«Менеджмент організації в умовах ринкової економіки»Сторінка1/3
Дата конвертації24.02.2017
Розмір0,88 Mb.
  1   2   3Міністерство освіти і науки України

Одеський національний політехнічний університет

Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Курсовий проект з дисципліні «Основи менеджменту»

на тему: «Менеджмент організації в умовах ринкової економіки»


Виконала Алексатіна Алла

Студентка гр.ОВ-051
Викладач доц., к.е.н. Продіус О.І.


м.Одеса-2007 р.

Зміст


Вступ

І. Економічна характеристика організації

1.1. Характеристика організації

1.2. Основні економічні характеристики галузі

1.3. Ключові фактори успіху організації

1.4. Аналіз основних функцій менеджменту

1.5. Аналіз основних конкурентів

Висновок до розділу 1

ІІ. Основні інструменти менеджменту

2.1.Визначення місії

2.2. Постановка цілей

2.3. Оцінка й аналіз факторів зовнішнього середовища

2.4. Оцінка й аналіз факторів внутрішнього середовища

2.5. Вибір стратегій

Висновок до розділу 2

ІІІ. Розробка пропозицій по удосконаленню менеджменту

3.1. Розробка механізму ухвалення управлінського рішення

3.2. Обґрунтування організаційної структури

3.3. Методи прийому на роботу персоналу

3.4. Шляхи удосконалювання керування колективом організації

3.5. Основні функції маркетингу

3.6. Можливість інноваційного розвитку

3.7. Практичне впровадження сучасних напрямків по удосконалюванню менеджменту організації

Висновок до розділу 3

Загальний висновок

Список використаних джерел


Вступ

“Менеджмент” – це надзвичайно широке та багатомірне поняття. Для того, аби краще усвідомити його сутність, на нього слід подивитись з різних боків.

Етимологічно менеджмент походить від латинського слова “manus” – рука. Початково це слово означало вміння дбайливо вести домашнє господарство, майстерно володіти засобами праці, вправно працювати. З появою багатьох видів роботи, з поглибленням спеціалізації виникла потреба в діяльності, яка пов’язувала в єдине ціле роботу багатьох окремих виконавців. Відповідно до цього трансформувався і зміст поняття “менеджмент”. Це слово увібрало у себе всі чисельні вимоги до управління як до науки, мистецтва ведення справ і стилю роботи.

Сучасний Оксфордський словник англійської мови тлумачить поняття "менеджмент" не однозначно, а саме: 1. менеджмент - це спосіб, манера спілкування з людьми;

 2. менеджмент - це вміння та адміністративні навички організовувати ефективну роботу апарату організації;

 3. менеджмент - це влада та мистецтво керування;

 4. менеджмент - це органи управління, адміністративні одиниці, підрозділи.

Поміж менеджерів-практиків та вчених ще й досі не існує єдності поглядів щодо сутності менеджменту:

 1. перші вважають, що менеджмент - це професія орієнтована на практичне використання. Головне тут - реальний результат, який забезпечується накопиченим досвідом менеджера;

 2. другі вважають, що менеджмент - це процес досягнення мети організації за допомогою інших людей. Тому, головне для менеджера - це мистецтво спілкування з людьми та керування ними;

 3. треті вважають, що менеджмент - процес прийняття раціональних рішень. Тому, головне завдання менеджера - це пошук оптимальних управлінських рішень за допомогою математичних моделей та на основі використання системи наукових знань.

В останні роки спостерігається певна конвергенція поглядів на те, що ж таке менеджмент. У широкому розумінні менеджмент - це одночасно система наукових знань, мистецтва та досвіду, втілених у діяльності професійних управлінців для досягнення цілей організації шляхом використання праці, інтелекту та мотивів поведінки інших людей.

В діяльності всіх менеджерів, незалежно від функції, яку вони виконують, посади, яку вони обіймають, галузі, у якій вони працюють, є дещо спільне. Саме це спільне, загальне для діяльності всіх менеджерів і становить фундамент науки менеджменту, складає її основи, які і є предметом вивчення курсу “Менеджмент” як навчальної дисципліни.

Отже, аби усвідомити сутність категорії “менеджемнт”, перш за все слід з’ясувати, що таке організація, які цілі її діяльності і чому будь-якою організацією потрібно управляти.

За визначенням Ч.Бернарда: “Організація - це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети або спільних цілей”.

Всі організації мають загальні для них характеристики.

1) всі організації використовують чотири основних види ресурсів:

- людські ресурси;

- фінансові ресурси; • фізичні ресурси (сировина, устаткування тощо);

 • інформаційні ресурси.

 1. будь-яка організація є відкритою системою. Отже організація може існувати лише у взаємодії з оточуючим середовищем.

 2. розподіл праці в організації. Якщо навіть дві людини працюють спільно для досягнення єдиної мети, вони повинні розподілити роботу поміж собою.

Оскільки робота в організації розподіляється між окремими підрозділами та виконавцями, хтось має координувати їх діяльність. Внаслідок цього об’єктивно виникає необхідність у так званому вертикальному розподілі праці, тобто в діяльності з координації роботи підрозділів та окремих виконавців у середині підрозділів.

Таким чином, необхідність управління об’єктивно виникає внаслідок горизонтального та вертикального розподілу праці в організації. Оскільки розподілення праці є загальною характеристикою діяльності будь-якої організації, то всі організації потребують управління.

Глобальною метою діяльності будь-якої організації - є досягнення успіху. Що ж таке успіх?

Організація вважається успішною, коли вона досягає поставлених перед собою цілей. Складовими успіху при цьому виступають:

а) виживання, тобто можливість існування якомога довше;

б) результативність та ефективність.

Аби бути успішною впродовж тривалого часу, аби вижити та досягти своїх цілей, організація має бути як ефективною, так і результативною.

Для своєї курсової роботи я взяла вже відому українському споживачу організацію "Верес". На мій погляд це дуже цікавий об’єкт дослідження, так як організація знаходиться на ринку споживання вже 17 років, та не тільки не здає свої позиції, а навпаки, лише закріплює своє місце серед основних конкурентів, має перспективи подальшого розвитку.Хотілося б дізнатись, в чому секрет компанії.

1.Економічна характеристика організації


  1. Характеристика організації

Слоган компанії: "Верес" – смакує по-домашньому! Компанія "Верес" була створена у 1991 році. Кілька наступних років відпрацьовувались дистрибутивні канали та взаємодія різних підрозділів у масштабах країни. У 1997 році компанія перейшла до виробничого процесу, що став логічним продовженням формування національного бренда. Юридична адреса: Україна, 03142,Київ, а/с 154 бул. академіка Вернадського, 34/1 тел./факс (8-044) 424-05-55 ел. пошта info@veres.com.ua Продукція відноситься до споживчих товарів.Компанія виробляє продукти харчування, а саме плодоовочевої консервації і соуси. Головне представництво:ЗАТ "Агроекопродукт", Україна, Черкаська обл., м. Канів, вул.,Дорошенка,1 Має 3 філії:1.ЗАТ "Укршампіньйон", Україна, Черкаська обл.,Канівський р-н,с. Хмільна,вул.,. Миру 59. 2.СТОВ ім..Шевченка,Україна,Черкаська обл.,Черкаський р-н,с.Мошни,вул., Леніна,170.3.ВАТ "Мукачівський консервний завод" Україна, м.Мукачеве,вул., Ужгородська,192.

Етапи розвитку.

1.Народження-1991 р.

2.Дитинство і юність 1991-1997рр.

3.Зрілість 1997-2007рр.

4.Старість і реорганізація

5. Відродження в новій якості, або розлад.

Зараз компанія знаходиться на стадії зрілості. це твердження можна пояснити тим, що компанія відома та шанована вже 17 років, має добру репутацію і високу конкурентоспроможність на ринку товарів та послуг.

Сегментація. :Взагалі, продукція компанії є у вільній торгівлі на всій території України Головне представництво, філії і заводи, розташовані в центральній частині країни - це спрощує питання логістики, та вигідне для транспортування у різні області країни. Продукція компанії може використовуватись людиною не зважаючи на її вік, стать, ріст або вагу. Звичайно продукція має національний-український колорит і особливості. Продукція, повністю готова до споживання, має відоме ім'я та популярність на споживчому ринку України.

1.2. Основні економічні характеристики галузі.Харчова промисловість є однією з провідних галузей промисловості України. Частка харчової промисловості у ВВП залишається низькою, хоча має тенденцію до зростання. Так, частка сільського господарства у ВВП в 2001-2003рр. складала 14%, у 2004 р. - 13%, у 2005 р. - 11%, а частка харчової промисловості відповідно 4-5,2; 5,5; 7%. В цілому, рівень рентабельності підприємств харчової промисловості протягом 2002-2004рр. залишається досить низьким - 3,3% (дещо вищий у 2005 р. - 4%). У харчовій промисловості зайнято 2,1% працюючого населення, у сільському господарстві - 19,7%. Обсяги виробництва продукції харчової промисловості в 2005р. збільшилися на 20% у порівнянні з попереднім роком. Суттєвий приріст отримано в галузях переробки овочів і фруктів (39,3%), виробництві жирів (32,8%), м’ясній (26,1%) та тютюновій (18,3%) промисловості, виробництві напоїв (18%), молочній (13,6%) і кондитерській промисловості (11,9%). Зокрема, за звітний період збільшилися обсяги виробництва м’яса на 24,7%, ковбасних виробів - на 38,7%, сирів - на 32%, олії - на 37,4% і цукру-піску- на 54,4%. У січні-липні 2004 р. приріст промислової продукції харчової промисловості та переробки сільськогосподарських продуктів проти аналогічного періоду попереднього року становив 14,2%, в тому числі харчової промисловості - 14,4%. Водночас у січні-липні 2004р. порівняно з аналогічним періодом 2003р. збільшилися обсяги виробництва: м’ясних напівфабрикатів - у 4,4 рази, ковбасних виробів - на 32%, молочних консервів - на 29%, сирів жирних - на 26%, олії рафінованої та маргаринових продуктів - на 24%, масла вершкового - 22%, кисломолочної продукції - на 5%, хлібобулочних виробів - на 2%. За цей період зменшилося виробництво м’ясних консервів на - 31%, риби солоної - на 20%, макаронних виробів - на 19%, м’яса - на 3%. За січень-червень 2004р. обсяги реалізованої продукції харчової промисловості та переробки сільськогосподарських продуктів (у відпускних цінах без ПДВ і акцизу) становили 21,6 млрд. грн., у тому числі харчова промисловість - 19,8 млрд. грн. (91,4%), з неї найбільшу частку займають: молочна промисловість - 3,6 млрд. грн. (18,4%), м’ясна - 2,7 млрд. грн. (13,5%). На початок липня 2004р. дебіторська заборгованість підприємств харчової промисловості становила 12,3 млрд. грн. (збільшення у порівнянні з початком поточного року на 7,9%), кредиторська - 15,8 млрд. грн. (зростання на 4,8%). Обсяг кредиторської заборгованості перевищує дебіторську в 1,3 рази. Обсяг іноземних інвестицій за 2002-2005рр. зріс: у сільське господарство від 70,8 до 179,4 млн. дол. США (приріст 100 млн. дол. США), а у харчову промисловість і переробку сільськогосподарських продуктів відповідно від 795,7 до 988,3 (приріст 192,6) млн. дол. США. Таким чином, темпи залучення іноземних інвестицій у харчову промисловість вдвічі перевищують темпи залучення інвестицій у сільське господарство. У структурі загальних інвестицій в економіку країни частка інвестицій у харчову промисловість (станом на 1 січня 2006р.) складає 14,9% (найвищий показник серед усіх галузей), а у сільське господарство - 2,7%. Станом на 1 квітня 2004 р.в агропромисловий комплекс, починаючи з 1992р., загалом залучено 1194,4млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, або 17,2% від їхнього загального обсягу в економіку країни. Прямі іноземні інвестиції було залучено до 686 підприємств харчової промисловості та переробних галузей на загальну суму 1006,1млн. дол. США (84% усіх залучених в АПК). За 1 квартал 2004р. залучено іноземного капіталу обсягом 22,7 млн. грн. США (приріст 2%), а в харчову промисловість - 16 млн. дол. США, що на 17,1% менше, ніж за перший квартал 2003 р. В склад плодоовочеконсервного комплексу України входить вирощування овочів, фруктів і ягод, підприємства консервної і плодоовочеконсервної промисловості, а також обслуговуючі і допоміжні підприємства. Овочеводство розповсюджене по всій території України, але рівень його концентрації і спеціалізації в різних регіонах різний. На Поліссі, наприклад, вирощують здебільшого огірки, моркву, столовий буряк і капусту, в Лісостепу — огірки, помідори, цибулю, в Степу — помідори, перець, баклажани. Найбільша концентрація посівів овочевих культур в тих господарствах, що входять в склад сировинної зони консервного заводу, а також розміщені навколо більших міст.Важлива роль в постачанні населення міст свіжими овочями в міжсезоння належить парниковим господарствам. Найбільші площі закритого ґрунту відводяться під овочі в Криму, навколо Києва, Харкова, Донецька, Одеси, Львова. Садівництво розвивається по всій території України. Тут розповсюджені такі плодово-ягідні культури: яблука, груші, сливи, вишні, черешні, полуниця, малина. В південних районах вирощують абрикоси, персики, інжир. Особливо сприятливі умови для садівництва склалися в Криму, Придністров'ї, в південному Степі і Закарпатті. Більша частина овочів, фруктів і ягод споживається в свіжому вигляді, а інша надходить на що переробляють підприємства для виробництва консервів. Найбільш розвинута плодоовочеконсервная промисловість в Черкакській, Херсонській і Одеській областях, що виробляють біля 40 % всіх плодоовочевих консервів. В Україні склалася певна спеціалізація в виробництві плодоовочевих консервів. Що переробляють підприємства Центру і Заходу виробляють в основному фруктові консерви, а Південний район спеціалізується на виробництві томатних консервів.В майбутньому компанія "Верес" планує виводити свою продукцію на ринок Росії.

1.3.Ключові фактори успіху організації.

На мій погляд ключовими факторами успіху є те, що "Верес "одна із перших якісних компаній на харчовому ринку України, а саме на ринку консервування.. Великим плюсом є те, що з роками якість продукції не змінюється, а тільки покращується, тобто незважаючи на те, що в них вже є ім'я та повага, вони не принижують свою репутацію.Не можна обминути увагою те, що асортимент продуктів торгової марки "Верес" постійно зростає. Спочатку це були лише консервування овочів, пізніше фруктів, тепер нові лінії соусів.Треба відмітити, що на продукцію торгової марки "Верес " є попит, а якщо є попит, то повинна бути і гідна пропозиція. Саме для цього на заводах компанії стоїть саме сучасне обладнання, та постійно вдосконалюються технології процесу приготування продуктів.Звичайно ніяке виробництво довго не поживе без гідної реклами та деяких фінансових витрат. Краще за інших ця торгова марка тим, що по статистиці на 2005 рік 55% українців віком від 18 до 55 віддають перевагу торговій марці "Верес", а як відомо споживач-кращий критик.

1.4.Аналіз основних функцій менеджменту.

1.Планування. Планування передбачає рішення про ті, якими повинні бути цілі організації і що повинні робити члени організації, щоб досягнути цих цілей. Організація використовує стратегічне планування, і такі його положення:

1. Невеликий плановий відділ (менше за 6 чоловік) корпорації доповнюється плануванням на нижчих рівнях.

2. Вік функції планування навіть в найбільш великих корпораціях нараховується менш десяти років.

3. Стратегічні плани розробляються на нарадах вищого керівництва корпорації, що проводяться щорічно.

4.Річній стратегічний план об'єднується з річним фінансовим планом.

2.Організація. Організація - це процес створення структури підприємства, яка дає можливість людям ефективно працювати разом для досягнення його цілей. Структура організації нагадує ієрархічну.Від вищого керівництва до працюючих в цехах. Є директор підприємства, 2 його помічника, головний менеджер компанії і директора та та їх помічники філій. В основному представництві ЗАТ "Агро продукт" працює близько 1000 робітників, у кожній філії рацює близько 500 робітників. Для того, щоб використати переваги спеціалізації потрібна ефективна інтеграція організації. Для інтеграції організацій, діючих в стійкому навколишньому середовищі і що використовують технології масового виробництва, підходять методи, пов'язані з розробкою і встановленням правив і процедур, ієрархічними структурами управління. "Верес", діє в більш мінливому навколишньому середовищі і використовує різноманітні технологічні процеси і технології випуску окремих виробів, часто вважає більш правильним провести інтеграцію шляхом встановлення індивідуальних взаємозв'язків, організацію роботи різних комітетів і проведення нарад,т.т. близький контакт основного виробництва з філіями.

3.Мотивація. Мотивація - це процес спонукання собі і інших до діяльності для досягнення особистих цілей або цілей організації. Компанія використовує такі види мотивації: споживи і винагороди. Мотивація грає важливу роль на підприємстві. Працівники компанії постійно навчаються та розвиваються. Кращі робітники компанії нагороджуються грошовими призами, різними поїздками та відпочинками Причому частіше за все організаторами таких відпочинків є самі керівники компанії. Нагородження в організації не тільки матеріальне, а й моральне. За успіхи у роботі, за добре ставлення до своїх обов'язків, за продуктивність роботи працівники нагороджуються тим, що їх фамілії відомі на виробництві, розміщені в Інтернеті та на дошках пошани. Відправляються за кордон як представники організації.

4.Контроль. Контроль - це процес, що забезпечує досягнення цілей організації. Він необхідний для виявлення і вирішення виникаючих проблем раніше, ніж сморіду стануть дуже серйозними, і може також використовуватися для стимулювання успішної діяльності. Одна з особливостей "Верес"полягає в тому, що використовується функція всеосяжного контролю. Фірма використовує попередній контроль по відношенню до трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Поточний контроль здійснюється, коли робота вже йде і звичайно виготовляється у вигляді контролю роботи підлеглого його безпосереднім начальником. Заключний контроль здійснюється після того, як робота закінчена.

1.5 Аналіз основних конкурентів:

Таблиця 1.Порівняльна характеристика основних конкурентівКонкуренти


Ціна (грн.)

Якість

Унікальні характеристики

1."Торчин"

(мариновані огірки)

2. "Чумак"

(мариновані огірки)
6.50

5.80


Висока

Середня


Використовуються огірки розміром не більше 5 см.

Всього 4 години і стиглі овочі вже мариновані.Таблиця 2.Аналіз слабких та сильних сторін основних конкурентівКонкуренти


Слабкі сторони

Сильні сторони

1"Торчин"

2. "Чумак"
Малий термін зберігання

Використовує барвники.

Немає філій, тільки одне виробництво, невеликий різновид тари, менша кількість вітамінів.


Має свою клієнтуру, відома на українському та закордонному ринках.

Продукт вищого ґатунку, не містить консервантів та емульгаторів.Неможливо обминути увагою таких сильних і відомих конкурентів.

АО "Волиньхолдинг", яке знаходиться у смт. Торчин-невелике містечко , з населенням аж 5 тисяч осіб, Волинської області і відомо під торговою маркою "Торчин продукт". Але це не завадило місцевому цеху, яких в Україні, мабуть, тисячі, досягти ніким не очікуваного успіху. Бренд народився спонтанно. Був «Дональд Дак», став «Торчин продукт».Створення самої марки відбувалося також спонтанно. Спочатку навіть пробувалось дублювати іноземні логотипи. Наприклад, штампувати на етикетки бренд «Дональд Дак». А потім в 1995 року народився бренд «Торчин продукт». Назва — логічна: прив’язка до місцевості — селище Торчин, де розташувалося підприємство. На розкрутку підприємства пішло 2 млн доларів.Логіка маркетингу підказує, що виготовлення соусів і кетчупів на Волині розглядалось по причині високого попиту на польську продукцію. Дійсно з 12 акціонерів холдингу, 4 були громадянами Польші. Тому, скоріш за все кетчуп виготовляли з польських стандартів: незначна кількість томатної пасти і не скляна тара на 220 і 360 грамів. Але зараз в компанії проходять значні зміни. В кінці 2003 року 100% акцій "Волинь холдинг"були куплені відомою швейцарською компанією "Nestle", точніше Ії українським представництвом Nestle Ukraine. Швейцарці, таким чином не тільки підкорюють український ринок, але й дивляться у бік Росії, в якій продукти "Торчин" популярні. Сьогодні торгівельна марка "Торчин" пропонує "Томатний", "Часничний", "Шашличний", "Лагідний", "Чілі" кетчупи, різні мариновані овочі.

Історія "Чумак" – це історія успішного бізнесу, історія інновацій та пригод. Коли засновники компанії "Чумак" та юні підприємці Йохан Боден та Карл Стурен вперше приїхали до України у 1993 р., їм було всього 21 та 19 років відповідно. До цього моменту вони були зайняті у сімейному бізнесі з вирощування огірків в Естонії, але низький врожай огірків того року примусив цих чоловіків розпочати пошук заміни естонському врожаю. Коли вони потрапили до України, то зрозуміли, що знайшли набагато більше, ніж просто заміну для втраченого врожаю в Естонії. Наступного року Йохан та Карл повернулися до України в пошуках міста для майбутнього виробництва. Після того, 2-х років спроб спочатку в Умані, а потім в Колончаку, вони проїхали всією країною та відвідали 32 фабрики з консервування, а потім зупинились у Каховці в Херсонській області. Вже к 1995 року Йохан та Карл усвідомили необхідність повної власності для ефективного виробництва. У пошуках інвесторів, вони знайшли розуміння та підтримку у професора Ганса Раузінга – засновника компанії "Тетра Пак", компанії-лідера з виробництва упаковки для продуктів харчування. Їх перша ж зустріч моментально призвела до партнерства, тим паче, що професор Раузінг доброзичливо відносився до Росії та України. Професор Раузінг вивчав російську в університеті і зробив свій перший бізнес на території СНД, "проілюструвавши" знамениту пушкінську поему про "вікно в Європу" перед комунтістичним політбюро у 1958 році. Спочатку Каховка змогла запропонувати не набагато більше, ніж поля з перезрілими огірками та застарілим консервним заводом. Тому молоді чоловіки почали будувати компанію з нуля в чужій країні. Компанію було названо "South Food, Inc" та сформовано як спільне підприємство шведських партнерів та Фонду Державного Майна (ФДМ) України. Взагалі, народилося ім’я "Чумак". Ця назва має коріння в українській історії та тісно пов’язана із регіоном, де розташована компанія. Чумаки були мандрівними торгівцями, що торгували сіллю та іншими товарами. У 17-му столітті Чумаки купували сіль на узбережжі Чорного моря України та подорожували через Росію та Західну Європу, обмінюючи сіль на гроші та товари. Відомі своєю миролюбивою вдачею та далекими подорожами, чумаки залишили після себе в українській мові нову назву для "Молочного Шляху", так як на небі він виглядав довгим-предовгим шляхом рясно вкритим сіллю. Сьогодні українці так і називають його - "Чумацький Шлях". Чумаки подорожували караванами на візках, тож стилізована під колесо візка емблема стала символом бренда "Чумак". "Чумак" святкує свій "день народження" 29 травня, тому що компанію було засновано в цей день у 1996 році. із стартовим капіталом у 4.1 мільйона доларів США. "Чумак" володіє трьома заводами: двома в Каховці та у Скадовську. Корпоративний лозунг компанії: "З лану до столу", тому що виробництво знаходиться поруч з полями. Це є не просто можливістю для фермерів вирощувати найкращу сировину для продукції "Чумака", але й гарний спосіб впевнитись у тому, що сировина для наших пордуктів зберігає свіжість та смак з самого початку виробництва. Певна річ, це вважається однією з головних переваг "Чумака" у порівнянні з конкурентами. Один з фермерів-партнерів "Чумака" володіє, можливо, найбільшим огірковим полем у Європі - 30 гектарів, але планує ще збільшити його у подальшому! Один з факторів, завдяки якому засновники компанії почали свій бізнес з Каховки – наявність великої кількості огірків навкруги. На сьогоднішній день Україна все ще відчуває дефіцит огірків, тому ми робимо все можливе, щоб вирощувати все більше і більше цього продукту. Також "Чумак" є найбільшим закордонним інвестором Херсонського регіону та, без сумнівів, найбільшим платником податків. Компанія приймає активну участь у розвитку регіону в цілому. Каховка, що гарно розташована на берегах Дніпра, відома не тільки завдяки гарній їжі та "Таврійським Іграм", але й добре знана в історії як місце фінальної перемоги "червоних" над "білими" в період громадянської війни на початку минулого століття. Цій події присвячено величезний монумент у місті бойових дій, який символізує досягнення "червоними" півдня. Як найбільший переробник томатів на Україні, "Чумак" також представляє червоний рух, але мирний – томатів та продуктів на їх основі, але вже З Півдня в усі куточки світу.

Висновок:

Спробую зробити невеликий висновок, по проведеній мною роботі. Відома українська корпорація "Верес", заснована у 1991 році зараз знаходиться у стані розквіту і займає майже перше місце на українському ринку виробників консервованої продукції. Я вважаю що такий її успіх заключається не тільки в якісній сировини та наладженій технології приготування, а й у розумній роботі менеджерів , керівників компанії, постійному введенню інновацій та покращенню технологій виробітку продукції. Заробити собі ім'я та зробити так, щоб бренд "Верес" був відомій не тільки у нашій країні, а й у близькому зарубіжжі-це, на мій погляд, справа не легка. Не дивлячись на дуже сильних конкурентів, та різні смаки споживачів ринку харчової промисловості, компанія тільки розвивається, та відкриває нові філіали, тим самим, даючи українським безробітним роботу. та гідну заробітну платню. Разом з консервуванням овочів та виробництвом соусів, майонезів та кетчупів, нещодавно відкрилась нова лінія по виробництву консервувань з ягід та фруктів-це різноманітні джеми, конфітюри. Радують перспективи компанії до ще більшого розширення та розвитку: компанія у найближчому майбутньому планує вихід на російський ринок, невеликою перешкодою для цього є політична обстановка в країні, з одного боку випливає питання, до чого це політика до консервного заводу? А з іншого боку іде протиріччя чи вигідно Росії, дійсно великій державі, мати у партнерах країну з нестабільною політичною обстановкою? І чи витримає "Верес " конкуренцію російських компаній, наприклад, "Сalve".Конкуренцію українських виробників плодоовочевої продукції "Верес" витримує з гідністю. "Чумак" і "Торчин" є основними та самими сильними конкурентами компанії на українському ринку споживачів плодоовочевої консервації. Я вважаю "Верес" самою сильною з них. По-перше, тому що вона була заснована набагато раніше ніж інші компанії цього напрямку і має свої клієнтів, свій ринок збуту продукції. По-друге маючи салоган "Верес, смакує по-домашньому", дійсно відповідає йому. Вже друге десятиліття з року в рік випускає продукцію все вищого ґатунку, неодноразово було відмічено нагородою "Бренд року".На відміну від своїх конкурентів не поводить анти рекламної компанії, щодо них, а просто робить життя своїх клієнтів кращим.

II. Основні інструменти менеджменту

2.1.Визначення місії

У компанії "Верес" своя місія вже є, вона заключається у наступному: Дати українському споживачу широкий асортимент корисної, смачної та доступної за ціновою політикою консервованої продукції вищого ґатунку. Я вважаю, що мені не потрібно дуже довго доводити доцільність та правильність цієї місії, бо якщо б вона була б невірно сформульована, і не задовольняла б вимогам сучасного менеджменту, то компанія не була б вже 17 років одним із лідерів по випуску консервованої продукції. Продукція "Верес" на містить консервантів та виготовлена тільки з натуральних інгредієнтів, була визнана нагородами "Вибір року" у 2003, 2004 роках. Має довгий термін придатності та велику кількість вітамінів та мінералів. Продукція орієнтована на споживача з середнім рівнем достатку та орієнтована майже на всі верстви населення, її асортимент з кожним роком росте, чи все це не є гідним доказом вірно поставленої місії.

2.2.Постановка цілей.


 • Доходи організації. Збільшити прибуток на кінець 2007 року, за рахунок збільшення продажу консервованих овочів. Займатися цим буде комітет по збуту та реалізації товару, на протязі всього 2007 року.

 • Робота з клієнтами. Турбота про здоров'я споживачів: випуск продукції з меншим строком зберігання, за рахунок організації підсобних господарств. Займатися цим буде науково-досліджувальна лабораторія компанії "Верес" зі своїм науковим керівником та незалежним експертом для проведення незалежних експертиз.

 • Потреби і добробут співробітників. Мотивація робітників за добру та сумлінну працю різними видами нагород: матеріальними – грошові подяки, премії за інновації, за дисципліну та працелюбство, за вислугу років у компанії, премії за переробку плану (якщо це потрібно),доплати за допомогу молодим працівникам, та моральними – подяки та грамоти, визначення робітників на зборах компанії. Введення номінації "Кращий робітник місяця", позачергові відпустки. Неформальні збори та виїзди на природу, піклування про здоров'я робітників: оплата абонементів у спортзал та басейн, пільгові путівки для дітей у табори відпочинку, до моря, пільгове лікування.

 • Добродійність. Допомога дитячим будинкам, організація лінії збуту продукції для мало імущих, організація різних концертів та свят для жителів міст та селищ, за участю зірок естради. Також фінансова допомога онкологічним лікарням та лікарням, де лікують СНІД.

Наприклад у Черкаській філії СТОВ ім. Шевченка комітет по збуту продукції на ринок споживача на квітень 2007 року вже перевищив показники збуту продукції на 20% відносно з даними минулого року. Наряду з цим на заводі почалась науково-дослідницька робота з метою виявлення кращого подальшого виведення на ринок споживачів нової продукції – суміші консервованих овочів. Директор цього заводу започаткував традицію визначення кращого робітника місяця і кварталу, також організував передачу коштів Черкаському Будинку "Малятко".

2.3. Оцінка і аналіз факторів зовнішнього середовища.

Проводиться на підставі дослідження і впливу на компанію деяких факторів, приведених нижче. Вплив на компанію факторів зовнішнього середовища прямого впливу: Споживачі – мають дійсно великий вплив на компанію, саме від них залежить, чи буде продукція мати попит і відповідно чи будуть надходити в компанію прибутки з продаж. Наскільки мені відомо завдяки вірному управлінню компанією з року в рік кількість споживачів тільки збільшується. Постачальники – звичайно без перевірених постачальників та їх налагодженої роботи компанії буде важко витримувати конкуренцію на українському ринку. Овочі та фрукти повинні бути стиглими, добрими та соковитими. Саме тому "Верес" працює тільки з надійними партнерами. Державні органи влади – компанія "Верес" сумлінно виконує всі потрібні закони, законодавчі акти платить потрібні податки в державний бюджет країни. Вплив на компанію факторів зовнішнього середовища непрямого впливу: Розглянемо декілька основних факторів непрямого впливу. На мій погляд, та розглядаючи конкретно компанію плодоовочевого консервування "Верес", на розвиток та популярність компанії невеликий вплив мають міжнародні події та міжнародне оточення. Значно більше турбує керівництво компанії політична обстановка країни. На протязі останніх декількох років вона нестабільна, поки що це не сказалось на прибутках компанії, але від нашого керівництва можна очікувати чого завгодно. Взагалі, розділилась країна, знов на Лівобережну та Правобережну, але "Верес" – національний виробник і його однаково потребляють в різних куточках країни. Важливу роль, на мій погляд має також і стан економіки країни, який на цей час відносно стабільний і компанія може працювати спокійно. Хоч "Верес" є приватною власністю, все ж її не обминуть кризи економіки. Рівень технічного прогресу також має значний вплив на роботу будь-якої сучасної компанії. "Верес" не є виключенням. Тільки завдяки самому сучасному обладнанню на заводах компанії та висококваліфікованим кадрам зараз компанія на вершині своєї популярності й міцно буде тримати такі поліції ще не один рік. На основі проведеного вище аналізу хотілося б визначити погрози і можливості з боку зовнішнього середовища – погрози: основним на мій погляд можлив збій у роботі постачальників, а це , в свою чергу може відбутися через погані погодні умови у країні. Або через непорозуміння сторін, що менш певно. З боку державних органів влади можуть відбутися зміни у законах, актах, які можуть негативно вплинути на податкову, та взагалі на економічну систему країни. Можливості: звичайно це вихід на світовий ринок, та розвиток своїх власних овочевих господарств.

2.4.Оцінка і аналіз факторів внутрішнього середовища.

На основі п.2.3. будуємо SWOT-аналіз.

Таблиця 3. SWOT-аналізВНУТРІШНІ

ФАКТОРИ

ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ

Можливості:

1.Вихід на ринки близького зарубіжжя;

2.Удосконалення технологій;

3.Розширення асортименту;

4.Розширення реклами;

5.Створення власних господарств.

Погрози:

1.Вихід на ринок нових конкурентів;

2.Посилення старих конкурентів;

3.Неблагоприятна політика;

4.Не урожайність;

5.Загроза банкрутства.


Сильні сторони:

1.Добра репутація;

2.Висока якість продукції;

3.Широкий ціновий діапазон;

4.Розгалужена збутова сітка;

5.Широкий асортимент.

Поле "сила і можливості"

1.Збільшення кількості випускаємої продукції;

2.Розширення асортименту;3.Постійне удосконалення обладнання;

4.Створення своїх підсобних господарств.


Поле "сила і погрози"

1.Підсилення конкурентних позицій за рахунок високої якості продукції;

2.Створення доброзичливих умов з боку державних органів.

Слабкі сторони:

1.Недостатність проникнення на міжнародні ринки;

2.Слабка рекламна компанія;

3.Недостатньо продумана упаковка;

4.Вузька сітка постачальників;

5.Недостатня мотивація робітників.

Поле "Слабість і можливості"

1.Вихід на ринки близького зарубіжжя;

2.Розробка нової упаковки;

3.Залучення нових кадрів;

4.Розробка мотиваційної сітки;

5.Розширення кількості постачальників.


Поле "слабість і погрози"

1.Залучення нових інвесторів для запобігання банкрутства;

2.Пригнічення конкурентних позицій за рахунок антиреклами.


2.5. Вибір стратегії На підставі проведених мною досліджень галузі зовнішнього і внутрішнього середовища організації, місії, цілей і SWOT – аналізу мною були розроблені стратегії в залежності від рівня керування.

ЗАТ "Верес" має основну базову стратегію: стратегія репутації, або альтернативна стратегія. Вона заключається в тому щоб продукція підприємства займала ведуче місце на ринку збуту, не лише завдяки новітнім технологіям консервування, а ще й з допомогою "ім'я " підприємства, його "бренду". Тобто про якість продукції будуть говорити, знаючи від якого підприємства випускається цей продукт, враховуючи скільки років підприємство знаходиться на ринку, яким статусом користується серед конкурентів.


Таблиця 2 Поділ задачі розробки стратегії по рванях ієрархії.

Рівень стратегії

Відповідальні особи

Заходи характерні для кожного рівня

Корпоративна стратегія

Керуючі вищого рангу, інші ключові менеджери.

Вибір ринку збуту продукції, а також розробка стратегії усунення конкурентів в економічному та виробничому плані.

Ділова стратегія

Генеральні директори/керівника підрозділів.

Впровадження нових технологій а також розробка експериментальних видів продукції, зразків.

Функціональна стратегія

Керівники середньої ланки.

Розробка стратегії збуту продукції, а також розробка програм для персоналу, яка допоможе збільшити об’єм виробництва і покращити якість випускаємої продукції.

Операційна стратегія

Керівники на місцях

Займаються стратегічним плануванням звичайних кожноденних задач, таких як транспортування продукції, закупка сировини.

Каталог: images -> attach
attach -> Матеріальна база школи на високому рівні. У дітей є все необхідне для комфортного навчання з предмету отм. Школою, у кабінет обм, були придбані, спеціально розроблені, шкільні парти для занять художньою працею та образотворчим мистецтвом
attach -> Микола Махній незвичайна антропологія mykola Makhnii extraordinary antropology чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, 2011 ббк 88. 5 М 36
attach -> Матеріали до лекцій
attach -> Скиба Ю. А., Царенко О. М., Ющик В. В. та ін. Словник екологічних термінів до курсу "Основи екології"
attach -> Джоан К. Ролінґ Гаррi Поттер i фiлософський камiнь
attach -> Індивідуальний план роботи студентки-практикантки Батирєвої Юлії Олегівни Організаційна робота № Зміст роботи студента. Дата проведення
attach -> Китайська народна казка «Пензлик Маляна». Поетизація мистецтва й уславлення образу митця в казці
attach -> Відповідальний за виконання
attach -> Джоан К. Ролінґ Гаррі Поттер і таємна кімната


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал