М. Зубков Сучасна українськаСторінка28/30
Дата конвертації02.12.2016
Розмір9,16 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
глава гл. (при цифрах)

глобальний глобал.

година год (при цисррах)

головний голов.

- бухгалтер головбух

голографія гологр.

гора г. (при назвах)

господарство госп-во

господарський госп.

господарчий господарч.

господарчий розрахунок госпроз­рахунок

гравюра грав.

грам г (при цифрах) гривня грн (при цифрах) громадський громад, громадянин (-дянка) гр. (при прі­звищі) грудень груд.

група гр. (при цифрах, назвах) гуманітарний гуманіт.
д

демократія демокр. депозитарій депоз. депутат деп. (при прізвищі) державна адміністрація держад-мін.

державний держ. (і в заголовку опи­су, якщо не є 1-м сл. заголовка) дефектний деф. (в обл. приміток) дециметр дм (при цифрах) дивнсь див. (при посиланнях) дипломатичний дип. директор дир. (при прізвищі) диригент дириг. (при прізвищі) дисертація дис. дитячий дит. діаграма діагр.

діапозитив діапоз. (в обл. кількіс­ної характеристики) діафільм дф

дійсний член д. чл. (при прізвищі)

діяльність діяльн.

Дніпропетровськ Дп. (в обл. ви­хідних даних)

добровільне товариство добр. т-во

добродій д. (при прізвищі, імені)

довідково-інформаційний фонд ДІФ

довідник довід.

додаток дод.

доктор д-р (у назві вченого сту­пеня) документ док. документальний докум. до нашої ери до н. е. Донецьк Д. (в обл. вихідних даних)

доповідь доп.

доповнення допов.

допоміжний допом.

дорожній дор.

доручення доруч.

дослідження дослідж.

доцент доц. (при прізвищі, назві

установи) драматичний драм, друкарня друк.

Е

екологія' екол.

економічний екон. (і в заголовку опису, якщо не є 1-м сл. заго­ловка)

електроніка електрон.

електронна обчислювальна ма­шина ЕОМ

енергетичний енерг. (і в заголов­ку опису, якщо не є 1-м сл. за­головка)

енциклопедія енцикл.

є

єврейський євр.

європейський європ.

єдина модульна система ЄМС

єдина система державного управління якістю продукції ЄСДУЯП

єдниа система технологічної до­кументації ЄСТД

єднні нормн і розцінки ЄНР

Ж

житлово-експлуатаційна контора

ЖЕК жовтень жовт.

журнал журн. (і в заголовку опи­су, якщо не є 1-м сл. заголов­ка)

журналіст ж-ст (при прізвищі) з

забезпечення забезп. завідувач зав. (при назві устано­ви, посади)

  • Гаража завгар

  • господарської частини зав­госп

завод з-д (і в заголовку опису, якщо не є 1-м сл. заголовка)

- залізобетонних конструкцій

ззк


заготовчий загот. закінчення закінч, заклад закл. а. залізниця з-ця

замісник зам. (при назві посади)

замовлення зам. (у значенні «дру­карський термін»)

запне актів громадянського ста­ну ЗАГС

записки зап. (у значенні «наукові роботи»)

за редакцією за ред.

засідання засід.

заслужений засл.

засновник засн.

застосування застосув.

заступник заст. (при назві поса­ди)

затверджений (-но) затв. зауваження заув. західний зах. збірник (збірка) зб. здобуття здоб, зібрання зібр. землеробство земл-во зображення зобр.

І

із (зі) змінами із (зі) змін, ілюстратор іл. (при прізвищі) ілюстрація ілюстр. імені ім. (при прізвищі і в заго­ловку опису)інвентарний інв. інвестиційний фонд ІФ індекс інд.

інженер інж. (при прізвищі)

іноземний інозем.

інспектор інсп. (при прізвищі)

інспекція інспек.

інститут ін-т (при назві і в заго­ловку опису, якщо не є 1-м сл. заголовка)

інструкція інстр.

інструмент інструм.

інтеграція інтегр.

інтернаціональний інтерн.

інфляція інфл.

інформатика інф-ка

інформаційне агентство ІА

інформаційний інформ. (і в заго­ловку опису, якщо не є 1-м сл. заголовка)

інформаційно-обчислювальний центр ЮЦ

інформаційно-пошукова мова ІПМ

інформаційно-пошукова система

ІПС

інформаційно-рекламне агент­ство ІРА і подібне і под. іспанський ісп.

історичний іст. (і в заголовку опи­су, якщо не є 1-м сл. заголовка) - факультет істфак

історіографія історіогр.

італійський італ.

і так далі і т. д.

і таке інше і т. ін.

К

кабінет каб. кандидат канд.

карбованець крб (при цифрах) карта к. (при цифрах) картка (карточка) карт, картографія картогр.

картографування картограф, каталог кат. кафедра каф. квадратний метр кв. м квартал кв. (при цифрах) квартира к. (при цифрах) квітень квіт, керівник кер.

Київ К. (в обл. вихідних даних)

кількість к-сть

кімната кімн. (при цифрах)

кінематографія кінематогр.

кінофільм кф

клас кл.

класифікація класиф.

книга (книжка, книжечка) кн.

книгознавство книгозн.

коефіцієнт коеф.

колектив авторів кол. авт.

колективне сільськогосподарсь­ке підприємство КСП

Кодекс законів про працю КЗпП

коментар комент.

комерція комерц.

комісія коміс. (і в заголовку опи­су, якщо не є 1-м сл. заголов­ка)

комітет ком. (те саме) компенсація компенс. комплект к-т

композитор комп. (при прізвищі)

композиція композ.

комп'ютер комп'ют.

комп'ютерний набір комп'ют. наб.

конгрес конгр. (і в заголовку опи­су, якщо не є 1-м сл. заголов­ка)

контрольно-пропускний пункт

кпп


конструкторське бюро КБ (і в

заголовку опису)

конференцій конф. (і в заголовку опису, я* що не є 1-м сл. заго­ловка)

концепція концеп.

кооперація кооп.

копійка к. (при цифрах) копія коп. кореспондент кор. корпорація корпор. креслення крєсл. кримськотатарський кримськота-тар.

кубічний метр куб. м культурний культ.

л

лабораторія лаб. латинський латин, липень лип. > листопад листоп. лібрето лібр. лінгвістичний лінгв. лінія електропередачі ЛЕП література л-ра літературний літ.

~ редактор літред літографія літогр. лютий лют.

Львів Л. (в обл. вихідних даних) М

магнітна фонограма на касеті

мф/кас.

- на котушці мф/кот. майдан майд. (при назві) максимальний макс. мале підприємство МП малюнок (рисунок) мал. (рис.) масштаб м-б

математичний мат. (і в заголовку опису, якщо не є 1-м сл. заго­ловка)

машинобудування машинобуд. менеджмент менедж. методичний метод, метр м (при цифрах) механічний мех. (і в заголовку опи­су, якщо не є 1-м сл. заголовка) мистецтво мистец.

міжвідомчий міжвід. міжнародний міжнар. Міжнародний валютний фонд

МВФ


- Червоний Хрест МЧХ мікрокарта мкарта мікрокопія мкоп. мікрофільм мф мікрофотокопія мфотокоп. міліметр мм (при цифрах) мільйон млн

мільярд млрд

міністерство м-во в заголовку опису)

Міністерство внутрішніх справ

МВС


Міністерство зовнішніх справ

мзс

Міністерство юстиції Мін'юст

місто м. (при назві)

міська державна адміністрація міськдержадмін.

міська рада міськрада

міське професійно-технічне учи­лище МПТУ

міський міськ. в заголовку опи­су)

- комітет міськком місяць міс.

місце печатки м. п. мовознавство мовознав. Молодіжна Демократична спілка

мдс

молодший мол. монографія моногр. Москва М. обл. вихідних да­них)

Н

набережна наб. (при назві) набір діапозитивів наб. діапоз. навчальний навч. иадзаголовок надзаг. надзвичайний надзв. надзвичайна пригода НП

наприклад напр. народження народж. народний нар.

народознавство народознав. наступний наст.

наукова організація праці НОП

науково-дослідний н.-д. (і в заго­ловку опису, якщо не є 1 сл. заголовка)

науково-дослідний і проектно-технологічний інститут НДПТІ

Національна академія наук НАН

національний нац. в заголовку опису, якщо не є 1-м сл. заго­ловка)

начальник нач.

наша ера н. е.

нестандартні засоби вимірюван­ня НЗВ низька напруга НН номер № (при цифрах)

- порядковий № пор. (при цифрах)

О

об'єднання об-ня в заголовку опису, якщо не є 1-м сл. заго­ловка)

обкладинка обкл.

обласна державна адміністрація облдержадмін.

обласна рада облрада

обласний відділ народної осві­ти облвно

область обл. в заголовку опи­су)

облігації внутрішньої позики

ОВП


обліково-видавничий аркуш обл.-

вид. арк. образотворчий образотв. обробка оброб. обслуговування обслуг, обчислювальний обчисл.- центр ОЦ

оголошення оголош. Одеса О. обл. вихідних да­них)

одиниця од. (при цифрах) озеро оз. (при назві) окремий окр. оповідання оповід. оправа опр. опрацював опрац. опрацювання опрацюй, опублікований опублік. опублікував опубл. організація орг. організаційний відділ оргвідділ

- комітет оргкомітет оригінал ориг. оркестр орк. оркестровка оркестр, острів о-в (при назві)

П

пан (пані) п. (при прізвищі, імені)парламентський парлам.

партитура партит. (в обл. кіль­кісної характеристики)

педагогічний пед. в заголовку опису, якщо не є 1-м сл.заго-ловка)

перевидання перевид.

переглянутий перегл.

передмова передм.

переклад пер.

перекладач пер. (при прізвищі) переробка перероб. перероблено переробл. персональний персон.

- комп'ютер ПК перспективний персп. перфокарта пкарта перфострічка пстрічка письменник письм. південний півд. північний півн.

під керівництвом під керівн. підвищення підвищ.

підготовка підготов, підготував підгот. підзаголовок підзаг. півострів п-ів

підписано до друку підп. до друку підприємство п-во підручник підруч. планування планув. податок на додану вартість ПДВ поліграфічний полігр. поліклініка п-ка

польова пошта п/п (при цифрах) помічник пом. популярний попул. порівняй пор. (при посиланні) портрет портр. посібник посіб. початковий почат. поштова скрннька п/с пояснення поясн. правління правл. правознавство правознав. практичний практ. в заголовку опису)

праці пр. значенні «Наукові роботи»)

предметний предм.

препринт препр.

приватизація приватиз.

приклад прикл.

примірник пр. (при цифрах)

примітка прим.

присвячується присвяч.

проблема пробл.

провулок пров. (при назві)

програма прогр.

програмування програмуй.

продовження продовж.

продовольчий прод.

проектно-конструкторське бю­ро ПКБ в заголовку опису)

промисловість пром-сть

пропозиція пропоз.

проспект просп. (при назві)

професійна спілка профспілка в заголовку опису) професійно-технічне училище ГТТУ професор проф. (при прізвищі) професорсько-викладацький

проф.-викл. профспілковий комітет профком псевдонім псевд. публікація публ. публіцистика публіц. публічний публіч. пункт п. (при посиланні)

Р

радіоелектроніка радіоелектрон. район р-н (і в заголовку опису) районна державші адміністрація

райдержадмін. районна рада райрада районний відділ внутрішніх справ

РВВС

районний внконавчнй комітет

райвиконком редактор ред. (при прізвищі) редакційна колегія (редколегія)

редкол.

редакційно-видавничий відділ РВВ редакція ред.

режисер реж. (при прізвищі) резюме рез. реклама рекл. рекомендаційний реком. релігійний реліг. ремонтна база рембаза ремонтно-будівельне управління

РБУ репринт репр. репродукція репрод. реставрація реставр. ретроспективний ретросп. реферат реф.

реферативний журнал РЖ рецензія рец.

рисунок (малюнок) рис. (мал.)

(при посиланні) рік (роки) р. (рр.) (при цифрах)

-народження р. народж. (те саме) річка р. (при назві) розвиток розв. розв'язування розв'яз. розділ розд. (у значенні «части­на» при посиланні) розповсюдження розповсюдж. розрахунково-касовий центр РКЦ розробив розроб. розроблено розробл. російський рос. ротапринт ротапр. рубрика рубр. рубрикатор рубрик, рукописний рукоп.

С

санітарний сан.

Санкт-Петербург С.Пб. (в обл.

вихідних даних) сантиметр см (при цифрах) святнй св. (при прізвищі) секретар секр. (при прізвищі) секунда с (при цифрах) селище с-ще (при назві) селище міського типу смт (при

назві)

селищна рада селищрада село с. (при назві) семінарський семінар, середня школа СШ серія сер. серпень серп, сесія сес.

симпозіум симп. (і в заголовку опи­су, якщо не є 1-м сл. заголовка)

симфонічний симф.

система автоматизованого проектування САПР

систематичний сист.

системні програмні засоби СПЗ

сільська рада сільрада

сільське господарство с. г.

сільськогосподарський с.-г. (і в заголовку опису, якщо не є 1-м сл. заголовка)

Сімферополь Сімф. (в обл. ви­хідних даних) січень січ.

скандинавський сканд. складання склад, скорочення скор. словник слов. слово сл. соціальний соц. соціологія соціол. спеціаліст, спеціальність спец, специфікація специф.

- обладнання СО співавтор співавт. співробітник співроб. спільне підприємство СП спорудження спорудж. станція ст. при назві)

- технічного обслуговування СТО

старший старш.

- помічник старпом стаття ст. стереотипний стер, сторінка с. (при цифрах) сторіччя ст. (те саме) , студент студ. студентський студент, студентський комітет студком суспільство сусп-во східний сх.

сценарій сцен.
т

таблиця табл. (при посиланні) та інші та ін. творче об'єднання ТО творчнй творч. тези (-си) тез. телеграфний телегр. телефільм тф телефон тел. (при цифрах) теплова електрична станція ТЕЦ Тернопіль Т. обл. вихідних да­них)

техніко-екоиомічні дослідження

ТЕД тиждень тижд.

тижневий тиж. описі період, видань)

тисяча тис. в заголовку опису, якщо не є 1-м сл. заголовка)

титульний аркуш тит. арк.

товариство т-во в заголовку опису, якщо не є 1-м сл. заго­ловка)

- з обмеженою відповідаль­ністю ТО В

том (-н) т. (при цифрах) тонна (-и) т. (при цифрах) торговельний торг.

-дім ТД травень трав, тракторний тракт, транскрипція транскр. транслітерація трансліт. транспорт трансп.

У

уведення увед.

уводиться увод.

удосконалення удоскон.

укладач уклад, (при прізвищі)

укладено уклад.

українознавство українознав.

український укр.

умовна одиниця у. о.

умовний друкований аркуш умов, друк. арк.

університет ун-т в заголовку опису, якщо не є 1-м сл. заго­ловка)

університетський унів.

упорядкував упоряд.

упорядкування упорядкув.

упорядник упоряд. (при прізвищі)

управління упр. в заголовку опису, якщо не є 1-м сл. заго­ловка)

- внутрішніх справ УВС

упровадження упровадж. уривок урив, устаткування устати. у тому числі у т. ч. учасник учасн. учений учен.

училище уч-ще (і в заголовку опи­су, якщо не є 1-м сл. заголовка)

Ф

фабрика ф-ка (і в заголовку опи­су, якщо не є 1-м сл. заголовка)

факсиміле факс.

факультативний факульт.

факультет ф-т

фантастика фантаст.

фармацевтичний фармац.

федерація федер.

< іестиваль фест.

філія (філіал ) філ.

філологія філол.

філософія філос.

фільмографія фільмогр.

фільмокопія фкоп.

фінансовий фін.

фонд заробітної плати ФЗП - матеріального забезпечення ФМЗ

фонограма фоиогр.

(юрма ф.

формування формув. формула ф-ла (при посиланні) фортепіано ф-но фотографія фотогр. фотокопія фотокоп. фототипія фототип. фрагмент фраґм. французький фр. футляр футл.

X

Харків Х.(в обл. вихідних даних) хвилина хв (при цифрах) хімічний хім. (і в заголовку опису,

якщо не є 1-м сл. заголовка) хореографія хореогр. хоровнй хор.

художник худож. (при прізвищі)

ц

центральний комітет ЦК (і в за­головку опису) церковний церк.цифрова обчислювальна маши­на цом ціна ц. (при цифрах) цінні папери ЦП
Ч

часопис часоп. (при цифрах) частина ч. (те саме) червень черв, чеський чес.

число чис. (при цифрах) член-кореспондеит чл.-кор. (при прізвищі та назві установи)

Ш

школа шк. , ■
щ

щоденний щоден. щомісячний щрмісяч. щотижневий (-во) щотиж.
ю

ювілейний ювіл.
я

японський яп.


Російсько-український словничок типових мовних зворотів

А

арендние отношения арендодатель
без задержки

без зазрения совести *

безналичний расчет

без снисхождения

без стеснения

без удержу

бесплатно вгадать

бесполезний труд

беспрепятственно допускать

благотворительний вечер

брать обязательства бросать на произвол судьби бивший (директор) бистродвигающийся

бить в родстве

бить на хорошем счету

бить не вправе
в административном порядне ввести в состав ввиду вишеизложенного

ввиду того, что

вводить в заблуждение вводить в убиток в двух словах

орендні відносини орендодавець

Б

негайно; без затримки без докорів сумління безготівковий розрахунок без поблажливості не соромлячись без упину безоплатно видати марна праця

безперешкодно допускати доброчинний (благодійний)

вечір брати зобов'язання кидати напризволяще колишній (директор) швидкобіжний, швидкий,

швидкісний бути родичем мати добру репутацію не мати права
адміністративним порядком увести до складу зважаючи огляду) на

викладене вище через те, що; зважаючи на те,

що

уводити в оману призводити до втрат двома словами

верительная грамота веское основание в затруднении в знак (благодарности) взискать с ответчика видавший види влечь за собой влиятельние круги вне всякого сомнения внедрение в производство внеочередной созив внешнеторговая организация

вовлекать в работу во вред во главе

возбудить уголовное дело возглавлять Совет возмещение ущерба воспользоваться предложением в остальной части во что би то ни стало в порядне исключения в порядке, принятом общим собранием в пределах своих полномочий в преддверии переговоров временно отстраніїть все желающие в силу изложенного вследствие зтого в случае

~ необходимости

~ неуплати в соответствии с в состоянии опьянения в строгом смисле слова

в строке, в строку всю дорогу рассказивал

вірча грамота

вагома підстава

у скрутному становищі

на знак (подяки, вдячності)

стягнути з відповідача

бувалий

тягти за собоювпливові кола

поза всяким сумнівом

упровадження у виробництво

позачергове скликання

зовнішньоторговельна

організація залучати до роботи на шкоду на чолі

порушити кримінальну справу очолювати Раду відшкодування збитків скористатися пропозицією у решті

за всяку (будь-яку) ціну як виняток

у порядку, ухваленому загальними зборами

у межах своїх повноважень

напередодні переговорів

тимчасово усунути

усі охочі (усі, хто бажає)

зважаючи на викладене

унаслідок цього

на випадок

за необхідності

при несплаті

згідно з; відповідно до

у нетверезому стані

у точному значенні (цього) слова

у рядку, рядком

на протязі всієї дороги розповідав

в течение недели в тот же момент в тот же срок в целях предотвращения винести благодарность виписка из протоколи виплата ссуди виплатить долг

протягом (упродовж) тижня

тієї ж миті

у той самий термін

із метою запобігання

скласти подяку

витяг із протоколу

сплата позики

сплатити борг
гражданское законодательство цивільне законодавство
гвоздь программи глубокоуважаемий господин .. годовой отчет

горюче-смазочние материали государственная пошлина окраса програми вельмишановний пане ... річний звіт

паливно-мастильні матеріали державне мито (держмито)
дальнейшее использование

двойное гражданство действующее

законодательство дело в том денежние средства день ото дня депонированний счет держаться в стороне дисциплинарное взискание для вида (видимости) для приличия для своєю удовольствия добровольная основа добрий по характеру договор о жилищном найме докладная записка долевая собственность должен бить должностное лицо дополнительное соглашение до потери сознания

подальше використання

(н. д. — використовування) подвійне громадянство чинне законодавство

річ у тім кошти

із кожним днем

депонований рахунок

триматися осторонь

дисциплінарне стягнення

для годиться; про людське око

заради пристойності

собі на втіху

добровільна засада

добрий (за) вдачею

договір про наймання житла

доповідна записка

пайова власність

має бути

урядовець

додаткова угода

до нестямидоработать рукопись дорожное происшествие дочернее предприятие до настоящего времени (до сих пор)
железная дорога железнодорожний путь жесткие мери жесткие условия жесткий контроль жесткий диск
заведующий (отделом,

канцелярией) задевать достоинство задолженность за ... заинтересованное лицо зайти (загнать) в тупик

заказное изделие заказное письмо заключить договор залог имущества заместитель директора за наличньїе деньги заранее виражать

благодарность заслуживающий виймання затягивается возможность злоупотреблять служебним

положением злоупотребление служебньїх лиц

И

идти на убиль избавиться от опасности излишки площади

доопрацювати рукопис дорожня пригода дочірнє підприємство до цього часу

залізниця

колія; залізнична колія круті заходи важкі умови суворий контроль твердий диск


завідувач (відділу,

канцелярії) зачіпати гідність заборгованість за ... зацікавлена особа зайти (загнати) в безвихідь

(у глухий кут) виріб на замовлення рекомендований лист укласти договір (угоду) застава майна заступник директора готівкою

заздалегідь висловлювати

подяку вартий уваги зволікається можливість зловживати службовим

становищем зловживання службових осіб


спадати

уникнути небезпеки надлишки площі изощренньїй ход изьшать из обращения изисканний слог имевшиеся возможности

витончений хід вилучати з обігу вишуканий стиль наявні можливості


имущество, подлежащее разделу майно, що підлягає розділу

исключительное право испитательний срок истец

источник финансирования

виняткове право випробний строк (термін) позивач

джерело фінансуваннякаждьіе пол-литра каждий в отдельности каждий день какие-либо интересьі как указьівалось више капризная погода капризний человек комиссия по вопросам

щопівлітра кожний зокрема щодня

будь-які інтереси як зазначалося вище примхлива погода вередлива людина комісія з питань ...


комиссия по делам несовершен- комісія у справах неповно-


которий проживаєш по адресу який (що) мешкає за адресою к тому идет
нолетних комиссия по иностранним делам

комиссия по разоружению комиссия по составлению

резолюции коренной пересмотр косвенние причини косвенние виводи которие следуют из ...

літніх


комісія закордонних справ

комісія у справі роззброєння комісія для складання


до того йдеться


резолюції докорінний перегляд посередні (непрямі) причини побічні висновки що випливають із ...


Л

ликвидация неисправности лица не в состоянии

( неспособни) лицевой счет лицом к лицу личное дело

личность неординарная

усунення несправності особи неспроможні

особовий рахунок віч-на-віч особиста справа особистість неординарна


м

маркировка товара материально ответственное лицо

материальное поощрєние между тем

мери по предупреждению мусоропровод маркування товару матеріально відповідальна особа

матеріальне заохочення тим часом

заходи запобігання;

запобіжні заходи сміттєпровідН


на будущей (следующей) неделе наступного тижня наверстать упущенное наводить справки на время отсутствия на всякий случай
надлежащим образом на должном уровне названньїй в дальнейшем

назвать по фамилии назвать по отчеству на иждивении (иметь) наличние деньги наложение взисканий наложеними платеж намерение сторони нанести ущерб (урон) на оснований на протяжении двух лет на прошлой неделе наследственное имущество наследство получить на следующий день научное заведение находить отображение находить предмет находить решение

надолужити прогаяне довідуватися за відсутності про всяк випадок,

на будь-який випадок належним чином на належному рівні що далі називається (пойменований) назвати на прізвище назвати по батькові на утриманні (мати) готівка

накладання стягнень післяплата намір сторони завдати шкоди на підставі

упродовж двох років минулого тижня спадкове майно одержати спадщину наступного дня наукова установа діставати відображення знаходити предмет віднайти рішення (вирішення)

находиться в архиве находиться в помещении находиться в стакане

документе) на худой конец не возьму в толк немедленно сообщить необходимо учитивать неоплачиваемие поступления неопровержимое

доказательство неотложная помощь неотложное дело неотьемлемая часть не по плечу

нижеподписавшиеся сторони низменние намерения ни под каким видом
оборотние средства оборудовать площадку

обосновать необходимость обоюдное согласие обоюдньсй ущерб образ действия образ мисли образ правлення образом (главним)

- (коренньїм)

~ (надлежащим) ~ (насильственним)

- (некоторим) ~ (обманним)

~ (обикновенним) ~ (равним)

- (решительним) ~ (таким)

~ (частним)

знаходитися в архіві перебувати у приміщенні міститися у склянці (у документах) у найгіршому разі не збагну

негайно повідомити треба враховувати безоплатні надходження неспростовний

(незаперечний) доказ невідкладна допомога нагальна справа невід'ємна частина не під силу

сторони, що нижче підписалися

ниці наміри

нізащо; ні в якому разі

О

обігові кошти устаткувати (опорядити)

майданчик обґрунтувати необхідність обопільна угода обопільні збитки поводження напрям думки система урядування головніше, головне, найбільше докорінно, грунтовно належно, як слід, як годиться ґвалтовно, примусово, насильно якоюсь мірою ошукавши

звичайним способом, звичайно

так само, теж

рішуче, твердо

так, таким чином, у такий

спосіб, отже, отож, приватнообратить в шутку обратиться по адресу обставлять помещение

обстоятельства дела

( изложить) обстоятельства побочньїе обстоятельства стесненние общественное мнение общественние отношения обязанности, возложенние на... одобрить проект оказивать влияние оказивать помощь оказивать сопротивление вказаться безрезультатним оплатить понесенние расходи определение расходов по ... определенний срок определиться в следующих

вопросах оприходовать наличньїе органи самоуправления освещать вопроси основаним для прекращения

контракти оставить в покое остаточная стоимость ответчик по делу отдавать отчет (в чім) отдавать предпочтение отделка квартири отпуск по болезни отстраниться от дел оттиск печати отчет о ...

отчетная документация отчисления в пользу отчисления доходов оценить по достоинству отчуждаемая квартира

повернути на жарт звернутися за адресою меблювати (умеблювати)

приміщення подати факти справи

побічні речі, побічність скрутні обставини громадська думка суспільні відносини обов'язки, покладені на ... схвалити проект впливати

надавати допомогу чинити опір

виявитися безрезультатним відшкодувати витрати визначення витрат щодо ... визначений термін визначитися з таких

питань оприбуткувати готівку органи самоврядування висвітлювати питання підстави припинення

контракту дати спокій залишкова вартість відповідач у справі усвідомлювати віддавати перевагу оздоблення квартири відпустка через хворобу відійти від справ відбиток печатки звіт про ... звітна документація відрахування на користь відрахування прибутків належно оцінити квартира, що відчужуєтьсяп

первинная документация перевести (перечислить)

на счет перечисленньїе документи письменное соглашение платить неустойку по вине ..

по вашему усмотрению по взаимному (обоюдному)

согласию по вине

повод для отказа по вопросам по воскресеньям повредить зрение повредить злектросеть

по всем вопросам повторно потребовать подведение итогов подвергаться опасности поддержать предложение по делам служби подлежать регистрации по договоренности по долгу служби по заказу

подписка на газети и журнали подписка о невиезде подразумеваемий адрес под стать подьездной путь по закону

по имеющимся сведениям

по инициативе

по контракту

по крайней (меньшей) мере

покупатель обязан

полномочное собрание первинна документація переказати на рахунок

перелічені документи письмова угода сплачувати недодержку

з вини ... на ваш розсуд за обопільною згодою

із провини

привід для відмови

із питань

щонеділі; кожної неділі ушкодити зір зіпсувати (пошкодити)

електромережу з усіх питань удруге вимагати підбиття підсумків наражатися на небезпеку підтримати пропозицію у службових справах підлягати реєстрації за домовленістю зі службового обов'язку на замовлення передплата на часописи підписка про невиїзд гадана адреса до пари під'їзна колія

згідно із законом; за законом

за наявними даними

з ініціативи

за контрактом

принаймні

покупець зобов'язаний повноважні зборипользоваться авторитетом

пользуясь случаем, яхотел би...

по многим причинам

по направлению к городу

по настоянию

по негодности

по необходимости

понести потери (убитки)

по нинешним временам

по обикновению

по определению суда

по поручению

по праздничним дням

по предложению

по приглашению

по причте чего

порча имущества

по семейним обстоятельствам

послать сообщение

послесловие к произведению

по случаю потери

пособие по безработице

пособие наглядное

пособие учебное

по собственному усмотрению

по совместительству

по согласию сторон

по соображениям

по специальности

по списку

поставить на вид

поставляемая продукция поступила информация поступить в техникум поступить согласно

инструкции потребляемие средства правительство считает право залога

мати повагу, бути поважаним

принагідно я хотів би ...

із багатьох причин

у напрямку до міста

на вимогу; за вимогою

через непридатність

за необхідності

зазнати втрат (збитків)

як на теперішній час

як правило; звичайно

за ухвалою суду

за дорученням

у святкові дні

за пропозицією

на запрошення

через що

псування майна

за сімейних обставин

надіслати повідомлення

післямова до твору

із приводу втрати

допомога у зв'язку

з безробіттям приладдя наочне посібник навчальний на власний розсуд за сумісництвом за згодою сторін із міркувань із фаху, за фахом за списком зробити зауваження

(зауважити) продукція, що постачається надійшла інформація вступити до технікуму учинити згідно з інструкцією

споживчі кошти уряд уважає заставне правоправо на составление

контракти правящие круги предварительная договоренность предоставить возможность предоставить в распоряжение

предоставить место предоставить зто сделать

(кому) предоставленньїе льготи председатель (собрания) представленние материали предьявлять иск

предьявить обвинение предьявлять требования преимущественное право прибегать к суровим мерам привлечение партнера признать недействительним прийти в негодность прийти к взаимопониманию

( договоренности) прийти в себя прийти к решению прийти к согласию прийти к убеждению приличная сумма

приличние результати приличний (порядочний)

партнер приложить усилия принадлежащие нам ценности при наличии средств принимать в шутку принимать участив приносить неприятности принять во внимание

право з укладання контракту

владні (правлячі) кола попередня домовленість

надати змогу передавати до розпо­рядження дати місце

дозволити це зробити

(кому) подані пільги голова (зборів) надані матеріали справляти (подавати) позов,

позивати обвинувачувати ставити вимоги переважне право удаватися до суворих заходів залучення партнера визнати недійсним зробитися непридатним дійти взаєморозуміння

(домовленості), порозумітися отямитися; опритомніти вирішити

дійти згоди; порозумітися переконатися чимала (неабияка, велика) сума

(цілком) задовільні результати порядний партнер

докласти зусиль -' %-. цінності, що нам належать за наявності коштів сприймати як жарт брати участь завдавати прикростей узяти до уваги

принять к свєдєнию принять рєшитєльньїе мери приобрести право собственника приступить к обсуждению приходование гру за причиненние телесние

повреждения причитающаяся сумма пришла посилка проектно-сметная

документация проект приказа согласован производить оплату производственние отношения пропорционально доле пути следования пути сообщения

Р

радиотрансляционная сеть разногласия по вопросам разрешать спори разрушить до основания расторжение договори расчетний счет режим наибольшего

благоприятствия решающий голос руководствуясь

«Положением о ...»

С

самовольно решить самий високий сверх оплати свести на *нет> с готовностью с давних пор

себестоимость продукции серьезние просчети с занимаемой должности с красной строки

узяти до відома ужити рішучих заходів набути права власника розпочати обговорення прибуткування вантажу завдані тілесні ушкодження

належна сума

надійшов пакунок (посилка) проектно-кошторисна

документація проект наказу погоджено провадити оплату виробничі відносини пропорційно до паю дороги; шляхи шляхи сполучення
радіотрансляційна мережа розбіжності з питань розв'язувати суперечки зруйнувати дощенту розірвання договору розрахунковий рахунок (р/р) найсприятливіший режим

ухвальний голос керуючись

«Положенням про ...»
самочинно вирішити найвищий понад плату звести нанівець охоче; з охотою здавна

собівартість продукції серйозні недоліки із займаної посади із нового рядка
следующие вещи следующим будеш виступать следующим образом

сметная стоимость Совет учредителей совещательний голос совместное предприятие согласовать с ... содействовать работе
такі речі

далі виступатиме ось так, так, таким способом

(чином) кошторисна вартість Рада засновників дорадчий голос спільне підприємство узгодити (погодити) з ... сприяти роботі

созив учредительного собрания скликання установчих зборівстановиться действующим

(правомочним) суверенное равенство государств суверенна рівність країн
соответствовать условиям со сторони состоять на учете спори по вопросу спрос и предложение средства, направленние на .. срок действия ставить в известность

с удовольствиемс участием с учетом прибили существенние недостатки с целью предотвратить считается поступившим считать возможним считать целесообразним

відповідати умовам з боку

перебувати на обліку суперечки з питання попит і пропозиція кошти, що скеровуються на термін дії

доводити до відома

(повідомляти) набирати чинності

залюбки, охоче, з охотою, радо,

з приємністю, з радістю за участю

з урахуванням прибутку суттєві недоліки з метою запобігти уважається таким, що надійшов уважати за можливе уважати доцільним (за доцільне)
текущии кран текущий момент

текущий счет точно известно точно определить

кран, що (який) тече сучасний (теперішній, нинішній) момент поточний рахунок достеменно відомо точно визначититщательно (внимательно)

искать тщательно (усердно)

проверить тщательно (аккуратно)

уложить
убитки, нанесенние

предприятию У головний кодекс удельний вес удерживаемая сумма удовлетворять требования удостоверяющая подпись уйти от ответственности уставной фонд утверждение отчета уперся на своем учебное пособие учет кадров учредитель организации учредительное собрание
хождение денежних средств хозяйственние расходи хорошее отношение хорошие отношения
цвет отделки

час от часу не легче частная собственность чем больше, тем лучще через два месяца встретимся через некоторое время через окно через порог

пильно шукати ретельно перевірити дбайливо укластиПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал