Математика


Основні вимоги до знань і вмінь учнівСторінка2/3
Дата конвертації04.12.2016
Розмір0,58 Mb.
ТипПрограма
1   2   3

Основні вимоги до знань і вмінь учнів

із меншими пізнавальними можливостями
Учні повинні знати:

- нумерацію в межах 10 000;

- мірило;

- горизонтальне, вертикальне, похиле положення ліній;

- лінії в крузі;

- периметр;вміти:

- читати, записувати числа в межах 10 000;

- усно виконувати дії в межах 100;

- письмово додавати, віднімати, множити на одноцифрове число в межах 10 000, виконувати ділення на одноцифрове число в межах 1000;

- усно й письмово додавати та віднімати, множити та ділити на одноцифрове число числа, одержані при вимірюванні однієї-двох одиниць вартості, довжини, маси без перетворень;

- читати, записувати звичайні дроби, розпізнавати чисельник і знаменник, правильні й неправильні дроби; мішане число;

- знаходити одну частину від числа;

- розв'язувати складені арифметичні задачі (на 2 дії);

- практично користуватися мірилом;

- знаходити периметр трикутника, прямокутника, квадрата;

- користуватися рівнем, виском.
7 клас

(5 год на тиждень, усього 170 год)Перша чверть

(45 год)
Повторення нумерації в межах 10 000. Усне й пись­мове додавання та віднімання в межах 10 000. Усне й письмове множення та ділення в межах 10 000.

Утворення, запис і читання в межах 100 000 (повних і неповних).

Поняття про клас: клас одиниць і клас тисяч. Табли­ця класів і розрядів.

Натуральний ряд чисел. Пряма й зворотна лічба роз­рядними одиницями та рівними числовими групами (5, 50, 500, 5000; 2, 20, 200, 2000; 25, 250, 2500, 25 000). Заокруглення чисел до зазначеного розряду.

Визначення кількості розрядних одиниць і загальної кількості сотень, одиниць і десятків тисяч у числі. По­рівняння розрядних одиниць. Порівняння чисел.

Найбільше та найменше числа кожного розряду.

Числа прості й складені.

Усне й письмове додавання та віднімання багатоцифрових чисел у межах 100 000 (усі випадки). Назви компонентів арифметичних дій. Знаходження невідомо­го компонента.

Усне й письмове множення та ділення на одноциф­рове число в межах 100 000 (усі випадки з перевіркою).

Назви компонентів арифметичних дій. Знаходження невідомого компонента.

Ділення з остачею. Перевірка ділення з остачею.

Множення та ділення двоцифрового числа на дво­цифрове й легкі випадки ділення двоцифрового числа на двоцифрове (36:12, 60:15).

Коло. Круг. Центр, радіус, діаметр, хорда, дуга. Крес­лення кола й круга за зазначеним радіусом, діаметром.

Кути. Види кутів. Порівняння кутів шляхом накла­дання. Незалежність величини кута від довжини сторін.

Поняття про градус. Транспортир. Градусне вимірю­вання кутів, розміщених у різних положеннях по відно­шенню до сторін аркуша паперу: гострий кут - від 0° до 90°, прямий - 90°, тупий - від 90° до 180°, розгорнутий - 180°, повний - 360°.

Вимірювання та побудова прямих кутів, розміщених у різних положеннях.
Друга чверть

(35 год)
Усне й письмове множення та ділення на одноцифрове число в межах 100 000 (повторення).

Усне й письмове множення та ділення на двоцифро­ве число в межах 100 000 (усі випадки з перевіркою). Зна­ходження невідомого компонента.

Дужки. Порядок виконання дій у прикладах із дуж­ками.

Знаходження середнього арифметичного.

Розв'язування складених арифметичних задач на 3-4 дії.

Розв'язування арифметичних задач на знаходження середнього арифметичного.

Вимірювання й побудова гострих і тупих кутів, роз­міщених у різних положеннях.

Суміжні кути, їх сума.

Визначення величини кута, якщо відомий кут - су­міжний з ним.Третя чверть

(50 год)
Роздроблення та перетворення чисел, одержаних при вимірюванні величин (повторення).

Усне й письмове додавання, віднімання, множення та ділення чисел, одержаних при вимірюванні величин, виражених однією-двома одиницями вартості, довжини, маси.

Міри часу. Число календарне й арифметичне.

Роздроблення та перетворення чисел, одержаних при вимірюванні однієї-двох одиниць часу.

Усне й письмове додавання та віднімання чисел, одержаних при вимірюванні однієї-двох одиниць часу.

Розв'язування складених арифметичних задач на 3-4 дії.

Суміжні кути. Сума суміжних кутів. Види трикутни­ків за кутами.

Сума кутів трикутника. Побудова трикутника за до­помогою транспортира, лінійки.

Побудова трикутника за даними довжинами двох сторін і градусної міри кута між ними, за довжиною од­нієї зі сторін і двома градусними мірами кутів, прилеглих до цієї сторони.


Четверта чверть

(40 год)
Звичайні дроби (повторення).

Поняття про десяткові дроби. Утворення десятко­вого дробу. Запис, читання та порівняння дробів. За­пис чисел, одержаних при вимірюванні одиниць вар­тості, довжини, маси у вигляді десяткових дробів і нав­паки.

Місце десяткових дробів у таблиці класів і розрядів.

Вираження дробу більшими або меншими однако­вими частинами.

Додавання та віднімання десяткових дробів із одна­ковою й різною кількістю знаків після коми.

Паралелограм, ромб; їх властивості, висота, пери­метр. Порівняння паралелограма та ромба, квадрата та ромба, прямокутника та паралелограма, ромба та прямо­кутника (за сторонами й кутами).
Основні вимоги до знань і вмінь учнів

із більшими пізнавальними можливостями
Учні повинні знати:

- розряди й класи одиниць і тисяч, їх місце;

- десяткові дроби;

- градусну міру прямого, розгорнутого, повного, гострого, тупого кутів;

- суму суміжних кутів, суму кутів трикутника;

- властивості паралелограма та ромба;вміти:

- читати, записувати й порівнювати числа до 100 000;

- усно й письмово додавати, віднімати, множити, ді­лити на одноцифрове та двоцифрове числа;

- усно й письмово додавати, віднімати, множити, ділити на одноцифрове число числа, одержані при вимі­рюванні однієї-двох одиниць вартості, довжини, маси;

- усно й письмово додавати та віднімати числа, одержані при вимірюванні однієї-двох одиниць часу;

- додавати й віднімати десяткові дроби;

- розв'язувати задачі на знаходження середнього арифметичного; задачі з десятковими дробами; на рух;

задачі на 3-4 арифметичні дії;

- виділяти паралелограм, ромб, прямокутник, квад­рат серед інших чотирикутників;

- порівнювати паралелограм і ромб, прямокутник і паралелограм, ромб і прямокутник (за сторонами та ку­тами).


Основні вимоги до знань і вмінь учнів

із меншими пізнавальними можливостями
Учні повинні знати:

- нумерацію в межах 100 000;

- десяткові дроби;

- градусну міру прямого, розгорнутого, гострого, ту­пого кутів;

- суму кутів трикутника;

- властивості паралелограма й ромба;вміти:

- читати й записувати числа в межах 100 000;

- усно й письмово додавати, віднімати, множити та ділити на одноцифрове число;

- усно й письмово додавати, віднімати, множити та ділити на одноцифрове число числа, одержані при вимірюванні однієї-двох одиниць вартості, довжини, маси (без перетворень);

- усно й письмово додавати та віднімати числа, одержані при вимірюванні однієї одиниці часу;

- додавати та віднімати десяткові дроби;

- розв'язувати складені арифметичні задачі на 2 дії;

на рух; на знаходження середнього арифметичного;

- виділяти паралелограм, ромб, прямокутник, квад­рат серед інших чотирикутників;

- порівнювати прямокутник і квадрат.


8 клас

(5 год на тиждень, усього 170 год)Перша чверть

(45 год)
Повторення нумерації в межах 100 000. Усне й пись­мове додавання та віднімання в межах 100 000. Усне й письмове множення та ділення в межах 100 000.

Утворення, запис і читання чисел у межах 1 000 000 (повних і неповних). 1 000 000 як нова лічильна одини­ця. Натуральний ряд чисел. Лічба рівними числовими групами (5, 50. 500, 5000, 50 000; 2, 20. 200, 2000, 20 000, 200 000; 25, 250, 2500, 25 000, 250 000) та різними розряд­ними одиницями. Порівняння чисел у межах 1 000 000.

Римська нумерація чисел I-XXXV. Запис чисел від І до XXXV римськими цифрами.

Усне й письмове додавання, віднімання, множення та ділення на одноцифрове число в межах 1000 000. Назви компонентів дій. Перевірка правильності вико­нання дій. Знаходження невідомого компонента. Влас­тивості арифметичних дій (переставна, сполучна).

Прості арифметичні задачі на обчислення трива­лості дії, часу її початку та кінця.

Прості арифметичні задачі на обчислення часу, швидкості.

Складені арифметичні задачі на рух.

Геометрична фігура та геометричне тіло. Куб, пря­мокутний паралелепіпед, вершини, ребра, грані (проти­лежні, суміжні).

Побудова відрізка, трикутника, квадрата, симетрич­них даним відносно осі, центра симетрії.


Друга чверть

(35 год)
Усне й письмове додавання, віднімання, множення та ділення на одноцифрове число в межах 1 000 000 (пов­торення).

Множення та ділення на двоцифрове число, на оди­ницю з нулями. Назви компонентів дій. Перевірка пра­вильності виконання дій. Знаходження невідомого ком­понента. Властивості арифметичних дій (переставна, сполучна).

Десяткові дроби (повторення). Додавання та відні­мання десяткових дробів із однаковою та різною кіль­кістю знаків після коми.

Прості текстові арифметичні задачі на обчислення тривалості дії, часу її початку та кінця.

Площа фігури. Одиниці площі: квадратний сан­тиметр, квадратний дециметр, квадратний міліметр, квадратний метр, квадратний кілометр. Позначення: S; (кв. мм, мм2; кв. см, см2; кв. дм, дм2; кв. м, м2;кв. км, км2). Порівняння з лінійними мірами. Співвідношення мір площі. Перетворення чисел, одержаних при вимірю­ванні одиниць площі. Площа прямокутника (квадрата): Sпр., Sкв.

Прості арифметичні задачі на обчислення площі прямокутника, квадрата.
Третя чверть

(50 год)
Множення та ділення десяткових дробів на одно­цифрове число.

Множення та ділення десяткових дробів на 10, 100, 1000, круглі числа.

Множення та ділення десяткових дробів на двоциф­рове число.

Додавання, віднімання, множення та ділення чисел, одержаних при вимірюванні одиниць вартості, довжи­ни, маси, записаних у вигляді десяткових дробів.

Складені задачі на комбінацію з опрацьованих рані­ше простих задач на 2-3 дії.

Міри земельних площ: ар, гектар. Позначення: а, га.

Розв'язування задач на обчислення площі прямокут­ника (квадрата), земельних площ.


Четверта чверть

(40 год)
Звичайні дроби (повторення вивченого). Додавання та віднімання дробів із однаковими знаменниками. Зна­ходження дробу від числа; числа за його частиною.Знаходження числа за його десятковим дробом: 0,2 (); 0,5 (); 0,02 (); 0,05 (); 0,25 () ; 0,75 (); 0,125 ().

Повторення вивченого за рік.

Куб. Паралелепіпед. Розгортка куба, прямокутного паралелепіпеда.

Геометричні тіла: циліндр, конус, піраміда, куля.


Каталог: osb potr
osb potr -> Методичні рекомендації щодо організації та проведення індивідуального навчання вдома учнів, які мають вади у психічному чи фізичному розвитку
osb potr -> Міністерство освіти І науки україни науково-методичний центр середньої освіти програми з читання, української мови, математики для 1-10 класів спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з наслідками поліомієліту та церебральним
osb potr -> Методичні рекомендації щодо організації та проведення індивідуального навчання вдома учнів, які мають вади у психічному чи фізичному розвитку
osb potr -> Програма компенсаторного розвитку сліпих учнів шкіл-інтернатів для дітей з вадами зору 1-4 класи
osb potr -> Методичні рекомендації щодо змісту та організації роботи в ХІ допоміжному класі з виробничим навчанням


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал