Методичні вказівки й завдання для виконання домашньої контрольної роботи для студентів денної форми навчанняСкачати 372,97 Kb.
Дата конвертації04.02.2017
Розмір372,97 Kb.
ТипМетодичні вказівки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРЦИЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ТЕХНІКУМ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

“ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”


ЗАТВЕРДЖУЮ: Заст. директора з НР

_________ С.В. Бардаченко

“______”_____________2012


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ Й ЗАВДАННЯ

для виконання домашньої контрольної роботи

для студентів денної форми навчання

навчальної дисципліни

Система управління базами даних

спеціальності 5.02010501 «Діловодство»2012

Методичні вказівки і завдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Система управління базами даних».


Розробник завдань до домашньої контрольної роботи і методичних вказівок: Полякова Л.О. - викладач Харцизького металургійного технікуму ДВНЗ «ДонНТУ»

Домашня контрольна робота з дисципліни «Система управління базами даних». проводиться із метою перевірки і закріплення знань студентів отриманих при вивченні дисципліни спеціальності 5.02010501 «Діловодство»

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії інформаційних технологій

Протокол № 5 від 17.01.2012 голова ц/к_____________ Л.О. Полякова

ЗМІСТ


Вступ 4

Анотація 5

Критерії оцінювання 6

Правила оформлення 7

Порядок виконання роботи 8

Завдання №1 9

Завдання №2 10

Завдання №3 10

Додаток А Зразок оформлення титульного аркушу 11

Додаток Б Текст для завдання №3 12

Перелік літератури 19

ВСТУП

У сучасній системі освіти перед викладачами стоїть завдання не просто навчити студентів опановувати певний обсяг знань, а виробляти вміння вчитися, застосовувати набутті знання у практичній діяльності.

Заняття з дисципліни «Система управління базами даних» готують майбутній спеціалістів до самостійної роботи з прикладними програмами та різноманітними додатками.

У сучасних умовах життя, коли технічний прогрес, комп’ютеризація та автоматизація сучасних процесів, усе більше займають місце в житті людини, набагато підвищується знання та навички роботи з комп’ютером, які необхідно розвивати та вдосконалювати всебічні можливості.АНОТАЦІЯ

Дана домашня контрольна робота призначена для студентів 2 курсу з дисципліни «Система управління базами даних» спеціальності «Діловодство».

Метою проведення домашньої контрольної роботи є систематизація та поглиблення теоретичних знань, та удосконалення практичних навичок студентів щодо створення баз даних, та обробки даних.

Контрольна робота уявляє собою форму звіту за результатами самостійної роботи студентів і демонструє рівень оволодіння навчального матеріалу. Контрольна робота виконується студентами в міжсесійний період.

Контрольна робота складається з трьох завдань. Перше завдання домашньої контрольної роботи передбачає поглиблене самостійне вивчення теоретичного питання з дисципліни. Відповіді на питання повинні бути лаконічними і повністю розкривати суть. Допускається використання схем, рисунків, що виконані за допомогою графічних редакторів тощо

Під час виконання другого завдання студенти демонструють набуті навички після вивчення дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування». Завдання складені так, щоб студенти детальніше звернули увагу на правильне створення текстового документа, що в подальшому допоможе їм при оформлені курсових робіт, рефератів тощо.

Трете завдання передбачає створення бази даних та пошук даних, створення запиту, форми та звіту.

Критерії оцінювання

Домашня контрольна робота оцінюється за шкалою 2-5.Оцінка „Відмінно” виставляється студентові, який:

 • дав повну відповідь на теоретичне питання;

 • бездоганно виконав практичні завдання.


Оцінка „Добре” виставляється студентові, який:

 • дав повну відповідь на теоретичне питання;

 • допустив незначні недоліки при форматування текстового документу

 • в повній мірі виконав усі пункти практичного завдання №3;

 • надрукував усі листи контрольної роботи відповідно до вказівок.Оцінка „Задовільно” виставляється студентові, який:

 • дав повну відповідь на теоретичне питання;

 • не створив запит, форму чи звіт.Оцінка „Незадовільно” виставляється студентові, який:

 • дав не в повному обсязі відповідь на теоретичне питання;

 • не виконав практичне завдання № 3.


Правила оформлення


 1. Контрольна робота повинна включати:

 • титульний аркуш;

 • зміст;

 • відповіді на теоретичне питання;

 • виконане практичне завдання №2; фабулу практичного завдання №3,

 • листи створених таблиць, форм, запитів та звіту,

 • перелік навчальної та наукової літератури.

 1. Об'єм контрольної роботи складає приблизно 10 аркушів друкованого тексту формату А4.

 2. Обсяг відповіді на теоретичне питання складає від 1 до 3 аркушів.

 3. Сторінки контрольної роботи повинні бути пронумеровані. Номер сторінки ставиться згори аркушу по центру. На титульному аркуші номер не ставиться.

 4. При повторній здачі контрольної роботи на перевірку на виправлених аркушах в колонтитулах повинно бути написано «Виправлення». Початковий варіант контрольної роботи і рецензія до неї повинні додаватися.

 5. Кожне завдання починається з нового аркушу.


ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Вибираючи варіант контрольної роботи, студенти користуються таблицею. Варіант контрольної роботи – номер студента за списком в учбовому журналі.

Номер студента за списком

Номер завдання 1

Номер завдання 3

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

1

14

14

2

15

15

3

16

16

4

17

17

5

18

18

6

19

19

7

20

20

8

21

21

9

22

22

10

23

23

11

24

24

12

25

25

5


Якщо студент виконає роботу не за своїм варіантом, вона буде повернена йому без перевірки і зарахування.
Завдання до домашньої контрольної роботи
Завдання №1

Дати відповідь на теоретичне питання з дисципліни «Система управління базами даних» . 1. Поняття бази даних. Загальні поняття.

 2. Класифікація баз даних.

 3. Моделі баз даних.

 4. Поняття інформаційно-пошукової системи та система управління базами даних.

 5. Функції СУБД. Призначення СУБД.

 6. Основні об’єкти СУБД Access.

 7. Етапи проектування бази даних.

 8. Створення таблиці(в режимі таблиці, в режимі конструктора, за допомогою майстер таблиць).

 9. Пошук даних за зразком у таблиці.

 10. Сортування записів.

 11. Використання фільтрів для пошуку даних.

 12. Типи зв’язків у таблицях.

 13. Поняття та типи первинного ключа.

 14. Створення форм за допомогою майстра.

 15. Створення форм у режимі конструктора.

 16. Поняття звіту. Основні розділи звіту.

 17. Створення звіту за допомогою авто звіту.

 18. Створення звіту за допомогою майстра.

 19. Створення звіту у режимі конструктора.

 20. Поняття запиту. Види запитів.

 21. Створення запитів за допомогою майстра.

 22. Створення запитів за допомогою конструктора.

 23. Створення запитів з параметрами.

 24. Структура експертної системи.

 25. Класифікація експертної системи за типом задач.

Завдання №2
За допомогою текстового редактора Word виконати

  1. Завантажити Word. Створіть новий документ.

  2. Установіть стандартні параметри сторінки (верхнє, нижнє – 1,5 см; ліве – 3 см; праве – 1 см).

  3. Розмір та орієнтація сторінки встановіть „за умовчанням ”, тобто розмір аркушу формату А4, орієнтація паперу – книжкова.

  4. Набрати титульний аркуш згідно зразка (Додаток А).

  5. Набрати зміст (шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14 пунктів, звичайний).

  6. Перейти на новий аркуш. Набрати: Завдання 1 та питання згідно варіанту.

  7. Набрати відповідь на перше завдання (шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14 пунктів, звичайний, між строковий інтервал - полуторний).

  8. Перейти на новий аркуш. Набрати: Завдання 3 та умову практичного завдання згідно варіанту.

  9. Додати нумерацію сторінок (Номер сторінки ставиться згори аркушу по центру. На титульному аркуші номер не ставиться).

  10. В документ вставити колонтитул (внизу, посередині), який буде містити: Прізвище, ім’я та по-батькові, групу, варіант.

Завдання №3
За допомогою систем управління базами даних Microsoft Access виконати завдання згідно варіанта. Результатами виконання завдання є надруковані листи:

- таблиць; • запиту;

 • форми;

 • звіту.

Додаток А


Зразок оформлення титульного аркушу
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРЦИЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ТЕХНІКУМ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Домашня контрольна робота

з навчальної дисципліниСистема управління базами даних

Студента(ки) групи ______

ІІ курсу ХМТ ДВНЗ ДонНТУ

Іванова Івана Івановича
Варіант № ______
Загальна оцінка викладача _________________
Особистий підпис викладача _________________
Дата виконання домашньої контрольної роботи

____” _____________20 ___рік (записується студентом)


(особистий підпис студента)

Додаток Б


УВАГА !!! В умовах завдань замість N підставте номер Вашої залікової книжки.


 1. Створіть базу даних під іменем файлу " Zadacha _1", в якій:• розробіть структуру бази даних і внесіть необхідну інформацію до двох таблиць "Співробітники" і "Посади" на основі таких даних:


Прізвище та ініціали

Посада

Стаж

роботи,


роки

Оклад, грн.

Домашня адреса

Домашній телефон

Ляльчук М.Л.

Директор

21

N/2

вул. Шинна,47, кв. 87

48-31-26

Коздоба О.Г.

Головний бухгалтер

17

N/2-150

просп. Ге­роїв, 3, кв. 117

72-09-89

Махно Н.Л.

Бухгалтер

9

N/2-320

б-р Шев­ченка, 12, кв. 9

65-32-81

Тищенко К.С.

Продавець

6

N/2/400

пров. Лісо­вий, 47

92-35-16

Яценко В.Д.

Продавець

7

N/2-400

вул. Кільцева 1, кв.48

49-36-62
 • створіть прості форми для таблиць "Співробітники" і "Посади";

 • створіть запит, у якому виберіть лише тих співробітників, стаж роботи яких перевищує 10 років;

 • отримайте звіт, до якого включіть дані з обох таблиць і відсортуйте інформацію за прізвищами в алфавітному порядку;

 • зберегти.

2. Створіть базу даних під іменем файлу " Zadacha _2", в якій:

• розробіть структуру бази даних; та внесіть необхідну інформацію до двох таблиць "Товар" і "Постачальник" на основі таких даних:

Назва товаруКількі-сть, кг

Ціна, грн.

Поста-чальник

АдресаТелефон

Дата поставки

Крупа гречана

N/4

14,70

ЗАТ "Хлібодар"

вул. Соборна, 37

25-33-74

12.01.03

Крупа манна

N/5

8,60

ЗАТ "Хлібодар"

вул. Соборна, 37

25-33-74

18.01.03

Цукор-пісок

N/10

9,50

ТОВ "Акація"

вул. Пастухова, 5

26-87-35

15.01.03

Макаронні вироби

N/5+10

8,40

ТОВ "Акація"

вул. Пастухова,5

26-87-35

27.12.02

Олія рафінована

N/10-20

17,70

ТОВ "Акація"

вул. Пастухова, 5

26-87-35

08.02.03
 • створіть прості форми для таблиць "Товар" і "Постачальник";

 • створіть запит, у якому виберіть лише товар, поставлений після 1 січня 2003 року,

 • отримайте звіт, до якого включіть дані з обох таблиць і відсортуйте інформацію за датою поставки в порядку зростання;

• зберегти.

 1. Створіть базу даних під іменем файлу " Zadacha _3", в якій:

• розробіть структуру бази даних і внесіть необхідну інформацію до двох таблиць "Накладні" та "Покупець" на основі таких даних:

№ накладної


Дата операції
Сума, грн.

Видав комірник


Покупець

Адреса покупця

Телефон


1012


12.02.03

N

Заєць М.С.

ТОВ "Нива"

с.Межиріччя

26-23-07

1014


14.02.03

N/5

Заєць М.С.

ЗАТ "Лан"

с.Знаменівка

24-67-12

1015


15.02.03

N/4

Кравець ІБ.

ВАТ "Обрій"

с. Голубівка

29-21-77

1021


21.02.03

N-500

Кравець І.В.

ЗАТ "Лан"

с. Знаменівка

24-67-12

1023


23.02.03

N-600

Заєць М.С.

ТОВ "Нива"

с. Межиріччя

26-23-07

• створіть прості форми для таблиць "Накладні" та "Покупець";

створіть запит, у якому виберіть лише товар, виданий комірником Зайцем М.С.; • отримайте звіт, до якого включіть дані з обох таблиць і відсортуйте інформацію за сумою в порядку зростання;

 • зберегти.
 1. Створіть базу даних під іменем файлу " Zadacha _4", в якій:


• розробіть структуру бази даних та внесіть необхідну інформацію до двох таблиць "Табель" і "Відомість" на основі таких даних:

Табельний

номер


Прізвище та ініціали

Посада

Відпра-цьовано,

рік


Тарифна Сума до

ставка, видачі,

грн. грн.

Дата отримання

N

Нанойло І.В.

Директор

192

6,76

561,32

10.02.03

N+1

Кириєнко О.М.

Бухгалтер

192

6,12

483,25

10.02.03

N+10

Маслова І.О.

Продавець

184

5,81

361,93

11.02.03

N+11

Лукіна К.К.

Продавець

176

5,81

346,19

12.01.03

N+20

Горобець С.Л.

Комірник

184

5,24

417,31

10.02.03
 • створіть прості форми для таблиць "Табель" і "Відомість";

 • створіть запит, у якому виберіть лише працівників, які відпрацювали більше за 184 год;

 • отримайте звіт, до якого включіть дані з обох таблиць і відсортуйте інформацію за прізвищами в алфавітному порядку;

 • зберегти. 1. Створіть базу даних під іменем файлу " Zadacha 5", в якій:

розробіть структуру бази даних і внесіть необхідну інформацію до двох таблиць "Водій" та"Маршрутний лист" на основі таких даних:Табельний номер водія

Прізвище та ініціали водія

Категорія водія

Підприємство призначення

Назва вантажу

Дата виїздуN+1

Луценко А.Х.

АВС

Піщанське РСТ

Цемент

27.04.03

N+2

Мельник О.Є.

ВС

Знам'янське РСТ

Фарба

14.03.03

N+3

Вашук О.Г.

ВС

Піщанське РСТ

Шифер

18.04.03

N+4

Кучеренко М.М.

АВС

Хорольське РСТ

Шифер

28.04.03

N+5

Мурзін А.М.

АВС

Знам'янське РСТ

Фарба

30.03.03

• створіть прості форми для таблиць "Водій" та "Маршрутний лист"; • створіть запит, у якому виберіть дати виїзду не пізніше за 27 квітня 2003 року,

 • отримайте звіт, до якого включіть дані з обох таблиць і відсортуйте інформацію за прізвищем водія в алфавітному порядку;

 • зберегти.


6.Створіть базу даних під іменем файлу " Zadacha _6", в якій:


  • розробіть структуру бази даних та внесіть необхідну інформацію до двох таблиць "Основні засоби" і "Відповідальна особа" на основі таких даних:

Інвентарний номер

Назва

основногозасобу


Дата придбання

Залишкова вартість

Прізвище та ініціали матеріально відповідальної особи

Номер цеху

Телефон

701031

Холодильник

08.05.89

N*3

Морозов Д.М.

1

2-65-69

701032

МХВ-піч

25.12.96

N-600

Лимарчуд Є.О.

2

2-36-62

701033

Дозатор

17.02.98

N+1000

Лямець Ж.Л.

1

2-65-69

701034

Водонагрівач

21.07.97

N-1000

Кузьміна Р.С.

2

2-36-62

701035

М'ясорубка

10.08.87

N-1200

Галкіна О.Р.

1

2-65-69

701036

Пічка

11.09.88

N-1201

Іванов О.П

1

2-75-48
 • створіть прості форми для таблиць "Основні засоби" і "Відповідальна особа";

 • створіть запит, у якому виберіть основні засоби, що мають залишкову вартість більше за 1 тис. грн;

 • отримайте звіт, до якого включіть дані з обох таблиць і відсортуйте інформацію за назвою основного засобу в алфавітному порядку;

 • зберегти.


7. Створіть базу даних під іменем файлу " Zadacha _7", в якій:

Шифр групи

Назва дисципліни

Кількість,

год


Прізвище та

ініціали


викладача

Категорія викладача

Педагогічний

стаж


N

Вища математика

26

Волков В.В.

Вища

16

N+1

Вища математика

26

Волков В.В.

Вища

16

N+2

Вища математика

26

Кравець О.В.

Перша

10

N+3

Інформатика та

комп'ютерна

техніка


32

Ломанова О.М.

Друга

6

N+4

Інформатика та

комп'ютерна

техніка


32

Макарова С.П.

Вища

14
• розробіть структуру бази даних та внесіть необхідну інформацію до двох таблиць "Групи" і "Викладачі" на основі таких даних:
створіть прості форми для таблиць "Групи" і "Викладачі";

 • створіть запит, у якому виберіть викладачів, педагогічний стаж яких більше за 10 років;

 • отримайте звіт, до якого включіть дані з обох таблиць і відсортуйте інформацію за прізвищами викладачів в алфавітному порядку,

• зберегти.
8. Створіть базу даних під іменем файлу "Zadacha_8", в якій:
розробіть структуру бази даних та внесіть необхідну інформацію до двох таблиць "Товари" і"Склад" на основі таких даних:

Код товару


Назва товаруМаса

нетто, г


Дата

виго


товлення

Строк

зберігання,

міс.


Кінцева

дата


реалізації

N

Лящ бланширований у томатному соусі

250

19.11.01

24

19.11.03

N+2

Кільки обсмажені в томатному соусі

250

25.02.02

15

25,05.03

N+3

Котлети рибні в томатному соусі

250

05.09.01

18

05.03.03

N+5

Паштет шпротний

175

08.10.02

18

08.04.04

N+7

Шпроти в олії

250

17.12.01

18

17.06.04
 • створіть прості форми для таблиць "Товари" і "Склад";

 • створіть запит, у якому виберіть товари, строк зберігання яких 18 місяців;

 • отримайте звіт, до якого включіть дані з обох таблиць і відсортуйте інформацію за назвою товарів в алфавітному порядку,

 • зберегти.9. Створіть базу даних під іменем файлу " Zadacha_9", в якій:
розробіть структуру бази даних та внесіть необхідну інформацію до двох таблиць "Обладнання" та "Продавець" на основі таких даних:


Інвентар-ний

номер

Назва обладнання


Вартість

обладнан-

ня, грн.


Дата

останньої

повірки


Прізвище та

ініціали


продавця

Номер відділу

N

Ваги РН-10-Ц13

860,00

10.01.03

Гаркуша С.А.

2

N+1

Ваги РН-6-Ц13

850,00

13.01.03

Гаркуша С.А.

2

N+2

Ваги РН-3-Ц13

845,00

27.03.03

Петренко А.Л.

3

N+3

Ваги ВП-200-Ш13

870,00

15.02.03

Мойсеєнко Д.Б.

1

N+4

Ваги ВП-5ОО-Ш13

850,00

08.02.03

Пелін А.К.

5
 • створіть прості форми для таблиць "Обладнання" та "Продавець";

 • створіть запит, у якому виберіть обладнання, вартість якого більше за 300 грн;

 • отримайте звіт, до якого включіть дані з обох таблиць і відсортуйте інформацію за датою останньої повірки в порядку зростання;

 • зберегти.


10. Створіть базу даних під іменем файлу " Zadacha_10", в якій:
розробіть структуру бази даних та внесіть необхідну інформацію до двох таблиць "Газета" та "Журнал" на основі таких даних:

Код

Назва


Вартість за рік,

грн


Прізвище та

ініціали


передплатника

Термін передплати, квартал

N

Газета «Правда»

75,00

Гаркуша С.А.

2

N+1

Журнал «Блік»

357,00

Гаркуша С.А.

2

N+2

Журнал «Ліза»

96,00

Петренко А.Л.

3

N+3

Журнал «Отдохни»

112,00

Мойсеєнко Д.Б.

1

N+4

Газета «Публика»

120,00

Пелін А.К.

4

N+5

Газета «Сім’я»

108,00

Пелін А.К.

4

N+6

Газета «Звезда»

66,00

Іванов Т.Б.

1
 • створіть прості форми для таблиць "Газета" та "Журнал"

 • створіть запит, у якому виберіть видання, підписка на якого більше за 100грн;

 • отримайте звіт, до якого включіть дані з обох таблиць передплатників котрі підписали видання тільки на 1 квартал;

 • зберегти.


11. Створіть базу даних під іменем файлу " Zadacha _11", в якій:
розробіть структуру бази даних та внесіть необхідну інформацію до двох таблиць "Лікарі" і "Хворі" на основі таких даних:


Прізвище хворого

Лікарі до котрих звертався

Скільки раз звертався

Гаркуша С.А.

Хірург

2

Петренко А.Л.

Педіатр


1

Мойсеєнко Д.Б.

Логопед

5

Пелін А.К.

ЛОР

3

Іванов Т.К

Терапевт

2Кваліфікація

Прізвище та

ініціали


лікаря

Категорія лікаря

стаж

Хірург

Волков В.В.

Вища

16

Педіатр


Волков В.С

Вища

16

Логопед

Кравець О.В.

Перша

10

ЛОР

Ломанова О.М

Друга

6

Терапевт

Макарова С.П.

Вища

14 • створіть прості форми для таблиць "Лікарі" і "Хворі" ;

 • створіть запит, у якому виберіть лікарів, стаж роботи яких більше за 10 років;

 • отримайте звіт, до якого включіть дані з обох таблиць і відсортуйте інформацію за прізвищами в алфавітному порядку,

• зберегти.
12. Створіть базу даних під іменем файлу "Zadacha_12", в якій:
• розробіть структуру бази даних та внесіть необхідну інформацію до двох таблиць "Товари" і "Переоцінка" на основі таких даних:


Код товару

Назва товаруЗалишок

товару,


шт.

Ціна до

переоцінки,

грн


Дата

переоцінкиЦіна після

переоцінки,грн

N

Кабачки консервовані

38

8,80

06.02.03

8,07

N+1

Огірки консервовані

17

9,70

10.02.03

9,03

N+2

Помідори консервовані

23,

10,90

10.02.03

10,29

N+3

Сік яблучний

42

8,90

13.02.03

8,34

N+4

Сік томатний

26

8,20

13.02.03

7,66
 • створіть прості форми для таблиць "Товари" і "Переоцінка";

 • створіть запит, у якому виберіть товари, залишок яких менше 30 шт.;

 • отримайте звіт, до якого включіть дані з обох таблиць і відсортуйте інформацію за назвою товарів в алфавітному порядку;

 • зберегти.


Перелік навчальної літератури
Основна література 1. Гарсиа-Молина, Г. Системы баз данных. Полный курс [текст]/ Г. Гарсиа-Молина, У. Джеффри, У. Дженнифер. – М.: изд-во Вильямс, 2004, - с,546

 2. Редько С.Г., Аблязов В.И Реляционная базы данных Access 2003. Санкт-Петербург, 2009, - с.63


Додаткова література

 1. Гончаров А.Ю. Access 2003 . – Львів, 2004, - с.52Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал