М. Зубков Сучасна українська


зазначають дати початку й завершенняСторінка10/30
Дата конвертації02.12.2016
Розмір9,16 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   30

зазначають дати початку й завершення. 1 У протоколах постійнодіючих нарад і комісій посади присутніх не зазначають.11.Текст поділяють на розділи, що відповідають пунктам порядку денного. Кожний розділ містить пункти:

«СЛУХАЛИ:», «ВИСТУПИЛИ:», «УХВАЛИЛИ:» (ці слова подають із нового рядка великими літерами):

 • після римської цифри на позначення розділу (питан­ня) в одному рядку пишуть «СЛУХАЛИ:»;

 • прізвище, ініціали та посада чи статус доповідача пи­шуть із нового рядка в Н. відмінку й підкреслюють. Далі в тому ж рядку, після тире, викладають зміст доповіді у формі прямої мови. У стислих і повних протоколах зазначають «Текст доповіді додається»;

 • нижче занотовують питання та відповіді на них (для повного і стенографічного протоколу);

 • розділ «ВИСТУПИЛИ:» (без цифри перед ним) офор­мляють аналргічно попередньому. Арабськими циф­рами зазначають порядок виступаючих, якщо їх більше одного;

 • розділ «УХВАЛИЛИ:» оформляють аналогічно попе­редньому розділу. Різні за характером питання ухва­ли групують і позначають арабськими цифрами з но­вого рядка. У цьому розділі повністю фіксується прийняте рішення, яке може складатися з одного чи декількох пунктів, або з констатуючої частини та ре­золюції1.

12. Перелік додатків до протоколу із зазначенням кількості • сторінок і примірників.

13.Посади керівників засідання або наради (ліворуч), підпи­си та їх розшифрування (праворуч).

Текст протоколу, записаний на підставі виступів учасників зібрання, повинен бути стислим і лаконічним (для стислих і пов­них), але має містити інформацію, яка всебічно та зрозуміло характеризує обговорення конкретних питань.

Вислів «протокольна точність» відображає суть даного до­кумента з обов'язковим додержанням змісту, форми та стилю викладу, позицій сторін в усіх розділах і пунктах протоколу.
Учасник наради чи засідання може висловити окрему думку щодо прийня­того рішення; її викладають на окремому аркуші й додають до протоколу. Зміст окремої думки записується до документа на рівні запису відповідного рішення.


Збори та конференції, на яких проводяться вибори таємним голосуванням, вимагають укладання окремих протоколів лічиль­ної комісії.

У першому протоколі зазначають склад комісії, а у друго-- / — результати голосування та список осіб, які не брали в мжу участі. Результати голосування за кожну кандидатуру лпсуються так:/. Дерев'янченко Р. М. за — 80 (вісімдесят),

проти — 4 (чотири), утримався — 1 (один).

2. Тюлькін Д. Г. за — 7 (сім),

проти — 74 (сімдесят чотири), утрималися — 4 (чотири).

У протоколах зборів, конференцій або з'їздів, де для ухвалення рішень потрібний певний кворум, зазначають, скільки мало бути присутніх і скільки було (чи кількість відсутніх), наприклад:На обліку в профспілковій організації — 155 осіб, присут­ні — 145, відсутні — 10, із них: 4-у відрядженні, 2 — на лікарняному, 4 — із невідомої причини.

Зразок:


Протокол №10 загальних зборів біологічного факультету ХНУ ім. В. Каразіна

03.03.2002 м. Харків

Голова — Семиволос О. Я. Секретар — Розстригша В. С.

Присутні: декан ф-ту проф. Бондаренко А. П., доц. Во-робйов А. Ю., старші викладачі: Кисельов Г. С, Перець С. В., студ. IV курсу — 73 чол.(список додається).

Порядок денний:

 1. Підготовка до виробничої практики.

 2. Заходи щодо упорядкування та озеленення універси­тетського ботанічного саду.

3. Вибори делегатів на «Студфестиваль 2002».
І. СЛУХАЛИ:


Воробйов А. Ю. — інформація керівника практики про умови, місце та термін її проведення. Текст виступу додається.

ВИСТУПИЛИ:

 1. Перець С. В. — нагадала присутнім про факти пору­шення виробничої дисципліни студентами під час минулоріч­ної практики.

 2. ЯремківВ. П.. студ. гр. Б-42 — запропонував ураховувати бажання студентів стосовно місця проходження практики. УХВАЛИЛИ:
 1. У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в місті, вироб­ничу практику розпочати з 19.08.2002.

 2. Розглянути заяви студентів та запити зі шкіл щодо місця проходження практики.

II. СЛУХАЛИ:

Кисельов Г. С куратор курсу — зачитав довідку про неза­довільний стан оранжереї та території ботанічного саду. ВИСТУПИЛИ:

 1. Коваль С. Ю.. студ. гр. Б-41 — запропонував утворити групи за добровільним принципом для упорядкування тери­торії ботанічного саду.

 2. Семенова І. К.. студ. гр. Б-43 — унесла пропозицію звер­нутися за посадковим матеріалом до міського розсадника. УХВАЛИЛИ:
 1. Формувати групи практикантів за добровільним прин­ципом кількістю не менше 15 чол.

 2. Затвердити додатковий графік робіт для ремонту оранжереї та призначити відповідальним за його дотримання студ. гр. Б-41 Кириленка Ю. Г.

III. СЛУХАЛИ:

Бондаренко А. П. — інформація про час і місце проведення «Студфестивалю 2002» та умови виборів делегатів. ВИСТУПИЛИ:

 1. . . .

 2. . . .

3. . . .
УХВАЛИЛИ:


Додатки:

 1. список учасників зборів на 1 с. в 1 пр.;

 2. текст виступу доц. Воробйова А. Ю. на 3 с. в 1 пр.

Голова (підпис) О. Я. Семиволос

Секретар (підпис) В. С. Розстригша

- тяг із протоколу

Витяг із протоколу — один із найпоширеніших видів доку-~ації. Він є короткою (усіченою) формою повного протоколу зображає конкретне окреме питання.

-іитяг надається окремим особам чи надсилається організа-'. установам на їх письмовий запит. У протоколі, із якого лено витяг, зазначають, на якій підставі, кому й коли подано 'адіслано документ. Реквізити


 1. Назва документа.

 2. Номер документа, із якого робиться витяг.

 1. Назва організації, установи, яка проводила засідання, на­раду.

 1. Дата проведення зборів, засідання.

 1. Номер питання, що розглядалося, і його суть (як його сформульовано у протоколі).

 1. Текст (винесена ухвала щодо питання, яке розглядалося).

 1. Посада, прізвище та ініціали того, хто підписав оригінал (без його підпису).

 1. Посада, підпис, ініціали та прізвище того, хто уклав витяг.

 2. Дата укладання витягу.

Зразки:

Витяг із протоколу № 14 засідання профспілкового комітету Харківського медичного училища № З від 15.05.2002

.'II. СЛУХАЛИ:

4. Валько Б. Г. — заява з клопотанням про надання путівки .о лікувально-оздоровчого профілакторію «Ластівка». УХВАЛИЛИ:

Надати завідувачу навчальної частини Вальку Борисові Геннадійовичу путівку до названого профілакторію. Оригінал підписали:

Голова Зинов'єв Я. В.

Секретар Альошина О. Б.

З оригіналом згідно:
Секретар-референт
(підпис) 3. В. Гречуха

20.05.2002

Витяг із протоколу № 4-е засідання кафедри історії України ХНУ ім. В. Каразіна від 27.11.2002

II. СЛУХАЛИ:

Замєсов Я. Г. — затвердження теми кандидатської дисер­тації.

УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити тему кандидатської дисертації асп. Замє-сова Якова Григоровича в такому формулюванні: «Порівняль­ний підхід у дослідженні постаті гетьмана Мазепи».

 2. Призначити науковим керівником акад. Пилинського Кирила Семеновича.

Зав. кафедри (підпис) В. Д. Сльозко

Секретар (підпис) К. А. Рибакова

30.11.2002
Службові листи (офіційна кореспонденція1)

Є два види офіційної кореспонденції:

а) офіційне листування міждержавних установ чи інозем-
них представництв у дипломатичній практиці;

б) ділове (комерційне) листування, яке має напівофіційний


характер, для ділових контактів між фірмами, установами, за-
кладами тощо.


1 Кореспонденція (від латин, саггехропсіео — відправляю, повідомляю) —

а) листування між окремими особами або установами';

б) сукупність поштових відправлень (листи, телеграми тощо);

в) окреме поштове відправлення (лист, поштівка тощо);

г) замітка, допис, повідомлення, надіслані кореспондентом до редакції часопису.


Службовий лист — це один із різновидів інформаційних документів для писемного спілкування й оперативного управ­ління процесами діяльності організацій, установ та їх структур­них підрозділів. Загальноусталений принцип побудови змісту службового листа: вступ, докази, висновки й закінчення. Вико­ристання ж усіх цих компонентів зумовлюється характером листа й конкретними обставинами справи.

Вступ має містити виклад причин і безпосереднього приво­ду, що спонукав написати листа. Докази з наведенням фактів, йфрових даних і логічних висновків, у яких повинні перекона­ні адресата в правомірності постановки питання й необхідності ■адитивного розв'язання його. Основним і неодмінним струк­турним елементом змісту листа є висновок (закінчення), де ви-ідадають суть питання, основну думку: згоду чи відмову, про-яозицію чи прохання тощо.

За функціональними ознаками службові листи поділяють­ся на два типи:


 1. Листи, що потребують відповіді — листи-запити, листи-прохання, листи-пропозиції, листи-звернення, листи-вимо-ги.

 2. Листи, що не потребують відповіді — листи-відповіді, ли-сти-попередження, листи-розпорядження, листи-відмови, листи-нагадування, листи-подяки, листи-підтвердження, листи-запрошення, комерційні, супровідні, гарантійні, рек­ламні, рекомендаційні та інформаційні листи.

За кількістю адресатів розрізняють звичайні, циркулярні та колективні листи.

Звичайний і колективний листи надсилаються на одну ад­ресу, тільки останній укладається від імені декількох організа-зій чи установ.

Циркулярний— завжди надсилається керівною установою до своїх структурних підрозділів, філій тощо.

Текст службового листа повинен бути простим і розкрива­ти бажано тільки одне питання. Це спрощує його реєстрацію та контроль за проходженням. Якщо ж лист містить кілька питань чи тем, що контролюються різними відділами, то доводиться робити копії.

Головна мета листа — поінформувати, пояснити, упевнити, довести і спонукати до потрібної дії адресата (одержувача). Службовий лист є документом, тому він повинен бути чітким, лаконічним, зрозумілим, не містити нічого зайвого, що б заважа­ло сприйманню основної інформації.

Але оскільки лист все ж відмінний від наказу, акта чи дору­чення, то ваше письмове спілкування з адресатом може не обме­жуватися лише сухими канцеляризмами. Добирати потрібні сло­ва і тон ви повинні самі залежно від мети листування, ступеня знайомства, віку, статі та необхідності дотримання субординації. Безперечна умова — дотримання міри, доречності й такту.

За законами психології на формування поглядів партнера значною мірою впливає інформація, що надходить першою. Отже, ділові взаємини краще розпочинати з особистого, безпосеред­нього спілкування і вже потім можна продовжувати закріплю­вати контакти діловим (службовим) листуванням. Оскільки листування виключає вербальні контакти спілкування, доціль­но до тексту листів уводити деякі словосполучення і звороти, які засвідчують ваше ставлення до партнера. Із тексту сучасно­го службового листа повинен вимальовуватися образ автора -надійного партнера, постійного клієнта, чесного конкурента й т. ін. Кореспонденція — ваша візитка та обличчя установи, фірми, компанії, яку ви репрезентуєте.

Останнім часом ділове листування відходить від сухої офі­ційності й обміну надто заштампованими канцеляризмами, на­ближаючись до приватної кореспонденції й навіть розмовного стилю, проте ще лишається досить умовностей, додержувати яких конче потрібно. Це передусім стосується структури службового листа: логічних елементів змісту та правил його оформлення.

Реквізити

і.Назва міністерства (для державних структур).


 1. Назва й адреса адресанта (ліворуч або посередині).

 2. Номер і дата листа.

 3. Назва й адреса установи (закладу) адресата, його посада, прізвище та ініціали (праворуч).

5.Заголовок листа («про...»). 6.Текст (зміст).

 1. Перелік додатків (якщо надсилаються) із зазначенням кількості сторінок.

 1. Посада; звання; ранґ; статус адресанта (ліворуч).

9. Підпис, ініціали та прізвище адресанта (праворуч).
10.Печатка (якщо необхідно).

11.Віза виконавця, підпис на копію (якщо необхідно). Ось декілька порад, які допоможуть вам досягти мети:

— Будьте лаконічні. Намагайтеся викладати інформацію чітко й по суті, не зловживаючи чужим часом і увагою.

* — Пишіть коротко і просто. Але лаконічність не повинна бути самоціллю і стати на заваді вишуканості та емо­ційності мови.

— Слідкуйте за логічністю та послідовністю викладу. Основну увагу — найсуттєвішому, а розбивши текст на смислові абзаци, ви полегшите його сприймання адресатом. • Уникайте багатозначності та не переобтяжуйте лист іншо­мовними словами. Суть справи слід викладати чітко, зро­зуміло, без двозначностей, які можуть викликати сумні­ви чи запитання.

 • Будьте ввічливі. Стежте за стилем вашої кореспонденції. Уникайте категоричності. Не забувайте про вступний і завершальний компліменти.

Завершальні речення можуть виражати: повторну подяку, «исловлення сподівання чи надії, запевнення у співробітництві ся надійності, прохання дати відповідь, зателефонувати тощо, іабачення за турботу чи затримку з відповіддю.

Прощальні фрази добираються залежно від рівня стосунків партнерства) на зразок:Завжди щиро Ваш ...

Із найліпшими побажаннями ...

Щиро відданий Вам ...

Бажаємо успіхів ...

Із повагою ...

Залишаємося з повагою ...

Із вдячністю й повагою ... і т. ін.

Уже написаний лист не відправляйте одразу, відкладіть, щоб іотім ще раз перечитати. Пам'ятайте: бездоганно оформлена діло­ва кореспонденція — це свідчення вашої поваги до адресата!

Оскільки метою офіційного листування є засвідчення адре­сатові поваги з безумовним урахуванням рангів, воно повинно грунтуватися на принципах поваги та обопільної коректності.

Існують певні правила реагування на листи за термінами. Відповідь слід дати не пізніше, ніж через десять днів. Якщо запит, прохання тощо потребує ґрунтовнішого вивчення, то про­тягом трьох днів сповіщають адресатові, що інформацію отрима­ло й над розв'язанням питання вже працюють. Остаточну идповідь слід дати не пізніше, ніж через місяць.

Як правило, службові листи укладаються на бланку, що юстить віддруковані реквізити установи, закладу, організації. За характером інформації листи поділяються на різні групи.

Ініціативні листи містять прохання, пропозицію, звернення чи запит до адресата.

Зразок листа-прохання:

Міністерство освіти і науки України Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури 61040, Харків-40, вул. Сумська, 42, тел. 402-911, 402-104

01-6/24 11.01.201.Міністерство у справах молоді та спорті.. Оргкомітет спартакіади 2003 п. Семибрату В. Г.

про умоди проведення спартакіади серед вищих навчал них закладів

Просимо надіслати пакет документів щодо умов прове дення загальнодержавної спартакіади серед вищих навчаль­них закладів 2003-го року.

Додатки на 10 с. в 1 пр.:

 1. характеристика та стан спортивної бази;

 2. перелік і характеристика спортивних секцій;

 3. список студентів-спортсменів, розрядників, призерів.

Із повагою завідувач навчально-виховною

роботою проф. (підпис) В. С. Микитенко
Листи-відповіді за змістом залежні від ініціативних листів, оскільки їх тема і характер були вже задані запитом, прохан­ням та ін., на дату й номер яких повинно бути обов'язкове посилання. Лист-відповідь викладає характер проблеми чн вирішення питання, прийняття чи відмову пропозиції тощо, за­явлених в ініціативному листі.

Головні умови, що висуваються до змісту листа-відповіді полягають у чіткості формулювань щодо попередніх прохані (запитів), міри чи ступеня, часу та якості її виконання. Відмова, зміна обсягу робіт, послуг і часу їх виконання повинні бутж вагомо обгрунтовані й коректно викладені.

Зразок листа-відповіді:

Харківське акціонерне об'єднання «Поліграф»
61003, Харків-3, пров. Замковий, 5, тел. 240-081
^ 02-9/91 13.06.2002


Президентові фірми «Дніпро» п. Калантаєві В. О. 39004, Кременчук-4, вул. Паркова, 17

про рекламні матеріали На Ваш лист № 21-1/97 від 25.05.2002 повідомляємо, що проспекти, календарі та візитки буде виготовлено до кінця ■іравня поточного року.

директор (підпис) Д. С. Горобець

Супровідний лист — документ, що інформує адресата про раніше надіслані документи, товари чи інші матеріальні цінності.

Листи такого типу можуть надсилатися разом із комерцій­ними документами (рахунком-фактурою, накладними, чеками тощо), доповнювати креслення, схеми, плани, каталоги, прейску­ранти, зразки товарів тощо й виконують допоміжну інформа-шйно-супроводжувальну функцію.

Супровідний лист може бути також доповненням, прохан­ням, рекомендацією-характеристикою та виконувати роз^ясню-зальні функції щодо службової особи у відрядженні.

Зразок супровідного листа:

Харківська ЗСШ № 15 ім. О. Олеся
61024, Харків-24, вул. Тернова, 19, тел. 324-490
Л£ 01-7/14 07.04.2002

Міністерство освіти і науки України Відділ середніх навчальних закладів п. Забужку В. П.

про підсумок проведення міністерських контрольних робіт Додаємо Вам результати додаткових контрольних робіт, які було проведено в 10-11 класах 02.04.2002 згідно з нака­зом № 114-6 Міністерства освіти і науки від 01.02.2002. Додатки:


 1. 54 (п'ятдесят чотири) роботи з математики на 108 с;

 2. 52 (п'ятдесят дві) роботи з української мови на 104 с.

Іиректор ) (підпис) Л. М. Зуб

(печатка)Договірний лист — різновид супровідного листа, що вказує на факт відправлення (надсилання) попередньо укладеного до­говору, угоди між адресатом і адресантом.

Лист-запрошення містить інформацію про дату, характер, місце, час проведення заходу. Цей документ деталізує умови участі адресата в заході, умови проїзду, перебування, конкрети­зує порядок денний робочого часу та культурної програми тощо.Інформаційний лист та лист-повідомлення близькі до листа-запрошення.

Гарантійний лист — документ, що є юридичним гарантом виконання викладених у ньому зобов'язань.

Укладається з метою підтвердження певних угод, умов або фінансово-розрахункових зобов'язань і має підвищену право­ву функцію.

Цим листом організація, установа, заклад гарантує погашення кредиту, оплату за виконану роботу, надану послугу тощо.

Обов'язкові реквізити: номер розрахункового рахунка із за­значенням назви банку, термін остаточного розрахунку, сума (згідно з тарифами або попередньо обумовлена), підписи ви­щої посадової особи та головного бухгалтера гаранта.

Зразок гарантійного листа:

Харківське акціонерне виробниче об'єднання «Гетьман» 61115, Харків-115, просп. Гагаріна, 8, тел. 511-429, телефакс 522-430

07-4/148 09.10.2002Голові Харківського
телерадіокомітету
п. Литвину Г. С.
61022, Харків-22,
майд. Свободи, З
про рекламні послуги
Просимо прорекламувати продукцію АБО «Гетьман» під час
футбольного матчу «Динамо» Київ — «Спартак» Москва.
Додаток: текст для рекламного ролика на 10 с. у 2 пр.
Оплату згідно з тарифом Гарантуємо протягом ЗО днів
після ефіру. Наш р/р № відділення банку

Директор (підпис) В. В. Олешко

Голов. бухгалтер (печатка) ^п'дпис^ ^- Т- Чорна

Рекламний лист — це різновид інформаційного листа, що містить докладний опис рекламованих послуг чи товарів, про­пагує діяльність закладу чи установи.

Лист-нагадування — це документ, у якому нагадується про наближення чи закінчення визначеного терміну завчасно обу­мовлених зобов'язань або проведення заходів.

Лист-підтвердження містить повідомлення про отримання певного відправлення (листа, факсу, телеграми, товару тощо), прибуття певної особи чи групи осіб, виконання певних за­ходів, дій. Цей лист може підтверджувати тривалість юридичної дії раніше укладених документів (договорів, інструкцій і т. ін).

Рекламаційний лист — це документ, який обґрунтовано до­водить про виявлення певних недоліків або дефектів у виконаній роботі, виробленій продукції чи наданій послузі, а саме:

 1. Недотримання попередньо обумовлених термінів, техно­логічних нормативів виготовлення, пакування, транспортування та зберігання продукції, товару, що призвело до псування товар­ного вигляду, погіршення якості тощо.

 2. Обґрунтування недоброякісності може підтверджуватися доданими копіями актів, висновками фахівців-експертів.

Зразок рекламаційного листа:

Харківське приватне підприємство «Колос» 61014, Харків-14, пров. Молодіжний, 142-а, тел. 442-301, телефакс 440-327

07-5/94 02.07.2002Директорові АТ

«Одеська книжкова фабрика»

п. Зарудькові Є. Г.

65008, Одеса-8,

вул. Приморська, 193

про рекламацію на продукцію

Повідомляємо, що партія рекламної продукції (проспекти) в кількості 800 (вісімсот) пр., які надійшли на ст. Харків-Товарнмй 01.07.2002 за накладною N° 1944/01, виявилися зіпсо­ваними. Акт додається.

Оскільки Ви порушили умови п.17 укладеної спільно Угоди № 4-а від 10.03.2002 щодо пакування виготовленої продукції у водонепроникну тару під час транспортування залізницею, ми наполягаємо на виготовленні нової партії проспектів до 25.07.2002.

Просимо надіслати підтвердження в отриманні реклама­ційного листа за № 07-5/94 від 02.07.2002.

Додаток — копія акта № 403 від 01.07.2002 на 2 с. в 1 пр.

Директор (підпис) О. В. Розсохін

Лист-претензія — документ, близький до рекламаційного ли­ста, але менш категоричний за змістом. Цей лист скоріше тактовне нагадування чи коректне висловлення незадоволення, що повинно передувати категоричному накладанню штрафних санкцій і позо­ву до арбітражного суду, які містяться в рекламаційному листі.

Контрольний лист — це специфічний документ-талон для індивідуальної реєстрації документів, який містить резолюцію на конкретний документ та його стислий зміст.

Рекомендаційний лист — документ, близький до характе­ристики, але не обов'язковий. Незважаючи на довільний виклад, у ньому слід зазначити термін роботи працівника в даній орга­нізації, установі, просування по службі, його ділові та моральні якості, коло зацікавлень тощо. Інформація повинна бути об'єктив­ною та виваженою, оскільки це справа честі й імені вашої орга­нізації та подальша доля рекомендованого.

Існує інший тип рекомендаційного листа, який заочно реко­мендує пред'явника й допомагає йому швидко заручитися підтримкою за місцем перебування.

Зразок рекомендаційного листа: м. Маріуполь 04.08.2002

Вельмишановний Зиновію Тадейовичу!

Подавець цього листа, Орест Богданович Савчак, перебува­тиме два тижні у Вашому чудовому місті у справах фірми. Це мій колега й близький друг.

Буду щиро вдячний, якщо Ви виконаєте його прохання й на­дасте підтримку на час перебування в Торонто.

Завчасно дякую за ласкавість і передаю найщиріші вітан­ня родині.

Із повагою Ваш Максим Білик.

Лист-вітання — це зовсім не обов'язковий офіційний набір заяложених та безликих висловів-штампів до державних свят.

Доцільними будуть поздоровлення з подіями, ювілеями чи успіхами локального характеру. Довільний зміст тексту передба­чає враховувати рівень стосунків, становище, вік і стать адресата.

Комерційний лист — специфічний вид ділового спілкування, прийнятого як у внутрішньодержавній, так і в міжнародній прак­тиці. Цей лист може містити комерційну інформацію про зміни цін, видів і способів платежів, умови купівлі-продажу тощо.
Списки. Переліки

Список — документ, який містить перелік (реєстрацію) осіб, предметів, об'єктів у певному порядку: • осіб за абеткою;

 • подій у хронологічному порядку;

 • предметів та іп. від більш значущого (дорожчого) до менш значущого (дорожчого).

Зразок:

Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет ім. В. Каразіна

Харків-22 майд. Свободи, 4 тел. 456-491

Список № 1


співробітників, які стоять у пільговій черзі для отриман­ня житла.

У кінці наукової роботи, друкованої праці подається спи­сок використаної літератури, або бібліографія. Як правило, порядок розміщення джерел — за абеткою. Якщо з певних причин автор, упорядник уважає за доцільне дотримуватися іншого принципу розміщення (систематичного, тематичного, хронологічного), це має бути обумовлено в роботі. Літерату­ру іноземними мовами розміщують теж за абеткою, але після повного списку вітчизняних видань. Кожне джерело має свій порядковий номер, а весь список — єдину наскрізну нумера­цію. .

Бібліографічний опис джерела складається з кількох розмі­щених у певній послідовності елементів. Існують відмінності в оформленні бібліографічного опису книги, збірника, періодич­ного видання тощо (наприклад, статті).

У повному бібліографічному )писі книги такими еле­ментами є прізвище та 'ніціали автора (авторів), назва книги, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок. Інколи, однак, можуть опускатися назва видавництва та кількість сторінок. Між елементами опису ставлять загально­прийняті умовні розділові знаки. Ці знаки можуть нести таку інформацію:

: — інша назва книги або назва, що стосується основної на­зви книги;

/ — відомості про авторство (автор, укладач, упорядник); ; — відомості про інших осіб чи колективи, що брали участь

у підготовці видання (редактор, відповідальний редактор

іт. ін.);

. — відомості про повторність видання та /або його характе­ристика; . — місце видання;

: — видавництво або організація, що видала;

, — рік видання;

. — кількість сторінок.

У бібліографічному описі статті містяться такі елементи: прізвище та ініціали автора (авторів), назва статті, назва збірни­ка, часопису, іншого видання, рік видання, число (випуск), сто­рінки. Окрім наведених вище умовних розділових знаків, ужи­ваються ще й такі:

//— назва видання, у якому поміщено статтю; . — число видання.Список

рекомендованої літератури з історії України

 1. Аркас М. М. Історія України-Русі. — Факс. вид. — К.: Вища школа, 1990.

 2. Багалій Д. І. Історія Слобідської України. — X.: Основа, 1990.

 3. Величко С. В. Літопис: У 2 т. / За ред. В. Шевчука. — К.: Дніпро, 1991.

 4. Грабянка Г. Літопис. — К.: Т-во «Знання України», 1992.

 5. Грушевський М. С. Ілюстрована історія України. — Факс, вид. — К.: Райдуга, 1990.

 6. Шевченко Ф. П. Участь представників різних народно­стей у визвольній війні 1646—1654 рр. в Україні // Укр. іст. журн. - 1978.- № 11.- С. 16.

Перелік — документ, який містить систематизований перелік предметів, об'єктів або робіт, укладений із метою поширення на них певних норм або вимог.

Ці два документи близькі за формою й реквізитами, а різняться лише за призначенням.

Реквізити списку та переліку:


 1. Штамп установи (для зовнішніх).

 2. Назва документа.

 3. Номер.

 4. Тематичний заголовок.

 5. Текст (основна частина, що містить графи та рядки).

 6. Посада, підпис та розшифрування (якщо треба):

а) керівника установи та головного бухгалтера;

б) керівника підрозділу;

в) укладача.


 1. Дата.

 2. Печатка (якщо треба).Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   30


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал