Математика


Основні вимоги до знань і вмінь учнівСторінка3/3
Дата конвертації04.12.2016
Розмір0,58 Mb.
ТипПрограма
1   2   3

Основні вимоги до знань і вмінь учнів

із більшими пізнавальними можливостями
Учні повинні знати:

- натуральний ряд чисел від 1 до 1 000 000;

- геометричні фігури й тіла;

- одиниці вимірювання площі фігури, земельних площ; їх позначення, співвідношення;

- розгортку куба й прямокутного паралелепіпеда;

вміти:

- читати, записувати, порівнювати числа в межах 1 000 000;

- додавати, віднімати, множити й ділити на одно- і двоцифрове числа в межах 1 000 000;

- множити й ділити десяткові дроби на 10, 100, 1000;

- додавати, віднімати, множити та ділити на одно- і двоцифрове числа цифри, одержані при вимірюванні одиниць вартості, довжини, маси й записані у вигляді де­сяткових дробів;

- обчислювати час тривалості дії, її початок, кінець;

- знаходити число за його частиною;

- перетворювати числа, одержані при вимірюванні одиниць площі;

- вимірювати й обчислювати площу прямокутника, квадрата;

- креслити розгортку куба, прямокутного парале­лепіпеда;

- користуватися позначеннями: S (мм2, см2, дм2, м2, км2);

- розрізняти циліндр, конус, піраміду, кулю.


Основні вимоги до знань і вмінь учнів

із меншими пізнавальними можливостями

Учні повинні знати:

- натуральний ряд чисел від 1 до 1 000 000;

- геометричні фігури й тіла;

- одиниці вимірювання площі фігури, земельних площ; їх позначення;

вміти:

- читати, записувати числа в межах 1 000 000;

-додавати, віднімати, множити та ділити на одноцифрове число в межах 1 000 000;

- множити та ділити дроби на 10;

-додавати, віднімати, множити та ділити на одноцифрове число десяткові дроби;

-додавати, віднімати, множити та ділити на одноцифрове число числа, одержані при вимірюванні оди­ниць вартості, довжини, маси й записані у вигляді десят­кових дробів;

- вимірювати й обчислювати площу прямокутника та квадрата;

- користуватися позначеннями: S (мм2, см2, дм2, м2, км2);

- розрізняти куб, прямокутний паралелепіпед, ци­ліндр, піраміду, кулю;

- обчислювати час тривалості дії, її початок і кінець.


9 клас

(4 год на тиждень, усього 136 год)Перша чверть

(36 год)
Повторення нумерації в межах 1 000 000 (всі види вправ з нумерації попередніх класів). Таблиця класів і розрядів.

Додавання та віднімання багатоцифрових чисел. Властивості дій додавання та віднімання, їх використан­ня під час усних і письмових обчислень. Зміна резуль­татів додавання та віднімання зі зміною компонентів до­давання та віднімання.

Множення та ділення багатоцифрових чисел на од­но- та двоцифрове числа. Властивості дій множення та ділення. Зміна результатів дій множення та ділення. Зміна результатів дій множення та ділення залежно від зміни компонентів.

Порядок виконання дій.

Ділення з остачею.

Перевірка арифметичних дій.

Розв'язування задач, вивчених раніше.

Розв'язування задач на знаходження середнього арифметичного.

Симетрія. Побудова відрізків, трикутника, квадрата, симетричних даним відносно осі, центра симетрії.

Геометричні тіла: куб, конус, циліндр, піраміда, куля, прямокутник, паралелепіпед.
Друга чверть

(28 год)
Повторення вивченого: додавання та віднімання дробів із однаковими знаменниками.

Порівняння дробів (усі випадки). Додавання та від­німання дробів із різними знаменниками. Розв'язування прикладів зі звичайними дробами на 2-3 дії.

Розв'язування простих арифметичних задач на зна­ходження дробу від числа.

Розв'язування складених арифметичних задач на 2-3 дії.

Площа фігури. Міри площі, їх співвідношення. Міри земельних площ. Обчислення площі прямокутника й квадрата за наступними формулами; Sпp.= ab; Sкв.= 2a.

Розв'язування складених арифметичних задач, для розв'язування яких необхідно використовувати матема­тичні залежності між площею прямокутника та довжи­ною його сторін.
Третя чверть

(40 год)
Десяткові дроби. Перетворення десяткових дробів. Порівняння дробів.

Вираження числа, одержаного в результаті вимірю­вання величин десятковим дробом і навпаки. Скінченні та нескінченні десяткові дроби. Додавання та віднімання десяткових дробів із різною кількістю знаків після коми.

Множення та ділення десяткових дробів на одно-, двоцифрове числа, в тому числі, чисел, одержаних при вимірюванні одиниць вартості, довжини, маси, записа­них у вигляді десяткових дробів.

Порядок дій у прикладах із десятковими дробами, які включають 4-5 арифметичних дій.

Знаходження десяткового дробу від числа.Знаходження числа за його десятковим дробом: 0,2 (); 0,5 (); 0,02 (); 0,05 (); 0,25 () ; 0,75 (); 0,125 ().

Арифметичні дії з числами, одержаними при вимі­рюванні.

Прості арифметичні задачі на знаходження дробу від числа й числа за його дробом.

Міри площі, їх співвідношення. Міри земельних площ(повторення).

Об'єм тіла. Одиниці об'єму: кубічний міліметр, ку­бічний сантиметр, кубічний дециметр, кубічний метр.

Позначення: V (куб. мм, мм3; куб. см, см3; куб. дм, дм3; куб. м, м3).

Порівняння мір об'єму з квадратними та лінійними мірами. Виведення таблиці кубічних мір.

Знаходження об'єму куба.


Четверта чверть

(32 год)
Поняття про відсоток.

Заміна десяткових дробів відсотками.

Заміна відсотків десятковими дробами.

Знаходження відсотків від числа та числа за 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 відсотками.

Проста арифметична задача на знаходження від­сотків від числа; на знаходження числа за його відсотком.

Складені арифметичні задачі на знаходження відсот­ків від числа.

Повторення вивченого за рік.

Геометричні фігури.

Геометричні тіла.

Розв'язування задач на обчислення периметра, пло­щі прямокутника, квадрата, земельних площ.
Основні вимоги до знань і вмінь учнів

із більшими пізнавальними можливостями
Учні повинні знати:

- натуральний ряд чисел у межах 1 000 000;

- геометричні фігури й тіла;

- об'єм фігури, одиниці вимірювання об'єму, їх спів­відношення;вміти:

- читати, записувати, порівнювати числа в межах 1 000 000;

- додавати та віднімати, множити та ділити на одно-і двоцифрове число числа, отримані при вимірюванні одиниць вартості, довжини, маси та записані у вигляді десяткових дробів;

- додавати та віднімати звичайні дроби з різними знаменниками;

- знаходити дріб від числа та число за його дробом;

- замінювати десяткові дроби відсотками; відсотки - десятковим дробом;

- знаходити відсотки від числа та число за його від­сотком;

- користуватися позначеннями: мм3, см3, дм3, м3.

- вимірювати й обчислювати об'єм прямокутного паралелепіпеда, куба.
Основні вимоги до знань і вмінь учнів

із меншими пізнавальними можливостями
Учні повинні знати:

- натуральний ряд чисел у межах 1 000 000;

- геометричні фігури й тіла;

вміти:

-читати, записувати й порівнювати числа в межах 1 000 000;

- виконувати арифметичні дії в межах 1 000 000;

- додавати та віднімати звичайні дроби з однакови­ми знаменниками;

- знаходити одну частину від числа;

- знаходити один відсоток від числа;

- додавати, віднімати, множити та ділити на одноцифрове число числа, отримані при вимірюванні оди­ниць вартості, довжини, маси;


  • практично використовувати міри площі, земель­них площ.


10 клас

(4 год на тиждень, усього 136 год)Перша чверть

(36 год)
Нумерація багатоцифрових чисел. Таблиця класів і розрядів.

Усне й письмове додавання, віднімання, множення та ділення з багатоцифровими числами.

Множення та ділення багатоцифрових чисел на трицифрове число (легкі випадки).

Розв'язування прикладів на 3-4 дії. Порядок вико­нання дій.

Дужки.


Розв'язування простих арифметичних задач, які роз­кривають сутність кожної дії та відношень «більше (мен­ше) на», «більше (менше) в»; сутність середнього ариф­метичного кількох чисел.

Розв'язування складених арифметичних задач, які вимагають 2-3 дії; задач, для розв'язування яких не­обхідно використовувати математичні залежності між величинами (швидкість, час і шлях при рівномірно­му прямолінійному русі; ціна, кількість і вартість товару).

Дії з відрізками. Додавання та віднімання відрізків.

Положення у просторі: горизонтальне, вертикальне, похиле.

Взаємне положення прямих на площині: перетина­ються (в тому числі, перпендикулярні), не перетинають­ся (паралельні).

Креслення паралельних прямих на зазначеній від­стані одна від одної.

Лінії в крузі. Сектор. Сегмент.

Друга чверть

(28 год)
Додавання та віднімання звичайних дробів із одна­ковими й різними знаменниками (повторення).

Заміна мішаного числа неправильним дробом. Вик­лючення цілого числа з неправильного дробу.

Множення й ділення звичайного дробу на ціле чис­ло.

Порядок дій у прикладах із звичайними дробами (на 3-4 арифметичні дії).

Розв'язування простих арифметичних задач на зна­ходження дробу від числа; на знаходження числа за його частиною.

Розв'язування складених арифметичних задач, які вимагають 2-3 дії.

Види кутів. Вимірювання та креслення кутів за допо­могою транспортира.

Лінійні, стовпчикові, кругові діаграми.
Третя чверть

(40 год)
Сумісні дії з цілими числами, із звичайними та де­сятковими дробами. Об'єм. Міри об'єму. Співвідношен­ня лінійних, квадратних і кубічних мір.

Розв'язування простих і складених арифметичних задач на обчислення об'єму прямокутного паралелепіпе­да, куба.
Четверта чверть

(32 год)
Повторення нумерації багатоцифрових чисел. Усі дії з цілими й дробовими числами. Порядок дій у прикла­дах.

Дужки.

Знаходження периметра, площі прямокутника (квад­рата), об'єму прямокутного паралелепіпеда, куба.Розв'язування простих і складених арифметичних задач на знаходження об'єму прямокутного парале­лепіпеда, куба.

Розв'язування складених арифметичних задач усіх типів, вивчених у попередніх класах.


Основні вимоги до знань і вмінь учнів

із більшими пізнавальними можливостями
Учні повинні знати:

- натуральний ряд чисел від 1 до 1 000 000;

- що кожне наступне число на одиницю більше від попереднього і навпаки;

- напам'ять таблицю додавання одноцифрових чи­сел і відповідні випадки віднімання; таблицю множення одноцифрових чисел і відповідні табличні випадки ділення;

- назви та позначення одиниць наступних величин:

вартості, довжини, маси, часу, площі, об'єму;

- співвідношення між одиницями вартості, довжи­ни, маси, часу;

вміти:

-читати, записувати й порівнювати числа в межах 1 000 000;

- виконувати нескладні усні обчислення (додаван­ня, віднімання, множення, ділення) з натуральними числами, дробами; числами, отриманими при вимірю­ванні;

- виконувати письмові обчислення (додавання, від­німання, множення та ділення на одноцифрове й дво­цифрове числа) з натуральними числами та десятковими дробами;

- називати компоненти арифметичних дій;

- розв'язувати прості арифметичні задачі, що роз­кривають зміст кожної дії та зміст наступних відношень:

«більше (менше) на», «більше (менше) в», а також — розв'язувати задачі на знаходження дробу, відсотків від числа, числа за його частиною, відсотком; розв'язувати задачі на знаходження середнього арифметичного де­кількох чисел;

- розв'язувати складені задачі, які вимагають 2-3 арифметичних дій, і задачі, для розв'язання яких не­обхідно використовувати знання залежності між вели­чинами (швидкість, час і відстань при рівномірному прямолінійному русі; ціна, кількість і вартість това­ру; площа прямокутника й довжини його сторін; об'єм прямокутного паралелепіпеда й довжини його ребер та ін.);

- вимірювати відрізок, ламану, сторони многокут­ника;

- будувати відрізки заданої довжини, прямокутник (квадрат) за поданою довжиною сторін за допомогою креслярського трикутника;

- креслити коло за допомогою циркуля за поданим радіусом, діаметром;

- вимірювати кути, креслити кути за поданими розмірами за допомогою транспортира;

- обчислювати периметр, площу прямокутника, об'єм прямокутного паралелепіпеда.
Основні вимоги до знань і вмінь учнів

із меншими пізнавальними можливостями
Учні повинні знати:

- нумерацію багатоцифрових чисел;

- що кожне наступне число на одиницю більше від попереднього й навпаки;

- назви та позначення одиниць наступних величин:

вартості, довжини, маси, часу, площі;

- співвідношення між одиницями вартості, довжи­ни, маси, часу;вміти:

-читати, записувати й порівнювати числа в межах 1 000 000;

- виконувати нескладні усні обчислення (додавання, віднімання, множення та ділення) з натуральними чис­лами та числами, отриманими при вимірюванні;

- виконувати письмові обчислення (додавання, від­німання, множення та ділення на одноцифрове число) з натуральними числами;

- розв'язувати прості арифметичні задачі, що роз­кривають зміст кожної дії та зміст наступних відношень:

«більше (менше) на», «більше (менше) в»;

- розв'язувати складені задачі на 2-3 арифметичні дії та задачі, для розв'язання яких необхідно викорис­товувати знання залежності між величинами (ціною, кількістю та вартістю);

- вимірювати відрізок, ламану, сторони многокут­ника;

- будувати відрізки за поданою довжиною;

- креслити коло за допомогою циркуля за поданим радіусом;- вимірювати кути за допомогою транспортира;

- обчислювати периметр, площу прямокутника, квадрата.
Каталог: osb potr
osb potr -> Методичні рекомендації щодо організації та проведення індивідуального навчання вдома учнів, які мають вади у психічному чи фізичному розвитку
osb potr -> Міністерство освіти І науки україни науково-методичний центр середньої освіти програми з читання, української мови, математики для 1-10 класів спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з наслідками поліомієліту та церебральним
osb potr -> Методичні рекомендації щодо організації та проведення індивідуального навчання вдома учнів, які мають вади у психічному чи фізичному розвитку
osb potr -> Програма компенсаторного розвитку сліпих учнів шкіл-інтернатів для дітей з вадами зору 1-4 класи
osb potr -> Методичні рекомендації щодо змісту та організації роботи в ХІ допоміжному класі з виробничим навчанням


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал