М. Зубков Сучасна українськаСторінка19/30
Дата конвертації02.12.2016
Розмір9,16 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   30

Мішана група
Маляр Маляра Маляреві Маляру Маляра Маляром ... Маляреві ...Маляру


Маляр Маляра Молярові Маляру Маляра Малярем ...Молярові ...Маляру


0

Примітки: 1. Прізвища, що закінчуються на -р, на­лежать до твердої, м'якої та мішаної груп. За типом твер­дої групи відмінюються всі прізвища, крім тих, що ма­ють у своєму складі -ар (-яр): Вихор, Кушнір, Снігур, Сдкур, Спектор, Тур та под.

До м'якої групи належить частина прізвищ із су­фіксом -ар: Бондар, Кобзар, Крамар, Пушкар, Свічкар та под.До мішаної групи — прізвища із суфіксом -яр: Дігтяр, Золяр, Козяр та под., але прізвища Гайдар, Гончар відміню­ються за типом твердої, а не мішаної чи м'якої груп (хоча гонча'р — гончаря, гончареві, гончарем, гончарю).

 1. За типом II відміни змінюються чоловічі прізвища на зразок Піч, Рись, Розкіш — Пічем, Рйсем, Рдзко-шем, хоч утворені вони від іменників жіночого роду III відміни.

 2. На відміну від однозвучних загальних назв, що мають у Р. відмінку однини закінчення -у (-Ю), прізви­ща в цьому відмінку закінчуються на -а (-я): Борщ — Борща, Гай — Тая, Грім — Грома, Сніг — Сніга, Хо­лод — Холода.

До іменникових, а не прикметникових прізвищ належать прізвища із суфіксом -ИН, що означали національну прина­лежність: Волошин, Грузин, Литвин, Русин, Сербин, Турчин. Ор. відмінок однини в чоловічих прізвищах цього типу має закінчення -ом (а не -им): Волошином, Грузином, Литвином та ін.

Прізвища прикметникового походження мають закінчення прикметників чоловічого чи жіночого роду відповідної групи — твердої або м'якої.н.

Ковалевський Ковалевська

Тйшин

р.

Ковалевського Ковалевської

Тйшина

д.

Ковалевському Ковалевській

Тйшину

3.

Ковалееського Ковалевську

Тйшина

о.

Ковалевським Ковалевською

Тйшиним

м.

(на) Ковалевському ... Ковалевській

... Тйшинові


Тйшині, Тйшину

н.

Городній Городня

Ільїн

Ільїна

р.

Городнього Городньої

Ільїна

Ільїндг

д.

Городньому Городній

Ільїну

Ільїній

3.

Городнього Городню

Ільїна

Ільїну

Ор.

Городнім Городньою

Ільїнйм

Ільїною

м.

(на) Городньому... Городній

...Ільїнбві

...Ільїній


Ільїні, Ільїну

Прізвища, що походять від нечленних (коротких) форм які­сних та відносних прикметників {Буй, Глух, Куц, Мблод), не­членних форм дієприкметників (Бажан, Кохан, Продай, Рубан), утратили граматичні ознаки першооснови й відмінюються як іменники твердої, м'якої або мішаної групи II відміни: Жуй, Пух, Коць, Молот, Таран.

н.

Куц

Буй

Глух

р.

Куца

Буя

Глуха

д.

Куцові

Буєві

Глухові
Куцу

Бую

Глуху

3.

Куца

Буя

Глуха

Ор.

Куцом

Буєм

Глухом

м.

(при)Куцові

... Буєві

...Глухові
(на)Куцу

... Бую

...Глуху
(на) Куці

...Буї

...Тлу сі

Прізвища, що мають форму присвійних прикметників із су­фіксами -ів (-їв), -ов, -ев (-єв), -ин (-їн): Кирчів, Гуреїв, Зе-ров, Лечев, Беєв, Домчин,Ільїн та прізвища на -ишин (-їшин):Гнатишин, Андріїшин відмінюються за зразками:

н.

Кйрчів
Гуреїв

Зеров

р.

Кйрчева (-іва)

Гуреєва

Зерова

д.

Кйрчеву (-ів

у)

Гуреєву

Зерову

3.

Кйрчева (-іва)

Гуреєва

Зерова

о.

Кйрчевим (-івим)

Гуре'євим

Зеровим

м.

(на) Кйрчеву (-іві)

...Гуреєву

...Зерову

н.

Лечев

Беєв

Домчин

Андріїшин

р.

Лвчева

Беєва

Доччина

Андріїшина

д.

Лечеву

Беєву

Домчинові Домчину

Андріїшинові Андріїшину

3.

Лечева

Беєва

Домчиш

Андріїшина

Ор.

Лечевим

Беєвим

Домчиним

Андріїшиним

м.

(на) Лечеву

...Бвєву

...Домчинові ... Домчині ...Домчину

...Андріїшинові

...Андріїшині

...Андріїшину

Примітки: і. У прізвищах на -ів звук і чергується у відкритому складі з о тільки після твердих приголос­них (Степанів — Степанову, бо Степан; Якимів — Якимовим, бо Яким), і з е тільки після м'яких та шип­лячих приголосних (Іванців — Іванцева, бо Іванець; Лукашів — Лукашевим, боЛукаш).

2. Нормативним є також відмінювання прізвищ на -ів, -їв за таким зразком: Михайлів — Михайліву, Луків — Луківом, Стеців — Стеціва та под. (що зу­мовлено традицією різних територій, а не фонетичними правилами).

Форми множини утворюються тільки на позначен­ня родини (з особливостями форм Р. відмінка): Го­лоблі — Голоблів, Паляниці — Паляниців.


Складні випадки написання

та відмінювання українських прізвищ

Деякі прізвища функціонують як юридично-правові одиниці у своїх орфографічних та фонетичних варіантах, які передають­ся за традицією вживання як різні за джерелом походження:Бондарук — Боднарук Герасимєнко — Гарасименко Гнатенко — Ігнатенко Задорожний — Задорожній Колесник — Колісник Олєксієнко — Алексієнко Панасенко — Опанасенко Петльований — Питлюваний Чебурко — Чепурко та ін.

Нормативним є написання прізвищ на -иченко: Калиничен-ко, Михайличенко, Мірошниченко, Павличенко, Різниченко, Удо­виченко та под. (хоча Ісіченко).

Не подвоюються приголосні у прізвищах: Кириленко, Комі­сар, Комісаренко, Поліський, Савенко, Філіпенко, Черкась­кий.

и пишеться:

а) у переважній більшості після к: Кизя, Кикоть, Кищук,


Кизим;

б) у суфіксах -их(а): Зубиха, Костиха, Павлиха;


-инськ(ий), -ицьк(ий): Карпинський, Микулинський,
Мотовицький, Петрицький.


і пишеться в суфіксі -ій під наголосом: Бабій, Багрій, Журбій, Завалій, Мокрій, Яцій.

У практиці написання складних прізвищ традиційно значна частина форм уживається без закономірного переходу о в і в закритому складі: Біловол, Довгонос, Лисогор, Чорновол.

Але існує тип прізвищ, де голосні о, е при відмінюванні чергуються в закритому складі з і: Біловіл — Біловбла, Кри­воніс — Кривоносу, Сивокінь — на Сивоконі, Чорновіл — Чорновблу.

Голосні о, е чергуються з нульовим звуком (випадають): Бурячок — Бурячка, Вітер — Вітра, Кравець — Кравця, Май­стер — Майстра.

У прізвищах Жнець, Швець, Чернець при відмінюванні теж відбувається випадання е: Жнеця, Швецю (хоча жнець — женця, швець — шевцю), Чернецем (хоча чернець — ченцем).

Відбувається чергування голосних за загальними правила­ми: Кіт — Кота, Корінь — Кореневі, Нйкін — Нйкона, Че-чіль — Чечеля.

Однак не відбувається чергування у прізвищах: Кисіль — Кисіля, Куліш - Кулішеві, Лакіш — Лакішем, Свистіль — Свистіля, Чіп — Чіпом, що зумовлене бажанням відокремити прізвище від подібного слова, тобто традиційною практикою вжи­вання або потребою збереження ідентичності основи.

Відмінюються обидві частини складних прізвищ, якщо пер­ша частина може бути самостійним прізвищем: Квітка-, Гулак-, Карпенко-, Мамин-, Нечуй- та ін.

Не відмінюються: Бонч-, Дольд-, Кос-, Кара- і под.

Паралельні форми існують і відповідно відмінюютьсяТверда група

М'яка група

Задорожний—Задорожного Зарудний —Зарудного Городний — Горддного

Задорожній - Задорджнього Зарудній - Заруднього Городній — Городнього

До невідмінюваних належать поодинокі чоловічі прізвища, наприклад: Зене, Леле, Півторадні, Дожі та под..

Кл. відмінок прізвищ має два нормативні варіанти: Бей! Бею! Негода! Негодо! Коваленко! Коваленку! Сухомлйн! Сухомлй-не!Правопис імен

Подвоєння приголосних в іменах див. тему «Подвоєння при­голосних» . Не подвоюються приголосні в іменах: Аґрипйна, Іне-са, Інокентій, Іполйт, Кирило, Сава, Сара та ін.

Не пишеться знак м'якшення після м'яких приголосних перед я, ю в іменах: Омелян, Тетяна, Уляна, гиіеЛюсьєна, Жульєн.

Не пишеться апостроф, коли я, ю означають а, у в сполу­ченні з пом'якшеним приголосним, наприклад: Зорям, Катря — Катрю.

Іменникову систему закінчень мають імена та імена по бать­кові чоловічого й жіночого родів (див. додаток 6).

Відмінювання іменІ відміна

Від­мін­ки

Тверда група

М'яка група

Н. Р.

д.

3.

о. м.

Кл.


Олекса ївга Олекси Івги Олексі Івзі Олексу ївгу Олексою ївгою (на)Олексі ...Івзі Олексо Івго

Ілля Єремія Надія Орися Наталя Іллі Єремії Надії Орйсі Наталі Іллі Єремії Надії Орйсі Наталі Іллю Єремію Надію Орйсю Наталю Іллею Єргмією Надією Орйсею Наталею ...Іллі ...Єремп ...Нади ...Орйсі ...Наталі Ілле Єреміє Надіє Орйсе НаталюII відміна

Від-
Тверда група
мінкиН.

Дмитро

Олег

Лев

Р.

Дмитра

Олега

Лева, Льва

д.

Дмитрові

Олегові

Левові
Дмитру

Олегу

Львові

3.

Дмитра

Олега

Лева, Льва

Ор.

Дмитром

Олегом

Левом, Львом

м.

(на) Дмитрові

... Олегові

...Левові ...Львові

Кл.

Дмитре

Олеже, Олегу

Леве, Льве

II відміна

Від­мінки

М'яка група

Мішана група

Н. Р.

д.

3.

Ор.

м.

Кл.Андрій Ігор Андрія Ігоря Андрієві Ігореві Андрію Ігорю Андрія Ігоря Андрієм Ігорем ...Андрієві ...Ігореві Андрію Ігоре, Ігорю

Лукаш Лукаша

Лукашеві, Лукашу

Лукаша Лукашем ...Лукашеві Лукаше, Лукашу


Примітки: 1. Імена, що в Н. відмінку закінчуються на -р, у Р. відмінку твердої групи мають закінчення -а: Віктора, Лавра, Макара, Світозора, імена м'якої групи мають -я: Ігоря, Кесаря, Лазаря, Цезаря.

2. В іменах типу Антін, Прокіп, Не'стір, Ничипір, Сидір, Федір, Тиміш і пишеться в Н. відмінку, у непря­мих відмінках — о: Антона, Прокопу, Нестора, Ничипо­ром, Сидору, Федоре, Тимоше (але: Авенір — Авеніра, Лаврін — Лавріну, Олефір — Олефіром).

III відміна

Н

Любов

Нінель

Р.

Любові

Нінелі

д.

Любові

Нінелі

3.

Любов

Нінель

Ор.

Любов'ю

Нінеллю

м.

(при) Любові

... Нінелі

Кл.

Любове

НінелеОсобливості творення

та відмінювання форм імен по батькові

При творенні чоловічих імен по батькові вживається суфікс -ович, який додається до основи слова: Васильович, Євгенович, Ігорович, Юрійович, Анатолійович, Гордійович, В'ячеславович.

Від імен Лука, Ілля, Лев — Лукйч, Ілліч, Львович.

Деякі імена по батькові мають рівнозначні паралельні фор­ми: Савич і Савович, Хомйч і Хомович, Кузьмйч і Кузьмович, Лукйч і Лукович.

|Л Увага! Імена по батькові від імен Микола та Гри­горій мають такі форми: Миколайович, Миколаївна; Григорович, Григорівна; іноді вживаються форми з роз­мовним відтінком: Миколович, Микдлівна; Григорійович, Гршоріївна.

При творенні жіночих імен по батькові вживається суфікс -івн(а), який додається до основи слова, від імен на -й — -ївн(а): Василівна, Савівна, Іллівна, Кузьмівна, Хомівна, Луків-на, Юріївна, Сергіївна.0


Примітка. При творенні імен по батькові в осно­вах імен відбувається чергування і з о: Антін — Анто­нович, Антонівна; Нестір — Несторович, Несторівна; Ничипір — Ничйпорович, Ничйпорівна; Федір — Фе­дорович, Федорівна; Яків — Якович, Яківна.

Н. Р.

Д. 3. Ор.м.

Кл.


Олег Якович Ярина Дмитрівна

(Ілліч, Гордійович) (Іллівна, Гордіївна)

Олега Яковича Ярини Дмитрівни

(Ілліча, Гордійовича) (Іллівни, Гордіївни)

Олегові Яковичу Ярині Дмитрівні

(Іллічу, Гордійовичу) (Іллівні, Гордіївні)

Олега Яковича Ярину Дмитрівну

(Ілліча, Гордійбвича) (Іллівну, Гордіївну)

Олегом Яковичем Яриною Дмитрівною

(Іллічем, Гордійовичем) (Іллівною, Гордіївною)

(на) Олегові Яковичу (на) Ярині Дмитрівні

(Іллічу, Гордійовичу) (Іллівні, Гордіївні)

Олеже Яковичу Ярино Дмитрівно

(Іллічу, Гордійовичу) (Іллівно, Гордіївно)

\уА Примітка. Традиційно в Україні, як і в більшості ' країн світу, загальновідомих людей називають лише на прізвище: Гомер, Ґалілей, Робесп'єр, Альєнде, Мазепа, Сірко, Сковорода, Котляревський або на ім'я та прізви­ще: Александр Македонський, Джованні Боккаччо, Віктор Гюґб, Іван Франко, Іван Пулюй. Іноді останній варіант застосовують для конкретизації особи: Дмитро (Ярема) Вишневецький, Богдан (Юрій) Хмельницький, Тарас (Андрій) Шевченко, Григорій (Грйгір) Тютюн­ник. ОДС вимагає обов'язкового вживання тричлена: прізвища, ім'я та ім'я по батькові.
Географічні назви

Географічні назви так само бувають іменникового або прик­метникового типу, що й визначає характер їхніх граматичних форм.Зразки відмінювання географічних назв

н.

(м.) Харків

(р.) Дніпр-б
(Лозов-а, Барвінков-е)

(Інгулець, Вісл-а)

р.

Харков-а

Дніпр-а
(Лозов-дї, Барвінков-бго)

(Інгульц-я, Вгсл-и)

Д.

Харков-у

Дніпр-ові
(Лозов-ій, Барвінков-ому)

(Інгульц-еві, Вісл-і)

3.

Харків

Дніпр-б
(Лозов-у, Барвінков-е)

(Інгулець, Вісл-у)

Ор.

Харков-ом

Дніпр-бм
(Лозов-бю, Барвінков-им)

(Інгульц-ем, Вісл-ою)

м.

(у) Харков-і

...Дніпр-і
(Лозов-ій, Барвінков-ому)

(Інгульц-і, Вісл-і)

Кл.

Харков-е

Дніпр-е
(Лозов-а, Барвінков-е)

(Інгульц-ю, Вісл-о)

н.

(с.) Верхн-я Мануйлівк-а

(г.) Карпат-и

р.

Верхнь-ог Мануйлівк-и

Карпат

д.

Верхн-ій Мануйлівц-і

Карпат-ам

3.

Верхн-ю Мануйлівк-у

Карпат-и

Ор.

Верхнь-ою Мануйлівк-ою

Карпат-ами

м.

(у) Верхн-ій Мануйлівц-і

...Карпат-ах

Кл.

Верхн-я Мануйлівк-о

Карпат-и

Особливості узгодження географічних та інших назв з означувальним словом в офіційно-діловому мовленні

Для уникнення можливих неточностей і непорозумінь в офі­ційних документах, повідомленнях, військовій та географічній літе­ратурі не узгоджуються з пояснюваною родовою назвою у формі непрямого відмінка прикладки, що означають назви: • міст (м.) — Народився в місті Житомир;

 • станцій (ст.) — Під'їхали до станції Мерефа;

 • селищ міського типу (смт) — За селищем міського типу Зіньки;

 • сіл (с.) — Родом із села Муровані Кирилівці;

 • висілків — У висілку Грушівка;

 • аулів — Виїхав з аулу Агарак;

 • озер (оз.) — Відпочивав на озері Свитязь;

 • бухт — Корабель вийшов із бухти Золотий Ріг;

 • застав — Під заставою Тиха;

 • гір (г.) — Зупинилися табором на горі Говерла;

 • рік (р.) — Користувалися водою з річки Сейм;

 • островів (о-в) — на острові Ява;

— пустель, вулканів — У пустелі Каракум, поблизу вулка­на Везувій;

— республік — (країн, держав) Учора повернувся з Рес­публіки Ємен.

За відсутності слів місто, село, озеро й под. назви відміню­ються: Надійшли вітання від колеґ із Одеси.

Це правило поширюється також на назви планет, комет, ас­тероїдів: Ракета досягла поверхні планети Сатурн; Ведуться спостереження за кометою Когоутека.

Не узгоджується також перша частина складних географіч­них назв при творенні прикметникових форм. Це стосується складних назв, у яких

а) друга частина є прикметником: Білгород-Дністровсь-


кий — Білгород-Дністровського р-ну;

б) друга частина є числівником: Знам'янка Друга —


Знам'янкодругий;

в) друга частина є іменником: Біла Церква — Білоцерків-


ський р-н, Талди-Курган — Талди-Курганський р-н;
друга
частина є іменником, що вказує на місце розташування насе-
леного пункту: Калач-на-Дону — Калачдонському р-ну;

г) перша і друга частини є іменниками: Кзил-Орда — Кзил-Ординська обл., Комиш-Зоря — Комиш-Зорянський р-н.

Не узгоджується друга частина складних географічних назв при творенні прикметникових форм. Це стосується складних назв, у яких обидві частини є іменниками, а друга вказує на місце роз­ташування населеного пункту; Яр-під-Зайчиком, але ярський-під-зайчиком; Франкфуртп-на-Майні, але франкфуртський-на-Майні.

Не узгоджуються назви вулиць, якщо вони мають форму чоловічого роду або являють собою складну назву: вулиця Хре­щатик; на розі вулиці Ярославів Вал, але вулицею Сретенкою.


Правопис складних слів Разом пишуться:

Перша частина

Спол. звук

Складне слово

прикметник (м'якої групи)

(твердої групи)(ь)о

верхньоволзький, давньоукраїнський, середньовіччя, синьоокий

о

білокрівці, важкоатлет, західносибірська,

південноукраїнський, північнокрймський, західноказахстанський, легкокрилий, сліпоглухонімий, східноттайський, південноафриканський Сале Південно-Африканська Республіка хоча Центральноафриканська республіка), чорноземний

іменник (після твердого приголосного та шиплячого)

(після м'якого приголосного, неподовженого)(після й або м'я­кого подовженого)

ролтопідшйпник, звіробій, пароплав, атомохід, дощомір, мечоносець Сале: кожум'яка, овочесховище)

е

бурелом, землетрус, працелюб Сале: конов'язь, коногон, костоправ, свиноматка, свинопас)

є

краєвид, насіннєсховище, сміттєзбірник

займенник

о

самовчитель, самопал, саморобний

Складні слова без сполучного звука

перша основа закінчується на голосний звук

важкохворий, всюдихід, загальнодер­жавний, кількаразовий, малопотуж­ний, новоутворений, радіокомітет

перша основа закінчується на приголосний звук; в абревіатурах

Болград, Горйньград, Івангород, Ужгород; виконком, завгосп, Мін'юст, Нацбанк, профспілковий

слова з першою числівнико­вою основою одно-, дво-, три-, чотири-

одноразовий, двозначний, двоярусний, триповерховий, чотирикімнатна

перша частина — прислівник вищого ступеня порівняння на

вищезазначений, нижчезгаданий (але трохи вище зазначений — без залежного слова)

слова з першою числівниковою основою двох-, трьох-, чоти­рьох-, якщо друга частина починається з голосного

двохактна, трьохелементна, чоти­рьохосьовий (але трьохлінійка)

складноскорочені слова з першими частинами: авіа-, авто-, агро-, анти-, архі-, біо-, вело-, водо-, газо-, геліо-, гео-, гідро-, екзо-, екстра-, електро-, зоо-, ізо-, квазі-, кіно-, контр-, к0смо-, лже-, макро-, мета-, метео-, мікро-, мілі-, мано-, мато-, над-, нео-, палео-, псевдо-, рвнтґено-, соціо-, стерео-, теле-, термо-, турбо-, фоно-, фото-, цито-та под.

авіаносець, автодром, агропромис-лбвість, антистатик (алеАнти-Дюринґ), архімільйонер, бюенергія, велотрек, водолікування, газорозвгдка, геліоцентрична, геологія, гідростанція, екзосфера, екстраординарний (але екстра-пбшта), електроприлад, зоосад, ізографія, квазіоптика, кінопрокат, космополіт, контрнаступ (але контр-адмірал) , лжеапостол (алелже-Нердн), макроеконбміка, метабіоз, метеорологія, мікропроцесор (але мікро-ЕОМ), міліграм, монокристал, мотоперегони, надзвуковий, неоліт, палеолбгія, псевдоідея (але псе'вдо-Фауст), рентгеноскопія, соціоєтрук-тура, стереозвук, телеглядач, термо­метр, турбогвинтовий, фонокардіо­графія, фотолабораторія, цитологія

числівники з першою основою на сто-, дев'яносто- - у формі Н. відмінка;

кількісний числівник у формі Р. відмінка, якщо друга части­на починається з приголосногостовідсотковий, сторіччя, дев 'яносторічний;

сорокавідерний, сорокаградусний, десятитбнка, шестиденка, восьмилітній, п'ятиповерховий, семибальний, десятивідсотковий

складні іменники, утворені з трьох і більше основ

радіотелемайстер,

світлозвукопанорама,

термогідродинаміка

у загальних назвах із першою основою пів-, напів-, полу-

пів'яйця, півдюжини, півмісяць, півозера (але пів на восьму), напівфабрикат, напівсон, напівавтомат, напіврідкий, полукіпок, полумисок, полудень

поєднання дієслова наказового способу з іменником

шибайголова, зірвиголова, перекотиполе, пройдисвіт, горицвіт;

прізвища: Перебййніс, Убийвбвк, Непийпйво, Тягнйрядно, Вер-нйгора, Ломикамінь, КрутивусЧерез дефіс пишуться
слова, що означають протилежн за змістом поняття

купівля-прбдаж, гмпорт-експорт, окйслювально-віднбвний, опукло-ввігнутий, рбзтяг-стйск

назви професій, фахів

лікар-стоматблог, льбтчик-випрббувач, режисер-постанбвник, слюсар-складальник

імена казкових персонажів

Вбвчик-Братик, Зайчик-Побігайчик, Лисйчка-Сестрйчка

назви державних посад, військових та наукових звань

генерал-губернатор, генерал-лей­тенант, контр-адмірал, лорд-мер, прем'єр-міністр, штабс-капітан, унтер-офіцер, член-кореспондент

складні іменники з першою складовою віце-, екс-, лейб-, максі-, міні-, обер-

віце-президент, екс-чемпіон, лейб-медик, максі-спідниця, міні-фабрика, обер-прокурор, екс-віце-прем' єр
назви складних одиниць виміру

людино-день, тонно-кілометр, кіловат-година, метр-градус (але трудодень)
назви нот

мі-бембль, соль-діез, фа-бекар
назви співочих голосів та музичних інструментів

мецо-сопрано, бас-баритбн, балалайка-контрабас, бас-гітара
назви спортивного інвентарю

байдарка-двійка, тренажер-еспандер
назви істот, комах, рослин, мікробів

заєць-русак, рйба-ангел, клоп-водомір, метелик-адмірал, брат-і-сестра, льон-довгунець, розрив-трава, чар-зілля, бактерія-дбнор, інфузбрія-трубач
назви частин світу у складі інших назв та назви проміжних сторін світу

Вест-Індія, ост-індійський, південно-західний (але південний захід), норд-ост, зюйд-вест (але зюйдвестка)
назви механізмів, речовин, процесів, явищ, істот, у яких перша частина виражає прикмету чи особливість другої

блок-система, дизель-мотор, лот-апарат, стоп-кран, ракета-носій, крекінґ-бензйн, крекінґ-процес, крем-брюле, крос-реакція, вакуум-фільтр, Свят-вечір, буй-тур, жар-птиця, козир-дівка
запозичення з інших мов

альма-матер, ва-банк, де-факто, де-юре, ін-фоліо, мес-медіа, тет-а-тет тощо, але: персона нон ґрата, альтер еґо, табуля раза, аква віте
іменники, скорочені на приголосний, у яких наводиться початок і кінець

слова

ін-т (інститут), л-ра (література), т-во (товариство), д-р (доктор), аЬ-ка (фабрика), вид-во (видавництво), 6-ка (бібліотека)
перша частина складного слова, якщо наступне складне слово має таку саму складову частину

кулько- й роликопідшипники, радіо-й телеапаратура, тепло- та гідроелектростаншї, кіно-і фотоплівка
складні прізвища та імена

Антоненко-Давидбвич, Карпенко-Карий, Зиндвій-Богдан, Жан-Жак, Марія-Тереза
складні прикметники, які означають додатковий відтінок якості, відтінки чи поєднання кольорів

кйсло-солбдкий, гіркувато-солоний, сіро-голубйй, молочно-білий, червбно-зелено-сйній, яскраво-червоний, синювато-блакйтний (яле: білосніжний, жовтогарячий)
утворення із двох чи більше основ, які не підпорядковані одна одній, а між компонентами них складних пршшетників можна вставити сполучник і

навчально-виховнйй, партійно-політйчний, квадратно-гніздовйй, матеріально-технічний, науково-дослідний, народно-визвольний, російсько-український, суспільно-політичний, літературно-художній
назви політичних партій, течій, об'єднань, груп

соціал-демократйчна, анархо-синдикалізм, націонал-радикалізм
складні прикметники, у яких перша частина закінчується на -то (-іко)

діалектико-матеріалістйчний, істдрико-культурний, політико-економічний, механіко-матема­тичний
складні прикметники з першою частиною військово-, воєнно-

військбво-морськйй, військдво-стюртйвний, воєнно-стратегічний (але: військовополонений, військовозобов'язаний)
складні порядкові числівники із цифровою та літерною частиною або її закінченням

2-мільйбнний, 10-тйсячний, 8-й, 11-ї, 15-го
складні прикметники із цифровими числівниками в першій частіші

70-річний, 9-секційний,

25-поверхбвий,

11-тонний, 35-метрбвий
літерні абревіатури з належними до них цифрами

бензин А-95, клей КН-3, літак Ан-225, Як-40
терміни з літерним позначенням

П-подібний, У-подібний, альфа-рбзпад, гама-апарат, дельта-імпульс, ікс-проміння (але: альфаметр, гомографія, дельтаплан, дельтоподібний)
літерні позначення класів, груп, споруд тощо

10-А, Б-11, корпус 26-Г, цех У-В
поєднання слів, що означають приблизність

година-дві, доба-друга, не сьогддні-завтра, п'ять-сім, рік-твтора
складні географічні власні назви

Івано-Франківськ (але іванофран­ківець), Санкт-Петербурґ(але санктпетербуржець)
власні назви з частиною пів-, пан-

пів-Європи, пів-Італії, тв'Львбва, пів-Юрмали, пів-Япднії, пан-Європа
однослівні утворення — власні назви

не-Єврбпа, не-Парйж, не-Ріо-де-Жанейро

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   30


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал