Міждисциплінарні зв’язки як засіб комплексного формування майбутнього фахівця к е. н., доцент Кривоконь О. С., Омелько М. АСкачати 93,32 Kb.
Дата конвертації13.01.2017
Розмір93,32 Kb.
УДК 378

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК ЗАСІБ КОМПЛЕКСНОГО ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
к.е.н., доцент Кривоконь О.С., Омелько М.А.

Могилів-Подільський технолого-економічний коледж

Вінницького національного аграрного університету
У статті розглядається необхідність впровадження міждисциплінарних зв’язків у системі підготовки фахівців економічного напрямку до майбутньої професійної діяльності на сучасному етапі освіти. Запропоновано механізм удосконалення методики викладання, підвищення ефективності форм та методів навчання.

Ключові слова: професійна компетентність, міждисциплінарні зв’язки, інтерактивні технології навчання, методичне забезпечення, професійні інтегровані завдання.
В статье рассматривается необходимость внедрения междисциплинарных связей в системе подготовки специалистов экономического направления к будущей профессиональной деятельности на современном этапе образования. Предложен механизм совершенствования методики преподавания, повышения эффективности форм и методов обучения.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, междисциплинарные связи, интерактивные технологии обучения, методическое обеспечение, профессиональные интегрированные задачи.
The article deals with the need to introduce interdisciplinary connections in the system of training towards economic future careers at the present stage of education. The mechanism of improving teaching, improving forms and methods of teaching.

Key words: professional competence, interdisciplinary connections, interactive learning technology, methodological support, professional integrated task.
Постановка проблеми. В сучасних умовах економічних змін та перетворень все більше зростають вимоги роботодавців до молодих фахівців.

З метою формування конкурентоспроможного фахівця педагогічний колектив вищого навчального закладу ставить перед собою головне завдання – підготовка спеціалістів, професійно компетентних, готових до саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації. Проблема комплексної підготовки майбутніх спеціалістів, формування професійної компетентності вирішується через реалізацію міждисциплінарних зв’язків суміжних дисциплін спеціальності.Міждисциплінарні зв’яз­ки є не тільки одним із важливих шляхів поглиблення й осмислення знань студентів, а й сприяють розвитку їхньої творчої думки та самостійності. Спираю­чись на здобуті знання, студенти вчаться встановлювати логічний зв’язок між елементами знань, самостійно розв’язувати постав­лене питання, доводити правиль­ність висунутого положення, трансформувати наявні знання в нових умовах. Засвоєння студентами системи знань, умінь та на­вичок на основі логічного порів­няльного аналізу змісту різних дисциплін передбачає впровад­ження в навчальний процес си­стеми міждисциплінарних завдань, які є ще одним з ефективних засобів управлін­ня продуктивною пізнавальною діяльністю студентів.

Аналіз досліджень та публікацій. Проблемі міждисциплінарної інтеграції приділяли увагу багато вітчизняних і зарубіжних учених (М.С.Антонов, М.О.Данилов, І.Г.Огородников, О.Ю.Шмідт, Г.К.Юрков та інші). Сучасний стан дослідження цієї проблеми висвітлений у працях І.Д.Звєрева, Л.Г.Кулагіна, В.М.Максимової, О.Я.Савченко, М.О.Сорокіна, С.В.Тадияна, В.М.Федорової та інших.

Метою публікації є обґрунтування необхідності впровадження сучасних форм та методів навчання з метою формування професійної компетентності через систему реалізації міждисциплінарних зв’язків при підготовці фахівця зі спеціальності “Бухгалтерський облік”.

Основні результати дослідження. З метою формування саме тих умінь, які найбільш важливі й потрібні для майбутньої професійної діяльності фахівців, сьогодні викладач має застосовувати такі педагогічні технології, використовувати активні методи, форми навчання, які б забезпечили реалізацію міждисциплінарних зв’язків з фахових дисциплін.

Необхідність міждисциплінарних зв’язків потребує реалізації дидактичних принципів навчання: науковості, системності, зв’язку теорії з практикою, міцності засвоєння знань і всебічного розвитку пізнавальних здібностей. Надаючи перевагу міждисциплінарним зв’язкам як фактору підвищення ефективності навчання, важливо відмітити те, що не можна розглядати дану проблему тільки як співвідношення кількох навчальних дисциплін, які передбачають взаємне використання тa збагачення загальних для них знань, умінь та навичок. Оскільки проблема міждисциплінарних зв’язків є різнобічною, тут має бути тісне співробітництво усіх викладачів, які готують майбутнього фахівця за конкретною спеціальністю.

Міждисциплінарність знань, вмінь та навичок є сучасним принципом навчання, що впливає на структуру навчального матеріалу цілого ряду дисциплін, активізує методи навчання, орієнтує викладача на застосування комплексних форм організації навчання, забезпечуючи єдність навчально-виховного процесу. Такий системний підхід до формування професійної підготовки молодших спеціалістів зумовлює необхідність єдності всіх компонентів процесу, неперервного, інтелектуального, творчого й професійного розвитку особистості протягом усього життя.

У Могилів-Подільському технолого-економічному коледжі Вінницького національного аграрного університету професійна підготовка молодших спеціалістів викладачами циклової комісії обліково-економічних дисциплін ґрунтується на основі реалізації міждисциплінарних зв’язків через застосування інтегрованих ділових ігор, виробничих задач, інтегрованих професійних ситуацій, що відтворюють виробничі умови, забезпечують ефективне формування функціональних професійних умінь майбутніх бухгалтерів.

Саме враз доцільною є робота викладачів циклової комісії над проблемою “Впровадження інтерактивних методів навчання з метою формування професійних компетенцій через систему реалізації міждисциплінарних зв’язків”.

Цілком погоджуємось з тією думкою, що міждисциплінарна інтеграція вирішує задачу органічного поєднання нової теми з попередніми і наступними знаннями, визначення логічних зв’язків між різними дисциплінами, розділами, темами, визначення місця та призначення різних дисциплін в майбутній професійній діяльності і об’єднання в одну систему [4, с.243]. Шляхи здійснення даних напрямів можуть бути найрізноманітнішими. А тому обираємо такі форми і методи організації навчальних занять, які б сприяли різносторонньому використанню міждисциплінарних зв’язків. Тісна співпраця викладачів суміжних дисциплін спеціальності “Бухгалтерський облік” проявляється у розробці інтегрованих програм, професійних завдань з фахових дисциплін, організації та проведенні бінарних занять, засідань інтегрованого гуртка «Школа молодого бухгалтера», підвищенні рівня самоосвіти шляхом впровадження власних методик, вироблених на основі досвіду роботи циклової комісії.

Реалізувати реальні міждисциплінарні зв’язки викладачу допомагають інтерактивні методи навчання, зокрема метод випереджуючих завдань, вирішення професійних ситуацій, інтегрованих завдань, комп’ютерні презентації, вирішення проблемних ситуацій, розв’язування виробничих вправ, моделювання ситуацій, оформлення та читання бухгалтерських документів, метод “запитання-відповідь”.

При викладанні теоретичних занять слідкуємо за тим, щоб навчальна інформація, що засвоєна під час вивчення одних дисциплін, не повторювалася та не дублювалася, а широко використовувалась в мотивації навчальної діяльності студентів, актуалізації опорних знань, умінь і навичок, імітації облікових процесів, з'ясуванні та обґрунтуванні фактів господарської діяльності підприємств.

Викладачі циклової комісії обліково-економічних дисциплін систематичного працюють над поповненням та оновленням навчально-методичного забезпечення з дисциплін, а також навчальних практик спеціальності “Бухгалтерський облік”.

Викладаючи навчальні дисципліни, логічні працівники постійно удосконалюють методики викладання; систематично вивчають ефективність уже застосованих форм та методів навчання; здійснюють пошук шляхів впровадження інноваційних, активних методів навчання, що дозволяють студентам розвивати мислення, використовувати засвоєні знання в практично-орієнтованій діяльності, яка максимально наближена до професійної. Вважаємо, що на заняттях застосування таких методів сприяє розвитку творчої самостійності студентів, формуванню дуже важливих для майбутньої професійної діяльності якостей: сумісний пошук альтернативних рішень та їх прийняття, формування професійного мислення та інші.

Особлива увага викладачів звертається на впровадження ігрових технологій навчання, використання технічних засобів на практичних та лекційних заняттях.

При вивченні ефективності застосування інноваційних технологій, впровадження в навчальний процес інтерактивних та нетрадиційних методів навчання, реальних міждисциплінарних зв‘язків плани занять відображають всі використовувані методи навчання, тривалість їх застосування, методику реалізації міждисциплінарних зв’язків. Наприклад, під час проведення семінарського заняття з бухгалтерського обліку на тему “Облік праці та її оплати” апробовано такі форми роботи на занятті як зустріч із спеціалістами та виробнича нарада.

Оскільки професійна діяльність передбачає цілий набір знань та умінь з різних дисциплін, то виникає необхідність впровадження на заняттях виконання майбутніми спеціалістами інтегрованих практичних завдань у вигляді професійних задач. Найважливішим із етапів цієї методики є запровадження міждисциплінарних зв’язків для удосконалення робочих планів, програм, інтеграції дисциплін. Під час підготовки таких професійних завдань інтегрується робота викладачів з різних фахових дисциплін. З цією метою викладачами циклу розроблено комплекти інтегрованих завдань з практичного навчання.

З метою поліпшення практичної підготовки майбутніх спеціалістів викладачі бухгалтерського обліку вже четвертий рік практикують широке використання комплексу професійних завдань практичної підготовки з бухгалтерського обліку. Завдання комплексу сформовані у вигляді професійних ситуацій, які імітують роботу бухгалтера за посадами апарату бухгалтерії реального підприємства. У ході практичного навчання студенти опрацьовують виробничу ситуацію, зафіксовану у первинних документах, узагальнюють отриману інформацію, відображають на рахунках бухгалтерського обліку, накопичують у синтетичних реєстрах, використовують для складання фінансових звітів. Така форма організації роботи дає змогу наблизити навчальний процес до виконання посадових обов’язків бухгалтера у майбутньому.

Разом з тим, викладачі бухгалтерського обліку підтримують існуючу думку, що варто більше уваги приділяти такій формі роботи з бухгалтерськими документами не тільки під час занять з навчальної практики, а й на практичних заняттях. Сьогодні вже традиційним є використання засобів візуального супроводження за­няття – наочності. Найчастіше на заняттях викладачами використовуються схеми, таблиці, комп’ютерні презентації слайдів. Важливим завданням контролю навчання є виявлення рівня знань кожного студента з метою підвищення якості навчання. Особлива увага викладачів циклу приділяється використанню на заняттях тестового контролю знань. З метою кращого засвоєння студентами економічних термінів та доступного розуміння їх суті та значення викладачі ц/к працюють над створенням термінологічних словників з обліково-економічних дисциплін.

В умовах ринкової економіки розвиток різного виду підприємств призвів до зростання ролі бухгалтерської інформації в управлінні і аналізі підприємницької діяльності. І все ж таки приємно, що значна частина наших випускників знайшли своє місце в системі бюджетних установ, приватних структур – фірм, компаній, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, будівництвом, перевезенням тощо, не кажучи про те, що переважна більшість випускників навчається у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.Висновок. В результаті проведеного нами дослідження можна сформувати наступні висновки:

реалізувати реальні міждисциплінарні зв’язки викладачу допоможуть інтерактивні методи навчання, зокрема метод випереджуючих завдань, вирішення професійних ситуацій, інтегрованих завдань, комп’ютерні презентації, вирішення проблемних ситуацій, розв’язування виробничих вправ, моделювання ситуацій;

з метою поліпшення практичної підготовки майбутніх спеціалістів викладачам бухгалтерського обліку необхідно практикувати широке використання комплексу професійних завдань практичної підготовки з бухгалтерського обліку;

знаходження і застосування у навчальному процесі міждисциплінарних зв’язків та їх реалізація за допомогою цілої системи міждисциплінарних завдань сприятиме оптимізації навчального процесу і може стати ще одним ефективним засобом активізації самостійної навчальної роботи студентів.Список літератури:

1. Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті: Навч.посіб. – Вид. 2-ге, доп.- К.:КНЕУ, 2003. – 298 с.

2. Чижевська Л.В. Методика викладання облікових дисциплін: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 504 с.

3. Довгань Л.І. Інноваційні технології – єдиний шлях оновлення і вдосконалення навчання. Збірник НМЦ Міністерства аграрної політики “Організація навчально-виховного процесу”, випуск № 12, 2008.

4. Жовта Л.О. Використання інноваційних технологій навчання – запорука підготовки творчих спеціалістів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірник наукових праць. – Випуск 5. – Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2004.

5. Кубрак Н.І., Ляхова О.М., Масельська Р.В. Форми, методи та організація навчання з дисципліни “Бухгалтерський облік”. Збірник НМЦ Міністерства аграрної політики “Організація навчально-виховного процесу”, випуск № 14, 2009.6. Ніколаєва Л. Активні методи навчання для підвищення розумової діяльності майбутніх спеціалістів; Освіта: технікуми, коледжі, № 1(25), 2010.
Каталог: pdf -> 2012 -> 1%20Kg%20
1%20Kg%20 -> Педагогічні умови застосування міжпредметної інтеграції у підготовці фахівців комерційної діяльності войцехівська І. С., Ільєва О. П
1%20Kg%20 -> Інноваційний розвиток економіки та вищої освіти в україні к е. н., доцент Горшунова І. В
1%20Kg%20 -> Інтеграція процесу навчання та виховання, як цілісний творчий підхід у формуванні професійної компетенції майбутніх спеціалістів дрючило О. А., Кордонська А. В
1%20Kg%20 -> Реалізація міждисциплінарних зв’язків при вивченні спеціальних дисциплін спеціальності „виробництво харчової продукції” Соляр Л. В., Бережна Г. М
1%20Kg%20 -> Початок фрактального міждисциплінарного науково-педагогічного пізнання майбутнього вченого 1д т. н., професор Мараховський Л. Ф
1%20Kg%20 -> Віті нтуу ”кпі” Ключові слова: інформаційні війни, інформаційна безпека. Вступ
1%20Kg%20 -> + 37. 058. 6 [378. 048. 2] Л. Ф. Мараховський, І. М. Козубцов наукова школа – основа сучасної міждисциплінарної аспірантури
1%20Kg%20 -> Зарубіжний досвід інтеграції військової та цивільної освіти к т. н., професор рае козубцов І. М. Герасименко О. О. Ткач В. О


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал