М. Зубков Сучасна українська


Речення слід будувати таким чином, щоб ключова фраза була розмішена в його першій частині. Набагато легше сприймається наСторінка26/30
Дата конвертації02.12.2016
Розмір9,16 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Речення слід будувати таким чином, щоб ключова фраза була розмішена в його першій частині. Набагато легше сприймається на слух зміст, коли речення починається Н. відмінком, ніж де­кількома конструкціями в непрямих відмінках із прийменника­ми, наприклад:

неправильно правильно

В останньому університетському Професор Бойчишин
збірнику, у першому його розділі, у своїй статті, яка
розміщено статтю професора розміщена в останньому
Бойчишина, де йдеться... університетському


збірнику, зазначив...

У письмових текстах його частини закріплені за певним місцем на аркуші й виділені шрифтом чи засобами рубрикації (абзац, параграф, розділ тощо). В усному — можливі відступи, умотивовані повтори й перенесення окремих текстових частин.

Якщо писемний текст має форму монологу, то усний не ви­ключає діалогових і навіть полілогових варіантів.

Наявність правильно побудованих дієприслівникових зворотів (або їхніх замінників), як правило, на початку речення, дозволяє більш образно подати навіть сухий технічний текст, наприклад:неправильно правильно

Не дивлячись на обмежене Незважаючи на обмежене
фінансування.... фінансування...


Попри обмежене
фінансування...
Дарма що нам обмежили
фінансування...
По закінченні навчання... Закінчивши навчання...


При рахуванні треба... Рахуючи, треба...

По одержанні коштів... Одержавши кошти...

Перевагу слід надавати простим реченням, у яких збері­гається прямий порядок слів: підмет іде перед присудком, означення — перед означуваним словом:неправильно правильно

Було досягнуто високого рів- Наше підприємство досягла

ня якості продукції, заплано- запланованого високого рівня

ваного нашим підприємством, якості продукції.

Спільним для писемного й усного варіанту тексту є висока частотність у використанні та повторюванні стійких словоспо­лучень (кліше) і водночас відсутність зайвих слів, які усклад­нюють сприйняття:неправильно

Ми, на нашому підприємстві, можемо розраховувати лише на свої особисті сили.

правильно

Підприємству доводиться розраховувати лише на власні сили.

Якщо підмет названий живою особою, то присудок матиме форму активного стану, наприклад:

неправильно

У виступі міністра висвіт­лювалося його бачення шляхів реоЬорми освіти.

правильно

У виступі міністр висвіт­лив власне бачення шляхів редюрми освіти.Негативно впливають на мову зайві слова й тавтологія:

неправильно

звільнити із займаної посади потелефонувати телефоном у 21 вечора ми з колегою удвох узимку в січні місяці порахувати рахунки глухий тупик захисний імунітет пам'ятний сувенір

Не можна будувати речення з ням одного слова двом стрижневим правильнозвільнити з посади

зателефонувати

о 21.00

ми з колегою

у січні

полічити рахунки глухий кут (безвихідь) імунітет сувенір

одночасним підпорядкуван-неправнльно правильно

Школярі навчалися Школярі навчалися

у просторому класі, який у просторому, переобладна-

переобладнали. ному класі.

Узгодження присудка з підметом

Іноді в ОДС присудок не узгоджений із підметом за ознака­ми роду, числа або особи й це ускладнює сприйняття інфор­мації, призводить до її спотворення. Розглянемо деякі складні моменти узгодження.і. Підмет, до складу якого входить числівник один (сорок один, дев'ятсот тридцять один і под.), потребує присудка у формі однини, бажано в описовій конструкції, наприклад:

неправильно

Фірма отримала нові

правильноНа адресу фірми надійшов

часописи в кількості двадцяти двадцять один примірник

одного примірника.

нових часописів.

2. Присудок у реченні має стояти у множині, якщо до скла-
ду підмета входять числівники два, обидва, три, чотири, напри-
клад:

Обидва пристрої вийшли з ладу.

Три автомобілі потребували ремонту.

Але якщо вжито безособову конструкцію з дієприкметником на -но, -то, присудок має стояти в однині:Було розглянуто три перших варіанти.

3. Якщо до підмета входять числівники п'ять і більше, при-
судок може стояти як в однині, так і в множині, залежно від
контекстового значення підмета.

Коли підмет називає пасивні особи, предмети, що подаються у вигляді цілісної, нерозчленованої групи, присудок, як правило, ставиться в однині, наприклад:Шість суттєвих доповнень увійшло до резолюції зборів.

Але якщо підмет називає групу осіб, предметів, кожний із яких діє активно й самостійно, присудок переважно ставиться у формі множини:Шість аспірантів склали іспит достроково.

і. Коли треба зазначити приблизну кількість осіб, істот, пред­метів, явищ, уживають слова багато, більшість, декілька, меншість, решта, частина й под., які узгоджуються з іменником у формі Р. відмінка множини, наприклад:

Багато теплих слів почули сьогодні наші ветерани. Частина контейнерів були в непридатному для транспор­тування стані. Більшість виборців віддали свої голоси за молодого канди-

дата.

5. Якщо до складу підмета входить питальний, заперечний
чи інший займенник без ознаки числа, то узгоджуваний із ним
присудок ставиться лише в однині, наприклад:

Ніхто з учасників конкурсу не встиг вчасно виконати по­ставлене завдання.

Дехто із присутніх почав голосно вимагати додаткової перерви.

6. Якщо підмет, виражений займенником ви (так звана по-
шанна множина), позначає однину (у формі звертання, Кл. від-
мінка), то узгодження з присудком здійснюється за ознакою чис-
ла, наприклад:

Ви уклали річний кошторис? Сьогодні ви внесли доречну пропозицію.

Але коли в реченні наявний складений іменний присудок із прикметниковою іменною частиною, він може вживатися як у формі множини, так й у формі однини:Ви призначені (призначений) на цю посаду.

Офіційно-ділові стосунки вимагають уживання присудка лише в множині:На мій подив, ви не до кінця зрозуміли переваги даного ва-

рганту.

Не є нормативним в ОДС форма вони та присудок у множиш, коли йдеться про третю особу, тим паче в її присутності, наприклад:неправильно

правильноЗнайомтесь. Це наш Знайомтеся. Це наш кращий кращий програміст. програміст Гліб Якович.

Вони допоможуть вирішити...

Він допоможе вирішити... або ...програміст Гліб Якович. Гліб Якович допоможе вирішити...

Типові порушення як писемної, так і усної синтаксичної нор­ми в побудові словосполучень є результатом низького мовно-культурного рівня, недостатнього знання української мови або впливу іншої мови тощо:

згідно з... Счим), але відповідно до... Счого) ім'я Леся, але звуть Лесею

командувач (чого)

я маю, а не у мене є

наслідувати (кого-що)

постачати (кому що)

оснований на... Счому), а заснований (ким)

радіти (радий) (з чого)

повідомляти (кого)

запобігати ласки Су кого)

зраджувати (кого)

дивуватися (з кого-чого)

глузувати (з кого)

знущатися (з кого)

навчатися (чого)

опанувати (що)

спонукувати (на що)

стосуватися (до кого)

ужити заходів, а не заходи

Більш детально про ці й інші складні випадки керування узгодження, уживання прийменниково-безприйменникових кон струкцій ідеться у відповідних розділах та в додатках 1 і 3.Розділ VII Завдання та вправи
Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Якими є роль і значення мови в суспільному житті?

 2. Які функції виконує мова в житті людини й суспільства?

 3. Що таке мовна норма? Які мовні норми ви знаєте?

 4. За якими ознаками класифікуються документи?

Вправа і. Прочитайте текст. Визначте, до якого стилю він належить. Які характерні мовно-стилістичні звороти даного урив­ку притаманні цьому стилеві?

Молитва до мови

Мово! З чорнозему, рясту, любистку, м'яти, євшан-зілля, з роси, дніпровської води, від зорі і місяця народжена!

Мово! Мудра Берегине, що не давала погаснути земному вогнищу роду нашого і тримала народ на небесному Олімпі волелюбності, слави і гордого духу.

Мово! Велична молитва наша у своїй нероздільній трійці, що єси Ти і Бог-Любов, і Бог-Віра, і Бог-Надія. То ж стояла ти на чатах коло вівтаря нашого національного храму й не впус­кала туди злого духа виродження, злого духа скверноти, злого духа ганьби. І висвячувала душу козацького роду. І множила край веселий, святоруський і люд, хрещений талантами, невми­рущим вогнем пісень, і наповнювала душі Божим сяйвом золо­тисто-небесним, бо то кольори духовності і Божого знамення.

Мово моя! Дзвонкова кринице на середохресній дорозі на­шої долі. Твої джерела б'ють десь від магми, тому й вогненна така. То ж зцілювала ти втомлених духом, давала силу, здо­ров'я, довгий вік і навіть безсмертя, що пили Тебе. І невмиру­щим ставали ті, що молилися на дароване Тобою Слово.

Стаю перед Тобою на коліна і за всіх благаю: прости нас, грішних, і повернися до нашої хати, звідки Тебе було вигнано, вернись до краю, де «чорніше чорної землі блукають люди». То чорнобильські лики чорнобильської України, покарані Всевишнім за безпам'ятство.

Прости! Воскресни! Повернися! Возродися! Забуяй віщим і вічним Словом від лісів — до моря, від гір — до степів. Освіти від мороку і освяти святоруську землю. Русь-Україну возвелич! Порятуй народ її на віки! (К. Мотрич).

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Що таке стиль літературної мови?

 2. Які стилі сучасної літературної мови ви знаєте?

3. Яка класифікаційна ознака документа, на ваш погляд,
є основною?

Вправа 2. Прочитайте подані висловлювання майстрів об­разного слова. Визначте основну інформацію кожного уривку.

/. Хто стане заперечувати, що лише на багатющому ґрунті рідної мови могли вирости нев'янучі шедеври Чехова, Коцю­бинського, Стефаника. Хто стане заперечувати, що багатю­ща народна мова — це одне з тих найвищих художніх дос­тоїнств, якими чарують нас і героїчний епос «Тараса Бульби*, і «Тихий Дон*, і кращі твори української класики. Запашна мова надає таким творам неповторного аромату.

...Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе (О. Гончар).

2. Той, хто не знає рідної материнської мови або цураєть-
ся, засуджує себе на злиденність душі.


...Любов до Батьківщини неможлива без любові до рідного слова. Тільки той може осягти своїм розумом і серцем красу, велич і могутність Батьківщини, той збагнув відтінки і па­хощі рідного слова, хто дорожить ним, як честю рідної матері, як колискою, як добрим ім'ям своєї родини. Людина, яка не любить мови рідної матері, якій нічого не промовляє рідне слово, — це людина без роду й племені.

Мова — то цілюще народне джерело, і хто не припаде до нього вустами, той сам всихає від спраги.

Без поваги, без любові до рідного слова не може бути ні всебічної людської вихованості, ні духовної культури (В. Сухо-млинський).

3. Якщо ти не любиш свого народу і нехтуєш його мовою,
то хто ж тобі повірить, що ти любиш і поважаєш сусідні
народи?.. Мова — це глибина тисячоліть. Це найдорожчий
скарб, переданий нам сотнями й сотнями попередніх поколінь,
злеліяний у пісні, у переказі, у приказці.


...Люби свою мову, плекай і дбай про неї. Це ж дорога твоя спадщина віків і поколінь. Користуйся нею, оберігай її, пере­дай її, збагачену і ще більш розвинену, своїм дітям і онукам, а вони передадуть наступним поколінням (М. Шу мило).

 1. Мова народу, народності чи їх діаспори — то генетич­ний код національної культури, запорука самобутності та са­мозбереження (Д. Овсянико-Куликовський).

 2. ... на москалів не вважайте, нехай вони пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У них народ і слово, і у нас народ і слово. А чиє краще, нехай судять люди (Т. Шевченко).

 3. Не умовних звуків тільки вчиться дитина, вивчаючи рідну мову, але п'є духовне життя й силу з рідної груді рідного слова.

Коли зникає народна мова — народу нема більше! Відберіть у народу все — і він усе може повернути, але відберіть мову, і він більше ніколи не створить її; нову батьківщину навіть може створити народ, але мови ніколи: умерла мова в устах народу — умер і народ (К. Ушинський).

 1. Утрачаючи рідну мову, народ утрачає разом з нею і своє духовне надбання, яке він нажив за багато віків. Утрачає свій особливий спосіб розуміння світу, особливий спосіб пере­давати це розуміння. Утрачає свої запаси мудрості, що збері­гаються в народній поезії, у творах усної народної творчості, якими багатий кожний обдарований народ (О. Єфименко).

 2. Питання мови не стоїть для більшості великих народів: француз не вирішує, якою мовою йому говорити й писати, і німець — ні, і багато інших — ні. Для українців же це пи­тання стоїть в усій своїй грізній величині. Народ, що тисячу літ творив свою мову, якою говорили покоління, докладаючи кожне свою цеглину, цей народ мав право сподіватися, що до нього заговорять його мовою. І той, хто це зробить, хто зуміє зібрати скарби тої мови, повернути їх самому народові, той знайде такий цемент, котрий не дасть загинути мові (Г. Хот-кевич).

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Яка сфера використання та призначення розмовного сти­лю?

 2. Які основні ознаки й мовні засоби розмовного стилю?

 3. На які підстилі поділяється розмовний стиль?

 4. У яких стилях невід'ємною складовою може бути розмов­ний стиль?

Вправа 3. Визначте стиль поданого уривку. Які мовні зворо­ти та вирази є характерними для цього стилю?

Не судіть ближнього, щоб вас не судили.,Бо судитиме вас Бог так, як ви судите інших. Бог відміряє вам скільки ж, скільки ви відміряли іншим. Чому ви бачите скалку в оці брата свого, а колоди у власному оці не помічаєте? Як же ви скажете йому: «Дозволь вийняти скалку з ока твого», — коли колоду у власно­му оці маєте? Лицеміри, витягніть спершу колоду з ока свого, а тоді побачите, як ліпше вийняти скалку з ока братового.

Не давайте святого собакам, не кидайте свиням перлів своїх. Свині потопчуть їх ногами, а собаки повернуться й накинуть­ся на них.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Яка сфера використання та призначення художнього стилю?

 2. Які основні ознаки й мовні засоби художнього стилю?

3. На які підстилі за родами й жанрами поділяється ху-
дожній стиль?

4. Які стилі може поєднувати художній стиль?Вправа 4. Визначте стиль поданих уривків. Які мовні зворо­ти та вирази характеризують той чи інший стиль?

/. Не розвинувши власною міського сленґу, українська мова на Україні виробила інше своєрідне явище, що дістало там і свою власну назву — суржик, суміш українського з російським при більш-менш довільному вживанні складників того чи іншого шару, де складники другої мови підносять експресію вислову. Суржик уживається широко, почасти по містах, далеко типовіше — по селах. Це живе явище, і воно заслуговує на вивчення, чого воно поки що не дочекалося на радянській Україні. Але тоді, як міський сленг націлений у майбуття мови, прогнози щодо суржику мали б бути протилежного характеру (Ю. Шевельов).

2. Комп'ютер — електронна програмована цифрова машина; електронний пристрій для виконання складних обчислень і пере­творення даних, керований спеціальними програмами. Складаєть­ся зокрема з процесорів, внутрішньої та зовнішньої пам'яті. Разом з периферійними пристроями утворює комп'ютерну систему. Розрізняють комп'ютери мейнфрейми (великі), мінікомп'ютери, персональні комп'ютери, а також суперкомп'ютери, призначені для виконання особливо складних обчислень. Прогрес у галузі електроніки уможливив мініатюризацію комп'ютерів та їх знач­не поширення. Завдяки розвиткові комп'ютерних мереж (напр., Інтернету) пересічні користувачі одержують доступ до про­грам та інформації, накопичених у комп'ютерних архівах у ціло­му світі, а також до нових технологій розповсюдження інфюр-мації(напр., електронної пошти).

3. Тож як тільки комуністичний режим зрозумів, що ситуація виийшла з-під контролю, кампанію українізації в 1932-1933 роках було брутально припинено, а національне відродження умертвле­но й розстріляно. Істинне ставлення більшовизму до українізації цілком однозначно виявилося вже на її початку на деяких заселе­них українцями теренах, шр увійши до складу Російської Феде­рації. Досить тут згадати «процедуру» перепису населення Ку­бані, що відбувався у 20-х роках: траплялися непоодинокі вишдки, коли під дулом пістолета український селянин мусив відповідати на запитання: «Ти русский или петлюровец?» — і зрозуміло, що з того часу кількість росіян на цій території зросла на сотні тисяч. Варто зазначити також, що розуміння істинного підспуд-дя українізації виявлялося у декого із діячів української культури вже і в роки, коли вона набувала розмаху. «їхня українізація, — висловлюється, наприклад, один із персонажів п'єси М. Куліша «Мина Мазайло», — це спосіб виявити всіх нас українців, а тоді знищити разом, щоб і духу не було.» Прогноз, що й казати, справ­дився стовідсотково.

Власне, М. Куліш завбачив те, що невдовзі сформулював у своєму тостові з нагоди святкування 20-річчя жовтневого перевороту вождь радянської імперії Сталін: «І ми будемо знищувати кожного такого ворога, ми будемо знищувати увесь його рід, його сім'ю» ( А. Погрібний).

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Яка сфера використання та призначення публіцистичного


стилю?

2. Які основні ознаки й мовні засоби публіцистичного стилю? 1. На які підстилі поділяється публіцистичий стиль за жан­рами, мовними особливостями та способом подачі інформації?

 2. Який стиль за ознаками та мовними засобами близький до публіцистичного стилю?

Вправа 5. Визначте стиль і підстиль поданого уривку. Які мовні звороти та вирази є характерними для цього стилю?

Як же вмер паволоцький полковник, що послі Шрама уряд держав, да зійшлась рада, щоб нового полковника вибрати, він вийшов серед ради у попівській рясі да й каже:

Діти мої! Наступає страшна година: перехрестить, мабуть, нас Господь ізнов огнем да мечем. Треба нам тепер такого полковника, щоб знав, де вовк, а де лисиця. Послужив я православному християнству з батьком Хмельницьким, послу­жу вам дітки, ще й тепер, коли на те буде ваша воля.Як почула ж се рада, то так і загула од радості. Зараз окрили Шрама шапками, військовими корогвами, дали йому до рук полковницькі клейноди, вдарили з гармат, да й став пан­отець Шрам полковником (П. Куліш).

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Яка сфера використання та призначення наукового стилю?

 2. Які основні ознаки й мовні засоби наукового стилю?
 1. На які підстилі та за якими ознаками поділяється науко­вий стиль?

 2. Який стиль за ознаками та мовними засобами близький до наукового стилю?

Вправа 6. Визначте стиль і підстиль поданого уривку. Які мовні звороти та вирази є характерними для цього стилю?

Тьотя

Тоді я не розумію, що таке українці, хто вони такі: євреї, татари, вірмени?.. Будь ласка, скажіть мені, кого у вас називають українцями? Будь ласка...

М а з а й л о (випивши води)

Українцями звуться ті, хто вчить нещасних службовців так званої української мови. Не малоруської і тарасошевчен-ківської, а української — і це наша малоросійська трагедія.Тьотя

 • Хто вони такі? Якої нації люди, питаю? М а з а й л о

 • Частина, — наші малороси, себто руські... Тьотя

 • Ну?

М а з а й л о

А частина, з'явіть собі, галичани, себто австріяки, що з ними ми воювали 1914 року, подумайте тільки!і

Тьотя

Я так і знала, я так г знала, що тут діло нечисте... Та вони он хто, ваші українці? Тепера я розумію, що таке українсь­ка мова... Розумію! Австріяцька видумка, так?ДядькоТарас

Зрозуміла, слава тобі Господи, та жаль тільки задом... Та тому вже триста тридцять два роки, як написано першого сло-в'яно-руського словника (Розгорнув свою записну книжку). Ось я нарочито записав собі, бо я все таке собі записую... (Надів окуля­ри). Ось... Поросята на базарі по руб. тридцять, а чоботи в це-ребкоопі — двадцять сім карб... Ні, ось воно: найперший слов'яно-український словник 1596 року Лаврентія Зизанія Тустановсько-го: глаголю — мовлю, житниця — клуня, заутренник — снідання, зижду — будую, злак — паша, месть — помста... А у вас тоді писаний словник був?.. Був — питаюсь?..(М. Куліш).Запитання та завдання для самоконтролю.

1. У чому полягає специфіка курсу «Сучасна українська ділова


мова» порівняно з іншими гуманітарними дисциплінами?

 1. Які основні складники національної мови?

 2. Що таке функціональний стиль?

Вправа 7. Визначте стиль і підстиль поданого уривку. Які мовні звороти та вирази є характерними для цього стилю? Я, може, божевільним тут здаюся. Ми з вами люди різного коша Ця дівчина не просто так, Маруся. Це — голос наш. Це — пісня. Це — душа.

Коли в похід виходила батава, — її піснями плакала Полтава.

Що нам було потрібно на війні? Шаблі, знамена і її пісні.

Звитяги наші, муки і руїни безсмертні будуть у її словах. Вона ж була як голос України, що клекотав у наших корогвах!

А ви тепер шукаєте їй кару. Вона ж стоїть німа од самоти. Людей такого рідкісного дару хоч трохи, люди, треба берегти!

Важкий закон. І я його не зрушу.

До цього болю що іще додам?

Вона піснями виспівала душу.

Вона пісні ці залишила нам.

Ще тільки вирок — і скінчиться справа.

І славний рід скінчиться — Чураї.

А як тоді співатиме Полтава? *

Чи сльози не душитимуть її?

(Л. Костенко).

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Яка сфера використання та призначення офіційно ділово-


го стилю?

 1. Які основні ознаки й мовні засоби ОДС?

 2. На які функціональні підстилі поділяється ОДС?

 3. Назвіть сферу використання всіх підстилів ОДС?

 4. Які вимоги висуваються до користувачів ОДС?

6. Який стиль за ознаками та мовними засобами близький
до ОДС?

Вправа 8. Визначте стиль і підстиль поданого уривку. Які мовні звороти та вирази є характерними для цього стилю? Перший заговорив дід Кудря. До Петренячого звернувся:

 • / коли це ти вилупив такого?

 • Це ти про Ванька?

 • Авжеж!

 • Мовчить Петринячий — ніяково і йому. А Микита Гор-дійович стоїть біля дверей і обтрушується. Шкода: нову жилетку уболотив.

 • Та ви б його хоч за вухо посмикали, — порадив хтось.
 • Звісно, що слід, — нерішуче додав другий. Голова одкашлявся і сказав «несміло»:

 • Ванько, ану-бо йди сюди!

 • Чого, дядю?

 • Іди, я тебе за вухо...

Крутить головою хлопчик: мовляв, що це ви надумали?

 • Як ти кажеш? — спитав патріярх.

 • Не!

 • Як це «не»?

 • Не хочу.

Шипить Микита Гордійович:

Порядки новії — «не хочу І». Теж у товариші приписалось. Сказав би мені це літ п'ять позад. Я б тебе «не захотів*.І витер чоло хусткою (М. Хвильовий).

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Назвіть приклади епістолярного стилю в художній літературі.

 2. У чому полягає специфіка та особливості конфесійного стилю?

 3. Що є спільним і відмінним у науковому та офіційно-діло­вому стилях?

 4. Який стиль може поєднувати в собі всі стилі літературної мови?


Вправа 9. Визначте стиль і підстиль поданих уривків. Які мовні звороти та вирази є характерними для цього стилю?

А. — Маріє Степанівно, скажіть, будь ласка, чи готові до­кументи для митниці?

Не цілком. Чекаємо останні дані з сьомої філії. • Зателефонуйте в наші філії і запросіть усіх керівників відділів прибути наступної п'ятниці о 15. 00 до мене з ре­зультатами планової інвентаризації.

 • Гаразд, Петре В'ячеславовичу. У приймальні чекає на­чальник відділу кадрів.

Запросіть. Хай заходить.

 • До речі, Петре В'ячеславовичу, вам сьогодні о 14. ЗО слід бути у міськвиконкомі.

 • Дякую. Я про це пам'ятаю. Викличте, будь ласка, на 14. 00 машину та підготуйте звітну документацію за перший квар­тал поточного року.

Б. 5 Обставини непереборної сили

5. 1 Сторони не несуть відповідальності щодо невиконан-
ня зобов'язань за угодою в разі, якщо таке невиконання стало-
ся внаслідок дії обставин непереборної сили. Остаточні тер-
міни виконання зобов'язань Сторін за цією угодою коригу-
ються на період, що дорівнює часові, протягом якого діяли об-
ставини непереборної сили, котрі заважали виконанню зобо-
в'язань Сторін.


5. 2 Для цілей цієї угоди термін «обставини непереборної сили* означає: пожежі, повені, землетруси, інші стихійні лиха, а також заколоти, військові дії будь-якого роду, дії або норма­тивні вимоги державних органів, або будь-які інші обставини, що не згадані вище та знаходяться поза розумним контролем Сторін, і такі, що виникли після підписання цієї угоди й негативно та істотно впливають на спроможність Сторін виконувати їхні зобов'язання за цією угодою, за умови, однак, що до обставин непереборної сили ніколи не будуть віднесені дії Сторін.

5. З Підтвердження наявності однієї або більше з вище­зазначених обставин непереборної сили, що впливають на не­виконання зобов'язань однією зі Сторін за цією угодою, у разі виникнення сумніву з боку іншої Сторони здійснюється Тор­гово-промисловою палатою України або в порядку арбітраж­ного судочинства.

6 Юридичні адреси Сторін

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Що таке документ?

 2. У чому полягає юридична сила документа?
 1. Перерахуйте та поясніть загальні й специфічні функції документа.

 2. Які вимоги висуваються до укладання та оформлення до­кументів?

Вправа 10. Визначте стиль і підстиль поданого уривку. Які мовні звороти та вирази є характерними для цього стилю?

Кам'янець на Поділлі Мій дорогий ПелісьЄІ

Багато вже минуло часу, коли я з Вами бачився. З цього часу пережили ми багато страшних моментів і не один сивий волос вказує на ті болючі етапи тієї дороги, якою ми пішли. Ми маємо багато ворогів, але через те власне скристалізува­лась єдність волі нашого народу, через те й запалало могутнім вогнем бажання нашої країни до власної суверенности...

Через Вас звертаюсь я до великої французької демократії, її діяльність, її посвята мусить подвоїтись. Нехай вона тру­бить алярм! Нехай вона примусить того, кого слід, шанувати закони любови і людскости! Нехай французький і/ряд зніме бльокаду і тим дасть змогу купити для нашої армії та нашо­го народу медичні средства і ліки...

Наш народ ненавидить большевиків і вважає їх своїми смер­тельними ворогами; так само відносится він і до правих, дес­потичних і жорстоких приклонників Денікіна...

Ви, мій Друже, є одним з тих, хто зіпе іга еШийіо виступає в обороні нашої нації, і я вірю, що настане день, коли правда і справедливість побідить.

Дозвольте мені в доказ моєї вдячности за Вашу моральну поміч стиснути Вашу руку.

Відданий Вам Петлюра 28 жовтня 1919 р.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. За якими критеріями класифікують документи?

 2. Назвіть функції документів за призначенням (спеціалізацією).

3. Які документи належать до адміністративно-канцелярсь-
кого підстилю ОДС?

4. Які основні способи засвідчення документа?Вправа 11. Подані словосполучення замініть офіційно-діло­вими.

 1. Бойків звіт, дрібненька деталь, височенна вежа, самий чи­стий, підприємства Луганщини, точнісінько туди, щонайліпше виконане завдання, день для відпочинку, тато робе на автобусі, глибочезна прірва, входящий документ, скласти характеристи­ку, десяток грузовиків, скрився з вида, смутно пам'ятати, регі-стрірувать порушення, прошлогодній долг, я рахую вистачить.

 2. Ольжина відпустка, перва четверть, більше тисячі грн., на протязі суток, нетактична просьба, слідувати правилам, отеплювальний сезон, дюжина актів, офіційні лиця, один рік тому назад, пишіть на новий адрес, у прошлому годі, сильню-щий вітрюган, давайте зробимо перерву, мова ішлася про..., трійко делегатів, у самісінький центр, більша половина зала, бувший президент.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Що таке формуляр документа?

 2. Що таке реквізит документа? '

 3. Які основні та допоміжні реквізити документів ви знаєте?

4. На конкретних прикладах поясніть, у чому полягає рівень
стандартизації та регламентації документа?

Вправа 12. Змініть слово так, щоб у ньому відбулися всі можливі чергування голосного або приголосного кореневого звука, поясніть причини змін.

І

/. Київ, бік, луг, сім, носити, муха, ткати, кількості, берег, везти, вага, Параска, договір, Прокіп, крутити, вулиця, переско­чити, серце, вік, свідок.2. Харків, чотири, друг, пастух, бігти, парубок, шість, міх, берегти, мука, сонце, будівник, могти, око, нога, чорний, рід, Оль­га, село, гілка, ріг, папір.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Які вимоги існують до оформлення сторінки та її нумерації?

 2. Які вимоги існують до о4юрмлення тексту документа?

3. Назвіть і дайте характеристику видів текстів залежно від
способу викладу, матеріалу, якими послуговуються, укладаючи
документи з низьким рівнем стандартизації.

4. Які документи можуть мати реквізит «додаток»?Вправа 13. Запишіть подані слова, поставте, де потрібно, про­пущені букви чи знаки.

/. Мен...ш...ков, м...юз...кл, заздріс...т...ю, пів...ящ...рки, мгл...онер, волин...с...кий, усесвіт...н...й, шіст...десятий, Р...язан..., ад...ютант, ж...рі, удар...те; інц...дент, об...ї...жати, тра...ктор...я, сер...озний, к...ювет, тр...л...ж, різ...б...ярство, закін...чит...ся, б...рокра...кий, ран...т...є, надвеч...р...я, кар...єр...с...кий, Хар...к...вс...кий, М...ясн...ков, св...ятіс...т..., бр...я...ати (від брязк), яку...кий (від якут), пле...єр.

 1. Псалтир..., шіс.сот, Іл..нс...кий, молодец..., чот...р...ма, вар...єте, т...м...яніти, кан...йон, парф...мерія, насип..., п...юп...тр, запис..., гет...ман, комп...ют...р, п...єд...стал, полин..., вест...б...л..., п...єса, інтерв...ю, к...юре, ін...єкц...йний, ком...юн...ке, аб...тур...єнт, рел...єф, Рейк...яв...к, шев...йот, сором...язливий, гр...л...яж, д...р...ґент, фокст...р...єр, конф...ранс...є, суб...єкт, ал...янс, Лук...янов.

 2. Гор...кий, смілиеіс.т..., прип...я...кий, бад...оріс...т..., ніч...ю, прем...єре...кий, Г...юстон, шіст...надцят..., учас...т...,у склян...ці, запіз...н...юс..., монгол...ці, гет...манс...кий, фам...л...ярний, мад...яр...с...кий, дво...ярусний, громадян...с...кий, розкіш...ю, об...єкт...віс...кий, медал...ю, годит....ся, насип..., Аліґ...єрі, жен...шен...вий, майбут...нє, кон...че, рибал...ство, осві...ч...н...с...ть (від освіта).

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Запишіть іменники, прикметники та прислівники із суфі­ксами -ськ, -зьк, -цьк.

 2. Поясніть, чому в поданих словах буквосполучення ск, зк пишеться без знака м'якшення?

Дамаск, баский, жаско, порскати, дерзкі, брязкальце, боязка, ковзкий, різкість.

 1. Поясніть, чому пишеться знак м'якшення після м перед шиплячим у таких словах: Покиньчереда, бриньчати, няньчити, няньчин, доньчин.

 2. У яких випадках відбувається пом'якшення приголосних без уживання знака м'якшення?

Вправа 14. Запишіть слова, які є винятками в написанні знака м'якшення після р та після н перед шиплячим.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Які складні слова без сполучникового звука гшшуться разом?

 2. Які складні слова зі сполучниковим звуком пишуться разом?

 3. Назвіть винятки з цих правил.

 4. Які складні слова пишуться через дефіс?

 5. Назвіть винятки з цих правил.

Вправа 15. Запишіть подані прикметники й іменники, по­ставте, де потрібно, пропущені букви та знаки, поясніть особли­вості правопису.

/. Велико / бурлу...кий, багато / стовбурний, суспільно / небе...печний, військово /зобов...яза...ий, м...ясо /росли...ий, грануло / метр...чний, експре... / лаб...роторний, біло / хвостий, густо / зелений, густо / поса...же...ий, мото / стр.. .лец... кий, авіа / десантний, нормат... вно / правовий, аЬото /репортере...кий, віце/чемп...он, півде...но/ ам...р...кане...кий, синьо / жовтий, газо / постачальний, шеф / кухар.

2. Нагірно/караба...кий, усесвіти...о/відомий, науково/ техн...чний, вище/зазначен...ий, євр... / азійський, тяжко/ хворий, естрадно / цирковий, ч...тир...ох/актний, груш... / под...бний, ново/гепан...с...кий, ни...е/підписам...ий, кред...то / спроможний, сер...цево / суд...н...ий, золото / видобувний, східно / європейський, віце / прем...єрський, нафто / та / газо/ розвідувальний.

 1. Че...с...ко / російс.ко / укра...нс...кий, клас.ко / романт...чний, внутр...шн...о / ринковий, складно / сурядний, с...м...д...ст... / п...ят... / річний, само / закохан...ий, д...ам...трально / прот...лежний, к...слувато / соло...кий, соціал / демократ... чний, червоно / блак... тно / зелений, радіо / телев...з...йний, сірчано / к...слотний, державно / монопол...ст...чний, давн...о/минулий, зимо/стійкий, обер/ прокурор.

 2. Верхньо / вол...кий (від Волга), екстра / акт...вний, контр / адм...рал, ваку...м / ап...арат, дев'ят... / тон...ий, тепло / і / газо / постача...ня, шеф / редактор, ліжко / д...ван, тон...о / кілометр, двадцят... /дв...х / зубий, моно / кр...стал..., зюйд /вест, давн...о / сл...в...ян...с...кий, псевдо / ідея, тр... / ві...сотковий, багато / кольоровий, ранньо / середньо/вічний, мед...ко/х...рург...чний.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. За допомогою яких додаткових слів твориться виший ступінь прикметників?

 2. За допомогою яких префіксів твориться найвищий ступінь прикметників?

 3. За допомогою яких суфіксів твориться вищий ступінь по­рівняння прикметників?

Вправа 16. Від поданих прикметників, якщо можливо, утворіть вищий ступінь без додаткових слів.

/. Дрібний, дорогий, фіолетовий, красивий, високий, легкий, розумний, низький, тонкий, зелений, молодий, добрий, гнідий, жор­сткий, міцний, босий, багатий, дешевий, дужий, гучний, бузковий, товстий, рибний, важкий.

2. Мілкий, сталевий, твердий, великий, статечний, близький, глибокий, жаркий, вузький, старий, сірий, довгий, вагомий, ковз­кий, сердечний, тяжкий, смачний, жорстокий, середній, малий, значний, солоний, літній, свіжий.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Які ступені порівняння має прикметник?

 2. Від яких прикметників не утворюються ступені порівняння?

 3. Як твориться проста форма вищого ступеня порівняння?

 4. Як твориться проста форма найвищого ступеня порівняння?

Вправа 17. У поданих словах уставте, де потрібно, пропущені букви та знаки.

/. ...шитий, бе...тактний, ...кріплен...ий, ро...пал...н...ий, ро...ч...щ...н...ий, ...рівняти, запр...мітити, во...кресі...ня, ра..пущ..н...ий, пр...людія, пр...нтер, пр...зв...с...ко, бе...аюрм...н,..ий, ...мести, не...х...бний, на...кусити, на...хнен...я, забе...печ...н...я, ро...повісти, ...могти, пр...марний, ро...т...лити, ...питися, о...кидати, по... ковзнутися, мі.. парламен... с... кий, во... єднати,... сипати.

2. ...тихати, бе...коштовний, во...єднатися, ро...єднан...я, на...хнен...ий, ро...ч...плювач, чере...сідельний, бе...пі...ставний, ві...со...ковий, осві...чен...ий, пр...з...ден...с...кий, ві...ч...питися, мі...штрековий, ві...зеркалювати, бе...тактовний, пр...зв...ще, пер...сві.,.ч...тись, бе...ві...повідальний, небе...печний, во...кресити, ро...тр...лян...ий, пер.,.ф...р...йний, ві...штовхнути.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. У яких випадках ступінь порівняння якісних прикмет­ників передається в діловій мові за допомогою прислівників?

 2. У яких випадках припускається вживання присвійних прик­метників у діловій мові? Наведіть п'ять прикладів усталених словосполучень.

Вправа 18. Від поданих словосполучень утворіть складні слова та поясніть особливості правопису.

/. Національний банк, здатний до праці, гірничий промисел, різні боки, знати край, кілька разів, подібний до лавини, труси­ти землю, чотири елементи, білий сніг, вимірювати електрику, військова стратегія, військовий обов'язок, швидко плинути, висока якість, три секції, збирати картоплю.

2. Близький Схід, закріплювати пісок, лікуватися водою, Міністерство юстиції, збирати сміття, південний захід, стру­гати фанеру, легка атлетика, розвідувати нафту, педагогічний інститут, середні віки, рідко заселити, любити свободу, дитячі ясла, гірський ліс, високі гори, діалектичний матеріалізм.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. У чому полягає специфіка вживання найвищого ступеня порівняння прикметників?

 2. За допомогою яких частин слова й частин мови передається велика міра якості прикметників?

3. За допомогою яких частин слова й частин мови передається зменшена міра якості прикметників?

Вправа 19. Запишіть подані словосполучення разом, окремо, через дефіс. Уставте, де потрібно, пропущену букву чи знак і поясніть правопис.

/. Пів /кілометр..., пів / Єрусал...м..., пів /остров..., на /пів/оф...ц...йний, пів /стол..., полу /мисок, пів /віковий, пан / сл...в...янс...кий, пів /юрти, на /пів / заповнен...ий, пів /на/с.ому, пів/степ..., пів/помаранч..., напів/ авт...мат, пів / їдал...ні, пів / океан..., пів / Яви, пів / яви, пів / університет..., полу /драбок, пів /аркуш..., пів / підвал, пів / Юрм... ли, пів / сторіч...

2. Пів/пал...та, пів/пал...то, пів/ю...ки, пів/Ягот...н..., пів / єпархії, пів / нічний, пан / європейський, напів / фабр...кат, пів /фінал, полу /станок, пів / центнер..., пів / Харк...в..., пів /дюж...ни, полу /кіпок, пів /на /оди...надцяту, пів / кільце, пів /віковий, пів /остр...в, пів / захисник, полу /день, на/пів/голос..., пів/Єр...ван..., пан/амер...кане...кий, полу / ниці, пів / літр...

Запитання та завдання для самоконтролю.

У яких видах документів реквізит «відбиток печатки»:

а) обов'язково ставиться;

б) може ставитися;

в) ніколи не ставиться?

Вправа 20. Утворіть прикметники від поданих слів. З'ясуйте, у яких прикметниках відбулося спрощення або чергування при­голосного, а в яких — ні.

/. Тюрк, гігант, юнак, контраст, солдат, ілюзіоніст, баск, пацифіст, завод, волох, грек, казах, невістка, еґоїст, зап'ястя, захист, дочка, агент, об'їзд, заздрість, асистент, пропаганда, інститут, запуск, емігрант, масло.

2. Опонент, радість, область, честь, виїзд, млість, хвастати, сонце, пристрасть, тітка, баласт, людина, університет, юнак, випуск, кріпак, чех, контраст, сирота, бурят, вояк, латиш, ткач, калмик, печеніг, якість, нацист.

3. Вартість, комендант, усно, екстреміст, серце, кількість, кар'єрист, кістка, публіцист, жалість, форпост, ненависть, студент, пропагандист, злість, щастя, тиск, кореспондент, за­хист, інгуш, компост, президент, тиждень.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Назвіть категорії (ступені) стандартизації, на які поділя-
ються документи.


 1. Місце неологізмів і запозичень у ділових документах.

 2. Які документи мають реквізит «адресат»?

 3. Які вимоги висуваються до тексту документа?

Вправа 21. Запишіть подані слова та словосполучення у Кл. відмінку однини.

/. Олег, круча, дім, бурлака, Оксана Яківна, швець, товариш, пан Сорока, Ілля, президент, професор, батько, місяць, Віталій, Київ, колега, чумак, заєць, слухач, мрія, Харків, луг, добродій, друг, кінь, Дніпро, Василь.

2. Петро, тітка, поляк, тополя, китаєць, студент, дівчина, Яків Анатолійович, лікар, ректор, книжка, Марія, курсант, Львів, смерть, весна, шлях, рибалка, браті Дністер, небіж, вітер, ніч, нічка, парубок, сестра, рід.

Запитання та завдання для самоконтролю.

Назвіть документи, у яких відсутні такі реквізити:

а) «назва»;

б) «гриф затвердження»;

в) «заголовок»;

г) «додатки».Вправа 22. Утворіть прикметники від поданих географіч­них назв.

/. Гамбург, Кривий Ріг, Париж, Сиваш, Балатон, Запорож­жя, Карабах, Гадяч, Камчатка, Білопілля, Гола Пристань, Кан­далакша, Коростень, Овруч, Владивосток, Тибет, Ляйпциґ, Бас­кунчак, Балхаш, Булонь, Бангкок, Бахмач.

2. Бранденбург, Кременчук, Полісся, Дакка, Великий Устюґ, Збараж, Дрогобич, Виборг, Волга, Прип'ять, Ельзас, Бангла­деш, Біла Церква, Прут, Буг, Цюрих, Гринвіч, Чортомлик, Умань, Одеса, Прага, Калуш, Токмак, Рига, Мерефа.

Запитання та завдання для самоконтролю.

У яких випадках ініціали осіб у документах пишуться:

а) перед прізвищем;

б) після прізвища?Вправа 23. Від яких із поданих власних назв можливі прик­метникові варіанти? Які з них не можна використовувати в ОДС?

Тихий океан, Вальтер Скотпг, Місяць, Ладога, Петро, Іван Франко, Ла-Манш, Гітлер, Соломія, Мазепа, Маґеллан, Евклід, Сава Кузьмич, Біблія, Лабрадор, фон Мекк, Сковорода, Ріман, Мао Цзедун, Норвегія, Микола, Курбас, Панас Мирний, Карда-но, Азія, Бандера, Піренеї, Архімед, Західний Сибір, Менделєєв, Ємен, Валерія Семенівна, Папа Римський, Данія, Байкал, Серед­земне море, Земля, Лев Толстой.

Запитання та завдання для самоконтролю.

У яких видах документів реквізит «заголовок»:

а) ніколи не ставиться;

б) не обов'язковий, але може бути;в) обов'язковий?

Вправа 2І. Запишіть подані іменники в Р. відмінку однини.

/. Прут, прут, жар, нацизм, раз, пенс, вибух, курсант, раху­нок, місяць, виступ, початок, бас, кар'єр, дюйм, тур, тир, склад, конкурс, карбід, шинок, перукар, мікрофон, маршал, гриб, граб, діез, картинг, плакат, правопис, віз, мазок, карат, вердикт, ма­зут, дискант, землетрус, вулкан, залп, дух, карат, відмінок, хід, постріл, зразок, стук, випадок, фах, знаменник, ступінь, тиж­день, жир, інвентар, гріх, джоуль, диспут, поштамт, менует.

 1. Тигр, тигр, крах, майдан, крем, екстаз, дефіс, крок, вензель, десяток, абзац, аудитор, бал, рік, квартал, бридж, корпус, не­жить, дьоготь, косинус, життєпис, камінь, бланк, клин, кір, ме­морандум, став, рак, луг, рух, лужок, текст, відрізок, теніс, відсо­ток, снігопад, папір, страх, декан, коридор, формуляр, час, ліс, ставок, удар, потяг, долар, адрес, анекдот, тиск, насип, теле­граф, танк, тропак, чагарник, аеродром, з'їзд.

 2. Амур, амур, цукор, шлунок, добродій, фунт, вальс, сміх, камінь, синус, сойм, білль, градус, степ, сніг, мільйон, атом, дім, знак, при­плив, ангар, поштовх, чоловік, дріб, жах, екіпаж, журнал, зріст, хліб, більярд, майданчик, листопад, байт, іній, максимум, циклон, біль, монітор, кілометр, квадрат, процес, аЬальш, правець, корінь, екватор, аудит, майор, тягар, район, четвер, сертифікат, апост­роф, десяток, об'їзд, референдум.

4. Лабрадор, лабрадор, стандарт, диплом, цикл, симптом, азимут, мінімум, радіатор, спосіб, волейбол, шум, стенд, клімат, банк, кабель, козачок, телефон, електроліз, статус, статут, об'єкт, хор, балет, патент, стаціонар, фільм, вибір, язик, атлас, акредитив, фільтр, успіх, кіловат, штаб, зв'язок, спорт, хлів, глобус, атлас, аЬокус, дух, вік, оператор, полин, шампунь, термін, сміх, часопис, лід, перепис, балкон, ривок, сектор.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Із попередньо виконаної вправи випишіть слова, які ма­ють паралельні закінчення —а, -у; -я, -ю в Р. відмінку однини. Поясніть значення цих слів.

 2. Згрупуйте в окремі стовпчики слова, що називають абст­рактні явища, збірні поняття, установи, заклади й под.

Вправа 25. Запишіть подані власні назви в Р. відмінку однини.

/. Везувій, Суец, Лондон, Псалтир, Сахалін, Дністер, Львів, Фобос, Ґібралтар, Іртиш, Нігер, Стрілець, Бостон, Місяць, Памір, Сейм, Харків, Сидір, Івано-Франківськ, Париж, Сиваш, Крим, Псел, Тернопіль, Дунай, Ямал, Нью-Йорк, Туніс, Веселий Поділ, Хер­сон, Тигр, Марс, Прокіп, Алжир, Алтай, Лазар.

2. Люксембург, Дінець, Козоріг, Ельзас, Великий Бурлук, Ма­дагаскар, Техас, Сан-Сальвадор, Гудзон, Балатон, Рим, Юпітер, Прометей, Кавказ, ҐольаЬстрім, Люботин, Ігор, Ватикан, Коран, Стокгольм, Ґанґ, Каїр, Тибет, Алтай, Хорал, Київ, Сибір, Водолій, Лаос, Тайвань, Порт-Саїд, Вашингтон, Сахалін, Кальміус.

Запитання та завдання для самоконтролю.

Із попередньої вправи:

а) випишіть слова, які мають паралельні закінчення -а, -у; -я,
в Р. відмінку однини та поясніть значення цих слів;

б) згрупуйте в окремі стовпчики слова, що називають остро-


ви, гори, річки, країни, регіони та под.;

в) запишіть у Р. відмінку однини слова які можуть означа-


ти загальну назву.

Вправа 26. Поставте подані словосполучення в Д. відмінку однини.

Софія Марківна, процес, товариш, добродій Олег, панна Ольга, рух, муха, ректор академік Вітер Кирило Гнатович, боєць, го­пак, студент Лелека, вітер, школяр Карпенко, колега Геннадій, острів, синтез, лікар Гліб Анатолійович.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. У чому полягає відмінність запису чоловічих і жіночих


імен українською мовою від запису російською?

 1. Як утворюються імена по батькові чоловічого та жіночого роду?

 2. Які імена по батькові мають рівнозначні паралельні (рорми?

Вправа 27. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі фор­ми імен по батькові.

/. Арсен, Купріян, Аскольд, Тадей, Аполлон, Ореап, Анатолій, Денис, Лев, Святослав, Гордій, Зиновій, Пилип, Панкрат, Пара-мон, Остап, Порфир, Капітон, Павло, Олексій, Полікарп, Ко­стянтин, Гнат, Мстислав, Василь.

2. Артур, Данило, Корній, Ничипір, Руслан, Савелій, Ілля, Ґустав, Захар, Ізмаїл, Лука, Семен, Іван, Мина, Потап, Яким, Альфонс, Тит, Григорій, Дмитро, Микита, Лазар, Кузьма, Ан-тип, Владислав, Юрій.

Запитання та завдання для самоконтролю. 1. Які чоловічі імена пишуться українською мовою з подвоєн­ням приголосних?

 2. У написанні яких чоловічих імен українською мовою діє правило «дев'ятки»?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал