Міністерство освіти І науки україни навчальні програми для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції я І українаСкачати 408,61 Kb.
Дата конвертації01.12.2016
Розмір408,61 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

для спеціальних загальноосвітніх шкіл

інтенсивної педагогічної корекції
Я І УКРАЇНА
( підготовчий – другий клас)

Київ – 2005

Я І УКРАЇНА.

У спеціальній загальноосвітній школі інтенсивної педагогічної корекції навчальний курс “ Я і Україна” охоплює зміст галузі Державного стандарту початкової загальної освіти “Людина і світ” і реалізується окремими навчальними предметами: “Навколишній світ”, який вивчається у підготовчому, 1, 2 класі; “Природознавство” у 3,4 класі.

НАВКОЛИШНІЙ СВІТ.

Пояснювальна записка.

Мета курсу “Навколишній світ” полягає у засвоєнні знань про навколишню дійсність; формування уявлення про живу й неживу природу, місце людини в природі; корекційний розвиток пізнавальної та мовленнєвої діяльності, пізнавальної активності і на цій основі збагачення, розширення, систематизація пізнавального та соціального досвіду молодших школярів із ЗПР.

Основними навчальними завданнями курсу є:

- засвоєння елементарних знань про предмети навколишнього світу; предмети і явища природи, зв'язок між неживою і живою природою, природою і людиною, людиною та її соціальним оточенням;

- створення передумов для усвідомленого сприйняття і засвоєння соціальних норм, традицій, культурних і статево-рольових стандартів поведінки.


Корекційно - розвивальними завданнями курсу є: формування в учнів уміння спостерігати предмети і явища, що вивчаються, знаходити спільне і різне, виділяти їх істотні властивості й ознаки, групувати й класифікувати предмети, робити висновки; встановлювати елементарні причинно-наслідкові зв'язки природних та суспільних явищ.

Важливим корекційно - розвивальним завданням є розвиток зв'язного мовлення, який передбачає поступове введення в активний словник дітей слів, що позначають вивчені властивості предметів і опосередковують просторові відношення; засвоєння вміння складати прості поширені речення про проведені спостереження та власну практичну діяльність, описувати виявлену закономірність; у повній мірі використовувати складні й складнопідрядні речення, робити самостійні узагальнення у вигляді зв'язної розповіді, аналізу, міркування за даним планом чи опорними словами.

Формування в учнів вміння спілкуватися з людьми, оцінювати власні вчинки та вчинки інших людей; опанування сенсорним еталоном і навичками поведінки в природному і соціальному оточенні.

Виховним завдання є розвиток особистості дитини із ЗПР, набуття нею позитивних характеристик образу – Я, які проявляються у ставленні до результатів навчання, навколишнього соціального оточення; формування у школярів патріотизму, поваги до Української держави, її символіки.

Освітня галузь "Навколишній світ" є зв'язуючим ланцюжком між дошкіллям і школою, і виступає пропедевтичною основою предмета "Природознавство" що вивчається у ІІІ-ІV класі та предметів освітньої галузі „Природознавство”, які діти опановують в середній ланці.

Зміст предмета "Навколишній світ" включає наступні змістові лінії - суспільствознавчу, природознавчу, корекційно-розвивальну. .

Суспільствознавча змістова лінія курсу представлена темами: "Про тебе самого і твою сім'ю", "Наш клас, наша школа", "Рідне місто (село)", "Твоя країна - Україна".

Під час вивчення суспільствознавчого матеріалу відбувається актуалізація, уточнення знань дитини про найближче соціальне оточення: сім'ю, клас; здобуття нових знань про довкілля ( школа, регіон, Батьківщина); способи пізнання й орієнтації в навколишньому соціальному середовищі; закладаються підвалини особистісного ставлення до системи цінностей українського суспільства, зокрема етнічних, загальнонаціональних, загальнолюдських.

Природознавча змістова лінія включає теми: „Властивості предметів. Розташування предметів у просторі”, „Природа навколо нас”; передбачає ознайомлення з об’єктами найближчого оточення, природи, формування елементарних понять про предмети найближчого оточення, живу й неживу природу.

Корекційно-розвивальна змістова лінія органічно поєднується з суспільствознавчим та природознавчим матеріалом і реалізується у процесі вивчення всього навчального змісту. Передбачається, що внаслідок корекційно-розвивального впливу у дитини із ЗПР формуються вміння:  • спостерігати за об’єктом або явищем, яке вивчається;

  • здійснювати послідовний аналіз конкретного об’єкта або явища;

  • здійснювати порівняння двох предметів за певним планом, виділяючи спільні та відмінні ознаки;

  • ділити предмети ( їх зображення) на групи на основі родової ознаки;

  • називати групи однорідних предметів ( їх зображень) узагальнюючими словами;

  • здійснювати логічну класифікацію конкретних предметів (їх зображень);

  • встановлювати найпростіші причинно-наслідкові зв’язки природних явищ.

Предметний зміст представлений у навчальній програмі, яка має визначену структуру. Структура

навчальної програми включає наступні колонки: 1 – кількість годин, що відводиться для вивчення конкретної теми; 11 – зміст навчального матеріалу, який поділений на теми (у кожній темі виділяються підтеми); 111 – навчальні досягнення учнів, що охоплюють знання, предметні, навчальні та пізнавальні уміння, які повинні бути сформовані в учнів на основі вивчення конкретної теми; 1V – спрямованість корекційно-розвивальної роботи та очікувані результати, де представлено напрямки корекційно-розвивальної роботи, яку слід здійснювати на матеріалі теми яка вивчається і який охоплює процеси пізнавальної діяльності (сприймання, пам’яті, мислення), мовленнєвої діяльності та корекційний розвиток особистості. Зважаючи на поліморфність порушення пізнавальної діяльності учнів із затримкою психічного розвитку наслідки корекційно-розвивальної роботи представлені у вигляді очікуваних результатів після вивчення предмета на кінець другого класу.

У навчальній програмі структурування змісту навчального матеріалу відбувається за спіральним принципом, коли визначені знання розширюються, поглиблюються, систематизуються впродовж вивчення всього курсу. Так у підготовчому класі відбувається уточнення та систематизація наявних емпіричних знань про природу, в наступних класах ці знання розширюються відомостями про нові об'єкти рослинного і тваринного світу, про об'єкти неживої природи, формуються елементарні уявлення про зв’язки і залежність між об'єктами неживої і живої природи, поступово усвідомлюються знання про необхідність збереження, примноження та охорону природи.

Зважаючи на недосконалість пізнавальної діяльності молодших школярів із ЗПР, перші два роки вони вивчають об'єкти живої природи. Цей матеріал більш доступний, а тому цікавіший для дітей, а вже у другому класі більш детальніше розглядається матеріал про неживу природу.

Змістові лінії природознавства та суспільствознавства не ізольовані, а переплітаються і взаємодоповнюють одна одну. Вони разом закладають основи цілісного розуміння світу, місце в ньому людини; початки особистісного ставлення до системи цінностей суспільства - природних, етнічних, загальнонаціональних, загальнолюдських.

Разом з виробленням системи суспільствознавчих та природничих знань, відповідних умінь та навичок учителю слід працювати над удосконалення мови молодших школярів із ЗПР - збагаченням словника, розвитком зв’язного (монологічного) мовлення. Чільне місце на уроках слід відводити словниковій роботі, особливості якої полягають в тому, що нова лексика вводиться в активну мову дітей під час ознайомлення з предметами та явищами, в єдності з розвитком пізнавальної діяльності ( процесами сприймання, уявлення, мислення), її зміст спирається на поступове розширення, поглиблення, систематизацію знань дітей про предмети і явища довкілля.

На уроках вміння зв’язано, логічно послідовно, граматично правильно характеризувати предмети, явища, події формується разом з вмінням аналізувати, розкривати причинно – наслідкові, часові, просторові відношення між предметами і явищами.

Під час навчання предмета "Навколишній світ" учителю слід спиратися на принцип єдності змістової і процесуальної сторін навчання, який передбачає максимальне застосування практичних дій з об'єктами, що вивчаються, активне спілкування з природним і соціальним оточенням.

Ефективність засвоєння учнями програмового матеріалу досягається за допомогою проведення спостережень, дослідів, практичних робіт. На уроках не слід замінювати вказані форми і методи роботи читанням оповідань, поясненнями вчителя.

Під час вивчення курсу важливим є організація та проведення спостереження за змінами, які відбуваються в живій і неживій природі протягом року, за сезонною працею людей у природі. Такі спостереження проводяться під час екскурсій, прогулянок.

Важливе значення для вивчення програмового матеріалу мають екскурсії, під час яких об’єкти і явища природи, культура і побут людей розглядаються в природних умовах. Програма визначає мінімум обов'язкових екскурсій, необхідних для вивчення кожної теми. Вчитель може вносити зміни в тематику екскурсій, якщо вони забезпечують достатнє опрацювання відповідного розділу програми. У ході екскурсій проводиться й велика виховна робота — розкривається багатство й краса рідного краю, прищеплюється бережливе ставлення до природи, звертається увага на раціональне використання її багатств, можливі наслідки впливу людини на пироду тощо.

ПІДГОТОВЧИЙ КЛАС

68 годин ( 2 години на тиждень)

п/п

К-сть

год.

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи та очікувані результати

1

8

Про тебе самого і твою сім’ю.

Твоє ім'я, по батькові, прізвище, вік, день народження.

Домашня адреса : місто (село), вулиця, номер будинку, квартири.

Що треба знати про себе.

Для чого потрібні руки. Чим ми бачимо і чуємо, відчуваємо запах.

Звідки нам відомо про гірке та солодке. Як бути здоровим (ознайомлення з режимом дня, правилами особистої гігієни).

Склад сім'ї, ім'я й по батькові дорослих членів сім'ї. Уважне і турботливе ставлення один до одного в сім'ї.

Де працюють батьки, хто вони за професією.

Як прибирати квартиру.

Що можна навчитися робити самому. Бережливе ставлення до речей (одягу, книжок, іграшок).

Свята в сім'ї (дні народження, Новий рік, Різдво, Великдень, День матері).


Учень:

знає: своє повне ім'я, прізвище, вік, домашню адресу імена й по-батькові своїх батьків;
може: дотримуватися режиму дня, елементарних вимог особистої гігієни; за запитаннями вчителя розповідати про склад сім’ї, професію батьків.
Дотримується правил: під час користування побутовими приладами..

Пізнавальна діяльність:

вчити розрізняти гірке, солодке, називати ці відчуття відповідними словами; вчити називати узагальнюючі слова одяг, іграшки, меблі, посуд; відносити конкретні предмети до цих понять, групувати предмети..Мовленнєвий розвиток: вчити

розповідати про склад сім’ї, професію і працю батьків.


Особистісний розвиток:

формувати самостійність у самообслуговуванні.

Практичні роботи:

виконання правил особистої гігієни;

прибирання квартири;

догляд за одягом, взуттям; користування побутовими приладами;

створення книжки-малятка "Я сам".


2

7

Наша школа. Наш клас.
Правила поведінки в школі. Як правильно вітатися.

Як звертатися до старших, як кликати товариша.

Правила поведінки під час занять. Як підтримувати порядок на робочому місці.

Навчальне приладдя для уроків математики, читання, письма, малювання, праці, спортивне приладдя їх назва і призначення.

Рослини в класі. Догляд за кімнатними рослинами.

Правила поведінки в їдальні

Школа. Вигляд будинку зовні і всередині, кількість поверхів. Назви і призначення кімнат: клас, спальня, кабінет лікаря, актовий зал, бібліотека, їдальня.

Праця дорослих в школі. Професії працівників школи: директор, вчитель, вихователь, лікар, медсестра, кухар, прибиральниця та ін.

Правила товаришування.

Обов'язки школяра.Екскурсії за вибором учителя.

Учень:

знає: ім’я та по батькові вчителя і вихователя, імена однокласників; 4 -6 назв конкретних предметів, що відносяться до навчального приладдя, спортивного інвентаря.
Вміє: правильно звертатися до старших; підтримувати порядок на робочому місці; за запитаннями учителя розповідати про школу, про працю дорослих у школі.
Дотримується правил: поведінки в школі.

Сенсомоторний розвиток:

вчити орієнтуватися в шкільному приміщенні.


Пізнавальна діяльність:

вчити називати узагальнюючі слова (навчальне приладдя, спортивний інвентар), відносити конкретні предмети до цих понять; групувати предмети за понятійною ознакою.


Мовленнєвий розвиток: вчити розповідати про школу, клас, про працю дорослих у школі.
Особистісний розвиток: вчити правилам товаришування,

розуміти обов’язки школяра.


12


Тема 3. Властивості предметів. розташування предметів у просторі.

Колір предметів. Основні кольори спектра, їх розпізнавання і назви.

Форма предметів. Геометричні фігури (круг, квадрат, трикутник, прямокутник, коло), їх розрізнення і назви.

Розмір предметів: великий, середній, маленький; крупний,середній, дрібний.

Розташування предметів у просторі. Правий і лівий боки тіла, обличчя людини. Поняття: вгору-вниз, справа-зліва. Правий і лівий, верхній і нижній боки предмета на таблицях, схемах, малюнках.


Учень

знає:

назви основних кольорів спектра;

назви геометричних фігур (круг, квадрат, трикутник, прямокутник, коло);

уміє:

порівнювати два предмети за кольором, формою, розміром способами: зіставлення при розпізнаванні кольору; накладанням один на одного при визначенні форми; прикладання один до одного зі зрівнянням по одній лінії при визначенні розміру;

розділяти предмети (предметні картинки) на групи за кольором, формою і розміром;

розрізняти праву і ліву руки, правий і лівий боки тіла і обличчя людини; визначати правий і лівий, верхній і нижній боки таблиць, малюнків, парти, аркуша паперу.Сенсомоторний розвиток: вчити за завданням учителя розташовувати і знаходити предмет; відтворювати просторові відношень між предметами за зразком й усним завданням.

Пізнавальна діяльність:

групувати предмети однакового кольору, форми, розміру; порівнювати два предмети за кольором, формою розміром; класифікувати предмети.Мовленнєвий розвиток: вчити вживати слова, що позначають колір, форму, розмір, взаємне розташування предметів.

Особистісний розвиток:

розвивати позитивне ставлення до навчання; бути самостійним під час виконання практичних робіт.

Практичні роботи.

1. Складання таблиці кольорів.

2. Підбір предметів (предметних картинок), однакових із зразком за кольором, формою чи розміром, а також однакових за кольором чи формою, розміром і формою, кольором, формою і величиною.

3. Розкладання однорідних предметів на дві групи залежно від їх розміру, форми, кольору.

4. Самостійний вибір кольору (із 6-8) при розфарбуванні контурних малюнків добре знайомих предметів.

5. Аплікація "Листопад" з використання природного матеріалу.

6.Обведення геометричних фігур по трафаретах.

7.Складання геометричних фігур із заданої кількості паличок.

8.Аплікації предметів, які складаються з однакових і різних геометричних фігур ("Сніговик", "Кораблик", "Тролейбус" та ін.


4

28

Природа навколо нас

Пори року. Осінь. Назви осінніх місяців.

Характерні ознаки осені. Тривалість дня. Перші заморозки.

Зміна забарвлення листя на деревах і кущах. Листопад.

Як готуються до зими комахи, тварини. Які птахи залишаються зимувати, як їм допомогти. Праця людей восени.

Турбота восени про власне здоров'я.

Зима. Назви зимових місяців. Ознаки зими: мороз, снігопад.

Рослини і тварини взимку. Годівнички для птахів.

Праця людей взимку.

Турбота про власне здоров'я взимку.

Весна. Назви весняних місяців. Ознаки весни: потепління, танення снігу, скресання криги; набубнявіння бруньок, поява перших квітів, приліт птахів, розпускання листя на деревах і кущах.

Праця людей весною.

Як дбати про своє здоров'я весною.

Літо. Назви літніх місяців. Ознаки літа: довгі дні, теплі дощі, грози. Дозрівання овочів, фруктів.

Рослини - частина живої природи. Дерева, кущі, трави. Відмінність між ними. Розпізнавання і назви 3-4 видів дерев, 1-2 види кущів, 2-3 видів трав'янистих рослин за основними характерними ознаками (стеблом, листям, плодами, квітками). Що дають рослини людям. Що загрожує рослинам. Як турбуватися про рослинний світ.

Тварини - частина живої природи. Дикі і свійськи тварини.

Птахи даної місцевості. Назви 3-4 видів птахів та їх пташенят. Зовнішні характерні ознаки (забарвлення, оперення, характерні повадки). Сезонні зміни в житті птахів.

Свійські птахи. Зовнішні характерні ознаки. Впізнавання і називання 3-4 видів птахів та їх пташенят.

Піклування людини про свійських птахів.

Дикі тварини. Впізнавання і назви 3-4 видів тварин, зовнішні характерні ознаки декількох тварин.

Свійські тварини. Впізнавання і назви 3-4 видів свійських тварин, зовнішні характерні ознаки.

Умови утримання свійських тварин.

Що дають тварини людям. Охорона тварин і турбота про них в різні пори року.


Учень

знає: пори року, їх послідовність;

назви 3-4 дерев; 1-2 кущів, 2-3 трав’янистих рослин; назви 3-4 птахів, 3-4 диких та 3-4 свійськиї тварин.


вміє: за запитаннями вчителя розповідати про ознаки пір року; про працю людей в різні пори року; як турбуватися про рослини і тварини в різні пори року;
розпізнає: дерева, кущі, трав’янисті рослини (які вивчалися на уроках) за основними ознаками.
дотримується правил: поведінки в природі

Сенсомоторннй розвиток: вчити застосовувати зорове, слухове, тактильне сприймання для ознайомлення з об’єктами природи.


Пізнавальна діяльність

вчити об’єднувати у групи об’єкти, що вивчаються; за понятійною ознакою відносити об’єкти до родового поняття ( птахи, тварини, дерева кущі, трав’янисті рослини); порівнювати два об’єкти природи за характерними ознаками; встановлювати елементарні причинно-наслідкові зв’язки явищ, що відбуваються у природі.Мовленнєвий розвиток:

вчити розповідати про сезонні зміни у природі в різні пори року; про ознаки рослин, тварин; про працю людей в різні пори року; як турбуватися про рослини, тварини.Особистісний розвиток:

формувати позитивне ставлення до навчання;

розвивати позитивні емоції у ставленні до природи.
Екскурсії : на пришкільну ділянку (в сад ), в парк.

Спостереження за природою і працею людей своєї місцевості; за погодою (небо ясне, хмарне; вітер теплий, холодний; слабкий, сильний; опади).

Практичні роботи:

Збір плодів і насіння для підгодівлі птахів.

Складання орнаментів з плодів і листя дерев та кущів на смужці паперу.

Виготовлення виробів з природного матеріалу.

Навчальний матеріал присвячений сезонним змінам у природі вивчається у відповідні пори року.


5

10

Рідне місто (село)

Назва рідного міста (села). Головна площа (вулиця) рідного міста (села).

Найближчі до школи вулиці. Вулиця (дорога): узбіччя, тротуар, проїжджа частина, перехрестя. Регульовані та нерегульовані перехрестя.

Поведінка дітей на вулиці. Правила переходу вулиці. Дорожні знаки "Пішохідний перехід", "Світлофорне регулювання".

Транспорт міста (села). Характерні ознаки 3-4 видів транспорту.

Правила поведінки дітей у транспорті.

Найближчі до школи громадські установи (магазин, пошта, аптека, храм, бібліотека, кінотеатр) їх призначення. Правила поведінки в громадських місцях.

Парки, сквери, міста (села) інші місця відпочинку.
Учень

знає: назву рідного міста (села), назву головної вулиці або площі свого міста (села); 3-4 види пасажирського транспорту.
називає: характерні ознаки окремих видів транспорту.

дотримується правил: поведінки на вулиці, в інших громадських місцях ( у храмі, магазині, бібліотеці), у місцях відпочинку.

Сенсомоторний розвиток: вчити орієнтуватися в найближчих до школи вулицях.
Пізнавальна діяльність: вчити порівнювати види транспорту ( тролейбус і трамвай, автобус і тролейбус тощо);
Мовленнєвий розвиток: вчити

розповідати як поводитися на вулиці, в громадських місцях, у місцях відпочинку.


Особистісний розвиток: формувати вміння бути самостійним в громадських місцях (в магазині, в бібліотеці).

6

3

Твоя країна – Україна

Київ – столиця України;

Державний прапор та герб України

Учень

знає: назву нашої держави, її столицю.

уміє: розповідати вірші про Україну

дотримується правил:

під час виконання державного гімну.
Особистісний розвиток: формувати шанобливе ставлення до символів своєї держави.

Перший клас

34 години (1 година на тиждень)п/п


к-сть год.

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи та очікувані результати

1

3

Про тебе самого і твою сім’ю.

Ім'я, по батькові, прізвище, вік, день народження.

Домашня адреса: місто (село), назва вулиці, номер будинку, квартири.

Склад сім'ї: по батькові дорослих членів сім'ї; їх професії ( де і ким працюють ).

Розуміння родинних відносин в сім'ї : мати , батько, син, дочка, брат, сестра, дідусь, бабуся, онук, онука.

Сімейний альбом. Старовинні речі сім'ї.

Родинні свята в сім'ї.

Як здавна в українській сім'ї ставилися до матері, бабусі, дітей, немічних і хворих; особливе ставлення до батька.

Правила поведінки вдома. Режим дня. Визначення часу за годинником з точністю до години. Ранкова гімнастика. Правила особистої гігієни.

Режим харчування. Вміння правильно сидіти за столом і користуватися столовим прибором.

Як прибирати квартиру.


Учень:

називає:

своє повне ім’я, прізвище, вік, домашню адресу; імена, по батькові своїх батьків, найближчих родичів;уміє: за запитаннями учителя розповідати про родинні свята в сім’ї,

поводитися з дорослими, ровесниками, членами своєї родини;

правильно сидіти за столом і користуватися столовим прибором; дотримуватися режиму дня, вимог особистої гігієни;

визначати час за годинником з точністю до години.дотримується правил:

поведінки в дома; при користуванні побутовими приладами; протипожежної безпеки.
Пізнавальна діяльність:

вчити відносити до понять ( меблі, одяг, взуття, посуд) конкретні предмети; об’єднувати у групи конкретні предмети, що належать до цих родових ознак.


Мовленнєвий розвиток:

вчити складати розповідь за сюжетною картинкою „Сім’я”, розповідати про родинні свята в сім’ї.


Особистісний розвиток: формувати шанобливе ставлення до батьків, бабусі, дідуся; бути співчутливим до немічних, хворих; дружнє ставлення до ровесників.

2

2

Наша школа, наш клас.

Правила поведінки в школі. Обов'язки школяра. Правила товаришування. Як ставитися до інших, щоб тебе поважали.

Правила особистої гігєни школяра ( гігієна зору, сну, приймання їжі ). Правильна посадка за партою (столом), правильна постава.

Шкільне приміщення. Вигляд будинку зовні і всередині. Розташування шкільних приміщень ( класу, їдальні, спортивного залу, бібліотеки, актового залу ).

Обладнання приміщення: меблі, навчальне приладдя.

Кімнатні рослини у класі. Як доглядати за кімнатними рослинами. Назви 3-4 кімнатних рослин. Характерні ознаки декількох рослин.Екскурсії по школі.

Практичні роботи: Конструювання шкільного будинку з конструктора, паперу (аплікація) ;

групування предметних картинок із зображенням навчального приладдя, шкільних меблів.Учень:

називає:

правила поведінки у школі; обов’язки школяра;

назви 3-4 кімнатних рослин, назви меблів, навчального приладдя.

уміє: дотримуватися режиму дня, правил особистої гігієни,

доглядати за кімнатними рослинами у класі; .

розповідати про шкільне приміщення.

дотримується правил: поведінки у класі, у школі, у шкільній їдальні.


Сенсомоторний розвиток:

вчити орієнтуватися у шкільному приміщенні, на подвір’ї школи.Пізнавальна діяльність:

вчити об’єднувати у групи за родовими ознаками (меблі, навчальне приладдя) конкретні предмети; порівнювати за характерними ознаками дві рослини.Мовленнєвий розвиток:

вчити розповідати про свій клас, ігрову кімнату, спальню за наданим планом.Особистісний розвиток: вчити правилам товаришування.

3

7

Властивості предметів. Розташування предметів у просторі.

Колір, форма, розмір предметів.

Основні і допоміжні кольори і відтінки, їх розрізнення і назви : червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий, білий, чорний, темно-червоний, темно-синій, коричневий, сірий.

Використання в мовленні образних назв відтінків основних кольорів - бузковий, вишневий, рожевий, малиновий, лимонний, сріблястий, золотистий та ін.

Геометричні фігури ( круг, квадрат, трикутник, прямокутник, коло), їх розрізнення і назви. Знаходження в довкіллі предметів такої форми, яка повністю збігається з найпростішими геометричними фігурами.

Розмір предметів : великий - маленький, більше - менше, однакові за розміром; високий - низький, вище - нижче, рівні по висоті ; товстий - тонкий, товще - тонше, рівні по товщині ; широкий - вузький, шире - вужче, рівні по ширині ; довгий - короткий, довше - коротше, рівні по довжині.

Предмети однакові із зразком за формою і кольором, за формою і розмірами, тієї ж форми, але іншого кольору і розміру. Словесне визначення основних властивостей предметів.

Розташування предметів у просторі. Правий і лівий боки тіла і обличчя людини.

Розуміння і чітке словесне визначення просторових відношень між реальними предметами :

вгорі - внизу; зліва - справа; в кутку, в середині, в кінці; біля, поряд, посередині, між, навпроти, в одному ряду, один над (під) одним, один за (перед) іншим; верхній - нижній, лівий - правий (куток); правий - лівий, верхній - нижнійУчень:

називає: назви основних і допоміжних кольорів та їх відтінки;

геометричні фігури;

розмір предметів;

уміє: визначити колір предмета за допомогою таблиці кольорів;

розрізняти геометричні фігури;

виділяти в довкіллі предмети, які за формою повністю збігаються з найпростішими геометричними фігурами;

визначати основні властивості предметів: однакових за формою і кольором; за формою і розміром; тієї ж форми, але іншого кольору і розміру.

словесно визначати просторові відношення між предметами.


Сенсомоторний розвиток: вчити відтворювати на обмеженій площині (парта, магнітна дошка, набірне полотно, аркуш паперу) розміщення реальних предметів за зразком і словесною інструкцією; пояснювати на малюнку, візерунку, схемі просторове розташування предметів; визначати правий і лівий боки тіла і обличчя людини.

Пізнавальна діяльність: встановлювати подібність і відмінність між предметами на основі порівняння за певною ознакою; складати групи предметів (їх зображень), однакових за кольором, формою, розміром; класифікувати предмети.

Мовленнєвий розвиток: вчити називати відповідним словом розташування одного предмета по відношенню до іншого; словесно визначати основні властивості предметів (колір, форма, розмір).

Особистісний розвиток:

формувати самостійність під час виконання практичних робіт.


Практичні роботи .

Складання "Таблиці кольорів".

Підбір основних кольорів і відтінків при розфарбуванні контурних малюнків (за зразком і уявою).

Колективне складання візерунків "Різнобарвне осіннє листя", "Листя одного забарвлення", панно "Осіннє листя", "Листопад" і т.ін.

Виготовлення аплікацій з готових геометричних фігур (на смужці кольорового паперу);

Викладення візерунків і зображень предметів за зразком і уявою з використання геометричних фігур.

Ігри "Чарівний мішечок", "Підбери за формою", "Геометричне лото", "Геометрична мозаїка" та ін.

Розрізнення правого і лівого боків людини.

Знаходження предметів за словесним описом, їх положення в просторі.

Розміщення предметів на вказані місця. Розміщення 4-5 предметів (зображень) на обмеженій площині за зразком, усною вказівкою, по пам'яті зі смужок кольорового паперу і геометричних фігур, розташування горизонтально, вертикально, похило, щоб утворилась певна фігура.

Контурне зображення форм за допомогою паличок, предметні аплікації з готових геометричних фігур, складання цілої картинки із розрізаної на 4-6 частин.


4

14

Природа навколо нас.

Пори року. Послідовність пір року. Літні, осінні, зимові і весняні місяці.

Осінь. Осінні явища в неживій природі (тривалість дня, температура повітря, опади); зміна забарвлення листя на деревах і кущах, листопад.

Птахи, які залишаються зимувати, як їм допомогти. Заготівля насіння для птахів.

Праця людей на полі, на городі, в саду восени.

Охорона здоров'я восени.

Народні прикмети, які допомагають завбачати погоду восени.

Зима. Зимові явища в неживій природі ( тривалість дня і ночі, морози, снігопади, замерзання водойм).

Тварини і птахи взимку. Годівнички для птахів.

Праця людей в саду і на городі взимку.

Як турбуватися про здоров'я взимку.

Народні прикмети про завбачення зимової погоди.

Весна. Весняні явища в неживій природі (тривалість дня, танення снігу, льодохід, опади).

Весняні явища в живій природі (набубнявіння бруньок, поява ранньоквітучих рослин (проліска, підсніжник, мати-й-мачуха), розпускання листя на деревах і кущах).

Приліт птахів, поява комах.

Праця людей в саду і на городі навесні.

Турбота про власне здоров'я навесні.

Літо. Літні явища в неживій природі (температура повітря; літні дощі й грози).

Літні явища в живій природі (дозрівання овочів і фруктів; виведення малят у тварин.

Праця людей в саду і на городі.

Як дбати про своє здоров'я влітку.

Рослини .

Рослини - частина живої природи.

Різноманітніст рослин. Дерева,кущі, трави, відмінність між ними. Розпізнавання і назви 4-5 видів дерев, 2-3 видів кущів, 3-4 видів трав'янистих рослин за основними характерними ознаками (листям, стеблом. квітками, плодами).

Дерева і кущі саду. 3-4 види плодових дерев і 2-3 види ягідних кущів.

Характерні ознаки цих рослин (стовбур, листя, квітки, плоди).

Догляд за рослинами саду.

Рослини городу. 4-5 видів овочевих рослин, їх характерні ознаки.

Вирощування овочевих рослин.

Що загрожує рослинам.

Турбота людей про рослинний світ.

Якими рослинами здавна лікувалися в Україні (липа, чебрець, малина).

Тварини .

Тварини - частина живої природи. Різноманітність тваринного світу.

Дикі тварини. Розпізнавання і назви 5-6 видів тварин, зовнішні характерні ознаки декількох тварин.

Свійські тварини. Розпізнавання і назви 5-6 видів свійських тварин, їх зовнішні характерні ознаки.

Догляд за свійськими тваринами.

Птахи. Назви 5-6 видів птахів поширених у даній місцевості, їх зовнішній вигляд (забарвлення, оперення, характерні повадки).

Зимуючі і перелітні птахи.

Охорона тваринного світу.Екскурсії : до парку, на город, до саду.

Практичні роботи .

Виготовлення фігурок тварин із природного матеріалу;

догляд за рослинами, тваринами у живому куточку в школі, вдома.

Спостереження за погодою; змінами в житті рослин і тварин;

працею людей у різні пори року.

Матеріал присвячений порам року вивчається у відповідну пору року, крім літа, яке вивчається восени. Вчитель відводить час для вивчення даного матеріалу на тому уроці, на

якому вважає за потрібне.
Учень:

називає: назви і послідовність пір року; назви літніх, осінніх, зимових і весняних місяців;

назви дерев, кущів, трав’янистих рослин; дерев і кущів саду; овочеві рослини;

назви диких і свійських тварин, птахів.

уміє: розповідати про ознаки різних пір року; про працю людей в різні пори року;

розпізнавати дерева, кущі, трав’янисті рослини; дерева і кущі саду, овочеві рослини; диких і свійських тварин, птахів;пояснює відмінність між зимуючими і перелітними птахами;

дотримується правил: поведінки у природі.

Сенсомоторний розвиток: вчити за допомогою зорового, слухового, тактильного сприймання досліджувати природні об’єкти.

Пізнавальна діяльність. вчити розподіляти зображення тварин по групах:: свійські тварини, звірі, перелітні птахи, зимуючі птахи, комахи; називати узагальнюючі слова-терміни цих груп;

порівнювати рослинні, тваринні об’єкти за характерними ознаками; класифікувати рослинні і тваринні об’єкти; встановлювати елементарні причинно-наслідкові зв’язки явищ, які відбуваються в природі.Мовленнєвий розвиток:

вчити розповідати про сезонні зміни у природі в різні пори року;

як доглядати за рослинами саду, доглядати за свійськими тваринами, як турбуватися про птахів взимку.

Особистісний розвиток: формувати позитивне ставлення до природи.


4

4

Твій рідний край.

Назва краю своєї місцевості. (Поділля, Полісся, Слобожанщина і т.д.).

Назва, міста (села), вулиць міста. Розташування міста (села).

Народні обряди, свята, традиції своєї місцевості. Традиційний український одяг.

Заняття дорослих рідного краю.

Види народних промислів.

Рідний край у піснях, легендах, переказах.


Учень:

називає назву краю своєї місцевості, рідного міста (села), своєї вулиці;
розповідає про традиції, про свята, що святкують у своїй місцевості;


Мовленнєвий розвиток: вчити розповідати про своє місто (село).

Особистісний розвиток: формувати шанобливе ставлення до українських традицій.

Особистісний розвиток: формувати шанобливе ставлення до державних символів України.

5

4

Тема 5. Твоя країна – Україна.

Україна - наша суверенна держава.

Українська мова - мова народу України.

Вірші, пісні присвячені Україні та її мові.

Улюблені сполучення кольорів у народних вишивках.

Державні, народні, релігійні свята : День незалежності, Святого Миколая, Новий рік, Різдво Христове, Великдень.Учень:

знає назву столиці нашої держави, прапор України;

називає свята, що святкують в Україні;

розповідає вірш про Україну.

дотримується правил під час виконання гімну України.
2 к л а с

34 години ( 1 година на тиждень)

п/п

к-сть год.

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи та очікувані результати

1

4

Про тебе самого і твою сім’ю.

Людина - частина живої природи.

Що потрібно для життя людини (повітря, вода, їжа, тепло).

Як правильно харчуватися .

Чистота - запорука здоров'я.

Як не заподіяти шкоди собі й іншим (правила співпраці, гри, участі у громадських справах).

Де працюють батьки, як називаються їхні професії.

Про родовід. Сімейний альбом. Старовинні речі сім'ї. Сімейний календар.

Взаємні обов'язки батьків і дітей.

Збереження національних особливостей у сучасному побуті, в одязі, в їжі (які страви готують щодня, на свята та ін.)Учень:

розповідає про обов’язки батьків і дітей в сім’ї;

що потрібно для життя людини;

як правильно харчуватися;

про власну сім’ю, родовід, сімейний календар.дотримується правил: співпраці, гри.
2

3

Наша школа, наш клас.

Правила поведінки у школі. Обов'язки школяра. Розклад уроків. Визначення часу за годинником з точністю до хвилини; одиниці виміру часу ( рік, місяць, тиждень, доба, година, хвилина); назви днів тижня.

Культура спілкування з ровесниками й дорослими.

Ознайомлення з правами громадян, найпростішими правами дитини, відповідальністю за правопорушення, що поширені серед дітей.
Учень

знає: правила поведінки у школі, обов’язки школяра;

називає: одиниці виміру часу ( рік, місяць, тиждень, доба, година, хвилина), дні тижня;

визначає: час за годинником з точністю до хвилини;

розповідає про права громадян, права дитини; про відповідальність за правопорушення, які поширені серед дітей.дотримується правил поведінки з дорослими, ровесниками.

Особистісний розвиток: формувати культуру спілкування з ровесниками й дорослими; усвідомлення відповідальності за свої поступки.

3

4

Властивості предметів. Орієнтування у просторі.

Матеріали (папір, дерево, скло, глина, гума, пластмаса, метал), їхні назви.

Властивості матеріалів: прозорість, твердість, ламкість, м'якість.

Порівняння матеріалів за їх властивостями. Предмети, виготовлені з одного й того самого матеріалу (паперові, дерев'яні, глиняні, скляні, пластмасові, металеві іграшки, навчальне приладдя, посуд та ін.).

Однорідні предмети, виготовлені із різних матеріалів.

Розташування предметів у просторі. Точне словесне позначення просторових відношень: вгорі - внизу; зліва - справа; в кутку, в середині, в кінці, прямо; зліва - справа; в кутку, в середині, в кінці, прямо, один за (перед) одним, посередині, між, навпроти, в одному ряду, один над (під) одним, попереду - позаду, всередині - зовні, біля, поряд.Практичні роботи.

Порівняння властивостей паперу і дерева (на прикладі кількох видів паперу і дерев'яного бруска) - міцність, вага, відношення до вологи;

скла і пластмаси (на прикладі скляного і пластмасового посуду) - прозорість, ламкість, вага;

гуми і пластмаси (на прикладі гумової і пластмасової ляльок) - гнучкість, твердість, вага;

глини і скла (на прикладі глиняної і скляної вазочок) - міцність, прозорість, твердість;

пластмаси і металу (на прикладі іграшкових машин) - міцність, вага.Учень знає назви матеріалів (папір, дерево, скло, глина, гума, пластмаса, метал);

властивості матеріалів (прозорість, твердість, ламкість, м’якість).розпізнає матеріал, з якого виготовлено весь предмет чи його частини;

вміє словесно позначати просторові відношення предметів.

Сенсомоторний розвиток:

вчити знаходити і розміщувати предмети за словесним описом в навколишньому оточенні; на схемах, малюнках, таблицях.Пізнавальна діяльність:

вчити порівнювати , групувати, класифікувати предмети за матеріалом, властивостями.Особистісний розвиток: формувати самостійність під час виконання практичних робіт.

4

12

Природа навколо нас.

Що належить до природи. Жива і нежива природа.

Повітря. Для чого потрібне повітря всьому живому. Як дбати про чистоту повітря.

Вода. Властивості води (розчиняти речовини, бути твердою, рідкою, невидимою). Потреба у воді всього живого. Як турбуватися про чистоту річок, ставків, озер.

Грунт. З чого складається грунт. Грунт – місце проживання тварин. Як люди дбають про грунт. Вшанування землі.

Народна мудрість про неживу природу.

Рослини. Різноманітність рослин. Що дають рослини людям. Що загрожує рослинам. Як турбуватися про рослинний світ.

Тварини. Різноманітність тваринного світу. Що дають тварини людям. Живий куточок у школі і вдома. Приказки, прислів'я, пісні, казки про тварин. Охорона тварин і турбота про них у різні пори року.Екскурсії : у ліс, парк

Спостереження за природою, за змінами, які відбуваються в житті рослин, тварин і діяльності людей в різні пори року.

Ведення класного календаря погоди.


Учень називає 3-4 назви дерев, кущів, трав’янистих рослин своєї місцевості, їх суттєві ознаки;

3-4 назви птахів, звірів, домашніх тварин своєї місцевості;знає: приказки, казки про тварин;

розповідає про властивості повітря, води, ґрунту;

як турбуватися про рослинний і тваринний світ;

як турбуватися про неживу природу (повітря, грунт);

що дають рослини і тварини людям.наводить приклади предметів неживої і живої природи;

дотримується правил поведінки в природі;

Сенсомоторний розвиток:

вчити досліджувати об’єкти природи за допомогою різних відчуттів ( зору, слуху, нюху, дотику).Пізнавальна діяльність: вчити порівнювати дерево – кущ, кущ – трав’янисту рослину, трав’янисту рослину-дерево;

групувати дерева, кущі, трав’янисті рослини та позначати узагальнюючими словами-термінами; порівнювати тварин; розкривати причинно-наслідкові зв’язки природних явищ.Особистісний розвиток: формувати вміння бачити прекрасне в природі.


5

5

Твій рідний край

Назва краю, де ти живеш (Поділля, Полісся, Слобожанщина і т.д.)

Походження назви міста ( села).

Найбільші міста краю.

Історичні пам'ятки місцевості і краю.

Видатні історичні постаті, які народилися і діяли в краї.

Ремесла, якими володіли українці.

Праця твоїх батьків, інших людей.

Що вирощують і виробляють у рідному краї.

Український побут та звичаї у рідному краї: житло, присадибна ділянка, приготування страв.

Народний календар.

Участь дітей в обрядових святах.Учень:

називає: назву свого краю; найбільші міста краю; історичні пам’ятки місцевості і краю; про видатних людей краю.
розповідає: про походження назви міста (села); що вирощують і виробляють у рідному краї; про народні звичаї рідного краю.

Особистісний розвиток:

формувати шанобливе ставлення до історичного минулого свого краю, до народних звичаїв;

прагнення зберегти народні звичаї.


6

6

Твоя країна – Україна.

Україна - незалежна держава.

Символи держави : герб, прапор, гімн; їх значення.

Найбільши ріки ( Дніпро, Південний Буг, Дністер, Горинь, Десна).

Найбільші міста ( Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Львів).

Київ - столиця України.

Легенди про походження Києва і Хрещатика.

Культурно-історичні пам'ятки України.
Учень:

знає: символи держави;

називає: декілька найбільших рік України, декілька найбільших міст України;

розповідає: легенди про походження Києва.

Особистісний розвиток: формувати шанобливе ставлення до символів держави.

Мовленнєвий розвиток: вчити розповідати про Київ.

Після вивчення курсу „Навколишній світ” учень орієнтується в найближчих до власного будинку та школи вулицях; у шкільному приміщенні;

діє за інструкцією, зразком, вказівкою учителя;

порівнює, ділить на групи за родовою ознакою та називає узагальнюючим словом предмети найближчого оточення, предмети неживої і живої природи, які вивчалися;

знає те, що треба шанувати батьків, бережливо ставитися до природи, результатів людської праці; може розпізнавати емоційний стан інших людей, оцінює вчинки своїх ровесників, знає, що потрібно шанувати державну символіку, традиції українського народу.


Програму підготував ст. наук.сп. Інституту спеціальної педагогіки АПН України Сак Т.В.


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка