М. Зубков Сучасна українськаСторінка30/30
Дата конвертації02.12.2016
Розмір9,16 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Флорида

Фризія

Фритаун

X

Харків Харківщина Харцйзьк Хібіни

Хмельниччина

Хбдорів

Хотин

ц

ЦимлянськЦинциннаті

Цілиноград

Цюрих

Цюрупинськ
Часів Яр Челябінськ

Череповець

Черкаси

Черкащина

Черкеськ

Чернівці

Чернігів

Чернігівщина

Чеський Крумльов

Чигирин

Чикаго

Чилі

Чимкент

Чирчйк

Чисті Прудй

Чистоводне

Чита

Чорне море Чорнобиль

Чорногорія

Чортків

Чугуїв

ш

ШаіпійїШахтарськ

Шепетівка

Шліссельбург

Шпіцберген

Шпрее

Шрі-Ланка

Шрінаґар

Штутґарт

щ

Щецин Щбкіно

Щблкіне (Україна) Щолкіно (Росія) Щуче Щучинськ

ю

Южно-КурйльськЮр'євець

Юр'єв-Польський
Яворів

Яготин

Якутськ

Ямпіль

Яси

Ясиш'вка

Ясинувата

Ясногбрськ

Чоловічі імена та імена по батькові


Авакум, -ме! (Авакумо-

вич, Авакумівна) й

Абакум (Абакумович,

Абакумівна) Август, -те! (Авґустович,

Авґустівна) Авґустин, -не! (Августи-

нович, Августинівна) Авенір, -ре! (Авеніро-

вич, Авенірівна) Аврам, -ме! (Аврамович,

Аврамівна), Оврам

(Оврамович, Овра-

мівна) й Абрам (Аб-

рамович, Абрамівна) Агапій, -пію! (Агапійо-

вич, Агапіївна) Агапіт, -те! (Агапітович,

Агапітівна) Агафангел, -ле! (Ага-

фангелович, Агафан-

гелівна) Агафон, -не! (Агафоно-

вич, Агафонівна) й

Агапон (Агапонович,

Агапонівна) Агафоник, -ку! (Агафо-

никович, Агафоників-

на)


Адам, -ме! (Адамович,

Адамівна) Адольф, -фе! (Адоль-

фович, Адольфівна) Адріан, -не! (Адріано-

вич, Адріанівна) Азарій, -рію! (Азарійо-

вич, Азаріївна) Алфей, -фею! (Алфе-

йович, Алфеївна)

А

й Алфій (Алфійович, Алфіївна)

Альберт, -те! (Альбер-тович, Альбертівна)

Альфонс, -се! (Альфон-сович, Альфонсівна)

Альфред, -де! (Альфре-дович, Альфредівна)

Амвросій, -сію! (Амвро-сійович, Амвросіївна) й Амбросій (Амбро-сійович, Амбросіївна)

Амос, -се! (Амосович, Амосівна)

Анадій, -дію! (Анаді-йович, Анадіївна)

Ананій, -нію! (Анані-йович, Ананіївна)

Анастасій, -сію! (Анас-тасійович, Анастасіїв-на) й Анатас, -се! (Анатасович, Аната-сівна)

Анатолій, -лію! (Ана­толійович, Анатоліїв­на)

Андріан, -не! (Андріа-нович, Аіщріанівна)

Андрій, -рію! (Андрі­йович, Андріївна)

Андрон, -не! (Андроно-вич, Андронівна)

Андроник, -ку! (Андро-никович, Андрони-ківна)

Антип, -пе! (Антипович, Антипівна)

Антон й Антін, -не! (Ан­тонович, Антонівна)
Антонін, -не! (Антоні-

нович, Антонінівна) Аполлінарій, -рію! (Апо-

ллінарійович, Аполлі-

наріївна) Аполлон, -не! (Аполло-

нович, Аполлонівна) й

Аполлоній, -нію! (Апо­ллон і йович, Аполло-

ніївна) Аристарх, -ху! (Арис-

тархович, Аристар-

хівна) Аркадій, -дію! (Арка-

дійович, Аркадіївна) Арнольд, -де! (Арноль-

дович, Арнольдівна) Арсен, -не! (Арсенович,

Арсенівна) й Арсеній,

-нію! (Арсенійович,

Арсеніївна) Артем, -ме! (Артемович,

Артемівна) й Артемій,

-мію! (Артемійович,

Артеміївна) Артемон, -не! (Артемо-

нович, Артемонівна) Артур, -ре! (Артурович,

Артурівна) Архип, -пе! (Архипович,

Архипівна) Аскольд, -де! (Асколь-^

дович, Аскольдівна) * Афіноген, -не! (Афіноге-

нович, Афіногенівна) Афон, -не! (Афонович,

Афонівна) й Афоній

-нію! (Афонійович,

Афоніївна)

Ахіллій, -лію! (Ахіл-лійович, Ахілліївна) й Ахіла, -ло! (Ахілович, Ахілівна)

Б

Бернард, -де! (Бернар-дович, Бернардівна)

Богдан, -не! (Богдано­вич, Богданівна)

Болеслав, -ве! (Болесла-вович, Болеславівна)

Борис, -се! (Борисович, Борисівна)

Борислав, -ве! (Бори­славович, Борисла­вівна)

Боян, -не! (Боянович, Боянівна)

Броніслав, -ве! (Броні-славович, Бронісла-вівна)

В

Бавило й Вавил, -ле! (Вавилович, Вавилів-на)

Вадим, -ме! (Вадимо-вич, Вадимівна)

Вакула, -ло! (Вакуло-вич, Вакулівна)

Валентин, -не! (Валенти­нович, Валентинівна)

Валентій, -тію! (Вален-тійович, Валентіївна) й Валент, -те! (Вален-тович, Валентівна)

Валерій, -рію! (Вале-рійович, Валеріївна)

Валер'ян, -не! (Валер'-янович, Валер'янівна) й Валеріан (Валеріа-нович, Валеріанівна)

Вальдемар, -ре! (Валь-демарович, Вальдема-рівна)

Варлам, -ме! (Варламо-

вич, Варламівна) Варлампій, -пію! (Вар-лампійович, Варлам-піївна) Варсонофій, -фію! (Вар-сонофійович, Варсоно-фіївна) Варфоломій, -мію! (Вар-фоломійович, Варфо-ломіївна) Василь, -лю! (Васильо­вич, Василівна) Вассіан, -не! (Вассіано-

вич, Вассіанівна) Венедикт, -те! (Венедик-тович, Венедиктівна) й Беиедикт (Бенедик-тович, Бенедиктівна) Веніамін, -не! (Веніамі-нович, Веніамінівна) ^Вергіній, -нію! (Вергі-нійович, Вергініївна) Вікентій, -тію! (Вікенті-

йович, Вікентіївна) Віктор, -ре! (Вікторо­вич, Вікторівна) Вікторин, -не! (Віктори-нович, Вікторинівна) Вілен, -не! (Вілеиович,

Віленівна) Вільгельм, -ме! (Віль-гельмович, Вільгель-мівна) Віссаріон, -не! (Вісса-ріонович, Віссаріоні-вна)

Віталій, -лію! (Віталі­йович, Віталіївна) Вітольд, -де!(Вітольдо-

вич, Вітольдівна) Владилен, -не! (Владиле-нович, Владиленівна) Владислав, -ве! (Вла-диславович, Влади-славівна)

Володимир, -ре! (Во­лодимирович, Воло­димирівна)

Воніфатій, -тію! (Воні-фатійович, Воніфа-тіївна) й Боніфатій (Боніфатійович, Боні-фатіївна)

Всеволод, -де! (Всеволо­дович, Всеволодівна)

Всеслав, -ве! (Всеславо-вич, Всеславівна)

В'ячеслав, -ве! (Вяче­славович, В'ячесла-вівна)

г

Гаврило, -ле! (Гаврило­вич, Гаврилівна)Галактіон, -не! (Галак-тіонович, Галактіонів-на)

Гарасим, -ме! (Гараси-мович, Гарасимівна) й Герасим (Герасимо­вич, Герасимівна)

Гедеон, -не! (Гедеоно-вич, Гедеонівна)

Гелій, -лію! (Гелійович, Геліївна)

Геннадій, -дію! (Генна-дійович, Геннадіїв-на)

Генріх, -ху! (Генріхо-вич, Генріхівна)

Георгій, -гію! (Георгі­йович, Георгіївна)

Гераклій, -лію! (Герак-лійович, Геракліївна)

Гервасій, -сію! (Гервасі-йович, Гервасіївна)

Герман, -не! (Германо-вич, Германівна)

Гермоген, -не! (Гермо-генович, Гермогенів-на)

Гліб, -6е! (Глібович, Глібівна)

Гнат, -те! (Гнатович, Гнатівна) й Ігнатій, -тію! (Ігнатійович, Ігнатіївна)

Гордій, -дію! (Гордійо-вич, Гордіївна)

Григорій, -рію! (Григо­рович, Григорівна й Григорійович, Гри-горіївна)

Гурій, -рію! (Гурійович, Гуріївна)

д

Давид, -де! (Давидович, Давидівна)Данило, -ле! (Данило­вич, Данилівна)

Дарій, -рію! (Дарійо-вич, Даріївна)

Дементій, -тію! (Демен-тійович, Дементіївна)

Демид, -де! (Демидович, Демидівна)

Дем'ян, -не! (Дем'яно-вич, Дем'янівна)

Денис, -се! (Денисович, Денисівна)

Димитріан, -не! (Ди-митріанович, Дими-тріанівна)

Дмитро, -ре! (Дмитро­вич, Дмитрівна)

Донат, -те! (Донатович, Донатівна)

Дорофій, -фію! (Доро­фійович, Дорофіївна) й Дорош, -ше! (Доро-шович, Дорош івна)

Досифій, -фію! (Доси-фійович, Досифіївна) й Досифей, -фею! (Досифейович, Доси-феївна)

Е

Едмунд, -де! (Едмундо-

вич, Едмундівна) Едуард, -де! (Едуардо-

вич, Едуардівна) Еміль, -лю! (Емільович,

Емілівиа) Еммануїл, -ле! (Емма-

нуїлович, Еммануїлів-

на)

Еразм, -ме! (Еразмович,

Еразмівна) Ераст, -те! (Ерастович,

Ерастівна) Ернст, -те! (Ернстович,

Ернстівна) й Ернест

(Ернестович, Ерне-

стівна)

Є

Євген, -не! (Євгенович,

Євгенівна) Євграф, -фе! (Євграфо-

вич, Євграфівна) Євдоким, -ме! (Євдоки-

мович, Євдокимівна) Євлампій, -пію! (Євлам-

пійович, Євлампіївна) Євменій, -нію! (Євме-

нійович, Євменіївна) Євсевій, -вію! (Євсеві-

йович, Євсевіївна) й

Овсій (Овсійович, Ов-

сіївна) Євстигній, -нію! (Єв-

стигнійович, Євстиг-

ніївна) Євстрат, -те! (Євстрато-

вич, Євстратівна) Єгор, -ре! (Єгорович,

Єгорівна) Єлеазар, -ре! (Єлеаза-

рович, Єлеазарівна) й

Єлизар (Єлизарович,

Єлизарівна)

Єлисей, -сею! (Єлисе-йович, Єлисеївна)

Єпіфан, -не! (Єпіфано-вич, Єпіфанівна)

Єрмил, -ле! (Єрмило-вич, Єрмилівна)

Єрофій, -фію! (Єро-фійович, Єрофіївна) й Єрофей, -фею! (Єро-фейович, Єрофеївна)

З

Захар, -ре! (Захарович, Захарівна) й Захарій, -рію! (Захарійович, Захаріївна)

Зенон, -не! (Зенонович, Зенонівна)

Зигмунд, -де! (Зиґмун-дович, Зигмундівна)

Зитфрид, -де! (Зиґфри-дович, Зигфридівна)

Зиновій, -вію! (Зино­війович, Зиновіївна)

Зосим, -ме! (Зосимович, Зосимівна)

Зот, -те! (Зотович, Зо-тівна)

І

Іван, -не! (Іванович, Іва­нівна)Ігор, -ре! й -рю! (Ігоро­вич, Ігорівна)

Ієронім, -ме! (Ієронімо-вич, Ієронімівна)

Ізмаїл, -ле! (Ізмаїлович, Ізмаїлівна)

Ізот, -теї (Ізотович, Ізо-тівна)

Іларій, -рію! (Іларійо-вич, Іларіївна)

Іларіон, -не! (Іларіоно-вич, Іларіонівна) й Ларіон (Ларіонович, Ларіонівна)

Ілірик, -ку! (Ілірикович,

Іліриківна) Ілля, -ле! (Ілліч, Іллівна) Інокентій, -тію! (Інокен-

тійович, Інокентіївна) Іполит, -те! (Іполито-

вич, Іполитівна) Іов, -ве! (Іовович, Іовів-

на) й Йов (Йовович,

Йовівна) Іона, -но! (Іонович, Іо-

нівна) й Йона, -не!

(Йонович, Йонівна) шат, -те! (Іпатович, Іпа-

тівна) й Іпатій, -тію!

(Іпатійович, Іпатіївна) Іраклій, -лію! (Іраклі-

йович, Іракліївна) Іриній, -нію! (Іринійо-

вич, Іриніївна) Ісай, Ісаю! (Ісайович,

Ісаївна) Ісак, -ку! (Ісакович, Іса-

ківна)

Й

Йосип, -пе! (Йосипович, Йосипівна) й Осип (Осипович, Осипівна)

к

Казимир, -ре! (Казими-

рович, Казимирівна) Каленик, -ку! (Калени-

кович, Калениківна) Калина, -но! (Калино-

вич, Калинівна) Каліст, -те! (Калістович,

Калістівна) Калістрат, -те! (Калі-

стратович, Калістра-

тівна) Капітон, -не! (Капіто-

нович, Капітонівна) Карл, -ле! (Карлович,

Карлівна)

Карпо, -пе! (Карпович, Карпівна)

Касян, -не! (Касянович, Касянівна)

Квінтиліан, -не! (Квін-тиліанович, Квінти-ліанівна)

Кесар, -рю! (Кесарович, Кесарівна)

Кир, -реї (Кирович, Кирівна)

Кирей, -рею! (Кирейо-вич, Киреївна)

Кирило, -ле! (Кирило-вич, Кирилівна)

Кім, -ме! (Кімович, Кімівна)

Клавдій, -дію! (Клав-дійович, Клавдіївна)

Клим, -ме! (Климович, Климівна)

Климентій, -тію! (Кли-ментійович, Климен-тіївна) й Климент, -те! (Климентович, Кли-ментівна)

Кіндрат, -те! (Кіндрато­вич, Кіндратівна)

Конрад, -де! (Конрадо-вич, Конрадівна)

Корній, -нію! (Корні-йович, Корніївна)

Корнило, -ле! (Корни-лович, Корнилівна) й Корнилій, -лію! (Кор-нилійович, Корни-ліївна)

Костянтин, -не! (Кос­тянтинович, Костянти­нівна) й Кость, -тю! (Костьович, Костівна) Кузьма, -мо! (Кузьмич, й Кузьмович, Кузь­мівна) Купріян, -не! (Купрія-нович, Купріянівна)

Л

Лавр і Лавро, -ре! (Лав-

рович, Лаврівна) Лаврентій, -тію! (Лав-

рентійович, Лаврен-

тіївна) й Лаврін, -не!

(Лаврінович, Лаврі-

нівна) Лазар, -рю! й -ре! (Ла-

зарович, Лазарівна) Лев, Леве! (Львович,

Львівиа) й Левко, -ку!

(Левкович, Левківна) Леон, -не! (Леонович,

Леонівна) Леонард, -де! (Леонар-

дович, Леонардівна) Леонід, -де! (Леонідо­вич, Леонідівна) Леонтій, -тію! (Леон-

тійович, Леонтіївна) й

Леонт, -те! (Леонто-

вич, Леонтівна) Леопольд, -де! (Лео-

польдович, Леополь-

дівиа) Лука, -ко! (Лукич, Лу-

ківна й Лукович, Лу-

ківна) Лукій, -кію! (Лукійо-

вич, Лукіївна) Лук'ян, -не! (Лук'яно-

вич, Лук'янівна) Любим, -ме! (Любимо-

вич, Любимівна) Любомир, -ре! (Любоми-

рович, Любомирівна) Людвіг, -ґу! (Людвіго-

вич, Людвігівна)

м

Маврикій, -кію! (Маври-кійовігч, Маврикіївна)Макар, -ре! (Макаро-вич, Макарівна)

Максим, -ме! (Макси­мович, Максимівна)

Максиміліан, -не! (Мак-симіліанович, Макси-міліанівна)

Мануїл, -ле! (Мануїло-вич, Мануїлівна)

Марат, -те! (Маратович, Маратівна)

Маркел, -ле! (Маркело-вич, Маркелівна)

Маркіян, -не! (Маркія-нович, Маркіянівна)

Марко, -ку! (Маркович, Марківна)

Мартин, -не! (Мартино-вич, Мартинівна)

Мар'ян, -не! (Мар'яно-вич, Мар'янівна) й Маріан (Маріанович, Маріанівна)

Матвій, -вію! (Матві­йович, Матвіївна)

Мелентій, -тію! (Ме-лентійович, Меленті-ївна)

Меней, -нею! (Менейо-вич, Менеївна)

Мефодій, -дію! (Мефо-дійович, Мефодіївна) й Методій (Методі-йович, Методіївна)

Мечислав, -ве! (Мечи-славович, Мечисла-вівна)

Микита, -то! (Микито­вич, Микитівна)

Микола, -ло! (Мико­лайович, Миколаївна)

Милослав, -ве! (Мило-славович, Милосла-вівна)

Мина, -но! (Минович, Минівна)

Мирон, -не! (Мироно-вич, Миронівна)

Мирослав, -ве! (Миро­славович, Миросла­вівна)

Митрофан, -не! (Ми-трофанович, Митро-фанівна)

Михайло, -ле! (Михай­лович, Михайлівна)

Михей, -хею! (Михе-йович, Михеївна)

Модест,-те! (Модесто-вич, Модестівна)

Мойсей, -сею! (Мойсе-йович, Мойсеївна) й Мусій, -сію! (Мусі-йович, Мусіївпа)

Мокій, -кію! (Мокійо-вич, Мокіївна)

Мстислав, -ве! (Мсти­славович, Мстисла­вівна)

Н

Назар, -ре! (Назарович,

Назарівна) Наркис, -се! (Наркисо-

вич, Наркисівна) й

Нарцис (Нарцисович,

Нарцисівна) Натан, -не! (Натанович,

Натанівна) Наум, -ме! (Наумович,

Наумівна) Нафанаїл, -ле! (Нафа-

наїлович, Нафанаї-

лівпа) Нестор, -ре! й Нестір,

-торе! (Несторович,

Несторівна) Никандр, -ре! (Никан-

дрович, Никандрівна) Никанор, -ре! (Никано-

рович, Никанорівна) Никифор, -ре! (Ники-

форович, Никифорів-

на) й Ничипір, -поре!

(Ничипорович, Нечи-

порівна) Никодим, -ме! (Никоди-

мович, Никодимівна) Никон, -не! (Никоно-

вич, Никонівна) Нил, -ле! (Нилович, Ни-

лівна) Нифонт, -те! (Нифон-

тович, Нифонтівна)

О

Оверкій, -кію! (Овер-кійович, Оверкіївна)

Овер'ян, -не! (Овер'я-нович, Овер'янівна)

Овідій, -дію! (Овідійо-вич, Овідіївна)

Огей, Огею! (Огейович, Огеївна) й Отій, Огію! (Огійович, Огіївна)

Олег, -гу! й -же! (Оле­гович, Олегівна)

Олександр, гре! (Олек­сандрович, Олександ­рівна)

Олексій, -сію! (Олек­сійович, Олексіївна)

Омелян, -не! (Омеляно­вич, Омелянівна)

Онисим, -ме! (Ониси-мович, Онисимівна)

Онисій, -сію! (Онисі-йович, Онисіївна)

Онопрій, -рію! (Оно-прійович, Онопріївна) й Онупрій (Онупрі-йович, Онупріївна) «Онуфрій (Онуфрі­йович, Онуфріївна)

Орест, -те! (Орестович, Орестівна)

Орфей, -фею! (Орфе-йович, Орфеївна)

Оскар, -ре! (Оскарович, Оскарівна)

Остап, -пе! (Остапович, Остапівна), Євстахій, -хію! (Євстахійович, Євстахіївна) й Єв-стафій, -фію! (Євста-фійович, Євстафіївна)

Охрім, -ме! (Охрімович, Охрімівна)

п

Пав лин, -не! (Павлино-вич, Павлинівна)Павло, -ле! (Павлович, Павлівна)

Паїсій, -сію! (Паїсійо-вич, Паїсіївна)

Палладій, -дію! (Палла-дійович, Палладіївна)

Памво, -ве! (Памвович, Памвівна)

Памфіл, -ле! (Памфіло-вич, Памфілівна) й Панфіл (Панфілович, Панфілівна)

Панас, -се! (Панасович, Панасівна) й Опанас (Опанасович, Опана-сівна)

Панкрат, -те! (Панкра-тович, Панкратівна) й Панкратій, -тію! (Пан-кратійович, Панкра-тіївна)

Пантелеймон, -не! (Пан­телеймонович, Панте­леймонівна) й Панте-лемон (Пантелемоно-вич, Пантелемонівна)

Парамон, -не! (Парамо-нович, Парамонівна)

Парфеній, -нію! (Пар-фенійович, Парфеиі-ївна), Парфентій, -тію! (Парфентійович, Пар-фентіївна), Парфен, -не! (Парфенович,

Парфенівна) й Пар-

хом, -меі (Пархомович,

Пархомівна) Пафнутій, -тію! (Пафну-

тійович, Пафнутіївна) Пахом, -ме! (Пахомо-

вич, Пахомівна) Петро, -ре! (Петрович,

Петрівна) Пилип, -пе! (Пилипо­вич, Пилипівна) Пимон, -не! й Пимін,

-моне! (Пимонович,

Пимонівна) Питирим, -ме! (Питири-

мович, Питиримівна) Платон, -не! (Платоно-

вич, Платонівна) Полікарп, -пе! (Полікар-

пович, Полікарпівна) Порфирій, -рію! (Пор-

фирійович, Порфирі-

ївна)

Потап, -пе! (Потапович, Потапівна)

Пров, -ве! (Провович, Провівна)

Прокопій, -пію! (Проко-пійович, Прокопіївна) й Прокіп, -копе! (Про-копович, Прокопівна)

Протасій, -сію! (Прота-сійович, Протасіївна) й Протас, -се! (Про-тасович, Протасівна)

Прохор, -ре! (Прохоро-вич, Прохорівна)

Р

Радислав, -ве! (Ради-славович, Радиславів-на)

Радомир, -ре! (Радоми-рович, Радомирівна)

Раймонд, -де! (Раймон-дович, Раймондівна)

Ратмир, -реі (Ратмиро-вич, Ратмирівна)

Рафаїл, -ле! (Рафаїло-вич, Рафаїлівна)

Роберт, -те! (Роберто-вич, Робертівна)

Родіон, -не! (Родіоно-вич, Родіонівна)

Роман, -не! (Романович, Романівна)

Ростислав, -ве! (Рости­славович, Ростисла­вівна)

Рувим, -ме! (Рувимович, Рувимівна)

Рудольф, -фе! (Рудоль-фович, Рудольфівна)

Руслан, -не! (Руслано-вич, Русланівна)

с

Сава, -во! (Савич й Са-вович, Савівна )

Саватій, -тію! (Саваті-йович, Саватіївна)

Савелій, -лію! (Саве-лійович, Савеліївна) й Савел, -ле! (Савело-вич, Савелівна)

Самійло, -ле! (Самійло-

( вич, Самійлівна)

Самсон, -не! (Самсоно-вич, Самсонівна)

Свирид, -де! (Свири-дович, Свиридівна), Свиридон, -не! (Сви-ридонович, Свиридо-нівна) й Спиридон (Спиридонович, Спи-ридонівна)

Світозар, -ре! (Світо-зарович, Світозарів-на)

Святополк, -ку! (Свято-полкович, Святопол-ківна)

Святослав, -ве! (Свя-

тославович, Святосла-

вівна) Севастян, -не! (Севас-

тянович, Севастянів-

на)

Северин, -не! (Севери-

нович, Северинівна) Север'ян, -не! (Север'я-

нович, Север'янівна) Саливон, -не! (Саливо-

нович, Саливонівна) Селіфан, -не! (Селіфа-

нович, Селіфанівна) Семен, -не! (Семенович,

Семенівна) Серапіон, -не! (Серапіо-

нович, Серапіонівна) Серафим, -ме! (Серафи-

мович, Серафимівна) Сергій, -гію! (Сергійо­вич, Сергіївна) Сиґізмунд, -де! (Сигіз-

мундович, Сигізмун-

дівна) Сидір, -доре! (Сидоро­вич, Сидорівна) Сила, -ло! (Силович,

Силівна) Силантій, -тію! (Силан-

тійович, Силантіївна) Сильвестр, -ре! (Силь-

вестрович, Сильвест-

рівна) Симон, -не! (Симоно-

вич, Симонівна) Сисой, -сою! (Сисойо-

вич, Сисоївиа) Сократ, -те! (Сократо-

вич, Сократівна) Соломон, -не! (Соломо-

нович, Соломонівна) Софон, -не! (Софоно-

вич, Софонівна) Софрон, -не! (Софро-

нович, Софронівна) й

Сопрон (Сопронович, Сопронівна)

Спартак, -ку! (Спарта-кович, Спартаківна)

Станіслав, -ве! (Станісла-вович, Станіславівна) й Стасій, -сію! (Стасійо-вич, Стасіївна)

Степан, -не! (Степано­вич, Степанівна) й Стефан (Стефанович, Стефанівна)

Стоян, -не! (Стоянович, Стоянівна)

Стратон, -не! (Страто-нович, Стратонівна)

Т

Тарас, -се! (Тарасович,

Тарасівна) Теодор, -ре! (Теодоро-

вич, Теодорівна) Терентій, -тію! (Терен-

тійович, Терентіївна) Тимон, -не! (Тимонович,

Тимонівна) Тимофій, -фію! (Тимо-

фійович, Тимофіївна) Тимур, -ре! (Тимурович,

Тимурівна) Тихін, -хоне! й Тихон

(Тихонович, Тихонів-

на)

Трифілій, -лію! (Трифі-лійович, Трифіліївна)

Трифон, -не! (Трифоно-вич, Трифонівна)

Трохим, -ме! (Трохимо-вич, Трохимівна)
У

Улас, -се! (Уласович, Уласівна) і Влас (Власович, Власів-на)

Улян, -не! (Улянович,

Улянівна) У стан, -не! (Устинович,

Устинівна) й Устим

(Устимович, Устимів-

на)

Ф

Фадей, -дею! (Фадейо-вич, Фадеївна) й Та-дей (Тадейович, Та-деївна)

Федір, -доре! (Федоро­вич, Федорівна)

Федот, -те! (Федотович, Федотівна)

Фелікс, -се! (Феліксо-вич, Феліксівна)

Феодосій, -сію! (Феодо-сійович, Феодосіївна)

Феоктист, -те! (Феок-тистович, Феокти-стівна) й Теоктист (Теоктистович, Теок-тистівна)

Феофан, -не! (Феофа-нович, Феофанівна) й Теофан (Теофанович, Теофанівна)

Ферапонт, -те! (Фера-понтович, Ферапон-тівна)

Філарет, -те! (Філа-ретович, Філаретів-на)

Филимон, -не! (Фили-монович, Филимонів-на)

X

Харитін, -тоне! й Хари-

тон (Харитонович,

Харитонівна) Харламп, -пе! (Хар-

лампович, Харлам-

півна)

Хома, -мо! (Хомович,

Хомівна й Хомич,

Хомівна) Християн, -не! (Хрис-

тиянович, Христия-

нівна) Христофор, -ре! (Хри-

стофорович, Христо-

форівна)

ч

Чеслав, -ве! (Чеславо-вич, Чеславівна)

ю

Ювеналій, -лію! (Юве-налійович, Ювеналі-ївна)

Юзеф, -фе! (Юзефович, Юзефівна)

Юліан, -не! (Юліанович, Юліанівна) й Уліан (Уліанович, Уліанівна)

Юлій, -лію! (Юлійович, Юліївна)

Юліус, -се! (Юліусович, Юліусівна)

Юрій, Юрію! (Юрійо­вич, Юріївна)

Юстиніан, -не! (Юстині-анович, Юстиніанівна)

Юхим, -ме! (Юхимович, Юхимівна)

Я

Яким, -ме! (Якимович, Якимівна)

Яків, -кове! (Якович,

Яківна) Якуб, -бе! (Якубович,

Якубівна) Ян, Яне! (Янович, Яшв-

на)

Януарій, -рію! (Януа-рійович, Януаріївна)

Ярема, -мо! (Яремович, Яремівна) й Веремій, -мію! (Вереміновнч, Вереміївна)

Ярмолай, -лаю! (Яр-матайович, Ярматаів-на)

Ярополк, -ку! (Яропол-кович, Ярополківна)

Ярослав, -ве! (Яросла­вович, Ярославівна)


Жіночі імена

А

АвГуста, -то! Агапія, -піє! Агафія, -фіє! Аглаїда, -до! Агнія, -ніє! Аґнеса, -со! Аґрипина, -но! Аделаїда, -до! Аеліта, -то! Аїда, -до! Алла, -ло! Альбертина, -но! Альбіна, -но! Анастасія, -сіє! Анжела, -ло! й Анжелі-

ка, д.-м. -ці, -ко! Антонида, -до! Антоніна, -но! Анфіса, -со! Аполлінарія, -ріє! Аріадна, -но! Афродіта, -то!

Б

Беатриса, -со! Белла, -ло! Броніслава, -во!

В

Валентина, -но! Валерія, -ріє! Василина, -но! Васса, -со!

Вероніка, д.-м. -ці, -ко! Вікторина, -но! Віолетта, -то! Віра, -ро! Віргінія, -ніє! Владилена, -но! Владислава, -во!

Володимира, -ро! В'ячеслава, -во!

г

Галина, -но! Ганна, -но! Гермина, -но! Гликерія, -ріє!

д

Дарина, -но!, Одарина й Одарка, д.-м. -ці, -ко! Діана, -но!

Е

Евелина, -но! Едіта, -то! Елеонора, -ро! Еліна, -но! Ельвіра, -ро! Емілія, -ліє! Емма, -мо! Есфір, -ро!

Є

Євгенія, -ніє! Євдокія, -кіє! й Докія Єлизавета, -то! Єпистима, -мо! Єфросинія, -ніє! і Фро-сина, -но!

Ж

Жанна, -но! Жозефіна, -но!

З

Зиновія, -віє! Зінаїда, -до! Зореслава, -во! Зорина, -но! Зоря, -ре!Зоряна, -но! Зоя, Зоє! й Зою!

І

Іванна, -но! Ізабелла, -ло! Інга, д.-м. Інзі, Інго! Інеса, -со! Інна, -но! Іраїда, -до! Ірина, -но! і Ярина Ісидора, -ро!К

Казимира, -ро! Калина, -но! Каліста, -то! Каміла, -ло! Капітоліна, -но! Карина, -но! Кароліна, -но! Катерина, -но! Кіра, -ро! Клариса, -со! Клементина, -но!

Л

Лариса, -со! Леоніда, -до! Лідія, -діє! Луїза, -зо! Лукина, -но! Лук'яна, -но! Любов, -ве! Любомира, -ро! Людмила, -ло! Люсьєна, -но!

м

Магдалина, -но! й Маг-далена Майя, Майє!

Маргарита, -то! Марина, -но! Марієтта, -то! Марія, -ріє!

Мар'яна, -но! й Марі-

анна Матильда, -до! Мелітина, -но! Мечислава, -во! Милана, -но! Милиця, -це! Милослава, -во! Мирослава, -во! Михайлина, -но! Мотрона, -но! Мстислава, -во!

Н

Надія, -діє! Наїна, -но!

Наталія, -ліє!, Наталя, -лю! й Наталка, д*-м. -ці, -ко!

Неллі

Неля, -лю!

Ніка, д.-м. -ці, -ко!

Нінель, ор. -ллю, -ле!

Нонна, -но!

О

Оксана, -но! (рідше

Аксенія, -ніє!) Олександра, -ро!, Олек-

сандрина, -но! (скор.

Олеся, -сю!)

Олена, -но! Ольга, д.-м. -зі, -го! Онисія, -сіє!

П

Павлина, -но! Поліна, -но!

Р

Радислава, -во! Раїна, -но! Раїса, -со!

Рахіль, ор. -ллю, -жі і

Рахіля, -лю! Регіна, -но! Римма, -мо! Рогніда, -до! Ростислава, -во! Руф, ор. -ф'ю, -фе!

С

Сара, -ро! Світлана, -но! Світозара, -ро! Севастяна, -но! й Сева-

стіана Серафима, -мо! Сніжана, -но! Соломія, -міє! й Сало-

мея, -меє! Софія ,.-фіє! Станіслава, -во! Стелла, -ло! Степанида, -до! м Сте-

фанида

Стефанш, -які Суеанва, -во!

Т

Таїсія, -сіє! й Таїса, -со! Таміла, -ло! й Томіла Тетяна, -но!

У

Уляна, -во!

Ф
ти стаФеофанія, -ніє!

X

Харитина, -но! Христина, -но!

ц

Цецілія, -ліє! ЧЧеслава, -во!

Ю

Юзефа, -фо! Юлія, Юліє!

Я

Ядвіга, д.-м. -дзі, -го! Яніца, -но! Ярослава, -во!


Список використаної літератури

 1. Антисуржик / Заред. О. Сербенської. — Л., 1994.

 2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо.— К., 1991.

 3. Бибик С. та ін. Універсальний довідник-практикум з ділових па­перів.— 2-е вид., випр. ідопов.— К., 1998.

 4. Білецький А. Про мову і мовознавство. — К., 1997.

 5. Бурячок А. та ін. Довідник з українського правопису. — 3-є вид.— К., 1984.

 6. Бурячок А. Универсальньгй русско-украинский словарь. — К., 2000.

 7. Великий тлумачний словник сучасної української мови. — К., 2001.

 8. Вирган І., Пилинська М. Російсько-український словник сталих ви­разів. -X., 2000.

 9. Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник нау­кової і технічної мови. — К, 1997.
 1. Головащук С. Словник-Довідник з правопису та слововживання.— К., 1989.

 2. Головащук С. Українське літературне слововживання. — К., 1995.

 3. Горбачук В. Барви української мови. — К., 1997.

 4. Горбул О. та ін. Ділова українська мова. — К., 2000.

 5. Діденко А. Сучасне діловодство. — К., 2000.

 6. Дороніна М. Культура спілкування ділових людей. — К., 1998.

 7. Етимологічний словник української мови: У 7т.— К., 1982—1989. — Т. 1-3.

 8. Зубков М. Російсько-український, українсько-російський словник.— X., 20,01.

 9. Зубков М. Сучасний український правопис. Комплексний довідник.— 6-те видання. — X., 2002.

 10. Караванський С. Російсько-український словник складної лекси­ки.- К., 1998.

 11. Карнеги Д. Как вьірабатьівать уверенность в себе и влиять на лю­дей, вьіступая публично.— М., 1991.

 12. Коваль А. Ділове спілкування. — К., 1992.

 13. Коваль А. Культура ділового спілкування. — К., 1982.

 14. Коваль А. Слово про слово. — К., 1986.

 15. Корніяка О. Мистецтво ґречності. — К., 1995.

 16. Культура української мови / Заред. В. Русанівського. — К., 1990.

 17. Лаптева О. Внутристилевая зволюция современной русской науч-ной прозьі // Развитие функциональньгх стилей русского язьї-ка.- М., 1968.

 18. Масепко Л. Мова і політика. — К., 1999.

 19. Моргунюк В. Про пасивні дієприкметники// Проблеми україн­ської термінології: Матеріали V міжнародної наукової конференції. Вісник № 336.- Л., 1998.

 20. Муромцева О., Жовтобрюх В. Культура мови вчителя. — X., 1998.

 1. Наконечна Г. Українська науково-технічна термінологія. — Л., 1999.

 1. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. — X., 1997.

 2. Непийвода Н., Чукіна В. Мовна підготовка у школі та вузі // Українська мова та література № 5, 2000.

 3. Новий тлумачний словник української мови: У 4 т./ Укладачі: В. Яременко, О. Сліпушко.— К., 1998.

 4. Огієнко І. Наука про рідномовні обов'язки. — Л., 1995.

 5. Партико 3. Загальне редагування. — Л., 2001.

 6. Пентилюк М. Культура мови і стилістика. — К., 1994.

 7. Пилинський М. Мовна норма і стиль. — К., 1976.

 8. Погрібний М. Орфоепічний словник. — К., 1984.

 9. Пономарів О. Культура слова. — К., 1999.

 10. Пономарів О. Стилістика сучасної української мови. — Тернопіль., 2000.

 11. Потебня А. Зстетика ипозтика. — М., 1976.

 12. Пустовіт Л. та ін. Словник іншомовних слів. — К., 2000.

 13. Ревзина О. Г., Ревзин И. И. Семиотический експеримент на сцене // Ученьїе записки Тартуского университета. Вьш. 284: Трудьі по знаковим системам. Т. 5.

 14. Русско-украинский словарь. Фамилии, имена, отчества, области, рай­они, города, поселки городского типа, села. — X., 1997.

 15. Сагач Г. Золотослів.— К., 1993.

 16. Скрипник Л., Дзятківська Н. Власні імена людей. — 2-ге вид., випр. і допов. — К., 1996.

 17. Словарь української мови: У 4 т. / За ред. Б. Грінченка. — К., 1996 — 1997.

 18. Словник синонімів української мови: У 2 т. /Укладачі А. Бурячок таін.- К., 2000.

 19. Словник труднощів української мови / За ред. Я. Єрмоленко. — К., 1989.

 20. Словник української мови: В 11 т. — К., 1970—1980.

 21. Сучасна українська мова/ Заред. О. Пономарева. — К., 2001.

 22. Томан І. Мистецтво говорити. — К., 1996.

 23. Українська мова. Енциклопедія. — К., 2000.

 24. Український орфографічний словник / За ред. А. Свашенко. — X., 1997.

 25. Український правопис/ АН України. Ін-т мовознавства ім. О. По­тебні; Ін-тукр. мови. — К., 2000.

 26. Чак Є. Складні випадки правопису та слововживання. — К., 1998.

 27. Чмут Т. та ін. Етика ділового спілкування. — К., 1999.

 28. Шевельов Ю. Виступ на Всесвітньому форумі україністів 21 — 24 серпня 1992 р. // Сучасність. — Ч. 12.

 29. Шевельов Ю. Українська мова в І половині XX сторіччя (1900 — 1941). Чернівці, 1998.

 30. Шевченко Л. та ін. Сучасна українська мова. Довідник. — К., 1996.

 31. Шевчук С. Українське ділове мовлення.— К., 2000.

 32. Ющук І. Практичний довідник з української мови. — К., 2000.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал