Мультимедійні програми як засіб формування музичних знань молодших школярівСкачати 111,56 Kb.
Дата конвертації29.01.2017
Розмір111,56 Kb.
МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПРОГРАМИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНИХ ЗНАНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Юрій Ліпін

(магістрант VI курсу мистецького факультету)

Науковий керівник – канд. пед. наук, професор Г.С. Дідич

Стаття присвячена питанню використання мультимедійних технологій на уроках музики в 1-4 класах. Розкрита доцільність використання різних видів комп’ютерних програм, та їх вплив на формування музичних знань молодших школярів.


Постановка проблеми. У наш час початкова школа знаходиться на передових засадах реформування національної освіти. Щоб навчальна діяльність була радістю, має бути така її організація, за якою дитина стає активним учасником процесу засвоєння знань. У зв’язку з цим розпочалася робота з модернізації змісту початкової освіти, одним з напрямків якої стало впровадження мультимедійних технологій у освітній процес.

Не оминув цей процес і мистецькі дисципліни, зокрема уроки музики. Тож враховуючи модернізацію системи початкової освіти, спрямованої на впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, проблема удосконалення процесу навчання молодших школярів за допомогою мультимедіа на уроках музики є актуальною і потребує детального вивчення.

Слід зазначити, що проблему впровадження комп’ютерних технологій у у освітній процес досліджували Н. Балик, Б. Гуршунський, О. Лесневський, Є. Машбіц, Н. Тализіна та ін. Питання використання комп’ютерних технологій з метою підвищення ефективності музичної освіти вивчали Н. Бєлявіна, З. Візель, В. Грищенко, М. Дергач, М. Дяченко, В. Карпович, І. Котляревський, В. Медушевський, І. Мельник, Д. Пильгуй, Л. Робустова, Л. Рубін, О. Сизова, І. Сокол, В. Хоменко, М. Чембержі, В. Штепа та ін.

Не дивлячись на ці дослідження, залишається не вивченим питання забезпечення уроку музики в початковій школі спеціальним програмним продуктом, який зможе, в доступній для молодших школярів формі, вплинути на формування їхніх музичних знань.

Тож мета нашого дослідження полягає у висвітленні особливостей мультимедійних програм як засобу формування музичних знань молодших школярів.

Аналіз наукових джерел з проблеми дослідження. Вивчення наукової літератури уможливлює стверджувати, що застосування мультимедійних технологій в освітньому процесі відкриває для сфери музичного навчання широкі можливості, робить його більш доступним і цікавим. Дослідник В. Штепа розглядає перспективи використання мультимедіа на уроках музики в загальноосвітньому навчальному закладі, виокремлюючи такі напрями: вивчення історії і теорії музичного матеріалу; прослуховування й аналіз музичних творів; створення музики; одержання різної музичної інформації з використанням мережі Internet [5, 33-37].

Американські вчені Т. Баджет, Т. Воген, Д. Джонассен, М. Кирмайер, У. Рош, К. Сандлер зазначають, що мультимедіа засоби традиційно використовуються як інформаційні системи для створення конструкторських навчальних середовищ. На ті ж аспекти використання мультимедіа-технології в навчанні звертають увагу вітчизняні вчені Н. Бєлявіна, А. Борзенко, В. Дьяконов, Н. Морзе, О. Разумовська, М. Фролов, В. Штепа.

Зокрема, здійснений Н. Бєлявіною [1] комплексний підхід в науковій організації навчально-виховного процесу початкового етапу музичної освіти з використанням мультимедійних технологій дозволив автору вперше вирішити проблему інтенсифікації та оптимізації музично-теоретичної підготовки учнів молодшого шкільного віку

Виклад основного матеріалу. Ефективнiсть навчання з мультимедійною пiдтримкою значною мiрою залежить вiд якостi програмного забезпечення. Тому при застосуваннi мультимедійних технологiй першочерговим завданням є iдентифiкацiя та вiдбiр учителем музики високоякiсного програмного забезпечення, що може бути iнтегроване у навчальний план початкової школи.

Грамотне використання комп’ютера допомагає перетворити традиційний урок музики, оптимізувавши процеси розуміння й запам’ятовування навчального матеріалу, а головне, піднявши на вищий рівень інтерес до дисципліни.

При використанні мультимедіа застосовуються різні за типологією комп’ютерні програми, характеристика яких визначається дослідниками у різноплановому термінологічному полі. Зважаючи на дослідження таких учених, як Р. Борнет, Дж. Пейдж, Дж. Скандура, Дж. Чемберс, Дж. Шпрехер, В. Штепа та ін. узагальнено різні підходи щодо визначення типології комп’ютерних навчальних програм, обгрунтовуючи педагогічну доцільність їх використання на початковому етапі системи освіти, і виокремлюють наступні:

1. Тьюторські (наставницькі) програми.

2. Тренувально-закріплюючі програми.

3. Програми імітаційного моделювання.

4. Експертні системи.

5. Навчально-ігрові.

6. Банки, бази даних, енциклопедії.

7. Прикладні програми: редактори.

Як показує практика, у початковій музичній освіті практичного застосування набули тренувально-закріплюючі і навчально-ігрові мультимедійні програми.

Сутність тренувально-закріплючих музичних програм визначається тим, що учням пропонується самостійне вирішення музичного завдання з використанням комп’ютера. Дії комп’ютера спрямовані на підрахунок визначених ним помилок та оцінку якості виконання завдання.

У цьому плані необхідно відзначити створення вченою Н. Бєлявіною [1] комп’ютерних програм для початкового етапу музичної освіти, що стали інноваційним методичним засобом інтенсифікації навчального процесу і дозволили автору поєднати досвід традиційної системи музичного навчання і виховання дітей молодшого шкільного віку з впровадженням нової, тобто комп’ютеризованої системи. Навчально-методична комп’ютерна програма “Первинні музичні жанри. Танець” сприяє формуванню засобами мультимедійних технологій елементів цілісної системи музичного мислення на початковій стадії музичної освіти.

До такого виду програм слід віднести й комп’ютерну програму для початкового музичного виховання “Музичний клас”. Даний програмний продукт реалізується як процес засвоєння і використання музичних знань і вмінь, що дозволяють включитися в цілеспрямовану музичну діяльність: добір знайомої мелодії, складання власної мелодії, добір гармонічного супроводу, організація акомпанементу в простих фактурних формах, оволодіння нотацією і основами музичної грамоти.

Програма “Музичний клас” є доцільною для роботи з молодшими школярами. Використання процесуально-управлінських знаків-понять є традиційним засобом у реалізації навчальних програм для початкової школи. Це слова-маркери типу: “молодець”, “розумниця”, “добре зробив”, “не засмучуйся, спробуй ще” та інші. Вони поряд із різноманітними візуальними знаками і символами здійснюють управління процесом навчання. При необхідності слова-маркери можуть бути доповнені поясненнями або зауваженнями вчителя, який здійснює загальне керівництво і спостереження за навчальним процесом.

У програмі універсальним джерелом звукової інформації виступає клавіатура фортепіано, зображення якої на екрані дисплея пов’язується зі звучанням і конкретним місцезнаходженням звуків. Таким чином, оперування звуками в процесі виконання учнями навчальних завдань створюють суттєву реальність, схожу з грою на музичному інструменті. Це дозволяє одночасно чути і запам’ятовувати назви звуків і їхнє розташування на клавіатурі фортепіано.

Програма містить декілька розділів. Розділ “Теорія музики” включає всі основні теми (ритм, мелодія, гармонія, форма, виразність) і, таким чином, цілком охоплює зміст курсу з основ музичної грамоти. Процес набуття спеціальних музичних знань здійснюється поступово. Після кожного уроку існують вправи для закріплення отриманих знань.

Розділ “Історія розвитку музичних інструментів” знайомить учнів з історією виникнення та розвитку музичних інструментів. Учні отримують знання щодо специфіки структурної побудови конкретного музичного інструменту, його характерного звучання та особливостей використання в музичній практиці.

У розділі “Хоровий спів” після вивчення пісні, молодші школярі із задоволенням заспівають караоке. У цій програмі представлено багато казок і легенд для молодших школярів. Усі вони супроводжуються відеосюжетами.

Розділ “Комп’ютерне фортепіано” надає учням можливість пограти тембрами десятьох різноманітних інструментів. Можна грати на віртуальній клавіатурі за допомогою мишки, або за допомогою клавіатури комп’ютера (клавіша верхнього ряду від “Й” до “Ъ” для білих клавіш і цифри над ними для чорних; ці клавіші відповідають першій октаві фортепіано). Учням надається можливість імпровізувати на інструментах. Змінюючи темброве забарвлення звука, учень в музичних інтонаціях передає різні почуття людини (смуток, радість, страх, захоплення тощо), створює музичну характеристику казкового персонажа, тварини і т. п. Учень може записати свій твір, а потім прослухати його.

У розділі “Кіберсинтезатор” учень має можливість з готових музичних фрагментів скласти свій твір. Можна вибрати музичний стиль, у якому буде виконуватися твір. Робота з готовими наборами гармонічних, метро-ритмічних і фактурних формульних зворотів стимулює пошук різноманітних комбінаторних можливостей, варіювання або відновлення їхніх сполучень. Запропоновані готові “звукові конструкти” грають ту ж роль, як кубики або готові будівельні елементи в дитячих будівельних іграх – стимулюють творчий пошук, розвивають уяву і сприяють творчому мисленню. Крім того, використання готових конструкт, при всій обмеженості та формульності, наближає звучання до живої музичної практики.

Перевірка засвоєння знань відбувається в ігровій формі, реакція комп’ютера у вигляді мультиплікаційних і музичних ефектів створює сприятливий емоційний клімат протягом усього заняття, що позитивно впливає на весь процес навчання (“Музичний диктант”, “Музичні хрестики-нулики”).

Як показує практика, на початковому етапі навчання з дисципліни “Музика” досить поширеними є навчально-ігрові програми. Це пояснюється тим, що в учнів молодших класів ігрова діяльність не втрачає свого значення, але відбуваються значні зміни в її характері порівняно з дошкільним віком. Як стверджує Н. Кочубей, з переходом від дошкільного до молодшого шкільного віку більша увага приділяється іграм, які мають на меті досягнення певного навчального результату, тобто гра підпорядковується навчальній діяльності.

Сучасний комп’ютер поєднує в собі можливості відео, анімації, графіки, звуку, універсальної іграшки, тому він здатний імітувати різноманітні ігрові ситуації, тим самим стає для дитини партнером, що може реагувати на її дії та запити.

За твердженням Н. Кочубей “навчальна ігрова комп’ютерна програма – це такий комп’ютерний програмний засіб, що надає можливість спрямувати діяльність дитини на досягнення певної дидактичної мети у формі гри. Особливістю навчальних комп’ютерних ігор є те, що в якості одного з гравців виступає комп’ютерна програма. Мета в навчальній грі має подвійний зміст: ігровий – одержання винагороди; навчальний – одержання знань, умінь і навичок за допомогою діяльності за певними правилами” [3].

Змістова характеристика навчального матеріалу подана в ігровій формі, де важливого сенсу набувають асоціації, пов’язані із певним ракурсом подання музичної інформації. Музично-теоретичний блок у програмах подано у “закодованому” вигляді, що також розраховано на асоціативно-образне сприйняття. Програми мають чіткий сценарій з варіантами розвитку сюжету. Практика доводить, що діти охоче працюють із такими програмами, краще засвоюють інформацію в ігровій формі, довше зберігають працездатність.

До такого виду програм можна віднести “Making Music”. У цьому програмному продукті відправним моментом у складному процесі активізації творчого потенціалу учнів є імпровізація як: першооснова художньої творчості дітей; найдоступніша для дітей ігрова форма відображення дійсності; форма продуктивної художньої діяльності, у якій носієм змісту є саме діяльнісний процес, органічний для учнів молодшого шкільного віку.

За відсутністю певних обмежень програма створює ідеальне середовище, в якому молодші школярі мають можливість експериментувати, створювати композиції, редагувати власні мелодії, прослуховувати їх у звучанні різноманітних музичних інструментів.

Ознайомлення з методами, що використовують композитори при складанні музичних творів, здійснюється за допомогою дидактичних ігор. Навчальні відеокліпи з кожної секції програми і докладна аудіо-допомога дозволяють використовувати програму для роботи з дітьми молодшого шкільного віку.

Прикладом навчально-ігрових комп’ютерних програм для дітей молодшого шкільного віку є продукт “Видатні композитори світу”, схвалений до використання у навчально-виховному процесі Міністерством освіти та науки України [2]. Програма пропонує цікаві історичні факти з життя видатних композиторів, з історії написання відомих творів. При чому все це розповідає “мультяшна” Білочка Сопілочка, а вимогливий і справедливий Вовк Панас після кожного рівня перевіряє старанність свого учня. Якщо дитина виконала всі завдання, то має можливість отримати цілий оберемок розваг: мультик, ребуси, веселі кросворди та інші цікавинки.

Навчально-ігрові програми для учнів молодших класів побудовані так, щоб кожен з вихованців міг уявити не лише окреме поняття, а й зрозуміти конкретну ситуацію, оволодіти музичними знаннями з певної теми.

Спираючись на дослідження Н. Кочубей [3], зазначаємо, що для використання в початковій школі комп’ютерні програми мають відповідати певним вимогам, а саме:

1) мати зрозумілий мультимедійний інтерфейс, який найчастіше має вигляд мультиплікованого меню;

2) використовувати у роботі простий маніпулятор керування (“миша”) та бути зручною у використанні;

3) мати доцільний звуковий супровід;

4) підпорядковуватися певній темі або спрямовуватися на вивчення конкретного матеріалу;

5) спрямовуватися на розвиток умінь і навичок в різних видах музичної діяльності у поєднанні з викладом теоретичного матеріалу;

6) здійснювати зворотний зв’язок;

7) відповідати віковим особливостям учнів та рівню володіння музичними знаннями;

8) включати розроблені для учнів молодших класів завдання для виконання на заняттях та в позаурочний час. Виконання таких завдань на уроці музики не повинно займати більше 15 хвилин.Висновки. Отже, використання мультимедійних технології в навчальному процесі молодших школярів передбачає підбір учителем музики доцільного програмного забезпечення, як ефективного засобу формування музичних знань учнів. На початковому етапі музичної освіти практичного застосування набули тренувально-закріплюючі (“Музичний клас”, “Первинні музичні жанри. Танець” т. п.) та навчально-ігрові мультимедійні програми (“Making Music”, “Видатні композитори світу”). Ці комп’ютерні засоби залучають молодших школярів до розвиваючої діяльності, формують у них музичні знання та вміння.
БІБЛІОГРАФІЯ


  1. Бєлявіна Н.Д. Деякі методичні проблеми використання нових комп’ютерних технологій в музичній освіті / Н.Д. Бєлявіна // Культура і мистецтво в сучасному світі: Наукові записки КДУК і М. К.: КДУК і М, 1998. – Вип.1. – С.195-201.

  2. Дитяча колекція “Видатні композитори світу”:

[Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.atlantic-records.com.ua/cat.php?view=list&refer=rub&ID=9

  1. Кочубей Н.П. Особливості використання навчальних ігрових комп’ютерних програм у початковій школі / Н.П. Кочубей

[Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/ujrn/soc_gum/Tpkov/2010_41/

  1. Мельник І.Ю. Використання сучасних інформаційних технологій в професійній мистецькій освіті / І.Ю. Мельник // Інформатика та комп’ютерно орієнтовані технології навчання: Зб. наук. праць Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 16-18 травня 2001 року). – К.: Педагогічна думка. – 2001. – С. 142-143.

  2. Штепа В.В. Комп’ютерні навчаючі програми на уроках музики в 5 –7-х класах / В.В. Штепа //Комп’ютер у школі та сім’ї. – 1999. – №3. – С.33 – 37.

Каталог: media
media -> Білоцерківська районна державна адміністрація відділ освіти районний методичний кабінет на допомогу шкільному бібліотекарю
media -> Постанова Головного державного санітарного лікаря України 14. 08. 2001 №63 погоджено: Лист Міністерства освіти І науки України
media -> Міні лекції Спортивний лікар
media -> Методика проведення уроку
media -> Анкета прізвище, ім’я та по батькові Каплій Євген Миколайович
media -> Наказ №203 від 09. 07. 97 м. Київ Про затвердження Державних санітарних правил І норм суднобудівних І судноремонтних об'єктів Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" наказую
media -> Соціологія у (пост)сучасності зміст
media -> 1 грудня святі роман платон та анастасій
media -> Друга світова війна


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал