М. Зубков Сучасна українська


вступна (причинова) — у якій зазначають привід та без­посередньо причину укладання документа (указується історія питання); доказоваСторінка5/30
Дата конвертації02.12.2016
Розмір9,16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

вступна (причинова) — у якій зазначають привід та без­посередньо причину укладання документа (указується історія питання);

 • доказова (фактологічна) — у якій наводяться конкретні факти, докази, пояснення, міркування, розрахунки, поси­лання на інші матеріали тощо (розкривається суть пи­тання, проблеми);

 • закінчення (висновкова) — містить пропозиції, рішення, висновки тощо (формулюється кінцева мета документа).

  Наявність тих або інших елементів тексту, порядок їх послідов­ності залежить від конкретного документа, його змісту й мети.

  Для зручності зіставлення показників і наочності цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць, що відпові­дають вимогам чинних нормативних документів. Нумерують таб­лиці, якщо їх більше однієї в документі, арабськими цифрами. Система нумерації може бути наскрізною (напр., «Таблиця 1»; «Таблиця 2» і т. д.) або індексаційною (окрім таблиць, що наво­дяться в додатках), і тоді номер складається з номера розділу й порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою (наприклад, «Таблиця 5. З» — третя таблиця п'ятого розділу).
  1 Виняток становлять документи, текст яких складається з одного речення (напр., заява на відпустку тощо).


  Назва таблиці визначає її тему й зміст і має бути точною, виразною, лаконічною й відповідати змістові таблиці. Якщо таб­лиця переноситься на інші сторінки, то там назву не повторюють, а іишуть: «Продовження табл. З» або «Закінчення табл. 2». Назву можна не давати, якщо таблиця не має самостійного зна-«■ня, тобто потрібна по ходу читання основного тексту. У про­довженні таблиці на наступних сторінках допускається заміна нголовків граф їх нумерацією арабськими цифрами. Нумера-тя граф і рядків таблиці застосовується й тоді, коли на них треба робити посилання в тексті документа.

  Незакінчену таблицю нижньою горизонтальною лінією не об­межують.

  Заголовки граф наводять переважно в Н. відмінку однини без довільного скорочення слів. Множину застосовують:


  • коли серед текстових показників графи є такі, що стоять у множині;

  • коли значення заголовка передається лише в множині;
  • коли слово в однині не вживається. Залежно від розміру таблиці її розміщують:

  • безпосередньо після тексту, до якого вона належить;

  • на наступній сторінці;

  • у додатку.

  Якщо в сусідніх рядках графи текст повторюється:
  • його заміняють лапками (кількість лапок за кількістю слів), коли текст уміщується в один рядок;

  • його заміняють словами «Те саме», які в разі подальшо­го повторення тексту заміняють однією парою лапок, коли текст не вміщується в один рядок;

  • і повторюється також початкова частина тексту, а кінець тексту — змінна частина, то частину тексту, що повто­рюється, заміняють словами «Те саме», але якщо є гори­зонтальні лінійки, то текст слід повторювати.

  Увага! Не дозволяється заміна лапками:

  1. цифр і знаків;

  2. позначень одиниць величин;
  1. буквених абревіатур;

  2. марок машин, механізмів, матеріалів і под.;

  3. скорочених позначень нормативних документів із но­мерами.

  За відсутності відомостей ставлять три крапки (...) або пишуть: «Немає відом.». Якщо явище не спостерігається, тобто немає й не буде можливості проставити в комірці таблиці відо­мості, то ставлять тире. Залишати комірку порожньою не дозво­ляється.

  Якщо треба пояснити чи доповнити якісь табличні дані, роб­лять підтабличні примітки, що можуть бути пов'язані з табли­цею або за допомогою знака виноски, або за допомогою заголовка «Примітка» [14, с. 25—29].

  На всі таблиці мають бути посилання в тексті документа.

  Укладаючи документ, слід дотримуватися певних правил, які допоможуть виробити точний стислий, ясний та послідовний стиль письма, а саме:  1„ Використовувати мовні засоби, які були б зрозумілими широкому загалу та відповідали нормам літературної мови, конкретному стилю чи підстилю.

  2. Від 1-ї особи однини викладати текст у таких докумен-
  тах, як:

  • автобіографія (Я, ... народилася, ... навчаюся...);

  • заява (Прошу зарахувати працюю на посаді...);

  • наказ (Наказую ...);

  • скарга (Звертаюся до я повідомляв ...);

  • службова записка (Доводжу доУважаю, що...).

  3. Від 3-ї особи однини викладати текст у таких докумен-
  тах, як:

  • акт (Комісія пропонує ... , дійшла висновку ...);

  • трудова угода, контракт, договір (ЗАМОВНИК отри­мує. .., а ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується ...);

  • інструкція (АТ «Довіра» встановлюєкожен акціо­нер стає ...);

  • запрошення, оголошення (Банк надаєУчилище за­прошує ...).

  4. Доцільно вживати прямий порядок слів у реченнях:

  • коли підмет передує присудкові;

  • коли означення стоїть перед означуваним словом;

  • коли додаток стоїть після керуючого слова;

  • коли вставні слова стоять на початку речення.
  1. Уникати вживання багатозначних слів, а наявні поясню­вати в певному контексті.

  2. Уникати образних висловів, емоційно забарвлених слів і син­таксичних конструкцій та суб'єктивного ставлення до викла­деного. Тон службового документа має бути нейтральним.

  3. Не переобтяжувати текст іншомовними словами, якщо є їхні українські відповідники.

  4. Використовувати лише загальноприйняті, стандартні ско­рочення та абревіатури.

  5. Уникати немилозвучності, однозвучності з іншими ско­роченнями.

  :0. Уникати вживання скорочень назв грошових та фізич­них одиниць (крім формул); одиниць виміру; символів, знаків: & %, №, $, якщо вони без цифрових позначень і не в таблицях, схемах.

  1. Слідкувати за дотриманням логічної послідовності ви­кладу матеріалу, фактів. Підкреслюючи наступність ви­значення причинно-наслідкових зв'язків між фактами, по­діями чи явищами, треба викладати їх у зв'язній черговості здійснення: у першу чергу, насамперед, спо­чатку; одночасно, водночас; потім, після, далі, у підсум­ку, завершуючи, насамкінець та ін.

  2. Надавати перевагу простим реченням, мовним кліше, «кан-целяризмам».

  3. Пам'ятати, що лише своєчасність і актуальність інфор­мації, викладу факту чи оперативного реагування робить документ дієвим, доцільним і потрібним.  Скорочування слів і словосполучень

  Дотримуючись вимоги лаконічного, максимально стислого зісьма, під час укладання ділових паперів на позначення по­нять чи значень широко користуються системою скорочень, яка розроблена й рекомендована Держстандартом України (ДСТУ 3582 — 97), що чинний від 1998 року1.  Види скорочень

  Розглянемо такі види скорочень, як загальновживані, спеціальні і локальні.

  До загальновживаних, які використовуються в більшості видів ітератури, належать скорочення:

  а) після переліків;

  б) перед іменами та прізвищами;

  в) перед географічними назвами;

  г) при цифрах;

  д) при посиланнях.  До спеціальних належать скорочення в бібліографічних опи­сах. Подані українською мовою, вони повинні відповідати ос­танньому Держстандартові України, а подані російською, англійсь­кою та ін. європейськими мовами — стандартам ГОСТ 7.12-93 та ГОСТ 7.11-78.

  Розшифрування видів скорочень (окрім власних назв) див. у додатку 2.

  Основні правила скорочення

  1. Скороченню підлягають різні частини мови. Одне й те саме скорочення застосовується для всіх граматичних форм одного й того самого слова, незалежно від роду, числа, відмінка й часу.

  2. Неприпустиме одне скорочення для двох різних за зна­ченням слів без додаткового пояснення.

  3. У скороченому слові слід залишати не менше ніж дві букви, незалежно від прийому, який використовується. Під час відсікання крапка ставиться, а під час стягування ні.

  4. Скорочення слова до однієї початкової літери припус­кається тільки для загальноприйнятих скорочень:

  к. (карта), м. (місто), с. (сторінка) та ін.

  5. Іменники та інші частини мови, крім прикметників і
  дієприкметників, скорочують лише за наявності їх у переліку
  особливих випадків скорочень слів. Під час скорочення іменників
  ураховуються відмінкові закінчення однини або множини:

  д-р (доктор), д-ри (доктори)


  м-во (міністерство), м-ва (міністерства) та ін.

  7. Прикметники, що закінчуються на: -графічний, -логічний,
  -ьомічний, -навчий
  скорочують відсіканням частини слова:
  -афічний, -огічний, -омічний, -авчий:

  географічний — геогр., соціологічний — соціол. і под.

  8. Прикметники, що утворені від власних імен, скорочуються
  ■ідсіканням частини -ський:

  шевченківський — Шевченків, франківський — франків, і под.

  9. У прикметників, утворених від географічних назв і назв
  народів (як в етнографічному, так і в адміністративному значенні),
  зберігають найповнішу для розуміння форму скорочення:

  грузинський народ — грузин, народ Бориспільський край — Бориспіл. край Луганська область — Луган. обл. і под.

  Якщо назви району й області збігаються, то вони скорочу­ються ідентично:  Харківська область — Харк. обл. Харківський район — Харк. р-н і под.

  10. Якщо відсіченій частині слова передує літера й або голос-
  ний, то слід зберігати наступний за ним приголосний:

  калійний — калійн. олійний — олійн. червоний — червон. і под.

  11. Якщо скороченню підлягає тільки одна літера, то слово
  не скорочують:

  вищий — вищ., але вища — не скорочують учений — учен., але вчена — не скорочують міський — мгськ., але міська — не скорочують і под.

  12. Якщо відсіченій частині слова передує апостроф, то слід
  зберігати наступний за ним голосний і приголосний:

  торф'яний — торф'ян.

  слов янський — слов'ян, і под.

  13. Якщо відсіченій частині передує літера ь, то скорочувати
  слід на приголосний, що стоїть перед ним:

  грецький — грец. гуцульський — гуцул, сільський — сіл. і под.

  14. Якщо відсіченій частині передує подвоєний приголосний,
  то скорочуване слово зберігає один із приголосних:

  законний — закон, іменний — імен, щоденний — щоден. і под.

  15. Якщо слово може скорочуватися відсіканням різної
  кількості літер, то відсікають максимальну, слідкуючи лише за
  тим, щоб не затемнювалося безпосереднє значення скорочувано-
  го слова:

  експериментальний — експерим.,

  а не експериментал,, експеримент, фундаментальний — фундам.,

  а не фундаментал., фундамент, графічний — графіч. комічний — коміч.

  континентальний — континент, і под.


  1. У складних іменниках, що пишуться через дефіс, відсіка­ють кожну складову частину або одну з них, якщо ці іменники наведено в додатку 2.

  2. У словосполученні скорочують кожне слово:

  видавничий відділ — вид. від.

  допоміжна картка — допом. карт.

  умовний друкований аркуш — ум. друк. арк. і под.

  В окремих усталених словосполученнях слова скорочують тільки в складі даного словосполучення:  без року — б. р. без ціни — б. ц. вихідні дані — вих. дан. і так далі — і т. д. та под.

  18. У географічних назвах, що пишуться через дефіс, від-
  сікають другу складову частину, якщо вона має закінчення
  -ський:

  місто Камянець-Подільський —

  м. Кам' янець-Поділ, місто Корсунь-Шевченківський —

  м. Корсунь-Шевченків. і под.

  Примітка. Географічні назви, що є складними імен­никами та пишуться через дефіс, не підлягають скоро­ченню:

  Івано-Франківськ, Михайло-Олександрівка, Олексієво-Дружківка та под.

  19. У складних прикметниках, що пишуться через дефіс,
  ■ідсікають кожну складову частину або одну з них відповідно
  до загальних правил скорочення:

  греко-католицький — греко-католиц. фізико-математичний — фіз. -мат. хіміко-технологічний — хім.-технол. і под.

  20. У складних прикметниках, що пишуться разом, відсіка-
  ють другу частину слова відповідно до загальних правил ско-
  рочення:

  агролісомеліоративний — агролісомеліор. лісогосподарський — лісогосп. і под.


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


  База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

  увійти | реєстрація
      Головна сторінка


  завантажити матеріал