М. Зубков Сучасна українськаСторінка20/30
Дата конвертації02.12.2016
Розмір9,16 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   30
Увага! Якщо перша частина не має суфіксального оформлення і являє собою усічену основу (типу бензо..., соціо...), то дефіс не ставиться: автотракторний, але автомобільно-тракторний; хлібобулочний, але хлібно-булочний; плодоовочевий, але плодово-овочевий; фане­ростругальний, але фанерно-стругальний.

Прикладки

якщо прикладка - видова назва, дефіс між нею та означуваним іменником не ставиться; якщо в ролі прикладки виступає родова назва, тоді дефіс ставиться

місто Батурин, ріка Ворскла, трава полин

Вдрскла-ріка, полйн-трава, Сапун-гора

якщо узгоджуваний іменник (прикладка) стоїть у препозиції до означуваного іменника, дефіс не ставиться;

якщо такий іменник стоїть у пост­позиції, він приєднується до пояс­нюваного іменника дефісом

богатир хлопець, красуня дівчина

дівчина-красуня, хлопець-богатйр

якщо пояснюваний іменник і при­кладка можуть мінятися місцями (постпозиційний іменник виконує атрибутивну роль), дефіс ставиться завжди

дів чина-вірменка і вірменка-дївчина, худбжник-портретйст і портретйст-худбжник

якщо прикладка - у складі терміна, то дефіс ставиться тоді, коли озна­чуваний іменник - родове поняття, а узгоджуваний іменник - видове

гриб-паразйт, жук-короїд, заєць-біляк, льон-кучерявець

прикладки порівняльно-метафорич­ного характеру, які семантично близькі до виразно атрибутивних, приєднуються до означуваного іменника дефісом

ворбжка-ніч, гбри-хвйлі, думи-бджбли, збрї-вївці, кринйці-нбчі, місяць-підкбва

Числівник

Числівник — самостійна частина мови, що означає число, певну кількість чого-небудь, порядок переліку при лічбі та відповідає на питання скільки? котрий? який?


Написання числівників і відчислівникових слів

  1. У складних числівниках у кінці першої частини м'який знак не пишеться і вона не змінюється (на позначення сотень - змінюєть­ся): п'ятнадцять - п'ятнадцятьом, шістдесят - шістдесяти, але: двісті — двохсот, шістсот — шестисот, дев'ятсот — дев'ятисот.

  2. Порядкові числівники на -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний пишуться одним словом, і перша частина стоїть у Р. відмінку (крім сто і дев'яносто): трьохсотий, двохтисячний, п'ятдесятитйсячний, п'ятнадцятимільйднний, трьохсотп'ят-десятимільярдний Сале стотисячний, деб'яностомільйднний).

  3. Порядкові числівники, до складу яких входять слова з половиною, із чвертю й под., пишуться окремо: п'яти з по­ловиною тисячний загін.

  4. На початку складних слів (прикметників, іменників) числівники одно-, дво-, три-, чотири- закінчуються на голосний, якщо друга частина починається на приголосний: одноповерхо­вий, двоскладовий, триярусний, чотирикутник. Форми двох-, трьох-, чотирьох- уживаються лише перед частинами, що почи­наються з голосного: двохелементний, трьохактний (хоча трьохлінійка) чотирьохосьовий (але чотиривісний) та із чис­лівниками сто, тисяча, мільйон і под. (трьохтисячний і три­тисячний, чотирьохмільйонний і чотиримільйднний).

5. Числівники п'ять і т. д. (крім сто та дев'яносто) на почат-
ку складних слів мають форму Р. відмінка: п'ятиденний,
шістдесятирічний, семисоткілограмбвий
(але: стодбларовий,
дев'яностовідсбтковий
— у формі Н. відмінкаЛ

Це стосується й числівників два, три, чотири, якщо вони є частиною складного числівника: двадцятидвохрічний, трид-цятитрьохденний.6. Якщо числівники п'ятсот, шістсот, сімсот, вісімсот,
дев'ятсот
стоять після числівника, що позначає тисячі, при
творенні складних слів їхні основи виступають у формі Н. від-
мінка: шестисотріччя, але тисячошестисотріччя.

  1. Якщо перша частина відчислівникового слова записується цифрами, то кінцева частина приєднується через дефіс: 53-мільйбнний, 125-річчя, 12-поверхбва, 250-квартйрний.

  2. Літери дописуються до цифр тільки на позначення поряд­кових числівників. Нарощення повинно складатися з однієї літе­ри (коли закінчення має два голосних, приголосний чи -й) або двох літер (коли закінчення має приголосний і голосний): 6-й поверх, з 9-ї ранку, на початку 80-х років, 2-га редакція.

До римських цифр літери не дописуються: / квартал, на V етапі, з XVI ст. (сторіччя).


Відмінювання числівників

Відмінювання числівників два (дві), три, чотири, п'ять, шістьн.

два дві

три

чотири

п'ять

шість

р.

двох

трьох

чотирьох

п'яти

шести

(п'ятьох)

(шістьох)

д.

двом

трьом

чотирьом

п'яти

шести

(п'ятьом)

( шістьом)

3.

як у Н.

як у Н.

як у Н.

п'ять або

шість або
або Р.

або Р.

або Р.

п'ятьох

шістьох

Ор.

двома

трьома

чотирма

п'ятьмй

шістьма

( п'ятьома)

(шістьома)

м.

(на, у)

...трьох

...чотирьох

...п'яти

...шести
двох(п'ятьох)

(шістьох)Увага! За зразком числівника п'ять відмінюються числівники від дев'яти до двадцяти включно та трид­цять. У числівниках на -дцять відмінюється лише друга частина. У числівників шість, сім, вісім при відміню­ванні відбувається чергування голосних. Перед закін­ченням -ох, -ому, -ома та перед -ма в Ор. відмінку після т пишеться знак м'якшення.

Відмінювання числівників сім і вісімн.

сім

вісім

р.

семи (сімох)

восьми (вісьмох)

д.

семи (сімом)

восьми (вісьмом)

3.

сім або сімох

вісім або вісьмох

Ор.

сьома (сімома)

вісьма (вісьмома)

м.

(на) семи (сімох)

\ восьми (вісьмох)

Відмінювання числівника п'ятдесят

н.

п'ятдесят

р.

п'ятдесяти (п'ятдесятьох)

д.

п'ятдесяти (п'ятдесятьом)

3.

п'ятдесят або п'ятдесятьох

Ор.

п'ятдесятьма (п'ятдесятьома)

м.

(на, у) п'ятдесяти (п'ятдесятьох)Увага! За цим зразком відмінюються числівники шістдесят, сімдесят, вісімдесят. У цій групі числівників змінюється лише друга частина.

Числівники сорок, дев'яносто, сто в непрямих відмінках окрім 3. мають закінчення -а: сорока, дев'я­носта, ста.

Зразок відмінювання числівників двісті, п'ятсот, шістсот

н.

двісті

п'ятсот

шістсот

р.

двохсот

п'ятисот

шестисот

д.

двомстам

п'ятистам

шестистам

3.

двісті

п'ятсот

шістсот

Ор.

двомастами

п'ятьмастами

шістьмастами(п'ятьомастами)

( шістьомастами)

м.

(на, у) двохстах

.^п'ятистах

...шестистах
Увага! Числівники триста, чотириста, сімсот, вісімсот, дев'ятсот і кількасот відмінюються за наве­деними вище зразками.

Неозначено-кількісні числівники кілька, декілька відміню­ються як числівники два, три, чотири, а кільканадцять, кілька­десят, стонадцять, багато, небагато, якщо вони поєднуються з іменниками на означення конкретних предметів, що підляга­ють лічбі, відмінюються як числівник п'ять.

У складених кількісних числівниках відмінюються всі скла­дові частини.

1^1 Примітка. Збірні числівники обоє, обидва, обидві ^—^ в непрямих відмінках мають форми числівника два; інші збірні від двоє до двадцятеро та тридцятеро) у непря­мих відмінках мають форми відповідних кількісних чис­лівників. Числові найменування відмінюються як імен­ники: нуль як дриль, тисяча як круча, мільйон як медальйон, мільярд як кілограм.

Відмінювання порядкових числівників

Порядкові числівники перший (перша, перше), сотий (сота, соте) й т. ін. відмінюються як прикметники твердої групи — за відмінками, родами й числами, а порядковий числівник третій (третя, третє) - як прикметники м'якої групи.

У складених порядкових числівниках відмінюється остання складова частина: тисяча дев'ятсот дев'яносто восьмий рік, тисяча дев'ятсот дев'яносто восьмого року й т. ін.

Відмінювання дробових числівників

Дробові числівники відмінюються таким чином: чисельник— як кількісний числівник, а знаменник — як порядковий.н.

одна друга

дві третіх дев'ять десятих

р.

однієї другої

двох третіх дев'яти (дев'ятьох)десятих

д.

одній другій

двом третім дев'яти (дев'ятьом)десятим

3.

одну другу

дві третіх дев'ять десятих

Ор.

однією другою

двома третіми дев'ятьма (дев 'ятьома)десятими

м.

(на, у) одній другій

...двох третіх...дев'яти (...дев'ятьох)десятих


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   30


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал