Концепція обласного науково-педагогічного проекту «Електронна атестація педагогічних працівників»Скачати 91,82 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір91,82 Kb.
ТипКонцепція
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти

і науки облдержадміністрації

від
КОНЦЕПЦІЯобласного науково-педагогічного проекту

«Електронна атестація педагогічних працівників»


  1. Загальні положення

Науково-педагогічний проект «Електронна атестація педагогічних працівників» (далі – Проект) – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання діяльності педагогічних працівників, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання та направлена на створення відкритого інформаційно-методичного ресурсу, що забезпечить потребу освітян області в особистому зростанні, самоосвіті та обміні досвідом.

Проект передбачає розробку інноваційного науково-методичного середовища, спрямованого на забезпечення професійних потреб педагогічних працівників області.

Організатором Проекту виступає Департамент освіти і науки облдержадміністрації.

Управління Проектом здійснюють координаційна та науково-методична ради.


  1. Мета впровадження Проекту та основні завдання

Головною метою впровадження науково-педагогічного проекту «Електронна атестація педагогічних працівників» є удосконалення освітнього середовища Дніпропетровської області шляхом створення регіонального інформаційно-методичного простору для професійного зростання педагогів області, застосування у системі управління та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів сучасних інформаційних та педагогічних технологій, а також:

створення єдиного освітнього простору в регіоні;

забезпечення умов для саморозвитку, самоосвіти та самореалізації вчителя в умовах сучасного освітнього середовища;

Основними завданнями реалізації Проекту є:

оновлення змісту і форм проведення атестації педагогічних працівників;

оновлення підходів до управління кадровим потенціалом навчального закладу, регіону;

застосування інформаційних та мережевих технологій для оцінки та самооцінки діяльності сучасного вчителя;

створення умов для самостійного визначення вчителем траєкторії власного професійного зростання;

вивчення, адаптація та поширення перспективного педагогічного досвіду;

оновлення змісту навчання та методів викладання дисциплін і розповсюдження знань;

створення спеціалізованого інформаційно-методичного середовища (бази перспективного досвіду) для надання комплексу освітніх послуг широкому колу споживачів та постійне їх обслуговування;

надання методичної допомоги вчителям;

створення єдиного електронного освітнього контенту і забезпечення формування єдиного освітнього інформаційного середовища в регіоні.
  1. Нормативно-правове забезпечення реалізації Проекту

Вихідні положення Концепції науково-педагогічного проекту «Електронна атестація педагогічних працівників» базуються на:

Конституції України;

Законі України «Про освіту»;

Законі України "Про загальну середню освіту"

Законі України «Про Національну програму інформатизації»;

Указі Президента України від 31.07.2000 № 928/2000 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні»;

Наказі Міністерства освіти і науки України від 07.07.2000 № 293 «Про створення Українського центру дистанційної освіти»;

Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, затвердженої Постановою Міністерства освіти і науки України від 20.12.2000 р.;

Положенні про дистанційне навчання, затвердженому Наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.13 року № 466;

Державній цільовій програмі впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 494;

Наказі Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»;

Наказі Міністерства освіти і науки України від 20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників»;

Наказі Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників»;

Наказі Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної держадміністрації від 04.06.2013 №478/0/212-13 «Про впровадження науково-педагогічного проекту «Електронна атестація педагогічних працівників».


  1. Принципи впровадження Проекту

До основних принципів впровадження науково-педагогічного проекту «Електронна атестація педагогічних працівників» належать:

відкритість (вільний доступ до інформаційних ресурсів, організація процесу атестації із використанням інформаційно-комунікаційних технологій);

науковість (розробка теоретико-методологічних основ кваліметричної оцінки роботи вчителя, самоаналізу, програмно-методичного інструментарію, аналіз і моніторинг результатів впровадження інноваційних технологій у практику роботи вчителя, оцінка ефективності технологій, що використовуються для досягнення позитивного результату, проведення незалежної експертизи);

демократизація (рівність та відсутність упередженості, дискримінації);

гнучкість та варіативність (освітня система дозволяє моделювати власну траєкторію професійного зростання педагога);

безперервність і наступність освіти;

анонімність (проектні дані оприлюднюються в анонімній формі, якщо немає письмової згоди від особи, організації, кого стосуються ці дані, на відкриту публікацію).

Створення системи електронної атестації не перешкоджає діяльності освітніх навчальних закладів, атестаційних комісій різного рівня і побудована на принципах співпраці для досягнення загальної мети – забезпечення відповідних умов професійного зростання сучасного вчителя та сучасного підходу до процесу атестації педагогічних працівників.


  1. Організаційно - змістова структура проекту

Науково-педагогічний проект «Електронна атестація педагогічних працівників» виконує функцію об’єднання шкільних баз даних з інформаційно-освітнім простором та забезпечує щорічну підтримку проведення атестації педагогічних працівників області.

Щорічно на початку навчального року системою аналізується інформація шкільних баз даних та відповідно до нормативного законодавства формуються списки вчителів, що підлягають проходженню чергової атестації.

Керівниками загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічними радами формуються списки вчителів, що проходитимуть атестацію позачергово.

Педагогічні працівники, що атестуються в поточному навчальному році, можуть скористатись нормативно-правовою та методичною документацією, сформувати та роздрукувати атестаційну заяву, заповнити персональну сторінку вчителя, отримати оцінку та самооцінку діяльності сучасного вчителя в міжатестаційний період та отримати рекомендації щодо підвищення педагогічної майстерності використовуючи можливості платформи.

Після проходження кваліметричного дослідження вчитель отримає можливість ознайомитись з досвідом роботи кращих вчителів області.

Атестаційні комісії 1,2 та 3 рівнів мають можливість знайомитись з оцінками та портфоліо педагогічних працівників, а також аналізувати отримані дані в рамках школи, району та області.


  1. Шляхи впровадження Проекту

Ефективна реалізація Проекту можлива за умови раціонального використання фінансових, матеріально-технічних, науково-методичних, кадрових, інформаційних та інших ресурсів.

Матеріально-технічною базою є зв’язана система шкільних баз даних та веб-інтерфейсу. Організатори надають учасникам науково-педагогічного проекту можливість розміщувати навчально-методичні матеріали на вказаних платформах. Технічну підтримку проекту здійснює кафедра управління інформаційно-освітніми проектами Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Партнером Проекту є ТОВ «Нові знання».

Науково-методична підтримка проводиться шляхом розробки нормативно-правової, методичної документації та викладанням на платформі Проекту.

В розробці технічної частини Проекту беруть участь ІТ-спеціалісти ТОВ «Нові знання» та методичне забезпечення здійснюється науковими співробітниками кафедри управління інформаційно-освітніми проектами Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
7. Етапи реалізації проекту
Перший етап – організаційний (березень - квітень 2014 року):

вивчення можливості мережевої співпраці на засадах соціального партнерства науково-методичних установ та навчальних закладів області;

вивчення освітніх потреб відповідальних за атестацію, педагогів та можливість їхнього доступу до локальної мережі Інтернет;

Другий етап – формуючий ( травень - серпень 2014 року):

формування ТЗ щодо створення платформи електронної атестації учителів;

започаткування проекту;

організація роботи координаційної та науково-методичної рад проекту;

затвердження концепції та структури проекту;

Третій етап – змістовий (вересень – грудень 2014 року):

формування програмного забезпечення апробації проекту;

розміщення нормативно-правових документів та науково-методичних і інформаційних матеріалів на платформі Проекту;

інтеграція атестаційної платформи з інформаційною базою даних кількісного і якісного складу педагогічних працівників області;

Четвертий етап – коригуючий ( протягом 2015 року):

вивчення запитів на інформаційно-комунікаційне обслуговування науково-методичної складової проведення атестації педагогічної діяльності учителів;

проведення публічного обговорення ефективності впровадження проекту;

організація і забезпечення роботи дистанційного консультаційного пункту з питань електронної атестації педагогічних працівників;

забезпечення функціонування інформаційних баз даних щодо атестації педагогів;

організація системи підготовки фахівців управлінь та відділів освіти, відповідальних за проведення атестації педагогічних кадрів до роботи з електронною базою «Електронна атестація» на базі ДОІППО.

П’ятий етап – етап узагальнення (протягом 2015 року):

регіональний старт проекту;

удосконалення інструктивно-методичних матеріалів та електронних матеріалів;

постійне здійснення науково-методичного супроводу та технічної підтримки впровадження проекту;

проведення моніторингу впровадження проекту.
8.Очікувані результати впровадження проекту
Реалізація обласного науково-педагогічного проекту «Електронна атестація педагогічних працівників» надасть можливість:

створити єдиний інформаційно-методичний простір області;

оновити підходи до управління кадровим потенціалом навчального закладу, регіону на основі використання інформаційно-комунікаційних та мережевих технологій;

забезпечити застосування інформаційних та мережевих технологій до самооцінки та оцінки діяльності сучасного вчителя;

створити умови для самостійного визначення вчителем траєкторії власного професійного зростання;

оновити зміст і форми проведення атестації педагогічних працівників.


Заступник начальника управління

загальної середньої освіти –

начальник відділу середньої освітиС.В.ГАВРИЛЮК


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал