Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освітиСкачати 73,48 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір73,48 Kb.
Критерії оцінюванняКРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ (ВИХОВАНЦІВ) У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

1. Ці  Критерії  визначають  загальні  підходи  до визначення рівня навчальних досягнень учнів  (вихованців)  (далі  -  учні)  у системі  загальної  середньої освіти та встановлюють відповідність


між вимогами до знань,  умінь і навичок учнів та показником оцінки в балах відповідно до рівнів навчальних досягнень.

2. Ці   Критерії   реалізуються   в  нормах  чотирьох  рівнів досягнень: початковий,  середній,  достатній,  високий (додатки  1 та 2).


Перший рівень  -   початковий.   Відповідь   учня   (учениці) фрагментарна,  характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення.
Другий рівень - середній.  Учень (учениця) відтворює основний навчальний  матеріал,  виконує  завдання   за   зразком,   володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.
Третій рівень  -  достатній.  Учень  (учениця)  знає  істотні ознаки  понять,  явищ,  зв'язки  між  ними,  вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних
ситуаціях, володіє     розумовими     операціями    (аналізом, абстрагуванням,  узагальненням  тощо),   вміє   робити   висновки, виправляти  допущені помилки.  Відповідь учня (учениці) правильна,
логічна, обґрунтована, хоча у ній бракує власних суджень.
Четвертий рівень   -   високий.   Знання   учня  (учениці)  є глибокими, міцними, системними; учень (учениця) вміє застосовувати їх  для виконання творчих завдань,  його (її) навчальна діяльність
позначена  вмінням  самостійно  оцінювати  різноманітні  ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію.
Кожний наступний  рівень  вимог  вбирає  в  себе  вимоги   до попереднього, а також додає нові.

3. За  цими  Критеріями  оцінювання  здійснюється  у  процесі повсякденного вивчення  результатів  навчальної  роботи  учнів  на уроках  і  вдома,  а  також  за  результатами перевірки навчальних


досягнень  учнів:  усної,  зокрема   індивідуальне,   групове   та фронтальне опитування; письмової, зокрема самостійні та контрольні роботи,  тестування;  графічної,  зокрема  робота  з   діаграмами,
графіками,   схемами,   контурними  картами;  практичної,  зокрема виконання різних видів експериментальних досліджень та  навчальних проектів, робота з біологічними об'єктами, виготовлення виробів.
При визначенні рівня навчальних досягнень учнів враховуються:

 • характеристики відповіді: правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність;

 • якість знань;

 • сформованість загальнонавчальних  та   предметних   умінь   і навичок;

 • рівень володіння розумовими операціями:  вміння  аналізувати, синтезувати,  порівнювати,  класифікувати,  узагальнювати,  робити висновки тощо;

 • вміння виявляти  проблеми  та  розв'язувати  їх,  формулювати гіпотези;

 • самостійність оцінних суджень.

4. Обов'язковому  оцінюванню  підлягають навчальні досягнення учнів  з  предметів  інваріантної  складової   навчального   плану закладу.
У першому класі дається словесна характеристика знань,  умінь і навичок  учнів.  У  наступних  класах оцінювання здійснюється за 12-бальною   системою  (шкалою)  і  його  результати  позначаються цифрами  від  1  до 12.  За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна  характеристика  знань,  умінь  і навичок учнів другого класу.
У випадку невідповідності  рівня  навчальних  досягнень  учня (учениці) цим Критеріям позначається "не атестований".
Особливості оцінювання   навчальних   досягнень    дітей    з особливими  освітніми  потребами  здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

5. Заклад  може  використовувати  інші   системи   оцінювання навчальних  досягнень  учнів  за  погодженням з місцевими органами управління освітою.  При цьому оцінки з  навчальних  предметів  за семестри,   рік,   результати   державної   підсумкової  атестації переводяться у бали відповідно до цих Критеріїв.


До інших   систем   оцінювання  може  відноситися  рейтингова система,  яка сприяє формуванню ключових компетентностей і створює можливості для:

 • підвищення мотивації учнів до самонавчання та самооцінювання;

 • розширення можливості  в індивідуальній підготовленості учнів на кожному етапі навчального процесу;

 • підвищення об'єктивності    оцінювання   не   лише   протягом навчального року, а й за весь період навчання;

 • градації значущості  балів,  які  отримують учні за виконання різних видів робіт (самостійна робота,  підсумкова робота,  творча робота,    олімпіади,    виставки,    конкурси    творчих   робіт,

 • науково-дослідні  й  художні   проекти,   діяльність   в   органах учнівського самоврядування, у соціально-корисних проектах тощо).

З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів  може  бути використаний метод оцінювання портфоліо.
Портфоліо -  це   накопичувальна   система   оцінювання,   що передбачає  формування  уміння  учнів  ставити  цілі,  планувати і організовувати власну  навчальну  діяльність;  накопичення  різних
видів  робіт,  які  засвідчують  рух  в  індивідуальному розвитку; активну  участь  в  інтеграції  кількісних   і   якісних   оцінок; підвищення ролі самооцінки.
Таке оцінювання передбачає визначення критеріїв для включення учнівських  напрацювань  до  портфоліо;  форми  подання матеріалу;
спланованість оцінного процесу;  елементи самооцінки з  боку  учня тощо.
Впровадження рейтингової   системи   оцінювання   та   методу оцінювання  -  портфоліо  здійснюється  з урахуванням рекомендацій МОНмолодьспорту.

КРИТЕРІЇ
оцінювання навчальних досягнень учнів основної й старшої школи

 Рівні навчальних
досягнень


Бали 

 Вимоги до знань, умінь і навичок учнів

 І. Початковий

 1

Учні розрізняють об'єкти вивчення

 І. Початковий 

 2

Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу, мають нечіткі уявлення про об'єкт вивчення

 І. Початковий

 3

Учні відтворюють частину навчального матеріалу; з допомогою вчителя виконують елементарні завдання

 II. Середній

 4

Учні з допомогою вчителя відтворюють основний навчальний матеріал, можуть повторити за зразком певну операцію, дію

 II. Середній

 5

 Учні відтворюють основний навчальний матеріал, здатні з помилками й неточностями дати визначення понять,сформулювати правило

 II. Середній

 6

Учні виявляють знання й розуміння основнихположень навчального матеріалу. Відповіді їх правильні, але недостатньо осмислені. Вміють застосовувати знання при виконанні завдань за зразком

 III. Достатній

 7

Учні правильно відтворюють навчальний матеріал, знають основоположні теорії і факти, вміють наводити окремі власніприклади на підтвердження певних думок, частково контролюють власні навчальні дії

 III. Достатній

 8

Знання учнів є достатніми. Учні застосовують вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагаються аналізувати, встановлювати найсуттєвішізв'язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролюють власну діяльність. Відповіді їх логічні, хоч і мають неточності

 III. Достатній

 9

Учні добре володіють вивченим матеріалом, застосовують знання в стандартних  ситуаціях, уміють аналізувати й систематизувати інформацію, використовують загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією

 IV. Високий

 10

Учні мають повні, глибокі знання, здатні використовувати їх у практичній     діяльності, робити висновки, узагальнення

 IV. Високий

 11

Учні мають гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовують їх у різних ситуаціях, уміють знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми

 IV. Високий

 12

Учні мають системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм,   усвідомлено використовують їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміють самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення

_____________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 13.04.2011  N 329 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за N 566/19304
Каталог: olderfiles
olderfiles -> Міський методичний кабінет екскурсія «Спостереження за осінніми змінами у живій та неживій природі»
olderfiles -> Наукових праць
olderfiles -> Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту»
olderfiles -> Розділ ІІ. Наша зірочка Даша Бондарчук
olderfiles -> Історія держави І права України у 2-х томах том І
olderfiles -> Формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку народознавчими засобами 2010 р. Укладачі
olderfiles -> Першотравнева райдержадміністрація відділ освіти методичний кабінет
olderfiles -> Задача на спільну роботу. Мета: Забезпечити засвоєння учнями вміння розв’язувати задачі на спільну роботу
olderfiles -> Методичні рекомендації до організації і проведення уроків узагальнення і систематизації знань учнів на початок навчального року


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал