність» і «тяжкість» праці.

Продуктивна сила праці визначається технічними, організаційними, культурними і іншими можливостями виробничої діяльності людини; це, як правило, об'єктивні обставини праці (параметри устаткування, рівень загальної і професійної культури, методи організації виробництва, ступінь оснащеності праці і т.д.), які обумовлюють дієздатність працівника і результативність зусиль. Повнота реалізації можливостей продуктивної сили в значній мірі залежить від її інтенсивності.

Інтенсивність праці характеризує обсяг трудових витрат (фізичної і розумової енергії) в одиницю робочого часу, напруженість праці. Людина за певний період робочого часу здатна витратити якусь кількість своєї життєвої сили, енергії. Залежно від обсягу такої енергії, тобто інтенсивності трудових зусиль, повністю або частково реалізується наявна продуктивна сила праці. Підвищення інтенсивності праці по своїх результатах рівнозначне збільшенню тривалості робочого дня.

Особливості витраченої робочої сили, відмінні риси її внутрішніх властивостей характеризують категорію якості праці, яка визначається рівнем професійної майстерності працівника, його утвореною, старанністю, зацікавленістю, комунікабельністю, творчістю.

Складність праці можна оцінити функціями, які виконують працівники в процесі виробництва, ступенем точності робочих дій на предмет праці, необхідністю своєчасного виявлення і обліку регламентуючих вимог, рівнем багатогранності і глибини параметричних і структурних взаємозв'язків трудового процесу. Чим складніша праця, тим більше високої спеціальної професійної підготовки і кращих здібностей працівника вона вимагає.

У будь-якому трудовому процесі на організм людини впливають умови виробничого середовища, які визначають важкість праці. Вона оцінюється рівнем фізичних зусиль і нервовою напругою, необхідною для нормального виконання роботи. Фізична важкість праці, як правило, властива для робіт невисокої складності, психологічна важкість – для робіт високої складності і відповідальності. До найважчих відносяться роботи, виконання яких зв'язане з великими фізичними і психологічними навантаженнями, з виникненням небезпеки для життя і здоров'я виконавців.

Всі компоненти праці відображають різні сторони трудової діяльності людини і схильні до постійних змін під впливом трансформацій в змісті праці, які відбуваються під впливом науково-технічного прогресу.

Зміст праці і характер праці тісно взаємозв'язані. По суті вони характеризують одні і ті ж явища з сфери взаємодії людини і природи. Різниця між ними у тому, що характер праці, відображаючи особливості трудового процесу, який здійснюється в тих або інших організаційно-технічних умовах, одночасно оцінює взаємозв'язки людей в ході їх спільної трудової діяльності, специфіку взаємостосунків між ними залежно від їх участі в процесі праці.

Різноманітності характеру і змісту трудового процесу, як відзначають фахівці, знаходять своє відображення в різноманітності видів праці. Класифікація видів праці, як показано в таб. 1.1, здійснюється по різних ознаках.

По характеру і змісту трудової діяльності в соціальному плані розрізняють такі види, як найману і приватну (власника або орендаря) працю. Соціальний характер праці знаходить також своє віддзеркалення в його організаційних формах (індивідуальна або колективна), в способах мотивації трудового процесу (за бажанням, з потреби, з примусу). Структурний аспект характеру праці формується під впливом особливостей змісту праці в плані рівня інтелектуалізації і кваліфікаційної складності трудових функцій, що дозволяє виділити фізичну і розумову працю, репродуктивну і творчу діяльність, працю різного ступеня кваліфікаційної складності, яка визначається складом і кількістю елементів трудової функції, їх різноманітністю, новизною, умовами регламентації.

Таблиця. 1.1.Класифікація видів праці по основних ознаках

Класифікаційні ознаки

Види праці

1

2

По характеру і змісту

Праця наймана і приватна; індивідуальний і колективний; за бажанням, з потреби, з примусу; фізичний і розумовий; репродуктивний і творчий; різної складності, високої і низької кваліфікації

По засобах і способах праці

Праця ручна, механізована, автоматизована; низько-, середньо-, високотехнологічнаа; з різним ступенем участі людини

Залежно від предмету і
продукту праці

Праця наукова, інженерна, управлінська, виробнича; підприємницька, інноваційна, відтворююча, комерційна; промислова, сільськогосподарська, будівельна, транспортна, комунікаційна

За умов праці

Праця стаціонарна і нестаціонарна; наземна і підземна; важка, середньої тяжкості, легка; приваблива, неприваблива; вільна (нерегламентована), з різним ступенем регламентації

По ступеню абстрагування

Праця абстрактна (створює суспільну вартість) і конкретна (створює споживчу вартість)

По ступеню
регламентації і інноваційности

Праця регламентована, інноваційна і духовна

Залежно від предмету і продукту праці класифікація базується на професійному, функціональному і галузевому розподілі праці. По професійних якостях розрізняється праця наукова, інженерна, управлінська, виробнича і т.д. По функціональних ознаках залежно від цільового призначення трудових зусиль, сфери їх застосування і функціональної ролі в економічному циклі господарської діяльності можна виділити працю підприємницьку, інноваційну, творчу (відтворюючу), комерційну.

По ознаці галузевої приналежності класифікація видів праці здійснюється з урахуванням специфічних особливостей процесів основної діяльності. Це дає можливість виділити промислову, сільськогосподарську, будівельну, транспортну, комунікаційну працю і безліч їх різновидів.

Застосування певних засобів і способів праці дозволяє сформувати такі поняття як: праця ручна (технічно неозброєна), механізована (технічно озброєна), автоматизована (комп’ютеризована); низько-, середньо-, високотехнологічна; праця з різним ступенем участі людини. Для ідентифікації цих видів праці необхідно встановлювати відповідні кількісні індикатори, враховуючи як ознаки робочого місця, так і характеристики зайнятості працівника.

За умов трудової діяльності, ступеня їх дії на організм людини, його фізіологічні і психологічні функції під час трудового процесу, а, отже, на його працездатність, здоров'я, відчуття психофізичного комфорту (або дискомфорту) виділяється праця стаціонарна і нестаціонарна; наземна і підземна; важка, середньої тяжкості, легка; приваблива, неприваблива; вільна (нерегламентована), з різним рівнем регламентації.

Особливе місце в схемі класифікації видів праці займає праця регламентована, інноваційна і духовна. Специфічність цих видів праці визначається глибиною і усебічністю їх впливу на творчий, культурний і економічний потенціал держави, їх роллю в забезпеченні добробуту і процвітання країни.

Регламентованою називається така діяльність, коли працівник повинен діяти в строгій відповідності із заданою технологією (інструкцією), і не має об'єктивної нагоди змінити цю технологію. Типовим прикладом такої праці можна вважати виконання виробничої операції працівником на конвеєрі з регламентованим ритмом, або діяльність урядовця, яка зводиться до чіткого і однозначного виконання інструкцій.

До інноваційної, творчої відноситься діяльність, яка виявляється в створенні нового в науці, техніці, мистецтві, економіці і інших сферах. Як результати інноваційної праці виступають нові ідеї і образи. Щонайвищим проявом творчості є мистецтво, оскільки в цій сфері діяльності немає місця копіюванню, продукт праці суто індивідуальний, відображає особові якості автора.

Інноваційна праця і регламентована праця характерні для трудової діяльності в галузях матеріального виробництва. У сфері нематеріальної зайнятості людини (література, мистецтво, філософія і т.п.) все більш велику значущість придбаває духовна складова людської діяльності.

Духовною вважається діяльність, метою якої є дія на моральні основи існування людства. Така праця може бути як позитивної, направленої на примноження сил добра, так і негативної, орієнтованої на нагнітання ворожості, нетерпимості, жорсткості (зосередження сил зла). Позитивна духовна праця створює естетичні, правові, емоційно сприятливі умови для зростання продуктивності і поліпшення взаємостосунків між людьми. Негативна праця веде до деградації людини, природи і суспільства.

Нарощування виробництва і споживання матеріальних, соціальних, інтелектуальних, естетичних і духовних благ, можливо лише за рахунок 1) збільшення обсягів споживаних природних і людських ресурсів; 2) поліпшення використовування природних і людських ресурсів; 3) вдосконалення взаємостосунків між людьми.

Результат регламентованої праці (обсяг продукції) можна збільшити тільки шляхом підвищення тривалості або інтенсивності роботи. Результат інноваційної праці не залежить безпосередньо від тривалості або інтенсивності роботи. Він визначається, перш за все, творчими здібностями до цей діяльності, умотивованістю, активністю, схильністю людини і можливостями їх реалізації в суспільстві в цілому, зокрема на конкретному робочому місці окремо.


  1. Методологія пізнання дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини»

Як матеріальний процес праця є взаємодією людини з природою, а як суспільне явище вона є сукупністю певних дій і взаємостосунків, в які люди вступають між собою в ході спільної трудової діяльності. Ці дві сторони трудової діяльності не тільки тісно переплітаються між собою, але і виступають як найважливіша характеристика єдиного, цілісного поняття – «праця». Одночасно праця є також і процесом споживання людського капіталу як сукупності фізичних і розумових здібностей людини, який виступає особовим чинником виробництва. Саме цей виробничий чинник приводить в дію засобу виробництва, створює і удосконалює техніку і технологію, організує виробництво і визначає його мету. Поза живою працею, без з'єднання з ним матеріальні чинники виробництва залишаються лише набором речовинних елементів.

В процесі історичного, соціально-економічного, науково-технічного розвитку роль особового виробничого чинника постійно зростає. Науково-технічний і соціальний прогрес, озброюючи людину могутніми засобами виробництва, підвищує його роль, висуваючи нові, значно вищі вимоги до якості робочої сили.

В зв'язку з цим стає очевидним, що в контексті теоретико-методологічних принципів побудови економіки праці і трудових відносин по суті праця проявляє себе через сукупність функцій, які вона виконує щодо людини і суспільства, будучи основною сферою життєдіяльності і розвитку людини, необхідною умовою існування суспільства і складною формою взаємостосунків людей в процесі виробничої діяльності. Продуктивна праця у сфері матеріального і нематеріального виробництва – основа економічного зростання, добробуту населення, розвитку конкретної людини і прогресу суспільства в цілому. Саме цим диктується настійна необхідність створення технічних, організаційних, соціальних, економічних умов для такої праці і забезпечення нормальних, збалансованих соціально-трудових відносин між учасниками виробничого процесу (працедавцями; працівниками; їх суб'єктами і органами).

Роль і важливість трудової діяльності в розвитку людини і суспільства виявляється у тому, що в процесі праці створюються не тільки матеріальні і духовні цінності, призначені для задоволення потреб людей, але розвиваються і самі працівники, придбаваючи нові навики, розкриваючи свої здібності, доповнюючи і збагачуючи свої знання. Творча праця сприяє виникненню нових ідей, вдосконаленню засобів праці, появі прогресивних технологій, нової продукції, матеріалів, енергії, що, у свою чергу, формує нові потреби, відкриває можливості їх задоволення, благотворно впливаючи на відтворення населення, на підвищення його матеріального благополуччя і культурного рівня.Схематично вплив трудової діяльності на людину і суспільство може бути проілюстроване рис.1.1.
Рис.1.1. Роль праці в розвитку людини і суспільства

Роль і значення праці в життя людини і суспільства визначаються його найважливішими функціональними особливостями:

− праця є основним, природним, суспільно визнаним, етичним способом задоволення всіх матеріальних і безлічі духовних потреб як окремої людини, так і людства в цілому;

− праця створює суспільне багатство, перетворює навколишнє середовище на користь людства, опосередкує, регулює, контролює отримання індивідом природних благ;

− праця формує співтовариство людей, суспільство в цілому і визначає суспільний прогрес; праця і її результати признаються суспільством як природна основа соціальної диференціації, будучи серцевиною всіх соціальних відносин;

− праця і підготовка до неї стають основною рушійною силою розвитку людини; створюючи і удосконалюючи матеріальні і духовні блага, людина придбаває знання, трудові навики, уміння ефективно взаємодіяти з іншими людьми; праця – це визначальна сфера соціалізації людини в суспільстві;

− у процесі праці і завдяки праці люди пізнають як закони свого розвитку, так і закони природи; інтелектуальна, творча праця відкриває перед кожною окремою людиною і людством в цілому шлях до свободи, включаючи свободу від природних катаклізмів і потрясінь, від хвороб, від матеріального неблагополуччя і не влаштованості.

Безпрецедентна значущість праці в становленні і розвитку людства вимагає неординарного методологічного підходу до пізнання внутрішньої суті праці як економічного процесу, і трудових відносин як суспільного явища. Основу такої методології пізнання повинні складати три важливі положення.

1. Діалектичний метод, який, будучи загальним методологічним принципом пізнання тенденцій розвитку суспільної праці і соціально-трудових відносин, передбачає необхідність:

− розглядати всі економічні і соціальні аспекти трудової діяльності в їх взаємозв'язку і взаємо обумовленості, в динаміці, оновленні і розвитку;

− керуватися законом переходу простих кількісних змін в складні якісні перетворення;

− враховувати протиборство між старими і новими відносинами у сфері праці, властивими їм внутрішніми суперечностями.

2. Історичний підхід до оцінки суті і трансформації соціально-трудових процесів, суспільних і виробничих умов їх існування, світового досвіду гармонізації і регулювання відносин у сфері трудової діяльності.

3. Підхід із загальнонаукових позицій економічної теорії, яка, будучи теоретичною основою економіки праці, розкриває її суть, визначає принципи економічних відносин, формулює економічні закони, форми їх прояву в соціально-трудовій сфері. Пізнання і використовування цих законів, аналіз об'єктивних і суб'єктивних чинників, які впливають на механізм їх дії, є найважливіші умови цілеспрямованої трансформації соціально-трудових відносин відповідно до вимог і регламентів сучасних життєвих реалій.

Реалізація розглянутих підходів робить методологію економіки праці сполучної ланкою між теорією і практикою, за допомогою якій закони соціально-економічного розвитку знаходять своє втілення в політиці управління соціально-трудовими процесами і відносинами на всіх рівнях. У такому звучанні і значенні методологія економіки праці є сукупністю загальних прийомів і методів пізнання суті трудової діяльності, принципів її побудови, пізнання соціально-трудових відносин і процесів, методів відробітку рішень щодо їх удосконалення з метою забезпечення соціального розвитку і економічної ефективності. Ці прийоми і методи взаємозв'язані між собою, оскільки орієнтовані на пізнання взаємозв'язаних проблем економіки праці і соціально-трудових відносин, і їх застосування обумовлене належною послідовністю залежно від задач і цілей аналізу, що проводиться. Але вони можуть приймати і конкретно-специфічну спрямованість відповідно до характеру цих задач. У числі таких методів можна виділити:

– історико-логічний метод, використаний при аналізі соціально-трудової спрямованості економічної думки, еволюції праці як чинника виробництва, характеристик відтворення населення, концепцій людського капіталу і людського розвитку, міжнародного досвіду регулювання зайнятості трудових ресурсів і розвитку соціального партнерства;

– кваліфікаційно-аналітичний метод, вживаний для оцінки компонентів трудового потенціалу, якості робочої сили, основних видів інвестицій в людський капітал, рівня зайнятості, безробіття, соціально-трудових відносин, умов праці, форм і систем його оплати;

– економіко-математичні методи, незамінні при виявленні взаємозв'язків між інвестиціями в людський капітал і економічними результатами людської діяльності на всіх рівнях, при розрахунку показників зайнятості і безробіття, при розробці методики безтарифної моделі оплати праці і т.п.;

– методи статистичного аналізу, які дозволяють оцінити стан і динаміку змін різних показників трудового потенціалу, зайнятості, безробіття, рівня життя населення і т.п.;

– графоаналітичний метод, що забезпечує можливість проведення графічного аналізу соціально-економічних явищ і процесів, їх наочно-ілюстративного уявлення діаграмами, графіками, циклограмами.

Таким чином, методологічно економіка праці і трудових відносин є складною конструкцією основоположних концептуальних підходів. Складність пояснюється тим, що в цій сфері відбувається взаємодія в тісному переплетенні об'єктивних закономірностей суспільно-виробничих процесів і суб'єктивно-об'єктивних чинників людських відносин, що праця неминуче породжує трудові відносини, що трудові відносини неминуче набувають суспільного характеру. Поняття суспільних відносин, у свою чергу, включає відносини не тільки з приводу виробництва, але і з приводу виконання інших фаз відтворювального циклу: вивчення попиту, дослідження і розробки конкурентноздатної продукції, її реалізації і споживання.

Суспільні відносини розрізняються по їх:

– характеру: класові, національні, міжнародні, регіональні;

– змісту: організаційно-економічні, соціально-трудові, організаційно-правові;

– формі: між-особові, між-групові.

Всі ці різновиди категорій суспільних відносин в тих чи інших поєднаннях знаходять віддзеркалення у формуванні відносин між людьми, наприклад, між власником засобів виробництва (орендодавцем) і орендарем, між власником підприємства (працедавцем) і найнятим робітником, між замовником і виконавцем, між начальником і підлеглим. Єдиною загальною межею всіх цих різновидів суспільних відносин є їх трудовий характер, тобто та обставина, що вони складаються, трансформуються і розвиваються в процесі трудової діяльності.

Трудові відносини починаються як відносини між працівником і працедавцем на ринку праці. Продовжуючись далі в процесі праці і торкаючись таких важливих проблем, як організація і нормування праці, оцінка його ефективності, умови і охорона праці, заробітна платня, особисте споживання і розвиток людини, як основа відтворення його самого і його сім'ї, інших проблем соціального забезпечення і соціального захисту, трудові відносини набувають широкого багатоаспектного характеру. У їх складі чітко виявляються дві складові: організаційно-економічна і соціально-трудова.

Організаційно-економічні відносини складаються в процесі функціональної трудової діяльності людей. Соціально-трудові відносини відображають відносини людей з приводу власності на засоби виробництва, предмети праці, матеріальні і духовні блага, з приводу формування, розподілу, привласнення, обміну і використовування результатів трудової діяльності.

Всі ці особливості праці і трудових відносин по суті і пояснюють специфіку методології і логічну послідовність їх пізнання: спочатку соціально економічна суть праці, його значущість, пов'язані з ним організаційно-економічні і соціологічні проблеми, потім породжувані працею і в процесі праці трудові відносини з акцентом на їх домінуючу соціальну складову.

1.3. Мета і задачі дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини». Зв'язок з іншими дисциплінами.

Методологія дослідження будь-якої наукової проблеми визначається поставленою метою і обумовленими цією метою задачами. В ході дослідження, спочатку сформовані цілі і задачі неминуче піддаються переосмисленню, уточненню і коректуванню. Відповідно коректуються і методологічні підходи до дозволу задач в їх новій постановці.

Проте можливі і інші варіанти розвертання подій. Якщо зміст наукової дисципліни достатньо чітко позначений, визначені її призначення і взаємозв'язки з іншими науковими дисциплінами, то прийнята методологія її вивчення може серйозно вплинути на формулювання її задач і цілей. Необхідність орієнтуватися, перш за все, на науково-обґрунтовані, об'єктивні методологічні підходи стає в подібних випадках вирішальним чинником відповідного зсуву акцентів при постановці таких задач і цілей.

«Економіка праці і соціально-трудові відносини» якраз і є такою дисципліною, цілі і задачі якої визначаються розглянутими методологічними підходами. В зв'язку з цим потрібно відзначити наступне: мета дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» полягає в тому, щоб озброїти студентів і слухачів знаннями економічних законів, що регламентують трудову діяльність, навчити їх розпізнавати дію цих законів в господарській практиці і суспільному житті, прищепити їм уміння використовувати дію цих законів у всій їх багатогранності, взаємозв'язку, діалектичній єдності і безперервному розвитку.

Досягнення цієї мети обумовлене реалізацією комплексу задач, рішення яких забезпечується успішним освоєнням дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини». До їх числа відносяться:

– науковий аналіз процесів праці і трудових відносин на всіх рівнях;

– реальна оцінка стану і динаміки трудового потенціалу, людського капіталу, інтелектуально-професійного рівня розвитку людини, ринку праці, зайнятості і безробіття, етичного клімату і соціально-трудових відносин, що організаційних, економічних і соціальних становлять процесу праці;

– об'єктивний моніторинг і кваліфіковане регулювання процесів соціально-трудової сфери;

– швидке реагування і оперативне здійснення професіонально-грамотних управлінських дій у разі потреби нормалізації соціально-трудових відносин, організаційно-економічної трудової ситуації і забезпечення високої ефективності праці на всіх його рівнях.

Багатоцільова спрямованість «Економіки праці і соціально-трудових відносин», широке коло задач, які вирішуються цією дисципліною, історично і функціонально пояснюється багатогранністю процесів і взаємозв'язків трудової діяльності. Формування наук про працю і взаємостосунки персоналу відбувалося як на основі емпіричних даних, так і в результаті використовування досягнень економічної теорії, математики, статистики, фізіології і психології людини, соціології, права, технології, організації виробництва. У 60-е рр. ХХ сторіччя на розвиток наук про працю і персонал істотний вплив зробили дослідження у області кібернетики, теорії систем, обчислювальної техніки. З 70-х рр. почалося помітне посилення етичного аспекту в управлінні трудовими ресурсами. Все більше поширення набувають тенденції по встановленню у виробничих колективах відносин співпраці, партнерства, врахування людського чинника. Якщо на початкових етапах становлення наук про працю переважав технократичний підхід, і основна увага надавалася методам збільшення продуктивності фізичної праці, то в останні десятиліття переважає гуманітарний підхід, зростає увага до особи кожного співробітника і умов для прояву його творчих здібностей. Все це пояснює тісний взаємозв'язок проблематики наук про працю з іншими економічними, соціальними і технічними дисциплінами, тому часто буває складне встановити чітку межу між ними.

Як і в будь-якій області знання, в науках про працю, трудову діяльність і персонал відбувається процес виділення окремих напрямів в самостійні науки. Проте межі таких самостійних наук залишаються, як і раніше, недостатньо чіткими. Тому, розглядаючи питання про взаємозв'язки цих наук між собою і іншими дисциплінами, правомірніше і доречно говорити про взаємопроникнення і навіть взаємної інтеграції їх проблематики. В даний час така проблематика охоплює наступне.1. Продуктивність праці. У цій проблемі центральне місце займають методи зіставлення витрат і результатів праці, оцінки внеску співробітників і колективів в загальні підсумки діяльності підприємства, визначення чинників збільшення випуску продукції і зниження витрат праці. На основі теорії продуктивності формуються критерії оцінки діяльності людей і господарських систем.

2. Людський капітал визначається сукупністю якостей людини (здоров'я, освіта, професіоналізм і ін.), яки впливають на результати його діяльності і відповідні доходи. Зокрема, теорія людського капіталу дозволяє оцінити доцільність витрат на навчання залежно від передбачуваного приросту доходів і тривалості використовування одержаних знань.

3. Умови праці визначаються параметрами виробничого середовища (шум, температура повітря, запорошена, вібрація і ін.), виконуваної роботи (темп рухів, маса переміщуваних вантажів, монотонність і т. д.), режиму праці і відпочинку, психологічної і соціальної атмосфери. Найважливішою характеристикою умов праці є безпека діяльності людини. Встановлено норми несприятливих дій на організм людини, яких повинні дотримуватися будь-які підприємства. При поліпшенні умов праці росте його продуктивність. Але це вимагає відповідних витрат. Звідси виникає проблема оптимізації умов праці.

4. Проектування трудових процесів включає вибір якнайкращих способів виконання робіт, розподіл їх загального обсягу між виконавцями, проектування робочих місць, систем забезпечення матеріалами, інструментом, енергією, іншими ресурсами.

5. Нормування праці полягає у встановленні об'єктивно необхідних витрат і результатів праці по елементах виробничого процесу. Найбільш ширше застосовуються норми витрат робочого часу на одиницю продукції. Разом з ними використовуються також норми чисельності персоналу, норми інтенсивності праці і інші норми.

6. Планування чисельності персоналу включає визначення результатів діяльності підприємства залежно від чисельності співробітників, розрахунок нормативної трудомісткості продукції, джерел залучення персоналу, динаміки персоналу на підприємстві з урахуванням передбачуваних змін в продукції і технології.

7. Відбір, навчання і атестація направлені на підвищення якості персоналу. Для досягнення цієї мети розроблені системи конкурсного прийому на роботу, підвищення кваліфікації співробітників, оцінки результатів їх праці.

8. Мотивація – це процес спонуки людини до плідної діяльності виходячи з його потреб і цілей підприємства. Узгодження інтересів співробітників і підприємства здійснюється відповідно до характеристик персоналу і виробничих ситуацій.

9. Формування доходів і оплата праці – розглядаються джерела доходів, причини їх диференціації, чинники, що визначають структуру і рівень оплати праці, форми і системи заробітної платні.

10. Взаємостосунки в трудових колективах визначаються економічними, психологічними і соціальними чинниками. Оскільки співробітники підприємства розрізняються по статевої приналежності, віку, інтересам, рівню освіті, соціальному положенню і іншим ознакам, об'єктивно можливі суперечності і конфлікти, які за певних умов можуть заважати продуктивній роботі. Одна з найважливіших задач управління персоналом полягає в тому, щоб забезпечити конструктивну співпрацю індивідуумів і соціальних груп.

11. Ринки праці і управління зайнятістю. Ця проблематика присвячена аналізу ринків праці, чинникам, що визначають зайнятість населення, політиці підприємства у області зайнятості, організації працевлаштування, навчання безробітних новим професіям, соціальному захисту малозабезпечених верств населення.

12. Маркетинг персоналу досліджує дії підприємства по забезпеченню людськими ресурсами, зокрема політику підприємства на ринках праці.

13. Контролінг персоналу – це регулювання діяльності підприємства у сфері персоналу. Контролінг персоналу включає рішення комплексу задач планування, обліку і контролю. Важливим аспектом даної функції є визначення нормативних значень і точок контролю показників, що характеризують стан людських ресурсів підприємства. Контролінг персоналу здійснюється на оперативному, тактичному і стратегічному рівнях.

14. Організація управління персоналом вивчає форми, методи і процедури, що забезпечують результативну роботу служби персоналу підприємства. Зокрема, йдеться про структуру цієї служби, її місце в системі управління фірмою, про правові аспекти прийому на роботу, звільнення, зміни службового положення.

Розглянута проблематика, яка більшою чи меншою мірою зачіпається практично в кожній науковій розробці про працю, може бути доповнена тими, що такими виділилися в самостійні дисципліни як фізіологія праці, психологія праці, ергономіка, наука про безпеку праці, соціологія праці, трудове право.Фізіологія праці вивчає дію трудових процесів на фізіологічні характеристики людини. Висновки цієї науки використовуються при розробці режимів праці і відпочинку, проектуванні робочих місць, вдосконаленні умов праці і його нормуванні.

Психологія праці вивчає психологічні характеристики людини в процесі трудової діяльності. Результати психологічних досліджень використовуються при професійному відборі, організації колективної роботи, управлінні в конфліктних ситуаціях, розробці систем мотивації.

Ергономіка є науковою основою проектування людино-машинних систем, зокрема верстатів, пультів управління, інструментів, транспортних засобів. Ергономіка використовує результати, одержані в інженерній психології, технічній естетиці, психології праці, теорії проектування, загальної теорії систем.

Наука про безпеку праці досліджує весь комплекс проблем, пов'язаних із забезпеченням безпечної трудової діяльності. Висновки цієї науки особливо важливі в хімічних і металургійних виробництвах, ядерній енергетиці, при роботі на висоті, при низьких і високих температурах, інших екстремальних умовах.

Соціологія праці досліджує взаємостосунки людей і соціальних груп у виробничих колективах. Перш за все, аналізуються проблеми, обумовлені відмінністю людей по таких ознаках, як статева приналежність, вік, національність, раса, освіта, виховання, політична орієнтація, майнове положення, відношення до релігії, місце в ієрархії підприємства.

Трудове право аналізує комплекс юридичних аспектів праці і управління. Це особливо важливо при наймі і звільненні, розробці систем заохочень і покарань, рішенні майнових проблем, управлінні соціальними конфліктами.

Наука про організацію праці найчастіше розглядається як теоретична основа проектування трудових процесів і робочих місць. Загальновизнано, що найважливішою проблемою організації праці є оптимізація взаємодії працівників, тобто розділення і кооперації праці.

Разом з цим багато фахівців трактують предмет науки про організацію праці значно ширше, включаючи в цю науку проблеми умов, нормування і оплати праці, підготовки кадрів і мотивації праці.Економіка праці, як самостійна дисципліна, традиційно включає проблеми продуктивності і ефективності праці, людського капіталу, трудових ресурсів, ринку праці і зайнятості, доходів і заробітної платні, планування чисельності робітників.

Нормування праці як наука досліджує принципи і методи встановлення витрат праці, його результатів, співвідношень між чисельністю персоналу різних груп і кількістю одиниць устаткування.

До сфери науки про управління персоналом прийнято відносити проблеми планування чисельності, відбору, навчання і атестації персоналу, мотивації праці, стилів управління, взаємостосунків в трудових колективах, процедур управління.

У різних фахівців є різні уявлення про те, яку проблематику досліджує та або інша наука про працю, трудові відносини і персонал. Наприклад, проблеми мотивації праці, залежно від цільової спрямованості дослідження, відносять і до організації праці, і до економіки праці, і до управління трудовими ресурсами. Проте відмінність тих або інших наук про трудову діяльність не є підставою для відмови від їх вивчення, навіть якщо проблематика цих наук тісно переплітається. Головне – це виразне розуміння істоти конкретних наукових проблем в їх прив'язці до вибраного напряму дослідження.

Взаємозв'язку наук про працю, трудових відносинах і персоналі з технічними, економічними, біологічними, соціальними, правовими і іншими науками об'єктивно обумовлені багатоаспектністю проблем праці.

Взаємозв'язки з технічними науками визначаються тим, що раціоналізація трудових процесів безпосередньо пов'язана з аналізом технології, предметів і засобів праці. Для науки про працю в більшій мірі важливим, ніж для інших економічних і соціальних наук, є технологічний аспект виробництва.

Економіка праці і її соціальні аспекти тісно пов'язані з такими економічними науками, як макро- і мікроекономіка, економіка підприємства, статистика, організація виробництва.

При організації трудових процесів необхідно враховувати витрати енергії працюючих, ступінь їх стомлення, інтерес до праці та інші психофізіологічні і соціальні чинники. Цим визначаються взаємозв'язки економіки праці з ергономікою, фізіологією і психологією праці, соціологічними дисциплінами.

Правові аспекти праці зумовлюють взаємозв'язки з юридичними дисциплінами, і, перш за все з трудовим правом.

Норми праці є основою інформаційного забезпечення систем управління виробництвом. Тому економіка праці пов'язана з дисциплінами, що вивчають комп'ютеризацію систем підготовки, планування, обліку і регулювання виробництва. Фахівець з економіки праці і трудових відносин повинен знати структуру цих систем, значення норм праці для їх ефективного функціонування.

Контрольні питання і індивідуальні завдання 1. Поняття про працю як про взаємодію людини з природою.

 2. Прості елементи понять праці.

 3. Подвійний характер поняття «праця».

 4. Подвійність змісту трудового процесу.

 5. Поняття про продуктивну силу, складність і якість праці.

 6. Класифікація видів праці.

 7. Порівняльна характеристика регламентованої і нерегламентованої праці.

 8. Праця як матеріальний процес і як суспільне явище.

 9. Роль і значення трудової діяльності.

 10. Методологічні підходи до пізнання дисципліни.

 11. Характеристика методів пізнання наукової дисципліни.

 12. Поняття про суспільні і трудові відносини.

 13. Мета і задачі дисципліни.

 14. Багатогранність процесів трудової діяльності.

 15. Проблематика наук про працю і трудові відносини.

 16. Характеристика наук про працю, що виділилися в самостійні дисципліни.

 17. Зв'язок науки «Економіка праці і соціально-трудові відносини» з іншими економічними і технічними дисциплінами.

РОЗДІЛ 2. ТРУДОВІ РЕСУРСИ І ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ
2.1. Поняття про трудові ресурси. Фази відтворення.

2.2. Типи і режими відтворення трудових ресурсів.

2.3. Трудовий потенціал підприємства.

2.4. Проблеми вимірювання і оцінки трудового потенціалу.

2.5. Формування персоналу підприємства

2.6. Управління персоналом державної служби

2.1. Поняття про трудові ресурси. Фази відтворення

Праця на підприємствах (та і в економіці в цілому) здійснюється шляхом приведення в дію робочої сили. Робоча сила, або економічно активне населення, відповідно до методики МОП, – це частина населення, яка забезпечує пропозицію своєї праці для виробництва товарів і надання різноманітних послуг. Кількісно ця група населення складається з числа зайнятих економічною діяльністю і числа безробітних, які на даний момент не мають роботи, але прагнуть її одержати.

Протилежна група населення – економічно неактивна. Це така частина населення, яка не входить до складу робочої сили. До цієї групи відносяться:


 • особи, що навчаються в денних учбових закладах;

 • особи, які одержують пенсію по віку або на пільгових умовах;

 • особи, які одержують пенсію у зв'язку з інвалідністю;

 • особи, зайняті веденням домашнього господарства, вихованням дітей, доглядом за хворими родичами;

 • особи, які не можуть знайти роботу, припинили її пошук, вичерпавши всі можливості, але придатні і готові до роботи;

 • інші особи, у яких немає необхідності або бажання працювати.

Аналіз категорії «економічно активне» і «економічно неактивне населення» дозволяє визначити природу поняття «трудові ресурси», які складають виробничо-трудовий потенціал підприємства.

Трудові ресурси підприємства – це працездатна частина населення, яка володіє фізичними і інтелектуальними здатностями до корисної трудової діяльності в умовах технологічних режимів функціонування підприємства.

Для розуміння суті категорії «трудові ресурси», необхідно пам'ятати, що все населення залежно від віку підрозділяється на:


 • осіб молодше за працездатний вік (до 16 років включно);

 • осіб працездатного віку (у Україні: жінки – від 16 до 54 років, чоловіки - від 16 до 59 років включно);

 • осіб старше за працездатний вік, після досягнення якого встановлюється пенсія по віку.

Залежно від здатності трудитися розрізняють осіб працездатних і непрацездатних. Непрацездатні особи в працездатному віці – це інваліди 1ОЙ і 2ОЙ груп, а працездатні особи непрацездатного віку – це підлітки і працюючі пенсіонери по віку.

До трудових ресурсів відносяться: • населення працездатного віку за винятком непрацюючих інвалідів 1ОЙ і 2ОЙ груп і непрацюючих осіб, які одержують пенсію на пільгових умовах (жінки мають п'ять і більш дітей і які виховують їх до восьми років, а також особи, які вийшли на пенсію раніше у зв'язку з важкими і шкідливими умовами роботи);

 • працюючі особи пенсійного віку;

 • працюючі підлітки (до 16-річного віку).

Таким чином, поняття «трудові ресурси» ширше за поняття «економічно активне населення», оскільки воно включає ще і працездатних непрацюючих людей, а також тих, хто навчається стаціонарно. Поняття ж «економічно активне населення» – це реальна частина трудових ресурсів, яка трудиться добровільно або прагне працювати.

Використовування трудових ресурсів (робочої сили) в процесі праці передбачає їх відтворення. Відтворення трудових ресурсів – це процес постійного і безперервного оновлення кількісних і якісних характеристик робочої сили підприємства, суспільства, країни. Відтворення трудових ресурсів підрозділяється на окремі три фази: фаза формування, фаза розподілу і перерозподіли і фаза використовування.

Фаза формування характеризується:


 • природним відтворенням, тобто народженням людей і досягненням ними з часом працездатного віку;

 • відновленням здібності до праці у існуючих працівників;

 • отриманням людьми освіти, спеціальності і певної трудової кваліфікації.

Фаза розподілу і перерозподілу робочої сили характеризується її розподілом по видах робіт, роді діяльності, конкретних структурних підрозділах підприємства, а також в цілому по організаціях, підприємствах, районах, регіонах країни. Перерозподіл трудових ресурсів здійснюється за рахунок їх руху відповідно до попиту і пропозиції на ринку праці. Фахівці виділяють наступні види руху трудових ресурсів: природний, міграційний, соціальний, економічний. Вони визначаються особливостями зміни кількісного і структурного складу населення країни в цілому, в окремих регіонах і робочої сили на конкретних підприємствах.

Природний рух населення – це результат взаємодії процесів народжуваності і смертності. Залежно від того, які процеси переважають, мають місце природний приріст або природне скорочення населення, що неминуче відображається на кількісному і якісному складі трудових ресурсів.

Чисельність і склад населення змінюється також в результаті міграційних процесів (механічного просторового переміщення населення). Такі переміщення викликаються різними, але завжди дуже серйозними причинами: політичними, економічними, релігійними і т.п. Розрізняють міграцію зовнішню, пов'язану із зміною країни постійного мешкання, і внутрішню, що відображає зміну людьми місця мешкання в рамках однієї країни. Внутрішня міграція обумовлена найчастіше особистими або економічними причинами.

Соціальний рух населення виявляється в зміні освітньою, професійною, національною і інших структур населення. Кожне нове покоління людей відрізняється від попередньої рівнем освіти і культури, професіонально-кваліфікаційним складом, структурою зайнятості, статевим складом і багатьма іншими характеристиками.

Особливої уваги заслуговує економічний рух населення, бо це пов'язано із зміною його трудової активності. Результати такого руху обумовлені головним чином економічними чинниками. Люди збільшують або знижують трудову активність, що приводить до відповідного зростання або скорочення ресурсів праці.

Фаза використовування трудових ресурсів полягає в задіюванні реальної і потенційної робочої сили на підприємствах, в організаціях і в економіці в цілому. На цій фазі основна проблема полягає в забезпеченні зайнятості населення і в ефективному завантаженні працюючих.

Фази відтворення трудових ресурсів органічно зв'язані між собою. Формування, раціональний розподіл і ефективне використовування трудових ресурсів вимагають відповідної системи організації підготовки робочої сили і кожної людини до продуктивної, корисної трудової діяльності. Загальновизнано, що такою підготовкою є професійна орієнтація населення.

Професійна орієнтація – це комплексна науково обґрунтована система форм, методів і засобів дії на людину з метою оптимізації її професійного самовизначення на основі врахування професійно важливих особових характеристик кожного індивідуума і потреб ринку праці. Вона орієнтована на досягнення збалансованості між професійними інтересами, можливостями людини і потребою суспільства в конкретних видах професійної діяльності. Профорієнтація сприяє виявленню і цілеспрямованому розвитку здібностей людини, зростанню його професіоналізму, працездатності, збереженню здоров'я, і виступає одним з найважливіших елементів державної політики у сфері соціального захисту і зайнятості населення, забезпечує ефективне використання трудового потенціалу особи, підвищення її соціальної і професійної мобільності, виконує значну роль в профілактиці масового вимушеного безробіття. Заходи профорієнтацій стимулюють пошук людиною найефективніших засобів підвищення свого професіонально-кваліфікаційного рівня, розвитку соціально-економічної ініціативи, інтелектуальної і трудової незалежності.

Професійна орієнтація реалізується в процесі: професійної інформації, професійної консультації, професійного підбору, професійного відбору і професійної адаптації.

Професійна інформація забезпечує ознайомлення з вмістом і перспективами розвитку професій, формами і умовами їх придбання, потребами ринку праці в кадрах, вимогами професії до особи, можливостями професійно – кваліфікаційного становлення і т.п.

Професійна консультація базується на науково-організованій системі взаємодії консультанта і особи, яка потребує допомоги по вибору або зміні професії або виду діяльності на основі вивчення індивідуальних професіонально важливих характеристик цієї особи, особливостей його життєвої ситуації, професійних інтересів, схильностей, стани здоров'я і з урахуванням потреб ринку праці.

Професійний підбір включає в систему проф. діагностичного обстеження людини, орієнтовану на виявлення професій, найпридатніших для освоєння їх конкретною особою.

Професійний відбір здійснюється з метою визначення ступеня придатності особи до конкретних видів професійної діяльності відповідно до нормативних вимог згідно переліку професії і спеціальностей, для яких необхідний проф. відбір. Такий перелік затверджується в установленому порядку Кабінетом Міністрів України.

Професійна адаптація призначена сприяти входженню особи в трудову діяльність, практичної перевірки правильності професійного вибору і успішному професійному становленню працівника.

Професійна інформація, професійна консультація, професійний підбір і професійна адаптація, вивчення ефективності працевлаштування здійснюються установами освіти, підприємствами, установами і організаціями, відділами професійної орієнтації територіальних служб зайнятості, центрами соціальних служб.

2.2. Типи і режими відтворення трудових ресурсів

Відтворення трудових ресурсів оцінюється кількісними і якісними показниками. В зв'язку з цим визначають два типи відтворення трудових ресурсів: екстенсивний і інтенсивний. Екстенсивне відтворення означає зростання чисельності трудових ресурсів на підприємстві, в регіоні або в країні в цілому без зміни їх якісних характеристик. Кількісні зміни чисельності трудових ресурсів характеризуються такими показниками як абсолютний приріст, темпи зростання і темпи приросту трудових ресурсів.

Абсолютний приріст визначається як різниця між чисельністю трудових ресурсів на початок і кінець даного періоду.

Темп зростання розраховується як відношення абсолютної величини чисельності трудових ресурсів на кінець даного періоду до їх величини на початку періоду.

Темп приросту оцінюється як відношення абсолютного приросту чисельності трудових ресурсів до їх первинного значення.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал