Математика, 5-12 кл


Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з математикиСторінка6/6
Дата конвертації04.12.2016
Розмір0,71 Mb.
1   2   3   4   5   6Критерії оцінювання навчальних
досягнень учнів з математики

До навчальних досягнень учнів з математики, які безпосередньо підлягають оцінюванню, належать:

  • теоретичні знання, що стосуються математичних понять, тверджень, теорем, властивостей, ознак, методів та ідей математики;

  • знання, що стосуються способів діяльності, які можна подати у вигляді системи дій (правила, алгоритми);

  • здатність безпосередньо здійснювати уже відомі способи діяльності відповідно до засвоєних правил, алгоритмів (наприклад, виконувати певне тотожне перетворення виразу, розв’язувати рівняння певного виду, виконувати геометричні побудови, досліджувати функцію на монотонність, розв’язувати текстові задачі розглянутих типів тощо);

  • здатність застосовувати набуті знання і вміння для розв’язання навчальних і практичних задач, коли шлях, спосіб такого розв’язання потрібно попередньо визначити (знайти) самому.

Відповідно до ступеня оволодіння зазначеними знаннями і способами діяльності виокремлюються такі рівні навчальних досягнень школярів з математики:

І — початковий рівень, коли у результаті вивчення навчального матеріалу учень:

  • називає математичний об’єкт (вираз, формули, геометричну фігуру, символ), але тільки в тому випадку, коли цей об’єкт (його зображення, опис, характеристика) запропонована йому безпосередньо;

  • за допомогою вчителя виконує елементарні завдання.

ІІ — середній рівень, коли учень повторює інформацію, операції, дії, засвоєні ним у процесі навчання, здатний розв’язувати завдання за зразком.

ІІІ — достатній рівень, коли учень самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, уміє виконувати математичні операції, загальна методика і послідовність (алгоритм) яких йому знайомі, але зміст та умови виконання змінені.

IV — високий рівень, коли учень здатний самостійно орієнтуватися в нових для нього ситуаціях, складати план дій і виконувати його, пропонувати нові, невідомі йому раніше розв’язання, тобто його діяльність має дослідницький характер.

Оцінювання якості математичної підготовки учнів з математики здійснюється в двох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями, який можна виявити в процесі усного опитування, та якість практичних умінь і навичок, тобто здатність до застосування вивченого матеріалу під час розв’язування задач і вправ.

Оцінювання здійснюється в системі тематичного контролю знань, коли бали виставляються за вивчення окремих тем, розділів та під час державної атестації.


Критерії для підсумкового (тематичного) оцінювання навчальних досягнень учнів


Рівні навчальних досягнень учнів

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I. Початковий

1

Учень: розпізнає один із кількох запропонованих математичних об’єктів (символів, виразів, геометричних фігур тощо), виділивши його серед інших;
читає і записує числа, переписує даний математичний вираз, формулу;
зображає найпростіші геометричні фігури (малює ескіз).
2

Учень: виконує однокрокові дії з числами, найпростішими математичними виразами;
впізнає окремі математичні об’єкти і пояснює свій вибір.
3

Учень: співставляє дані або словесно описані математичні об’єкти за їх суттєвими властивостями;
за допомогою вчителя виконує елементарні завдання.

II. Середній

4

Учень: відтворює означення математичних понять і формулювання тверджень;
називає елементи математичних об’єктів;
формулює деякі властивості математичних об’єктів;
виконує за зразком завдання обов’язкового рівня.
5

Учень: ілюструє означення математичних понять, формулювань теорем і правил виконання математичних дій прикладами із пояснень вчителя або підручника;
розв’язує завдання обов’язкового рівня за відомими алгоритмами з частковим поясненням.
6

Учень: ілюструє означення математичних понять, формулювань теорем і правил виконання математичних дій власними прикладами;
самостійно розв’язує завдання обов’язкового рівня з достатнім поясненням;
записує математичний вираз, формулу за словесним формулюванням і навпаки.

ІІІ. Достатній

7

Учень: застосовує означення математичних понять та їх властивостей для розв’язання завдань у знайомих ситуаціях;
знає залежності між елементами математичних об’єктів

самостійно виправляє вказані йому помилки;
розв’язує завдання, передбачені програмою, без достатніх пояснень.
8

Учень: володіє визначеним програмою навчальним матеріалом;
розв’язує завдання, передбачені програмою, з частковим поясненням;
частково аргументує математичні міркування й розв’язування завдань.
9

Учень: вільно володіє визначеним програмою навчальним матеріалом;
самостійно виконує завдання в знайомих ситуаціях із достатнім поясненням;
виправляє допущені помилки;
повністю аргументує обґрунтування математичних тверджень;
розв’язує завдання з достатнім поясненням.

IV. Високий

10

Знання, вміння й навички учня повністю відповідають вимогам програми, зокрема, учень:
усвідомлює нові для нього математичні факти, ідеї, вміє доводити передбачені програмою математичні твердження з достатнім обґрунтуванням;
під керівництвом учителя знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх;
розв’язує завдання з повним поясненням і обґрунтуванням.
11

Учень: вільно і правильно висловлює відповідні математичні міркування, переконливо аргументує їх;
самостійно знаходить джерела інформації та працює з ними;
використовує набуті знання і вміння в незнайомих для нього ситуаціях;
знає передбачені програмою основні методи розв’язання завдання і вміє їх застосовувати з необхідним обґрунтуванням.
12

Учень: виявляє варіативність мислення і раціональність у виборі способу розв’язання математичної проблеми;
вміє узагальнювати й систематизувати набуті знання;
здатний до розв’язування нестандартних задач і вправ.

Поточне оцінювання учнів з математики проводиться безпосередньо під час навчальних занять або за результатами виконання домашніх завдань, усних відповідей, письмових робіт тощо.


За бажанням користувачів програми у зверстаному вигляді та в брошурах можна придбати у видавництві “Перун”, яке має дозвіл на видрук програм 12-річної школи (2—12 класи). Вони зверстані таким чином, що можуть слугувати календарним планом.


Замовляйте й отримуйте програми за собівартістю у видавництві “Перун”:

м. Київ, вул. Львівська, 25 (у буд. Гімназії східних мов).

Тел. (044) 424-05-57

м. Ірпінь, вул. III Інтернаціоналу, 105/А

Тел. (04497) 5-4-697

www.Perun.com.ua
Книга-поштою та відділ реалізації:

08200, Київська обл., м. Ірпінь,Тел. Факс (04497) 6-00-54, 5-46-97, 6-02-02

Наша поштова адреса: 03055 — Київ, а/с 242. Бусел В. Т.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал