Методична розробка уроку з світової літератури на обласний конкурс методичних розробок уроків української та світової літератури «Категорія добра І зла в літературі» серед викладачів птнз областіСкачати 24,59 Mb.
Дата конвертації04.12.2016
Розмір24,59 Mb.
ТипПротокол


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації

Торезьке вище професійне училище ім. О.Г.Стаханова

Затверджую:

методист

_________ В.М. Лавриненко

«___» ___________ 2012 р.

Методична розробка уроку

з світової літератури на обласний конкурс методичних розробок уроків української та світової літератури «Категорія добра і зла в літературі» серед викладачів ПТНЗ області

Підготовлена

викладачем української мови

та літератури, світової літератури

спеціалістом першої категорії

Мамчич Г.А.

Розглянуто та схвалено

на засіданні методичної

комісії ____________________

Протокол № __ від _____ 2012 р.

м.Торез , 2012

ЗМІСТ

Передмова

3

Вступ

4

Розділ І Характеристика уроку

5

Розділ ІІ План проведення уроку

8

Розділ ІІІ Методичні рекомендації щодо проведення уроку

12

Висновки

14

Список використаних джерел

15

Додатки
Передмова

Процес навчання і виховання пов'язаний з формуванням та розвитком творчого мислення, спрямований на реалізацію програми особистісного зорієнтованого навчання.

Формування гармонійно розвиненої особистості без інтелектуально – естетичного впливу неможливе, у якій би сфері суспільно – виробничої діяльності не реалізувала себе людина.

Розробка уроку з світової літератури за темою «Проблема добра і зла у творчості світових класиків» пропонується для учнів І курсу з терміном навчання 3 роки на базі базової загальної середньої освіти.

Розробка уроку включає:


 • характеристику уроку;

 • план уроку;

 • методичні рекомендації щодо проведення уроку теоретичного навчання з теми програми «Із літератури реалізму»;

 • додатки.

Урок проводиться у формі уроку – бесіди з елементами рольової гри.

Урок може бути використаний викладачами світової літератури в навчальній діяльності.ВСТУП

…Ми повинні виховати людину, здатну створити своє власне життя, здатну до самовизначення.

Павло Блонський

На початку ХХІ століття в сучасному постіндустріальному інформаційному суспільстві відбуваються неоднозначні трансформаційні процеси, тому сьогодення означене складним пошуком нового світорозуміння, світовідчуття, яке здатне було б зазирнути в майбутнє.

Найважливішою педагогічною проблемою нині стало впровадження в освітній процес засобів і методик, які допомагають учням «відкривати себе», розкривати свою особистість.

Нині в освіті України спостерігаються такі тенденції: удосконалення традиційних методик і методів роботи з учнями та пошуки й розробка нових альтернативних технологій, більш ефективних, оптимальних, результативних.

Головною метою вивчення предмета «Світова література» є залучення учнів до найвищих досягнень світової літератури й культури, загальнолюдських духовних цінностей, розвиток творчих здібностей учнів, виховання в них естетичного смаку, високої читацької та загальної культури, вироблення вміння самостійно ознайомлюватися зі зразками світового мистецтва слова, свідомо сприймати втілені в них естетичні й духовні цінності.

Курс літератури базується на таких загальних принципах навчання, як науковість, систематичність і послідовність, доступність, зв’язок із життям, активність і свідомість, наочність, демократизація, диференціація навчального процесу, оптимізація навчально-виховного процесу. Викладач має керуватися всіма принципами, щоб забезпечити ефективність процесу навчання та досягнення його загальної мети.

У результаті – поліпшення якості навчання в професійно – технічних закладах, знання нашої молоді стають конкурентноспроможніми. Одним із таких методів, що суттєво збагачує навчальний процес сучасної освіти є бесіда, використання якої змінює традиційний підхід до навчання учнів.

ХАРАКТЕРИТИКА УРОКУ

з світової літератури

для учнів І курсу бази базової загальної середньої освіти

(3 роки навчання) з теми програми «Із літератури реалізму»

Тема уроку: «Проблема добра і зла у творчості світових класиків».

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.

Вид уроку: урок – бесіда з елементами рольової гри.

Урок – бесіда – це конструктивний діалог між викладачем та учнями, який сприяє засвоєнню знань, удосконаленню навичок спілкування, навчанню переконливо й точно висловлювати власну думку. Діалог дає змогу самовираження кожного із партнерів спілкування.

На уроці використовуються групові форми роботи, які позитивно впливають на розвиток комунікативних вмінь учнів. Для того, щоб підвищити інтерес учнів до навчання користувалася найпоширенішими та найпопулярнішими методами і прийомами: репродуктивним – стимулювання навчальної діяльності, створення ситуації новизни навчального матеріалу; інформаційно-презентаційним; елементами рольової гри; інтерактивною вправою «Мікрофон». Використовувала засоби навчання: слово вчителя, тексти вивчених творів, дидактичну техніку (комп’ютер, мультимедійну дошку), ілюстрації. Заздалегідь учні отримали випереджальні завдання, які розвивають самоповагу, творчі можливості, волю, прагнення до самоосвіти і самоконтролю. Протягом уроку закріплюються теоретично-літературні поняття. До уроку дібраний епіграф, який містить проблемне питання, мета якого розвивати в учнів вміння власного висловлювання і формування їх аналітичного мислення.

Пояснення характеру та послідовності роботи учнів на уроці.

На першому етапі уроку створюю умови для появи внутрішніх спонукань до навчання за допомогою вступного слова, проблемних питань, а також прислів’їв з усної народної творчості, виконання роботи в парах, яка є взаємонавчанням і взаємоконтролем. (Мотивація навчальної діяльності).

На другому етапі оголошую тему уроку, а учні самостійно визначають мету для того, щоб осмислити та систематизувати знання і навички. Робота з епіграфом уроку висловлює основну думку уроку і накреслює шляхи до її розкриття, також ставиться проблемне питання над яким учні працюють до кінця уроку розвиваючи при цьому різні види мислення. (Цілевизначення).

Третій етап уроку супроводжується вступним словом вчителя і елементами рольової гри – інсценування з вивчених творів (Ф. Стендаль «Червоне і чорне», Ф. Достоєвський «Злочин і кара», О. Бальзак «Гобсек», Л. Толстой «Анна Кареніна», Ш. Бодлер «Квіти зла») - яка розвиває комунікативність, формує певні світоглядні позиції, дозволяє не тільки зрозуміти явища, а надбати при цьому особистий досвід. Після прослуховування монологів залучити учнів до колективної бесіди, через інтерактивну вправу «Мікрофон», у якій ефективність полягає у взаєморозумінні між викладачем і учнями, а також високим рівнем пізнавальної активності, розкутості думок. (Узагальнення й систематизація знань учнів).

На цьому етапі уроку використовується особливий тип інтелектуальної діяльності, характерною особливістю якої є перспективна орієнтація, дослідження, що має практичне спрямування. Учні працюють над окремими випереджальними завданнями. Форма роботи – групова (за рядами). Кожна група (ряд) має окреме завдання і відведений час для роботи. Працюючи над своїми завданнями учні співпрацюють у команді, бачать внесок кожного в загальний результат, планують свою роботу і готують виступи. При захисті робіт учні мають можливість реалізувати свої задуми. Викладач допомагає, спрямовує, консультує учнів під час виконання роботи. Учні працюють під звучання ніжної мелодії світових композиторів того часу. На завершальному етапі для всіх груп проблемне питання, яке є підсумком цього виду навчальної діяльності. На подальшу роботу спрямовує слово викладача. При виконанні випереджального завдання учні самостійно створювали творчі групи, шукали матеріал, продумували план постанови відповідей. Так формується творча самоосвітня компетентність учнів. Місія викладача – підтримувати бажання застосовувати знання, пізнавати і творити.

П’ятий етап уроку дає первинне закріплення знань учнів, яке формується через колективну бесіду,висловлення орієнтовних висновків про добро і зло, користуючись елементами різновидів мислення і власних суджень.

На шостому етапі підбиваємо підсумки уроку відповідаючи на проблемне питання. Відповіді пов’язуємо з героями творів, їх вчинками і власними судженнями щодо прочитаного. У рефлексії складається «Квітка – очікування». Обов’язково дається оцінка роботи учнів на уроці, домашнє завдання з диференціацією. В кінці розробки уроку є необхідні додатки до проведення уроку, використана література. Цей урок може бути рекомендований для викладачів світової літератури в навчальній діяльності.КОНСПЕКТ УРОКУ

з світової літератури для учнів І курсу (10 клас)

Тема: «Проблема добра і зла у творчості світових класиків».

Мета: проаналізувати вивчені твори крізь призму поставленої проблеми; розвивати усне мовлення, творчі здібності учнів; на прикладі життя літературних героїв виховувати доброту, почуття справедливості, порядність, бажання боротися зі злом, очищати свою душу від поганих думок, контролювати себе, самовдосконалюватися. Розвивати комунікативну і творчу самоосвітню компетентність учнів.

Обладнання: ілюстрації до теми, прислів’я і приказки про добро і зло, виставка літературних творів світових класиків ХІХ століття, аудіо записи мелодій світових композиторів, мультимедійна дошка, комп’ютер, презентація матеріалів до уроку.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.

Вид уроку: урок – бесіда з елементами рольової гри.

Методи і форми роботи: групові, колективні, парами; репродуктивний; інтерактивна вправа «Мікрофон»; інформаційно-презентаційні, елементи рольової гри.

Випереджальне завдання:

 1. В групах – «У чому причина духовного зламу Раскольнікова?», «Чим можна пояснити його вчинки?», «Який був вихід з цього становища?».

 2. Рольові інсценівки з вивчених творів: Ф. Стендаль «Червоне і чорне», Ф. Достоєвський «Злочин і кара», О. Бальзак «Гобсек», Л. Толстой «Анна Кареніна», Ш. Бодлер «Квіти зла».

Цілі уроку.

Учні повинні знати:

 • змісти вивчених творів: Ф. Стендаля «Червоне і чорне», Ф. Достоєвського «Злочин і кара», О. Бальзака «Гобсек», Л. Толстого «Анна Кареніна», Ш. Бодлера «Квіти зла»;Учні повинні вміти:

 • виразно й вдумливо цитувати монологи, коментувати їх зміст;

 • давати власну оцінку вчинкам героїв вивчених творів;

 • пояснювати життєві явища, події, вчинки людей у контексті загальнолюдських понять і цінностей.

Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть:

 • висловлювати свою думку стосовно морального вибору людини в житті;

 • дати відповідь на питання «Що є добро і зло?»

 • набути навичок роботи в групі, висловлюючи і аргументуючи свою позицію щодо обговорюваного питання.

Епіграф уроку.

Робиш добро – не кайся,

робиш зло – зла й сподівайся.

Народна мудрістьХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності.

1.Вступне слово викладача.

Сьогоднішню розмову я розпочну словами нашого великого пророка Тараса Шевченка: Один у другого питаєм,

Нащо нас мати привела?

Чи для добра? Чи то для зла?

Нащо живем? Чого бажаєм?

І,не дознавшись, умираєм.

А покидаємо діла…

Справді, кожен з нас рано чи пізно запитує себе: «Нащо я живу на світі? Яке моє призначення? Яка я людина – добра чи зла?» Запитання нелегкі. І не завжди людина знаходить на них відповідь. Оточуючі ж оцінюють їх за вчинками: це добродій, а це нікчема, злочинець… Як розпізнати зло? Чого воно існує? Як з ним боротися? В усі часи осмислити це прагнули філософи і релігійні діячі, політики й письменники. Про це йдеться у Біблії, в усній народній творчості (прислів’я і приказки до теми).

Та, на жаль, тільки в казках добро перемагає зло, а в житті ми часто стаємо свідками тріумфу зла. Нині воно не лише не зникло, а стало ще сильнішим і чинить справжній шабаш. То хто ж у цьому винен? У чому причина такого становища? У злих силах космосу чи в людині?..

2. Створення емоційно-позитивної атмосфери на уроці. Інтерактивна вправа «Квітка-очікування»

ІІ. Цілевизначення і планування.


 1. Оголошення теми уроку.

 • Яка мета нашого уроку?

(учні самостійно визначають мету уроку, викладач підсумковує)

 • Одже, сьогодні на уроці ми:

 • висловлювати свою думку стосовно морального вибору людини в житті;

 • дати відповідь на питання «Що є добро і зло?»

 • набути навичок роботи в групі, висловлюючи і аргументуючи свою позицію щодо обговорюваного питання.

2. Робота з епіграфом уроку.

- Прочитайте рядки з народної мудрості. Поясніть їх зміст. А на при кінці уроку ви дасте відповідь на проблемне питання «Що є добро і зло?».ІІІ. Узагальнення і систематизації знань.

Вступне слово викладача.

Вашій увазі пропонуватимуться інсценівки уривків з відомих творів світових класиків. Після перегляду кожної сценки ви маєте назвати твір, автора, причину скоєного персонажем зла і свої висновки.1.Інсценівка з роману Ф. Стендаля «Червоне і чорне» - картина кохання пані де Реналь до Жульєна Сореля.

Бесіда з учнями «Мікрофон»

 • Кого ви засуджуєте і за що?

 • Хто, на вашу думку, міг би розірвати це коло зла у сім´ї?

 • Як проявляється це зло в житті сьогоденних сімей?

2. Інсценівка з роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара» - сцена вбивства лихварки.

Робота в групах (за рядами).

- «У чому причина духовного зламу Раскольнікова?»,

-«Чим можна пояснити його вчинки?»,

-«Який був вихід з цього становища?».3. Інсценівка з роману О. Бальзака «Гобсек» - монолог Гобсека складений із тверджень «Переконання і мораль – пусті слова…».

Робота в групах.

 • Пояснити, про яке зло йдеться у драмі.

4. Інсценівка з роману Л. Толстого «Анна Кареніна» - перша зустріч Анни і Вронського.

Робота в парах.

 • «Що ж тут відбулося? Яка сила перемагає зло?». (Дві-три пари учнів

озвучують висновки, яких вони дійшли спільно).

5. Декламування вірша Ш. Бодлера «Квіти зла».

Учні висловлюють свої думки щодо почутого вірша.6. Узагальнення теми.

Викладач. Наша зустріч з літературними героями добігла кінця. Яких моральних висновків ми дійшли? Згадаємо запитання, поставлені на початку уроку, і підсумуймо наші відповіді. (Учні висловлюють свої думки щодо заявлених питань).

Викладач. Давньокитайський філософ Лаоцзи написав: «Тим, хто нас ненавидить, відплатіть добром». Це екстремальний шлях подолання ненависті і знешкодження зла. Треба знайти в собі сили не відповісти кривдою на кривду і тим самим перервати ланцюжок зла. Коли так зробите, прислухайтеся до себе. Що ви відчули?

IV. Підбиття підсумків уроку.

1. «Аналітичне мислення»

- повернемось до проблемного питання: «Що є добро і що є зло?» (відповіді учнів пов’язані з героями твору, їх вчинками; висловлюють власні судження).2. Рефлексія

- на початку уроку ви записували свої очікування на кольорових аркушах. Чи справдилися вони? Давай зберемо букет квітів з ваших думок, прагнень, побажань.3. Оцінювання роботи учнів на уроці.

4. Домашнє завдання.

- підготуватися до написання контрольного твору-роздуму за темою «На любові тримається світ» (Ф.Шиллер).

- диференційоване завдання: скласти «Сніговий ком» до слів – добро, зло.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо проведення уроку-бесіди з елементами рольової гри з світової літератури

Особливою важливою для результативності роботи на уроці є ретельна продуманість типології та структури уроку.

У дидактичній літературі серед класифікації уроків є урок узагальнення і систематизації знань. Одним із завдань цього уроку є повторення, корекція і глибше осмислення навчального матеріалу. Форма проведення уроку різна: семінар, конференція, круглий стіл, творча робота. Даний урок проводиться у формі уроку – бесіди (діалог між викладачем та учнями) з елементами рольової гри. При підготовці такого уроку треба знати, що діалог – форма спілкування, у якій людина сприймається як партнер із правом на власні позиції, думки, інтереси. Учні в цьому випадку – активні учасники процесу пізнання. На уроці повинна панувати атмосфера співрозуміння та співпереживання.

При підготовці до проведення уроку з світової літератури за темою «Проблема добра і зла у творчості світових класиків» треба знати навчальну програму з «Світової літератури» рівня стандарту для учнів 10 класу (11-річної школи), так як урок розрахований для учнів І курсу бази базової загальноосвітньої середньої школи з терміном навчання 3 роки, усвідомити мету і завдання навчальної дисципліни в цілому, а також мету і завдання теми уроку.

Перед написанням конспекту уроку ознайомитися з підручником, навчальними посібниками, зі спеціальною, педагогічною та методичною літературою, із досвідом роботи інших викладачів, проаналізувати власний досвід роботи.

Досягти ефективності уроку-бесіди можна завдяки наступним рекомендаціям, а саме: • викладач повинен знати, що учні вже вивчали з цієї теми;

 • високого рівня мотивації навчання учнів через спільну працю;

 • взаєморозуміння між учасниками діалогу;

 • високого рівня пізнавальної активності учнів, готовності до творчості;

 • висловлення учнями власних думок, суджень;

 • збільшення самостійності учнів.

При проведенні уроку використовую найбільш ефективні різноманітні методи і форми, засоби роботи. При цьому потрібно брати до уваги провідні мотиви, інтерес учнів до предмета, ставлення їх до уроку, регулярність навчальної праці, здібності та потенційні можливості кожного.

Щоб досягти більшого рівня якості знань учнів, необхідно вдало добирати методи та прийоми, які допомагають підвищити активність учнів на уроках, формувати вміння застосовувати знання на практиці.ВИСНОВКИ

Під час уроку з світової літератури викладач використовує сучасні педагогічні технології, різноманітні форми роботи, ефективні методи і засоби навчання. Вид уроку – урок-бесіда з елементами рольової гри.В процесі уроку учні працюють, спілкуються один з одним, вирішують проблемні питання, висловлюють власні судження, орієнтуючись на прочитані твори, завдяки чому в них розвиваються різні види мислення. Учні самостійно приймають рішення, застосовують свої знання, вміння, формують навички роботи в колективі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1

Волощук Є.

Зарубіжна література. Хрестоматія: посібник для 10 класу.-К.:Вид.дім «Світ знань»,2004

2

Гузь О.

«Изучение – осмысление романа Ф.Достоевского «Преступление и наказание» в свете концепций М.Бахтина» // «Зарубежная література» - 2007-№37-38.

3

Куцінко О.Г.

Професійний довідник учителя літератури.- Х.: Вид.група «Основа», 2012.

4

Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в ЗНЗ у 2012-2013 н.р.(лист МОНУ)

5

Нищета В.А.

«Технологія життєвотворчих проектів на уроках української мови та літератури». // Бібліотека журналу «Вивчаємо українську мову та літературу». - Х.: Вид.група «Основа», 2009

6

Панченко А. та ін.

Навчання в дії.-К.:»А.П.Н.»-2003.

7

Пометун О. І. та ін..

«Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання:наук.-метод.посібник. // Пометун О. І. та ін..-К.:А.С.К.,2004.

8

Садкіна В.І.

«101 цікава педагогічна ідея» (як зробити урок) – Х.: Вид.група «Основа», 2010

9

Семчук Д.Б.

Вивчення практичної стилістики та культури мовлення 10-11 клас // Бібліотека журналу «Українська мова та література».-К.:Шкільний світ-2009-№6.

10

Сергієнко А.

«Основні аспекти організації групової навчальної діяльності школярів» // Бібліотека журналу «Дивослово»-2008-№4

11

Інтернет ресурси.


ДОДАТКИ


Каталог: uploads -> doc -> 0170
doc -> Тема. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні й складені. Мета
doc -> Тема.. Старий рік поспішає на поріг
doc -> Повідомлення по темі «Будова слова»
doc -> Урок у першому класі «здрастуй, школо!» Мета: Розкрити учням поняття слів «школа», «школяр», розширювати пізнавальну діяльність дітей, формувати інтерес до навколишнього світу
doc -> Складнопідрядне речення з підрядними означальними й
doc -> Апостроф. Урок-подорож "Морська регата"
doc -> Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте прислів’я ( «Герой вмирає, а ім’я його живе») Диктант 2
doc -> Урок з інтегрованого курсу
0170 -> Для семикласників Учитель української мови та літератури


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал