Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів перспективного педагогічного досвіду претендентів на присвоєння звань: «викладач-методист»Скачати 253,08 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір253,08 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Кабан Л.В.,

вчений секретар КОІПОПК
Методичні рекомендації

щодо оформлення матеріалів

перспективного педагогічного досвіду претендентів на присвоєння звань:

«викладач-методист», «вчитель-методист», «старший вихователь», «вихователь-методист», «керівник гуртка-методист»,

«педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист»
Відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 6 жовтня 2010 року № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550: «педагогічні звання …присвоюються педагогічним працівникам, які здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність, мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об'єднаннями викладачів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти» [1].

Матеріли педагогічних працівників Київської області проходять науково-методичну експертизу в Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів: рецензуються фахівцями, за умови схвальної оцінки рецензентів, виносяться на розгляд науково-методичної ради [5].

Для дотримання строків проведення атестації, передбачених Положенням, методичним кабінетам/центрам відділів/управлінь освіти рекомендується подавати матеріали на експертизу в обласний інститут не пізніше 1 лютого поточного року.

Враховуючи багаторічний досвід проведення науково-методичної експертизи, практику підготовки матеріалів до слухання радою, внесено доповнення до чинних рекомендацій щодо оформлення матеріалів з досвіду роботи претендентів на присвоєння педагогічних звань.

У представлених рекомендаціях наведено вимоги до структурних елементів матеріалів педагогічного досвіду, розміщено оцінний лист, відповідно до якого проводиться експертиза методичних розробок (додаток А).

Отже, матеріали претендента на присвоєння педагогічного звання можуть подаватися у таких варіантах: • опис досвіду з проблеми, над якою працював педагог протягом атестаційного періоду. Опис досвіду здійснюється особою, яка вивчала досвід протягом атестаційного періоду, тому зміст тексту викладається від третьої особи з посиланням на додатки, в яких певна теза проілюстрована методичною розробкою, рекомендаціями, авторською програмою, публікаціями тощо;

 • методична розробка з проблеми, над якою працює педагог. Текст викладається у формі першої особи множини або з використанням безособових конструкцій з дієслівною формою на -но, -то: (вивчено, розглянуто, проаналізовано, узагальнено тощо);

 • рукопис навчально-методичного видання або навчальної програми, оформлений з дотриманням вимог до певного типу розробок [2; 4; 9]. Також подаються такі документи: характеристика професійної діяльності автора (укладача) та анотація досвіду (!) роботи претендента на присвоєння звання.


РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
1. Загальні вимоги

  1. Залежно від особливостей і змісту, досвід оформлюють у вигляді тексту з ілюстраціями, таблицями тощо.

  2. Матеріали подаються на паперових носіях та в електронному варіанті (на CD).

  3. Текст оформлюється в редакторі Word for Windows і роздруковується на папері формату А4, шрифт розміру 14 Times New Roman.

  4. Розміри полів: ліве – 25-30 мм; праве – 15 мм; верхнє – 20 мм; нижнє – 20 мм.

  5. Текст друкується через 1,5 інтервали, заголовки і виділені слова не підкреслюються.

  6. Усі сторінки мають бути пронумеровані.

  7. Текстовий матеріал може поділятися на частини, розділи, підрозділи, пункти і підпункти.

  8. Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти та підпункти можуть мати заголовки.

  9. Заголовки структурних елементів потрібно розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці. Якщо заголовок складається із двох і більше речень, їх розділяють крапкою.


2. Вимоги до структурних елементів методичної розробки

2.1.   Титульний лист

Титульний лист містить дані, що подаються у такій послідовності:

а) повна назва відділу/управління освіти, методичного кабінету/центру;

б) тема досвіду;

в) відомості про автора досвіду, адреса досвіду;

г) рік оформлення матеріалу.   1. Вибір теми передбачає додержання науковості та чіткості її формулювання. Наприклад:

Пропоновані варіанти формулювань теми

Правильні варіанти

формулювань теми

 • Пізнай світ через гру  • Формування творчої особистості засобами математики та гуманістичного підходу в освіті й учінні

 • Розвиток пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку засобами дидактичної гри

 • Формування творчої особистості у процесі вивчення математики 

2.1.2. Методично грамотному формулюванню назви розробки сприятиме дотримання автором таких рекомендацій щодо вживання термінів і понять:

 • Правильно вживайте терміни:

технології – упровадження технологій;

інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – використання засобів ІКТ;

методи, прийоми – застосування методів; застосування, реалізація прийомів;

форми, засоби – використання форм, засобів;

особистісно (-)орієнтоване – особистісно зорієнтоване.

 • Уникайте формулювань з мовними штампами: шляхи, через, при, з метою тощо, наприклад:

Шляхи активізації пізнавальної діяльності …

Розвиток творчих здібностей учнів школи І ступеня шляхом оптимального використання …

Розвиток творчої компетентності дошкільників через емоційне спілкування з природою

Розвиток творчого мислення учнів при вивчення ручної обробки деревини (правильно – …у процесі вивчення…).

 • Не вводьте у назву зайві, надлишкові слова, які структурно обтяжують фразу, як-от:

Ефективність використання новітніх комп’ютерних технологій при вивченні… …новітніх інноваційних технологій…

Роль сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання …

Організація роботи із формування…

 • Обсяг назви методичної розробки має становити 9-12 слів.


2.2. Зміст. У змісті передбачена нумерація сторінок (на відміну від плану).

До змісту включають: перелік документів, що супроводжують матеріали (подання, характеристика, анотація); послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів (якщо вони мають заголовки); висновки; рекомендації; бібліографія; перелік публікацій; назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу. В змісті можуть бути перелічені номери і назви ілюстрацій і таблиць із зазначенням сторінок, на яких вони вміщені.


 2.3. Подання, адресоване голові науково-методичної ради, ректору інституту, містить прохання розглянути авторські матеріали з метою експертної оцінки у зв’язку з атестацією на присвоєння педагогічного звання.

У поданні також зазначається інформація про автора: прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи, педагогічне звання (якщо є); указується хто і коли вивчав описаний досвід, зазначається дата розгляду матеріалів колегіальним органом районного/міського рівня.

Документ укладається офіційною особою, яка його і засвідчує.
2.4. Анотація досвіду (авторська або фахова) – скорочений виклад змісту досвіду претендента на присвоєння педагогічного звання у такій послідовності:


 • актуальність обраної теми;

 • алгоритм або технологія діяльності;

 • результати та умови ефективності досвіду.

 2.5. Характеристика на автора досвіду – документ, у якому в офіційній формі висловлено громадську думку про професійну діяльність претендента на педагогічне звання як члена колективу. Реквізити характеристики:

 1. Назва виду документа.

 2. Заголовок (прізвище, ім’я, по батькові особи, якій видається характеристика; рік або повна дата народження; посада).

 3. Текст, який містить такі відомості:

 • трудова діяльність працівника (з якого часу в цій установі, на якій посаді);

 • ставлення до службових обов’язків та трудової дисципліни (вказуються найбільш значущі досягнення);

 • моральні якості (риси характеру, стосунки з іншими членами колективу);

 • висновки;

 • призначення характеристики.

 1. Дата складання.

 2. Підпис керівника установи (інших відповідальних осіб).

 3. Печатка.


2.6. Опис змісту досвіду.

Опис досвіду здійснюється особою, яка вивчала досвід протягом атестаційного періоду, тому зміст тексту викладається від третьої особи з посиланням на додатки, в яких певна теза проілюстрована методичною розробкою, рекомендаціями, авторською програмою, публікаціями тощо.

У розділі чітко виділяється ідея (мета досвіду), сутність нового, демонструється технологія впровадження і можлива результативність, форми популяризації ідей.

Опис досвіду передбачає вміщення таких структурних елементів:   1. Вступ – коротке обґрунтування актуальності досвіду, оцінка сучасного стану проблем, ціль роботи над проблемою, взаємозв'язок із сучасними науковими дослідженнями, можливості педагогічного досвіду в усуненні недоліків, утруднень, протиріч масової педагогічної практики тощо.

   2. Основна частина передбачає виклад інформації про дослідження проблеми або розробку провідної ідеї досвіду. В описі потрібно звернути увагу на науково-теоретичне обґрунтування та методи роботи, подання інформації про нові аспекти даної проблеми, що мають науково-дослідницький, експериментальний характер; розкриття нових доказів або деталізація дослідження, педагогічних закономірностей, на які спирається досліджуваний матеріал. Основне призначення опису чи описуваного узагальнення – створення реальної картини досвіду, демонстрація зразків педагогічних напрацювань і здобутків.

Інформація про досліджувану проблему повинна містити аргументовані тези, відзначатися системністю, доказовістю, практичною спрямованістю узагальненої системи роботи вчителя.

Результативність досвіду може бути проілюстрована такими матеріалами: • результатами анкетування;

 • експертною оцінкою уроку учителя (педагогічної діяльності в цілому) батьками, педагогами, учнями;

 • результатами контрольних зрізів з предмета;

 • результатами тестування учнів з метою вивчення динаміки реалізації особистісних якостей школярів тощо.

Результативність діагностичної роботи з вивчення досвіду оформляється у вигляді таблиць, діаграм з коротким аналітичним коментарем.

   1. Висновки. У висновках дається оцінка результатів роботи, розкриваються можливості їхнього використання, відзначається наукова новизна і соціальна цінність проблеми.

   2. Рекомендації повинні носити конкретний характер і бути цілком підтверджені цією роботою.

Основна увага приділяється пропозиціям щодо ефективного використання результатів дослідження та форм поширення досвіду: ознайомлення з передовим педагогічним досвідом на методичних семінарах, нарадах, науково-практичних конференціях, педагогічних семінарах, у процесі курсового підвищення кваліфікації, внесення досвіду до інформаційних банків, картотек ППД; видання спеціальної літератури наукового, методичного та популярного характеру; повідомлення через засоби масової інформації тощо

Рекомендації можуть спиратись на додаткову інформацію, наведену в додатку.   1. Бібліографія. Цей структурний елемент повинен містити список використаної літератури, за можливості – назви видань, на які не було посилань у досвіді, але які можуть викликати інтерес (список рекомендованої літератури).

У процесі складання списку літератури радимо скористатися чинними правилами, підтвердженими Державним стандартом (додаток Б).

Обсяг матеріалів у розділі «Опис змісту досвіду» – до 10 сторінок тексту.
2.7. Додатки. У додатках вміщують матеріал, який:

 • ілюструє тези основної частини та є необхідним для повноти розкриття досвіду;

 • не може бути послідовно розміщений в основній частині, оскільки є великим за обсягом;

 • може бути вилучений для широкого кола читачів, але є необхідним для фахівців цієї спеціальності.

До складу додатків можуть входити:

 • матеріал, що відображає методичну роботу автора (конспекти занять, сценарії виховних справ з методичним коментарем, методичні розробки системи занять, рукописи навчальних видань, програм тощо);

 • додаткові ілюстрації або таблиці, фотографії тощо;

 • бібліографічний опис авторських публікацій.

Обсяг розділу – довільний.

 

Інформаційні джерела

для підготовки матеріалів на науково-методичну експертизу
 1. Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОНмолодьспорт від 6.10.2010 за № 930, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 [Електронний ресурс] // сайт «Законодавство України» / Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10


 2. Готуємо навчальне видання до друку : методичні рекомендації / укладач Л. В. Кабан. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – 68 с. – (Серія «Бібліотека педагога-новатора». Вип.2)

 3. Кабан Л. В. Організація науково-методичної експертизи інноваційних проектів / Лариса Василівна Кабан // Школа : інформаційно-методичний журнал. – 2007. – № 3 (15). – С. 20 – 31.

 4. Кабан Л.В. Положення про навчальні програми для забезпечення варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів Київської області / Л.В.Кабан // Інформаційно-методичний збірник управління освіти і науки Київської ОДА та КОІПОПК.– 2011. – № 5 (127). – С. 10-24.

 5. Кабан Л.В. Положення про науково-методичну раду Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів // Інформаційно-методичний збірник управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та КОІПОПК. – Біла Церква, 2003. – № 9. – С.59-63.

 6. Кабан Л.В. Рекомендації щодо оформлення матеріалів перспективного педагогічного досвіду претендентів на звання "вчитель-методист", "вихователь-методист" / Л.В.Кабан // Інформаційно-методичний збірник. Спеціалізоване педагогічне видання  управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. – Біла Церква, 2001.– № 19. –С. 50-54.

 7. Кабан Л.В. Рекомендації щодо створення авторської (адаптованої) програми навчального курсу/ Л.В.Кабан // Інформаційно-методичний збірник управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та КОІПОПК. – Біла Церква, 2003. - № 5. – С.53-54.

 8. Кабан Л.В. Рецензія на методичну розробку (як правильно оформити рецензію на методичну розробку) / Л.В.Кабан // Директор школи : газета для керівників навчальних закладів (Шкільний світ). – 2011. - № 25 (649), липень. – С.1, 14-15.

 9. Технологія розробки навчальної програми : методичні рекомендації / укладач Л. В. Кабан. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – 48 с. – (Серія «Бібліотека педагога-новатора». Вип.1).

Додаток А
Як правильно оформити рецензію на методичну розробку
Кабан Л.В. Рецензія на методичну розробку (як правильно оформити рецензію на методичну розробку) / Л.В.Кабан // Директор школи : газета для керівників навчальних закладів (Шкільний світ). – 2011. - № 25 (649), липень. – С.1, 14-15.
Бланк рецензії оформляється рецензентом після ознайомлення з представленим матеріалом.

Для кожного критерію визначена максимальна оцінка, співвідносна зі ступенем його значимості. Після вивчення розгорнутої характеристики рівнів (додаток 1) рецензент у бланку зазначає (обводить) оцінку, що відповідає встановленому рівню. У колонці «Аргументація рівня» доцільно конкретизувати факти, що вплинули на зниження рівня за певним критерієм, або відзначити особливо вдалі елементи розробки.

За результатами оцінювання виводиться загальна кількість балів, що вписується у відповідній графі бланку рецензії.

Загальний висновок формулюється відповідно до одержаних даних. Якщо загальна кількість балів складає: • 25—30 — методична розробка рекомендується до схвалення науково-методичною радою КОІПОПК;

 • 15—24 — матеріал відправляється на доопрацювання за окремими параметрами;

 • 10—14 — робота потребує докорінних змін. Пропонований варіант не представляє інтересу для педагогічної теорії та практики.

У рубриці «Рекомендації» висловлюються побажання рецензента щодо форм популяризації методичної розробки:

 • публікації у фахових виданнях, інформаційних збірниках;

 • друку окремим виданням чи в складі збірника методичних матеріалів;

 • занесення до «Анотованого каталогу обласної виставки «Освіта Київщини»;

 • представлення досвіду роботи автора на курсах підвищення кваліфікації тощо.

Якщо методична розробка є атестаційним матеріалом претендента на присвоєння педагогічного звання, необхідно зробити відповідний рекомендаційний запис у висновках.

Заповнений бланк рецензії разом із методичною розробкою подається вченому секретарю для підготовки матеріалів до розгляду науково-методичною радою або передається автору на доопрацювання. Після проведеної роботи з удосконалення матеріалів автор (розробник) повертає їх рецензенту разом із бланком рецензії. Рецензент заповнює новий бланк, який, як і попередній, прикладається до методичних матеріалів (додаток 2).Додаток А 1

Показники для оцінювання методичної розробки

(опису досвіду)

Рівень

Критерії/Показники оцінювання

Оцінка

Актуальність

Нижче від середнього

Обрана тема є актуальною лише в межах навчального закладу, у якому працює автор, про що зазначається в роботі. Тема представляє локальні інтереси й свідчить про те, що автор недостатньо обізнаний із пріоритетними напрямами розвитку даної освітньої галузі чи освітньої системи регіону

1

Середній

Проблема, висвітлена в методичній розробці, є актуальною для розвитку освітньої системи регіону, значимою для підвищення ефективності навчально-виховного процесу конкретного навчального закладу, проте автору не вдалося повною мірою відобразити це в роботі

2

Високий

Актуальність обраної теми є очевидною. Проблема, спосіб розв’язання якої представлено в матеріалах, спрямована на розвиток локальної освітньої системи, відображає регіональну освітню специфіку. Автор демонструє теоретичну обізнаність зі способами розв’язання проблеми, вдало підкреслює актуальність і доводить її значимість

3

Теоретична обґрунтованість

Нижче від середнього

У розробці представлені результати практичного дослідження автора без належного теоретичного обґрунтування, що знижує рівень теоретичного осмислення проблеми.

Автор орієнтується в існуючих публікаціях, дотичних до проблеми, проте далеко не всі викладені позиції стосуються предмета розгляду2

Середній

Узято до уваги праці окремих науковців, наведено приклади розв’язання даної проблеми практиками, проте в списку літератури здебільшого відсутні реквізити використаних теоретичних джерел.

Автор демонструє обізнаність в існуючих публікаціях з обраної теми, але за наявності авторської позиції спосіб викладу теоретичного обґрунтування має реферативний характер3,5

Високий

У процесі розроблення авторських матеріалів творчо використано науково-педагогічну й методичну літературу, перелік якої наведено в рубриці «Література». Виклад теоретичного обґрунтування здійснено грамотно, з дотриманням наукового стилю У роботі відстежується авторська позиція

5

Практична спрямованість

Нижче від середнього

Проблема, представлена в розробці, має вузьке практичне спрямування, становить інтерес для педагогів конкретного навчального закладу або конкретної спеціальності за наявності певних умов

2

Середній

Представлена методична розробка може становити інтерес для освітян району (міста), області, проте перенесення ідеї в нову освітню практику є складною через недостатній опис технології впровадження

3,5

Високий

Представлена методична розробка становить інтерес для освітян району (міста), області, має достатнє теоретичне підґрунтя й описану технологію реалізації. Розробка містить методичні рекомендації або поради щодо реалізації ідеї в нових умовах

5

Результативність роботи

Нижче від середнього

У роботі представлені результати, які характеризують якісні та (або) кількісні зміни в освітній системі (навчально-виховному процесі) конкретного навчального закладу. Відсутній розгорнутий опис отриманих результатів, їх залежність від упровадження ідеї, представленої в методичній розробці

2

Середній

Результативність описана за допомогою основних показників, що свідчать про кількісні та якісні зміни в освітній практиці. Успіх використання методичної розробки в практичній діяльності є періодичним, наведені окремі підтверджуючі факти

4

Високий

Простежується стійкий успіх у реалізації ідеї, що підтверджується системою фактів. Результативність описана за основними її показниками, які свідчать про значні якісні та кількісні зміни в системі роботи педагога. Обґрунтовано залежність одержаних результатів від запропонованих оптимальних шляхів запровадження ідеї

6

Перспективність

Нижче від середнього

Перспективність реалізації даної проблеми вбачається тільки в межах конкретного досвіду, оскільки представлена тема не складатиме особливого інтересу для розвитку науки й удосконалення практики. Вона є достатньо осмисленою й широко впроваджуваною

1

Середній

Представлені матеріали забезпечують суттєвий внесок у розвиток педагогічної теорії, підвищення ефективності практичної роботи. Проте автором не деталізується перспектива розв’язання цієї проблеми

2

Високий

Розв’язання поставлених у проекті цілей і завдань може призвести до появи принципово нових теоретичних підходів або нових зразків практики. Автором спроектовано подальше розгортання ідеї

3

Методична грамотність (правильність оформлення)

Нижче від середнього

Методична розробка потребує значного доопрацювання, оскільки створена без дотримання відповідних рекомендацій, теоретична й практичні частини не (мало) пов’язані між собою, робота містить недоліки технічні, мовні, змістові тощо

2

Середній

Робота оформлена з дотриманням чинних рекомендацій або як проект з оригінальною структурою, проте окремі компоненти потребують доопрацювання, редагування назви, виправлення технічних, мовних, змістових помилок, деталізація змісту, доповнення практичними матеріалами в додатках, вилучення зайвого матеріалу, що не стосується даної проблеми тощо

5

Високий

У роботі на належному рівні представлені всі рекомендовані компоненти, супровідні документи, опис досвіду, який містить теоретичне осмислення проблеми та практичні матеріали, ілюстровані додатками.

Розробка має оригінальну структуру, у якій ілюстративно й системно представлено методичну проблему8Додаток А 2

Рецензія на методичну розробку

(опис досвіду)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(тема методичної розробки)

Автор _______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)Критерії оцінювання:

з/п

Критерії (максимальна оцінка)

Рівні/Оцінки

Аргументація рівня

нижче від середнього

середній

високий

1

Актуальність (3)

1

2

32

Теоретична обґрунтованість (5)

2

3,5

5
3

Практична спрямованість (5)

2

3,5

5
4

Результативність роботи (6)

2

4

6
5

Перспективність (3)

1

2

3
6

Методична грамотність (8)

2

5

8

Загальна кількість балів: ______

Висновки: методична розробка пропонується (поставити позначку нижче від обраного варіанту):

До схвалення науково-методичною радою КОІПОПК

На доопрацювання

На докорінну переробку


Рекомендації: _____________________________________________________________________

Рецензент:

Посада підпис Розшифровка підпису

Дата:

Додаток Б


Правила оформлення бібліографічного опису джерел
З липня 2007 року набув чинності новий національний стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
Алгоритм оформлення статті з періодичного друкованого видання:

Один автор:

Прізвище ініціали автора. Назва статті. / ім’я, по батькові автора або ініціали прізвище автора // Назва журналу. – Рік. –. – С. ??.Наприклад:

Волинець І. М. Краєзнавчі матеріали на уроках зарубіжної літератури / І. М. Волинець // Світло. – 2002. – № 4. – С. 112–116.Два автори:

Прізвище ініціали першого автора. Назва статті. / ініціали, прізвище першого автора, ініціали, прізвище другого автора // Назва журналу. – Рік. – № . – С. ??.


Алгоритм оформлення статті з електронного видання:

Прізвище ініціали автора. Назва статті [Електронний ресурс] / ім'я, по батькові автора або ініціали прізвище автора // Назва журналу. – Рік. –. – Режим доступу: електронна адреса, за якою розміщена стаття http://www...


Наприклад:

Кабан Л. В. Оцінювання інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів регіону [Електронний ресурс] / Лариса Василівна Кабан // Народна освіта. – 2007. – Випуск 1. – Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku\1\statti\2kaban\2kaban.htm


Зміни в оформленні книг (посібників, збірників, монографій тощо):
Змінені правила вживання великої та малої літер. У списку джерел з маленької букви пишуть відомості, що відносяться до заголовку (підруч. для вузів, матеріали конф., тези, навчально-методичний посібник тощо),  відомості про відповідальність (ред., упоряд., редкол. та ін.) наприклад:

Психологія : підруч. для вузів.

Психология : словарь / отв. ред. Гончарук П. В.

Звертаємо увагу на зміни в написанні знаків пунктуації! У новому стандарті застосовують проміжок в один друкований знак до і після приписного знака: тире (), скісна риска (/), дві скісні (//), двокрапка (:).

Виняток – крапка (.) та кома (,) – проміжки залишають тільки після них.

Детальніше ознайомлення з новими правилами оформлення списку бібліографії представлено у таблиці:Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:
Один автор

 1. Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця : практ. посіб. / Микола Степанович Тимошик. — 2-ге вид., стереотипне. — К. : Наша культура і наука, 2006. — 560 с.

 2. Бондар Ю. В. Національний інформаційний простір новітньої України: становлення та функціонування у процесі політичної трансформації суспільства : монографія. — К. : Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, 2007. — 184 с. — Бібілогр.: с. 166—183.

Два автори

 1. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с.

 2. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.

Три автори


 1. Мацько Л. І. Стилістика ділового мовлення та редагування ділових документів / Мацько Л. І., Кравець Л. В., Солдаткіна О. В. — К. : Ун-т “Україна”, 2005. — 281 с.

Чотири автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с.

 2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478 с.

Пять і більше авторів

 1. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

 2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с.

Без автора

 1. Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти : навч. посіб. / за ред. В. К. Шпака. — К. : Знання, 2005. — 311 с.

 2. Рекомендації щодо складання бібліографічного опису в картках для каталогів і картотек (у зв’язку з набуттям чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) / уклад. О. Б. Рудич. — К. : Кн. Палата України, 2007. — 60 с.

Багато­томний документ

 1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007— .— (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c.

 2. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.

Матеріали конференцій, семінарів


 1. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с.

Словники


 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] с.

Атласи


 1. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.

Законодавчі та нормативні документи

 1. Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 17.06.2008 № 537

Дисертації

 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій

 1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20 с.

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

  1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.

  2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.

Електронні ресурси


   1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера.

 1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал