М. Зубков Сучасна українськаСторінка16/30
Дата конвертації02.12.2016
Розмір9,16 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   30

3) закінчення -ьій, -ой у прикметникових географічних на­звах передається буквосполученням -ий; закінчення -ий після твердих приголосних — -ий, після м'яких приголосних — -ій; закінчення -ая, -яя — буквою -а, -я; закінчення -ьіе, -ие — -і

Більш. Яр Бєлий Яр

Крутой Лрг Крутий Лрг

Великий Устюг Великий Устюґ

Нйжний Тагйл Нижній Тагіл

Брестская Брестська

Верхняя Тура Верхня Тура

Богатгле Сабй Багаті Сабй

Велйкие Луки Великі Луки

4) закінчення -ое, -ее в географічних назвах передається
буквою

Богатое Багате

Бологбе Бологе

Гремячее Трем'яче

5) закінчення -(ь)е в географічних назвах передається бук-
вою

Забайкалье

Затйшье

Завблжье

Поддубье

Пониздвье

Примбрье

Жабье

Рибачье

Забайкалля

Затишшя

Заволжя

Піддуб'я

Понизбв'я

Примор'я

(але: Жаб'єРибаче)

©Увага! Пам'ятаймо, що в цих формах один приго­лосний д, т, з, с, л, н, ж, ш, ц, ч подовжується, а перед губними та р маємо тверду роздільну вимову, що позна­чається апострофом.

6) географічні назви, що походять від присвійних прикмет*
ників, набувають повністю іменникової парадигми

Кіров Кіровом

Пушкін Пушкіном

7) префіксальні прізвища та географічні назви передаються
відповідно до правил правопису префіксів (з урахуванням їх
звукового складу)

Беспалов

Подкопаев

Подволочаевск

Раздбрьі

Рассипнбе

Безпалов

Підкопаєв

Підволочаєвськ

Роздори

Розсипне

8) буквосполучення -зск-, -жск- передається буквосполу-ченням -зьк-

Харцьізск Харцйзьк

Фрйзские острова Фрйзькі острови

Онежское озеро Оне'зьке озеро

але Даргомйжский ДаргомйжськийПравила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

Літера, знак

Іншомовні

Позиція

Літера, знак

Українською
1

2

3

4

5
е

Воронеж

Пенза

Федин

Кузнецов

Мицкевич

після приголосних

е

Воронеж

Пенза

Федін

Кузнецов

МіцкевичЕвдокймов

Евгеньев

Еланский

Енисей

Елйбуга

на початку слова

є

Євдокймов

Євгеньєв

Єланський

Єнісей

ЄлабугаДостоевский Бердяев Колгуєв Вересаев

після голосних
Достоєвський Бердяєв Колгуєв ВересаевАркадьев

Васильєв

Арсеньево

Ананьев

Алябьев

Прокбфьев

Григбрьев

Барбье

після ь та апострофа
Аркадьєв

Васильєв

Арсеньєво

Ананьєв

Аляб'єв

Прокоф'єв

Григор'єв

Барб'єЛомтев Сергеев Лежнево

у суфіксах -єв,-єєв

після приголос­них, крім р, ц та шиплячих
Лбмтєв Сергєєв Лежнево (але в болгар­ських: Бдтев, Дримев)
і

2

3

4

5

е

Лазарев

Румянцев

Нехорошев

Плещеев

Тютчев

у суфіксах після р, ц та шиплячих

е

Лазарев

Рум'янцев

Нехорошев

Плещеев

Тютчев
Сербе

Зверев

Наседкин

Месткбвский

Пескбв

Пресняков

Железновбдск

Бєлгород

Хмелів

Каменев

якщо російське кореневе е відповідає і українському у споріднених словах

Є

Сербе Зверев Насєдкін Месткбвський Пєскбв Пресняков Желєзноводськ Бєлгород (але Белград) (але: Хмельбв, бо хміль - хмелю, Каменев, бо камінь - каменя)

е

Елкин

Бугаев

Окаемов

Воробьев

Соловьев

Ручьев

на початку слова, після голосних, губних, а також після ч при роздільній вимові

йо

Йблкін

Бугайбв

Окайомов

Воробйбв

Соловйов

Ручйбв
Королев Алфіров Новоселовское

після м'яких приголосних, під наголосом

ьо

Корольбв Алфьбров Новосьбловське
Семінов Фідоров Парфінов Артімовск

в утвореннях від спільних для обох мов імен

е

Семенов Федоров Парфенов Артемівськ
Лихачів

Толмачіво

Хрущів

під наголосом після ч, щ

о

Лихачбв

Толмачбво

Хрущов

і

2

3

4

5
3

длиста

Здуардов

дтуш

завжди

в

Еліста

Едуардов

Етуш
м

Иртиш, Сиктивкар Чаплигин Черемнйх

завжди

и

Іртиш Сиктивкар Чаплйгін Черемнйх
и

Ильичев

Иркутск

Игарка

на початку

і

Ільїчов

Іркутськ

ІгаркаИена

Иерихбн

Иерусалйм

слова

е

Єна

Єрихон

ЄрусалимЙогансен

Ибффе

Иордания

у буквосполу-ченнях ио

й

Йогансен

Йбффе

ЙорданіяГагарин

Бакйров

Селигер

Вйтебск

Поти

після приголосних, крім шиплячих та ц

і

Гагарін

Бакіров

Селігер

Вітебськ

ПотіЖионб Тициан

перед голосними
Жіонб ТиціанЧичиков

Щиглов

Джигарханян

Тажибаев

Шйшкин

Тушино

Цинандали

після шиплячих та ц

и

Чичиков

Щиглов

Джигарханян

Тажибаев

Шйшкін

Тушино

ЦинандаліГоликов

Ивич

Варганич

Рабиндвич

Игнатович

у суфіксах -ик>, -ич-, (-ович, -евич), -ИЦ-, -ищ-
Голиков Івич

Варганич

Рабиндвич

Ігнатбвич
1

2

3

4

5

и

Тобилевич

Голйцин Радйщев Мьітйщи
и

Тобілевич (але Гринвіч) Голйцин Радйщев Митйщі
Легких

Крепкйх

Польских

у прізвищах, що закінчуються на -их
Легких

Крепкйх

Польських
Придворов

Привбльное

Привблжье

у префіксі При-
Придворов Привальне Привблжя
Виноградов

Пивоваров

Писарев

Пирогово

Кисловодск

Кирйллов

Тимофєєв

Зинбвьев

у спільних для української, російської та інших слов'янських мов слів
Виноградов

Пивоваров

Писарев

Пирогово

Кисловодськ

Кирйлов

Тимофєєв

Зинов'єв
Вбинов

Измайлов

Израиль

Раич

Стбич

Кайр

після голосних
Вбїнов

Ізмаїлов

Ізраїль

Раіч

Стбгч

Каїр
Ильйн

Гурьин

Марьино

після ь та апострофа
Ільїн

Гур'їн

Мар'їно

ио

Голембибвский Пиотровский Миодбвич

польське спо­лучення -іо після губних;

йо

Голембйбвський

Пйотрбвський

Мйодбвич
Аниблек

Генсибрский,

Козиолецкий

після м'яких приголосних

ьо

Аньблек

Генсьбрський

Козьолецький

і

2

3

4

5

ь

Коньков

згідно з пра-

ь

Коньков
Кольцов

вилами
Кольцов
Ильеску

написання знака
Ільєску
Гомель

м'якшення
Гомель
Октябрьск

та апострофа
Октябрськ
Дамаск(але Дамаск)
ГорькийГорький —

(виняток)
ДьяковДьяков
КасьяновКасьянов
ТатьяничевТатьяничев
МяльцевМяльцев
ЧайкбвскийЧайкбвський
МозовецкийМозовецький
ФранцузскийФранцузький
Обь
без ь

Об
ПермьПерм
ТверьТвер
Ковьяров
з апо-

Ков'яров
Арефьев
стро-

Ареф'єв
Гурьев
фом

Гур'єв
НбвьіеНові Вороб'ї
Воробьй

Белбв
без

Бєлбв
Вязьма
апо-

Вязьма
Ветров
строфа

Вєтров
ПясецкийПясецький
РепинРєпін
РюминРюмін
РяхинРяхін
Увага! Якщо в паспорті чи іншому документі прізви­ще записано неправильно, слід у примітці зазначити: Таке прізвище записано в паспорті (свідоцтві), або ж пода­ти правильне прізвище, указавши у примітці: У пас­порті (свідоцтві) прізвище записано неправильно як...

Розділ IV Морфологія і правопис


Однією з визначальних ознак культури писемного та усного спілкування є граматична правильність, тобто дотримання унор­мованих правил змінювання слів та їх творення, побудови сло­восполучень і речень.

Кожній повнозначній змінюваній частині мови — іменнику, прик­метнику, числівнику, займеннику, дієслову властива певна, чітко вста­новлена система словозміни, якої слід обов'язково дотримуватися.


Іменник

Іменник — самостійна частина мови, що об'єднує слова, які називають предмети, опредмечені знаки, процеси, дії та відпові­дають на питання хто? що?Змінювані іменники поділяються на чотири відміни. Імен­ники І та II відмін за характером закінчень поділяються на тверду, м'яку й мішану групи. —
Таблиця відмінкових закінчень іменників І відміни

Від­мін­ки

Однина

Множина

Тверда група

Мішана група

М'яка група

Тверда група

Мішана група

М'яка група

з осно­вою не на й

3 ОСНО­ВОЮ на й

з осно­вою не на й

з осно­вою на й

Н.

Р.-1

□, -ів

□,-ей

□,-ей, -івд-

-вм

-ам

-ям

-ям

3.

як у Н. або Р. відмінку

Ор.

-ою

-ею

-ею

-ЄЮ

-ами

-ами

-ями

-ями

м.

як у Д. відмінку

-вх

-ах

-ях

-ях

Кл.

-е,-юЯк у Н. відмінку
Примітки: 1. Якщо в різних іменниках тієї самої групи є різні закінчення, вони подаються через кому, знаком □ показано нульове закінчення.

2. Після прийменника по іменник уживається у формі М., а не Д. відмінка: зв'язати по руках і ногах, а не по рукам і ногам; орієнтуватися по картах, а не по картам; постачати по каналах і газопроводах, а не по каналам і газопроводам.


Таблиця відмінкових закінчень іменників чоловічого роду II відміни
Однина

Множина


М'яка

групаМ'яка група

Від-

Тверда

Мішана

з осно-

з осно-

Тверда

Мішана

з осно-

3

мін-

група

група

вою не

вою

група

група

вою не

осно-

кина й

на йна й

вою на й

Н.

, -0-и,-і, -аР.

-а, -у

-а, -у

-я, -ю

-я, -ю

-ів, □

-ів

-ів, -ей

-їв

д.

-ові/-у

-еві/-у

-ЄВІ/-Ю

-ЄВІ/-Ю

-ам

-ам

-ям

-ям

3.

Як

у Н. або Р. відмінку

Яку

Н. або Р. відмінку

Ор.

-ом, -им

-ем

-ем

-єм

-ами, -ьми

-ами

-ями, -ьми

-ями

м.

-І/-ОВІ/,-І/-ЄВІ/,-іУ-єві/, -ю

-ах

-ах

-ях

-ях

Кл.

-е, -у

-е, -у

Як у Н. відмінку


Закінчення іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини залежно від їх значення

-а - тверда та мішана групи -я - м'яка група

-у - тверда та мішана групи -ю - м'яка група

1. Назви осіб, імена та прізвища:
пана, учня, декана, хлопця, бонда-
ря, школяра, учителя; Лазаря,
Шевченка;
також назви персоні-
фікованих предметів та явищ:
Ліса, Вітра, Мороза, Тумана.

2. Назви планет, сузір'їв та ш. не-
бесних тіл: Марса, Нептуна,

1. Іменники на позначення
речовини, маси, матеріалу
азоту, асфальту, борщу,
сиру, гасу, квасу, льоду,
меду, цементу, спирту, кис-
ню
(але хліба).

2. Назви, що означають збір-
ні поняття: ансамблю, саду,


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   30


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал