Математика 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна запискаСторінка2/4
Дата конвертації04.12.2016
Розмір0,96 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4

Додаткові теми


Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд частинами.

Буквена символіка (запис переставного закону додавання, взаємозв’язку між діями додавання і віднімання, властивостей арифметичних дій тощо).

Подвійні числові нерівності.

Порівняння значень числових виразів на основі залежності результату арифметичної дії від зміни одного з компонентів.

Істинні та хибні висловлювання.

Заміна більших одиниць вимірювання величини меншими. Заміна менших одиниць вимірювання величини більшими.

Задачі на конструювання геометричних фігур.

Задачі з логічним навантаженням.

Моделювання описаної в задачі ситуації за допомогою відрізків, графів, таблиць.
2 клас

140 год (4 години на тиждень)
Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Числа. Дії з числами

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за

1-й клас
Нумерація чисел першої сотні

Утворення чисел у межах 100.

Одноцифрові та двоцифрові числа; позиційний принцип запису числа.

Послідовність чисел першої сотні.

Порівняння чисел.

Додавання й віднімання на основі десяткової нумерації.


Учень (учениця):

розуміє, що числа в межах 100 можна утворити різними способами;

розуміє позиційний принцип запису чисел;

визначає розрядний склад двоцифрових чисел;

порівнює числа в межах 100;

подає число у вигляді суми розрядних доданків;

виконує арифметичні дії на основі десяткової нумерації

Арифметичні дії додавання й віднімання без переходу через розряд

Назви компонентів і результатів дій додавання і віднімання.

Знаходження невідомого компонента.

Переставний закон додавання.

Взаємозв’язок дій додавання і віднімання.

Прийоми додавання і віднімання у межах 10.

Додавання і віднімання чисел в межах 100 без переходу через десяток. Спосіб додавання і віднімання частинами. Спосіб порозрядного додавання і віднімання.

Сполучний закон додавання

знає назви компонентів і результатів дій додавання й віднімання;

розуміє зміст арифметичних дій додавання і віднімання;

виконує арифметичні дії на основі властивостей додавання і віднімання числа нуль;

застосовує в обчисленнях правила знаходження невідомих компонентів дій додавання і віднімання;

застосовує в обчисленнях переставний закон додавання та взаємозв’язок між діями додавання і віднімання в обчисленнях;

розуміє сутність сполучного закону додавання, застосовує його в обчисленнях;

володіє обчислювальними навичками додавання і віднімання чисел без переходу через десяток у межах 100


Додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд
Прийоми додавання і віднімання чисел з переходом через десяток у межах 20

Додавання і віднімання одноцифрових чисел частинами.

Додавання суми до числа.

Віднімання суми від числа. Додавання на основі переставного закону додавання.

Віднімання на основі взаємозв’язку між діями додавання і віднімання.

Віднімання числа від суми
розуміє сутність властивостей додавання суми до числа, віднімання суми від числа та числа від суми;

розуміє сутність прийомів додавання і віднімання одноцифрових чисел частинами;

застосовує взаємозв’язок між діями додавання і віднімання при відніманні з переходом через десяток;

застосовує переставний і сполучний закони додавання, правила віднімання суми від числа, віднімання числа від суми;

добирає доцільний спосіб обчислення для конкретного випадку


Таблиці додавання і віднімання

Таблиці додавання та віднімання одноцифрових чисел з переходом через десяток.

Залежність результатів арифметичних дій від зміни одного з компонентів при сталому іншому компоненті.

Прийом округлення.

Перевірка правильності виконання дій додавання і віднімання
розуміє залежність результатів дій додавання і віднімання від зміни одного з компонентів;

прогнозує результат додавання та віднімання;

перевіряє додавання відніманням, а віднімання – додаванням;

володіє навичками додавання і віднімання з переходом через десяток у межах 20;

обирає доцільний спосіб обчислення для конкретного випадку

Усне додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд

Додавання одноцифрового числа до двоцифрового

(45 + 7).

Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового: (45 – 7).

Додавання і віднімання двоцифрових чисел (45 + 27, 45 – 27).

Прийоми додавання і віднімання: частинами, порозрядне, способом округлення тощо.

Перевірка правильності виконання дій додавання і віднімання


розуміє сутність прийомів усного додавання й віднімання чисел частинами, порозрядного, способом округлення;

застосовує правила додавання числа до суми, віднімання числа від суми в обчисленнях у межах 100 з переходом через десяток;

застосовує в обчисленнях переставний і сполучний закони додавання, правила віднімання суми від числа;

володіє обчислювальними навичками додавання і віднімання з переходом через десяток у межах 100;

обирає доцільний спосіб обчислення для конкретного випадку;

перевіряє правильність виконання додавання й віднімання відомими способами


Табличне множення та ділення
Арифметичні дії множення і ділення

Сутність дії множення.

Сутність дії ділення.

Знаки арифметичних дій множення і ділення.

Назви компонентів та результатів дій множення і ділення.

Переставний закон множення.

Взаємозв’язок між множенням і діленням.

Властивості множення і ділення на 1, 10; множення на нуль, нуля на число; ділення нуля на число Неможливість ділення на нуль.

Ділення рівних чисел.знає назви компонентів та результатів дій множення і ділення;

знає властивості дій множення і ділення на 1,10, множення на нуль, нуля на число, ділення нуля на число, ділення рівних чисел;

розуміє що ділення на 0 неможливе;

розуміє сутність дії множення як операцію об’єднання множин, які не перетинаються і містять однакову кількість елементів;

розуміє, що суму однакових доданків можна замінити множенням;

розуміє сутність дії ділення як операцію розбиття множини на кілька рівночисельних множин, що не перетинаються;

розрізняє ділення на вміщення і ділення на рівні частини;

застосовує взаємозв’язок між діями множення і ділення в обчисленнях;

застосовує в обчисленнях переставний закон множення


Таблиці множення і ділення

Таблиці множення та ділення одноцифрових чисел.

Залежність результату множення і ділення від зміни одного з компонентів при сталому іншому.

Перевірка правильності виконання дій множення і ділення


знає таблиці множення чисел 2–9;

знає таблиці ділення на числа 2–9;

розуміє способи складання таблиць множення і ділення;

розуміє залежність значення добутку від зміни одного з множників;

розуміє залежність значення частки від зміни діленого або дільника;

перевіряє правильність виконання дії множення діленням, а ділення – множенням


Відношення кратного порівняння

Збільшення та зменшення числа в кілька разів.

Кратне порівняння чисел.
знає слова-ознаки відношення кратного порівняння;

розуміє сутність відношення «більше в...», «менше в...»;

моделює відношення кратного порівняння чисел


Правила знаходження невідомих компонентів дій множення і ділення

Знаходження невідомих множника, діленого, дільника
застосовує в обчисленнях правила знаходження невідомих множника, діленого, дільника


Просторові відношення. Геометричні фігури (протягом року)

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за

1-й клас

Пряма, промінь, відрізок.

Многокутники: трикутник, чотирикутник, п’ятикутник, шестикутник.
Учень (учениця):

розрізняє пряму, промінь, відрізок;

будує прямі лінії, промені, відрізки за допомогою лінійки;

пояснює належність геометричної фігури до певного виду многокутників;

виділяє геометричні фігури на кресленні;

моделює геометричні фігури із підручного матеріалу;

конструює геометричну фігуру з інших фігур – трикутників, чотирикутників тощо


Кути

Кут. Кути многокутника.

Прямий кут.

Побудова прямого кута на аркуші в клітинку

розрізняє кути прямі та непрямі;

будує прямий кут за допомогою косинця


Ламана

Ламана, ланки ламаної.

Довжина ламаноївиділяє ланки ламаної;

визначає довжину ламаної


Многокутник

Многокутник та його елементи: вершини, сторони, кути.

Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавітурозрізняє види многокутників та їх елементи;

позначає і називає геометричні фігури буквами латинського алфавіту


Прямокутник

Прямокутник та його елементи.

Властивість протилежних сторін прямокутника.

Квадрат.


Побудова прямокутниківзнає визначення прямокутника, квадрата;

знає властивість протилежних сторін прямокутника;

розуміє, що квадрат – це прямокутник, у якого всі сторони рівні;

вимірює довжини сторін прямокутника (квадрата);

будує прямокутник (квадрат) на аркуші в клітинку


Коло і круг

Коло, круг та їх елементи.

Центр кола (круга), радіус, діаметррозрізняє коло і круг за істотними ознаками;

розуміє, що коло – це замкнена крива;

розуміє, що круг – це частина площини, обмежена колом;

визначає за рисунком елементи кола (круга)


Математичні вирази. Рівності. Нерівності (протягом року)

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за

1-й клас

Числові рівності й нерівності: істинні та хибні.

Математичні вирази: сума і різниця.

Порівняння математичних виразів

Учень (учениця):

розрізняє рівності і нерівності;

визначає істинність або хибність рівностей та нерівностей;

читає математичні вирази (сума, різниця);

знаходить значення математичних виразів;

порівнює математичні вирази на основі порівняння їх значень, встановлення залежності результату від зміни одного компонента;

обґрунтовує результат порівняння;

перетворює хибні числові рівності та нерівності в істинні


Математичні вирази
Математичні вирази: добуток та частка

Запис і читання виразів, які містять знаки дій множення або ділення.

Порівняння математичних виразів


читає і записує числові вирази, які містять знак дії множення, ділення;

розуміє, що знак арифметичної дії вказує на операцію, яку потрібно виконати з числами;

порівнює математичні вирази різними способами, в тому числі на основі перетворення суми однакових доданків у добуток, переставного закону множення


Числові вирази, які містять дужки

Порядок виконання дій у виразах без дужок і з дужками.

Читання та запис виразів, що містять дії одного або різних ступенів без дужок і з дужками; обчислення їх значень.
розуміє призначення дужок у числових виразах;

читає і записує вирази з дужками;

застосовує правило порядку виконання дій у виразах без дужок і з дужками;

обчислює значення виразів (з дужками та без них) на 2 - 3 дії одного або різних ступенів

Вирази зі змінною

Обчислення значень виразів зі змінною на одну та дві дії.

розуміє позначення змінної буквою;

розуміє, що числове значення виразу зі змінною залежить від значень, яких набуває змінна;

знаходить значення виразу при заданому числовому значенні змінної


Величини (протягом року)

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за

1-й клас

Довжина, маса, місткість як властивості предметів навколишнього світу.

Одиниці вимірювання величин.

Одиниця вимірювання маси – центнер. Співвідношення між одиницями вимірювання величин.

Вимірювальні прилади.

Грошові одиниці – гривня, копійка. Співвідношення між грошовими одиницями
Учень (учениця):

знає одиниці вимірювання довжини (сантиметр, дециметр, метр) і співвідношення між ними; одиниці вимірювання маси (кілограм, центнер), місткості (літр);

розуміє які одиниці вимірювання величини доцільно використовувати в конкретному випадку;

записує результати вимірювання в сантиметрах, дециметрах, метрах (см, дм, м); кілограмах (кг); літрах (л);
знає грошові одиниці (гривня, копійка), співвідношення між ними;

записує їх позначення: грн, к.


Час

Одиниці вимірювання часу, пов’язані з обертанням небесних тіл – доба, місяць, рік.

Визначення часу за годинником.

Співвідношення між одиницями часу.
знає одиниці часу (доба, тиждень, місяць, рік) та співвідношення між ними

визначає час за годинником;

Іменовані числа

Додавання і віднімання іменованих чисел, поданих в одиницях вимірювання довжини, маси, місткості.

Перетворення величин, виражених в одиницях двох найменувань.

Порівняння іменованих чисел, порівняння іменованого числа та суми або різниці іменованих чисел

розуміє зміст поняття «іменоване число»;

перетворює величини, виражені в одиницях двох найменувань;

виконує дії додавання й віднімання з іменованими числами;

порівнює іменовані числа, подані у одиницях довжини, маси, місткості


Периметр многокутника

Периметр многокутника.

Правило знаходження периметра прямокутника (квадрата).розуміє поняття «периметр многокутника»;

застосовує правило знаходження периметра прямокутника (квадрата)

Сюжетні задачі (протягом року)

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за

1-й клас
Аналіз тексту задачі. Сутність процесу розв’язування задачі.
Прості задачі. Структурна форма запису.

Обернені задачі.

Підготовча робота до розв’язування складеної задачі.
Учень (учениця):

аналізує текст задачі;

упорядковує запис задачі: короткий запис і/або схема; розв’язання арифметичними діями з поясненням або виразом; повна відповідь;

розв’язує прості задачі вивчених видів;

складає і розв’язує обернені задачі до простих;

перевіряє різними способами правильність розв’язання задачі;

Прості задачі

Задачі на знаходження третього числа за сумою двох інших; на знаходження суми трьох доданків; на розкриття змісту множення, ділення, на збільшення або зменшення числа в кілька разів, на кратне порівняння чисел.

Розв’язування задач на знаходження суми трьох доданків виразом

Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі.розуміє, що один і той самий вираз може бути математичною моделлю безлічі сюжетів задач;

розв’язує задачі на знаходження третього числа за сумою двох інших, на знаходження суми трьох доданків, на розкриття суті множення, ділення, на збільшення або зменшення числа в кілька разів, на кратне порівняння чисел;

розв’язує задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць, сформульованих у непрямій формі;

обґрунтовує вибір арифметичної дії, якою розв’язується задача;

Поняття складеної задачі

Задачі із зайвими числовими даними або з недостачею даних

Дві послідовні прості задачі, що пов’язані за змістом.

Задачі з двома запитаннями.

Ознайомлення зі складеною задачею як такою, яку не можна розв’язати однією арифметичною дією
розрізняє просту і складену задачу;

обирає числові дані, достатні для знаходження відповіді на запитання задачі;

розуміє, що для відповіді на запитання задачі може бракувати числових даних;

розуміє, що не на кожне запитання задачі можна відповісти, виконавши одну арифметичну дію;

аналізує текст складеної задачі


Розв’язування складених задач

Задачі на 2 дії (додавання і віднімання), які є комбінаціями простих задач вивчених видів.

Задачі на 2-3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів.

Розв’язування задач різними способами.знає порядок роботи над складеною задачею;

розв’язує складені задачі на 2-3 дії, які є комбінаціями простих задач вивчених видів;

використовує різні способи розв’язування задачі


Задачі міжпредметного змісту на роботу з даними


розуміє інформацію з таблиць та лінійних діаграм

Загальні прийоми розв’язування задач

Аналіз задачі.

Допоміжна модель задачі: короткий запис, схематичний рисунок.

Математична модель задачі.

Відповідь на запитання задачі.


виконує аналіз змісту задачі – виділяє умову й запитання, числові дані й шукане, об’єкти, описані в умові задачі, ситуацію, яка описується; визначає слова-ознаки окремих відношень;

моделює під керівництвом учителя описану в задачі ситуацію у вигляді короткого запису і/або за допомогою схематичних рисунків;

обґрунтовує дію, за допомогою якої розв’язується проста задача;

здійснює аналітичні міркування пошуку розв’язання складеної задачі, ілюструє їх схемою («деревом» міркувань);

виділяє у складеній задачі прості, визначає порядок їх розв’язування;

складає усно план розв’язування задачі;

записує розв’язування задачі арифметичними діями з поясненням, виразом;

записує повну відповідь на запитання задачі;

складає задачі за рисунком, схемою, виразом


Каталог: uvaga pervoklas
uvaga pervoklas -> Програма " природознавство" 1-4 класи загальна характеристика навчального предмета Програма навчального предмета „Природознавство"
uvaga pervoklas -> Основи здоров'Я 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
uvaga pervoklas -> Українська мова 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою Пояснювальна записка
uvaga pervoklas -> Літературне читання 2-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою Пояснювальна записка
uvaga pervoklas -> Програма «впевнений старт»
uvaga pervoklas -> Мистецтво 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
uvaga pervoklas -> Іноземні мови 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів англійська мова, 1 клас
uvaga pervoklas -> Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах
uvaga pervoklas -> Пояснювальна записка Навчальний предмет «Я у світі» реалізує галузь «Суспільствознавство»
uvaga pervoklas -> Музичне мистецтво


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал