Математика Чупринська тв сучасні методи викладання математикиСкачати 175,67 Kb.
Дата конвертації05.02.2017
Розмір175,67 Kb.
Математика Чупринська ТВ

Сучасні методи викладання математики
Методика викладання математики – педагогічна наука про мету, зміст, методи,

форми і засоби передачі учням математичних знань, про виховання в процесі навчання.

Вимоги, що стоять перед школою, визначають основні напрямки роботи. Математика –

один з обов’язкових предметів шкільного курсу. І це не випадково. Визнання математик

обов’язковим навчальним предметом загальноосвітньої школи безпосередньо пов’язане

з її роллю в науково – практичній діяльності людства. «Красунею» називали математику

стародавні індуси, а стародавні греки проголосили її «гімнастикою розуму».

В ІІ ст. до н. е. римляни розробили систему навчальних предметів, в яку входили

граматика, риторика, діалектика, арифметика, геометрія, астрономія та музика. Ці «сім

вільних мистецтв» були основою навчальних планів і в часи середньовіччя.

На значення математики як науки і навчального предмета наголошували генії

людства. «Ніякі людські дослідження не можна назвати справжньою наукою, якщо вона не пройшли через математичні доведення», - стверджував Леонардо да Вінчі (1452 – 1519). Роки не стерли з пам’яті цей вислів. Нині він став ще актуальнішим. Застосування математики вийшло за межі технічних наук, її методи проникли в біологію, медицину, суспільні науки.

Важливим завданням математики є розвиток пізнавальних здібностей у учнів. Необхідно розвинути у них уміння спостерігати й порівнювати, виділяти риси схожості та відмінності у порівнюваних об’єктах, виконувати такі мислительні операції, як синтез, узагальнення, абстрагування, конкретизацію.

Отже, провідна роль математики полягає у розвитку логічного мислення, формуванні алгоритмічного мислення, вихованні навичок розумової пам’яті. Формування уміння логічного мислити нерозривно пов’язане з розвитком у них правильної, точної, лаконічної математичної мови. Заняття математикою мають бути школою виховання характеру і почуттів. Навчання математикою має формувати такі риси особистості, як працьовитості, охайність, сприяти розвитку волі, уваги. Вивчення математики має сприяти реалізації завдань виховання патріотизму, гуманності, чесності. Характерною рисою вихованості має стати готовність учнів долати труднощі, боротися зі злом.


Інноваційні технології на уроках математики
Освітні системи в будь – яких країнах світу повинні сприяти організації основних завдань соціально – економічного та культурного розвитку суспільства.

Щоб мати можливість знайти своє місце в житті, учень сучасної школи повинен володіти певними якостями: • гнучко адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях;

 • самостійно та критично мислити;

 • уміти бачити та формувати проблему, знаходити шляхи раціонального її вирішення;

 • усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання можуть бути використані в оточуючій його дійсності;

 • бути здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити;

 • грамотно працювати з інформацією;

 • бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, уміти працювати в колективі, у різних галузях, різних ситуаціях, легко запобігати та вміти виходити з будь – яких конфліктних ситуацій;

 • вміти самостійно працювати над розвитком особистої моральності, інтелекту, культурного рівня.

Такими якостями учень може оволодіти тільки завдяки вчителеві, який найчастіше

виступає в ролі організатора всіх видів діяльності учня як компетентний консультант і помічник. Його професійні вміння повинні бути спрямовані не просто на контроль знань та умінь учнів, а на діагностику їх діяльності та розвитку.

Це досягається за допомогою освітніх технологій. Вибір освітньої технології – це завжди вибір стратегії, пріоритетів, системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи вчителя з учнем.

Поняття «технологія» у педагогіці може вживатися в чотирьох значеннєвих аспектах:

а) педагогічна технологія, яка містить у собі всі засоби педагогічної взаємодії;

б) технології навчання – система методів, прийомів і дій вчителя й учнів у процесі навчання;

в) технології виховання – система методів, прийомів і дій вихователя і вихованців у спільній діяльності, у зміст якої включене освоєння норм, цінностей, відносин;

г) навчальна технологія – інформаційні технології, які можна використовувати для організації процесу навчання.

Сучасна педагогічна технологія охоплює коло теоретичних та практичних питань керування, організації навчального процесу, методів та засобів навчання. Своїм походженням вона зобов’язана реалізації педотехнічних ідей, які висловлювали на рубежі ХХ ст. засновники прагматичної психології та педагогіки, представники «індустріальної педагогіки» . Науково – педагогічна революція, яка торкнулася всіх галузей науки, техніки, суспільного життя, освіти, наповнює педагогіку новим змістом.

Розвиток педагогічної технології у світовому освітньому просторі можна умовно розділити на три етапи, кожен із яких характеризується перевагою тієї чи іншої тенденції.

Основною тенденцією першого етапу (1920 – 1960-ті роки) було підвищення якості викладання, яке розглядалося як єдиний шлях, що приводив до ефективного навчання. Здійснювалися спроби підвищення ефективності викладання шляхом інформаційного рівня навчання при використанні засобів масової комунікації.

Другий етап (1960 – 1970-ті роки) характеризувався перенесенням акценту на процес, що пов’язано з розвитком концепції програмованого навчання, яке вимагало врахування вікових та індивідуальних відмінностей учнів. Увага до процесу навчання призвела до усвідомлення факту,що саме він визначає методику навчання та є критерієм успіху в цілому. Навчальні програми були поділені на порції, до яких було розроблено інструкції, дібрано дидактичний матеріал, аудіовізуальні та інші засоби навчання. Ці порції дістали назви «модулів», «одиниць навчання», «навчальних пакетів».

Третій етап, сучасний, характеризується розширенням сфери педагогічної технології, яка претендує на провідну роль у плануванні, організації процесу навчання, в розробці методів і навчальних засобів. До засобів навчання належать: документи, матеріальні об’єкти, люди, взаємодія з якими веде до здобуття знань. Засоби навчання поділяються на навчальні засоби, які фахово створені для навчання, та об’єкти довкілля.

Ретельне планування діяльності вчителів та учнів робить прогнозування результатів навчання більш обґрунтованим.

Таким чином, педагогічна технологія включає в себе дві групи питань, перша з яких пов’язана з застосуванням технічних засобів у навчальному процесі, друга – з його організацією.

Педагогічна технологія ( освітня технологія ) – системний метод створення, застосування і визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів і їх взаємодій, що своїм завданням вважає оптимізацію форм освіти.

Отже, використання педагогічних технологій – це об’єктивний процес, новий в еволюції освіти, на якому будуть переглянуті підходи до супроводу і забезпечення процесу розвитку дитини.
1. Особистісно орієнтовані технології
Дитина для педагога – початкова точка

відліку в різних життевих ситуаціях.
Одним із стратегічних завдань реформування освіти в Україні згідно з державною національною програмою «Освіта» є формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного та морального здоров’я. Розв’язування цього завдання передбачає психолого – педагогічне обґрунтування змісту і методів навчально – виховного процесу, спрямованого саме на розвиток особистості учнів.

Особистісно орієнтоване навчання – це таке навчання, центром якого є особистість дитини, її самобутність, самоцінність.

Метою особистісно орієнтовного навчання є процес психолого – педагогічної допомоги дитині в становленні її суб’єктивності, культурної індетифікації, соціалізації, життєвому самовизначенні. Особистісно орієнтовний підхід поєднує виховання та освіту в єдиний процес допомоги підтримки, соціально – педагогічного захисту, розвитку дитини, підготовки її до життєвотворчості тощо. Формування культури життєдіяльності особистості є найвищою метою особистісно орієнтованих систем та технологій.

Технологія особистісно орієнтованого освітнього процесу передбачає спеціальне конструювання навчального тексту дидактичного матеріалу, методичних рекомендацій до його використання, типів навчального діалогу, форм контролю за особистісним розвитком учня в ході навчально – пізнавальної діяльності.

Найпростішою ланкою, з яких складається особистісно орієнтована технологія, є особистісно орієнтована педагогічна ситуація. Це така навчальна ситуація, опинившись в якій учень повинен шукати сенс, пристосовувати її до своїх інтересів, побудувати образ чи модель свого життя, вибрати творчий момент, дати критичну оцінку.
Технологія організації групової навчальної діяльності учнів
Групова форма навчальної діяльності виникла як альтернатива існуючим традиційним формам навчання. В їх основу покладено ідеї Ж.-Ж. Руссо, Й.Г.Песталоцці, Дж. Дьюї про вільний розвиток і виховання дитини. Й.Г.Песталоццільної стверджував, що вміння поєднати індивідуальної і групової організації навчальної діяльності допомогає успішному навчанню учнів, а їх активність і самодіяльність підвищують ефективність уроку.

Мета технології групової навчальної діяльності – розвиток учня як суб’єкта навчальної діяльності.


Технологія розвивального навчання
В основі технології розвивального навчання лежить уявлення про розвиток учня як суб’єкта особистої діяльності. Розвивальне навчання – основа формування творчої особистості, а в подальшому – креативної особистості, яка має внутрішні передумови, що забезпечують її творчу активність, тобто не стимульовану зовнішніми факторами.

Розвивальне навчання – такий процес діяльності учнів, у ході якого кожна дитина повинна самостійно або за допомогою вчителя осмислити матеріал, творчо застосувати його в нестандартних умовах та свідомо запам’ятати для подальшого навчання. При цьому відбувається самовдосконалення та самовираження дитини. Модель розвивального навчання розрахована на вдосконалення розумових процесів з урахуванням можливостей кожної дитини.

Головною метою розвивального навчання є формування активного, самостійного творчого мислення учня і на цій основі поступового переходу в самостійне навчання.

Проектна технологія
Метод проектів застосували російські педагоги на початку ХХ ст.

Проект – цільовий акт діяльності, в основі якого лежать інтереси дитини.

Навчальне проектування орієнтоване перш за все на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну або групову, яку учні виконують вздовж визначеного відрізка часу. Технологія проектування передбачає розв’язування учнем або групою учнів якої – небудь проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з другого – інтегрування знань,умінь з різних галузей науки, техніки, творчості.

Проектна технологія передбачає використання педагогом сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів.

Метою навчального проектування є створення педагогом таких умов під час освітнього, за яких його результатом є індивідуальний досвід проектної діяльності учня.

Технологія колективного творчого виховання
Сутність технології колективного творчого виховання – формування особистості в процесі роботи на користь інших людей; в організації певного способу життя колективу, де все ґрунтується на засадах моральності та соціальної творчості.

Технологія колективного творчого виховання дасть можливість удосконалювати пізнавально – світоглядну, емоційно – вольову та дієву сферу особистості учня й педагога.

Ця технологія – особистісно орієнтована, бо кожній дитині знайдеться справа для душі, яку вона може організувати, зробити краще, ніж інші.

Мета технології – забезпечувати соціальне замовлення на людину нового, демократичного суспільства, якій притаманна активна життєва позиція.


Педагогічна технологія «створення ситуації успіху»
В основі цієї технології лежить особистісно орієнтований підхід до процесу навчання та виховання.

Ситуація успіху – це суб’єктивний психічний стан задоволення наслідком фізичної або моральної напруги виконавця справи, творця явища. Сутність успіху досягається тоді, коли сама дитина визначає цей результат як успіх.

Головна мета діяльності вчителя – створення ситуацію успіху для розвитку особистості дитини, дати можливість вихованцю відчути радість досягнення успіху, усвідомлення своїх здібностей, віри у власні сили.

Завдання педагога – допомогти учневі зрости в успіху, дати відчути радість від здолання труднощів, дати зрозуміти, що задарма в житті нічого не дається, скрізь необхідно прикласти зусилля. І успіх буде еквівалентним витраченим зусиллям.


Технологія формування творчої особистості
Технологія формування творчого учня орієнтована на особистість. Це означає максимальну індивідуалізацію і диференціацію навчального процесу, побудову його на діагностичній основі. Але кожний вчитель має свою систему роботи. Готовність учителя до творчого пошуку разом з учнем, уміння створювати атмосферу продуктивного пізнання на уроці залежить від його обізнаності та володіння арсеналом педагогічних умінь та навичок, знання предмета, глибокого інтересу до нього.

Головна мета даної технології – подолання відчуження учня від довкілля та надання йому можливостей самому активно освоювати його. Тільки в процесі самостійної діяльності в дитини можуть бути сформовані навички безперервного інтелектуального саморозвитку. Важливим для вчителя є опанування вміннями повсякчас ставити учня в такі умови, коли він самостійно прийме рішення.


Нові інформаційні технології навчання
Розробка комп’ютерних технологій навчання на теренах України почалося в середині 70 – х років і розвивалася переважно в ВНЗ. Точкою відліку поява нових інформаційних технологій в масовій школі вважається урядова постанова «Про заходи щодо забезпечення комп’ої теютерної грамотності учнів середніх навчальних закладів і широкого впровадження техніки і електронно – обчислювальної техніки і навчальний процес», прийнята в 1985 році.

Інформатизація освіти – це процес забезпечення сфери освіти теорією і практикою розробки й використання сучасних нових інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого – педагогічної мети навчання і виховання.

Нові інформаційні технології – сукупність методів і технічних засобів, організації, збереження , опрацювання , передачі і подання інформації за допомогою комп’ютерів і комп’ютерних комунікацій.

Основною метою НІВ навчання є підготовка учнів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства.

Нові інформаційні технології відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають цілком нові можливості для творчості, знаходження і закріплення усяких професійних навиків, дозволяють реалізувати принципово нові форми і методи навчання.

Комп’ютер у школі може надати істотну інформаційну підтримку вчителю в організації навчального процесу, підвищити якість та ефективність навчальних методик, реалізувати індивідуальний підхід до кожного учня.


Технологія проблемного навчання
В основу технології проблемного навчання, створення вчителем самостійної пошукової діяльності школярів із розв’язання навчальних проблем, уході якої формується нове знання, уміння, навички та розвиваються здібності дитини, активність, зацікавленість, ерудиція творче мислення та інші особисто значущі якості.

Проблемна ситуація – це ситуація, яка виникає внаслідок такої організації вчителем взаємодії учня з об’єктом пізнання, яка допомагає виявити пізнавальне протиріччя. Проблемна ситуація характеризується інтелектуальним утрудненням і потребою розв’язувати його. Сутність пізнавального протиріччя міститься у неможливості за допомогою тих знань і способів діяльності, якими володіють учні, вирішити протиріччя, що виникли
Ігрові технології навчання
Ігрові технології навчання відрізняються від інших технологій тим, що гра, це добре відома, звична й улюблена форма діяльності для людини будь – якого віку. Сучасна педагогіка вбачає цінності гри як педагогічного методу у комплексі з іншими методами. Але практика застосування ігрових технологій показує, що крім позитивних результатів дана технологія містить і ряд негативних аспектів. Тому бажано використовувати на уроках не ігри, а ігрові ситуації, які дозволяють підвищити інтерес учнів до предмета, зробити уроки різноманітними, більш цікавими, вносить різноманітність в навчально – виховний процес та підвищувати активність, навіть пасивних , учнів на уроках.
Технологія розвитку критичного мислення
Технологія розвитку критичного мислення формує творче мислення, сприяє розвитку креативності. Критичне мислення необхідне під час розв’язування проблемних задач. Формування висновків, оцінювання та прийняття рішень.

Сприймання, розуміння, усвідомлення та засвоєння навчальної інформації вимагає активної розумової діяльності, у тому числі критичного мислення. Критичне мислення – складовий процес, який починається з ознайомлення з інформацією, а закінчується прийняттям рішення.


Технологія інтерактивного навчання
Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету ставити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів, де і учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання.Технологія кооперативного навчання
Парна і групова робота організується як на уроках засвоєння, так і на уроках застосування знань, знань і навичок. Це може відбуватися одразу ж після викладу нового матеріалу, на початку уроку замість опитування, на спеціальному уроці, присвяченому застосуванню знань, умінь та навичок, або бути частиною повторювально – узагальнюючого уроку.
Робота в парах
Технологія особливо ефективна на початкових етапах навчання учнів роботі у малих групах. ЇЇ можна використовувати для досягнення будь – якої дидактичної мети: засвоєння, закріплення , перевірки знань тощо. Робота в парах дає учням час обдумати, обмінятись ідеями з партнером і лише потім озвучити свої думки перед класом.

Використання такого виду співпраці сприяє тому, що учні не можуть ухилятися від виконання завдання, які за інших умов потребують великої затрати часу.


Робота в малих групах

Робота в групах – це спільна діяльність для досягнення загальних цілей. За такої діяльності учні прагнуть отримати результат, що буде найкращим для кожного і для всіх членів групи. Групові форми роботи сприяють формуванню в учнів демократичного самоусвідомлення та почуття власної гідності. Він відчуває себе вільною діючою особистістю, яка має право на вибір і ініціативу, а разом з тим готова толерантно ставитися до свого оточення, погоджувати свої дії з діями та інтересами інших членів групи.Технології колективно – групового навчання
До цієї групи входять інтерактивні технології, що передбачають одночасну спільнк роботу всього класу.
Мікрофон
Такий вид діяльності надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію.
Незакінчені речення
Цей прийом дає можливість ґрунтовніше працювати над формою висловлення власних ідей, порівнювати їх з іншими. Робота за такою методикою дає присутнім змогу долати стереотипи, вільніше висловлюватися щодо запропонованих тем, відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті й переконливо
Мозковий штурм
Це метод розв’язування проблеми, коли всі учасники розмірковують над однією проблемою і «йдуть на неї в атаку». Мозковий штурм застосовують коли треба мати кілька варіантів розв’язання конкретної проблеми. Мозковий штурм спонукає учнів проявляти уяву та творчість, дає можливість їх вільно висловлювати свої думки.

Мета «мозкового штурму» чи «мозкової атаки» в тому, щоб зібрати якомога більше ідей щодо проблеми від усіх учнів протягом обмеженого періоду часу.


Висновки

Розвиток освіти ХХІ століття спонукає до оновлення методів та прийомів навчання, запровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій, сучасних концепцій та способів формування в учнів предметних та життєвих компетенцій. Застосування інноваційних технологій, які будуються на комплексному психологічному вивченні особистості всіх учасників навчально-виховного процесу, дає можливість позитивно розвивати їх інтелектуальну, соціальну, духовну сфери, сприяє соціальному самоствердженню й культурному самостворенню. Використання різноманітних освітніх технологій є результатом творчого підходу вчителя до справи.

Важливою умовою організації навчально-виховного процесу є вибір учителем раціональної системи методів і прийомів активного навчання, використання сучасних технологій у поєднанні з традиційними засобами. Процес навчання повинен бути організований так, щоб зорієнтувати дитину на досягнення нею цілей, які вона сама собі поставила.

Юнацтво повинно отримувати освіту не ту, що дається, а істинну; не поверхневу, а ґрунтовну, тобто – щоб розумна істота – людина привчилася керуватися не чужим розумом, а своїм власним, не тільки вичитувати з книжок та розуміти чужі думки, але й розвивати у собі здібність проникати у корінь речей і виробляти істинне їх розуміння та використання [3]. Людина повинна прагнути не знати якомога більше, а знати, які знання їй потрібні та вміти їх застосовувати. Дитинство – не період підготування до майбутнього життя, а повноцінне життя. Отже освіта має базувати не лише на знаннях, які коли-небудь у майбутньому знадобляться дитині, але й на тому, що вкрай необхідне сьогодні – на проблемах її реального життя.

Доцільно на уроках використовувати інноваційні технології разом із традиційними, що дозволяє урізноманітнити діяльність учнів, а саме:


 • навчає здобувати знання самостійно;

 • акумулює вміння користуватися здобутими знаннями для рішення нових завдань;

 • сприяє набуттю комунікативних навичок і умінь (тобто умінь працювати в різноманітних групах, виконуючи різні соціальні завдання і ролі);

 • надає можливість широких людських контактів в знайомстві з різними точками зору на одну проблему;

 • навчає користуватися дослідницькими методами: збирати інформацію, факти, уміти їх аналізувати з різних точок зору, висувати гіпотези, робити висновки;

 • надає можливість висловлювати свої власні думки.

Проте слід пам’ятати, що хоча педагогічні технології й вимагають високої активності вчителя й учня, враховують психологічні й особисті риси всіх учнів, вносять індивідуальні корективи в навчальний процес, сприяють прояву та зростанню самостійності учнів, все ж таки вони не забезпечують усім учням однаково високого результату розвитку й навченості.

Викладання – це мистецтво, а не ремесло – у цьому самий корінь учительської справи… вічно винаходити, вимагати, удосконалюватися – от єдиний можливий курс сучасного вчителя. (М. А. Рибникова)          Нам, вчителям, часто здається, що ми володіємо ключами від знань і, що саме ми, маємо передати їх дітям, вдало і старанно пояснивши, розтлумачивши. Але життя змінилось так, що школа більше не є монополістом знань і тому необхідно використовуючи сучасні інформаційні технології, йти в ногу з життям, щоб не бути викинутими не узбіччя.

 

Список використаної літератури

 1. Андрєєва В.М., Григораш В.В. Настільна книга педагога.// Х.: Основа, 2006, 352ст.

 2. Державний стандарт базової і повної середньої освіти.

 3. Наволокова Н.П., Андрєєва В.М. Практична педагогіка для вчителя. //Основа, Х.:, 2009, 120ст.

 4. Пєхота О.М., Кіктенко А.З. та ін. Освітні технології.// Київ, «Видавництво А.С.К.», 2004, 255ст.

 5. Помету О., Пироженко Л. Сучасний урок.Інтерактивні технології навчання.// Київ, «Видавництво А.С.К.», 2004, 192ст.

 6. Урок математики в сучасних технологіях: теорія і практика. (Метод проектів, комп’ютерні технології, розвивальне навчання).//Х.: Основа, 2007, 176ст.

 7. Урок математики в сучасних технологіях: теорія і практика. (Модульне навчання, розвиток критичного мислення). ).//Х.: Основа, 2007,125ст.
Каталог: uploads -> doc
doc -> Замінено текст розділу: IV. Соціокультурна змістова лінія
doc -> Тема. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні й складені. Мета
doc -> Тема.. Старий рік поспішає на поріг
doc -> Повідомлення по темі «Будова слова»
doc -> Урок у першому класі «здрастуй, школо!» Мета: Розкрити учням поняття слів «школа», «школяр», розширювати пізнавальну діяльність дітей, формувати інтерес до навколишнього світу
doc -> Складнопідрядне речення з підрядними означальними й
doc -> Апостроф. Урок-подорож "Морська регата"
doc -> Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте прислів’я ( «Герой вмирає, а ім’я його живе») Диктант 2
doc -> Урок з інтегрованого курсу


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал