Комунікативних вправ. Декілька років працюю над те-моюДата конвертації08.02.2017
Розмір80,2 Kb.
Cучасний етап розвитку системи освіти в Україні характеризується освітніми інноваціями, характерною особливістю, яких є пошук нового змі-сту, форм, методів і засобів навчання. Відповідно до рішень Європейської Ради основною компетентністю, яка формується на уроках іноземної мови є комунікативна компетентність. Вона удосконалює вміння обговорювати проблеми, висловлювати особисту точку зору, розвивати критичне і креативне мислення та адаптуватися у мовному середовищі. Головним засобом створення можливостей спілкування на уроці є ши-роке використання  комунікативних вправ. Декілька років працюю над те-мою «Комунікативні вправи у навчанні англійської мови як засіб удоско-налення комунікативних умінь та навичок». Під комунікативними вправами розуміємо вправи, що спонукають учнів до невимушеного вербального спіл-кування. Є. І. Пассов наголошував, що «вправи повинні бути вправами гово-ріння, коли у мовця є певна мовна задача та коли ним виконується певний мовний вплив на співрозмовника» [11,с.37]. Тобто комунікативні вправи створюють і підтримують потребу учнів у спілкуванні, сприяють формуван-ню і вдосконаленню комунікативних вмінь і навичок.

Під терміном «уміння» ми розуміємо здатність належно виконувати певні дії. Комунікативні вміння – це готовність до комунікативної діяльності. «Навички» - автоматизовані способи виконання дій. А комунікативні навич-ки у вивченні іноземних мов - це багаторазове виконання іншомовних дій, спрямованих на їх автоматизацію в різних видах мовленнєвої діяльності.

Впроваджуючи комунікативні вправи для удосконалення комунікатив-них вмінь та навичок, спираюся на Державний стандарт, використовую ідеї зарубіжних та вітчизняних дидактів, методистів, психологів, учителів-нова-торів, серед яких: Є. І. Пассов, О.І. Пометун, Г. А. Китайгородська, О.І. Вишневський, Г.В.Рогова.

Опрацювання теоретичних джерел, робота у складі творчої групи та гімназійному методичному об’єднанні вчителів суспільно-гуманітарного циклу, власні пошуки дали змогу створити власну систему роботи, яка пере-конливо засвідчує, що комунікативні вправи мають суттєвий потенціал для навчання англійської мови. Оскільки комунікативна компетенція складає-ться із мовленнєвої, мовної та соціокультурної (додаток 1), практикую комунікативні вправи, як традиційні так й інтерактивні, які б сприяли формуванню цих компетенцій та розвитку навичок аудіювання, говоріння, читання та письма, продуктивному засвоєнню навчального матеріалу та розвитку навичок його практичного використання; збагаченню соціального та комунікативного досвіду школярів; підвищенню пізнавальної активності та мотивації навчання в учнів.

Комунікативні вправи для розвитку навичок читання проводжу на етапах підготовки до читання та перевірки розуміння змісту тексту. Перед тим, як почати читати текст ставлю учням ряд запитань, на які вони повинні відповісти. Дотекстові завдання примушують учнів читати його більш уважно, формують в них вміння орієнтуватися в ньому, розвивають логічне мислення та уяву. Такі завдання я поділяю на:

- Вправи на розвиток механізму осмислення (розуміння різних катего-рій смислової інформації). Наприклад, якщо це діалог, то звертаю увагу на те, хто його веде, скільки чоловік бере участь у розмові та як їх звати. Якщо лист, то кому він адресований, хто його автор, офіційний це лист чи ні, та від кого він. Якщо текст, то звертаю увагу на назву та автора оповідання.

- Вправи на передбачення змісту тексту та розвиток уяви. Виконуючи такі вправи, учні вчаться прогнозувати, передбачати, здогадува-тися про тему та зміст оповідання, користуючись заголовком тексту, ключо-вими словами із нього, малюнками тощо (додаток 2).

Післятекстові завдання - це більш глибока робота над змістом прочи-таного. Такі завдання допомагають краще осмислити прочитане, виділити го-ловне, зрозуміти основну ідею. Я вважаю, що читання та виконання завдань повинні приносити учням почуття задоволення, а для цього вони мають включати елемент зацікавленості, мають бути пов’язані із повсякденним життям, власним досвідом. До таких вправ відносяться: вправи на розуміння основної думки тексту та вправи визначення логічної послідовності подій (додаток 3).

Комунікативні вправи для розвитку навичок аудіювання теж про-воджу на етапах підготовки до аудіювання та контролю розуміння прослу-ханого. Підготовчі вправи розвивають механізми аудіювання – фонемати-чний та інтонаційний слух, формують фонетичні, лексичні та граматичні на-вички аудіювання, привчають учнів до точності слухання. Їх можна розділи-ти на декілька груп (додаток 4): вправи, що спрямовані на формування фонетичних, лексичних і граматичних навичок аудіювання; на розвиток імовірного прогнозування; на розвиток уваги й аудитивної пам’яті.

Під час контролю розуміння прослуханого використовую вправи, які допомагають зосередити увагу учнів на діях і характеристиках персонажів, простежувати логічну послідовність подій і дотримуватися її під час передачі змісту. Вони, безумовно, є мовленнєвими. До них відносяться вправи на розуміння основної думки тексту, на визначення логічної послідовності подій, на розуміння тексту без домислень (додаток 5).Комунікативні вправи для розвитку навичок письма в комуніка-тивній методиці необхідно розглядати як процес, протягом якого учні тре-нуються в розміркуванні, плануванні, висловлюванні думок, редагуванні та виправленні власного тексту. Найбільш ефективними, на мою думку, є такі вправи: складання речення із новою лексикою у письмовому вигляді, напи-сання коротких повідомлень, описів, написання листів, складання рекламних оголошень, корисних порад, написання правил, інструкцій, рецептів, видан-ня власної газети (додаток 6).

Під час навчання говоріння, як виду мовленнєвої діяльності, я часто використовую на уроці дискусійно – активне висловлювання власних думок. Без інтерактивності - це просто неможливо. Учні отримують можливість не тільки здобувати нові знання, а й використати, активізувати вже наявні.

Чи не найбільш цікавою, захоплюючою, і, головне, невимушеною є така форма інтерактивної діяльності, як мозковий штурм. Мета вчителя – заповнити «інформаційну прогалину» в знаннях учнів. Шляхом питань, натяків, логічних висновків, висловлювань підводжу дітей до самостійного усвідомлення ідей, факту. Так, за допомогою цього методу учні вирішували: «Що таке ЗМІ?», «Англійці. Які вони?», « Школа моєї мрії. Яка вона?»тощо. Учні досить активно працюють під час інтерактивної вправи «Мікрофон». Вони не просто по черзі відповідають на запитання вчителя, а намагаються висловити своє ставлення до тієї чи іншої проблеми. Побудова асоціатив-ного куща розвиває в учнів логічне мислення, уяву, пам'ять. За допомогою словосполучень чи слів-асоціацій вони висловлюють свої думки за темою і будують все це у формі куща (додаток 7). Часто я використовую і групові форми роботи. У групі діти вільно висловлюють свої думки, мобілізують знання, проявляють творчий, організаторський і лідерський потенціал. Дискусія, дебати є сильними засобами самовираження, добре мотивують до вивчення іноземних мов. Ці форми роботи здебільшого використовую на узагальнюючих уроках. Так, під час вивчення теми «Подорож» учні 6 класу із задоволенням намагаються довести своїм опонентам, що їх вид транспорту найкращий, перераховуючи не тільки переваги, а й недоліки кожного з видів.

Школярі полюбляють такі форми роботи як інтерв’ю та рольову гру. Наприклад, під час вивчення теми «Відомі англійські та американські пись-менники» (8 клас) діти не просто розповідають біографію митця: один з учнів виконує роль письменника, а решта бере у нього інтерв’ю. На уроках надаю можливість учням виступити в різних ролях, а саме: британця, редактора газети, відомого спортсмена тощо. В образі іншої людини учні почувають себе більш розкуто, невимушено.

На мою думку, формування комунікативних навичок учнів здійснює-ться не тільки на уроках. Велику роль відіграє в цьому самонавчання, а саме використання різноманітних джерел інформації, Інтернету. Результатами цієї роботи є виконання проектів, виготовлення постерів (додаток8),    комп’ютерні презентації(додаток 9), публікації (додаток 10).  

Результативність моєї системи роботи з питань формування комуні-кативних умінь та навичок засобами комунікативних вправ доведена прак-тикою. Переконана, що вміле використання таких вправ спонукає учнів до активного самостійного мислення, сприяє подоланню в них мовного бар’єру. Учні грамотно та аргументовано викладають свою точку зору, не розгублюю-ться, відповідаючи на питання, впевнено викладають своє бачення тієї чи ін-шої проблеми. Стійка динаміка якості знань учнів є підтвердженням ефектив-ності впровадження досвіду та обґрунтовує доцільність використання кому-нікативних вправ для формування компетентної особистості (додаток 11). Практичне значення досвіду полягає в тому, що його матеріали можуть бути використані вчителями   при плануванні та здійсненні навчально-виховного процесу з предмету, в організації роботи з обдарованими учнями.

Звичайно є і труднощі. Вони спостерігаються в учнів, що мають серед-ній рівень навчальних досягнень. Їм важче включатися в процес інтерактив-ного спілкування. Такі учні охочіше виконуюють репродуктивні види зав-дань. Крім цього, потрібно вдосконалювати навички самооцінювання, оскільки учні не спроможні адекватно оцінити рівень власних навчальних досягнень. Отож, необхідно продовжити роботу з даної проблеми з ураху-ванням напрацьованого досвіду.Навчальні заняття для мене та моїх учнів — постійний пошук, спільна праця, в основі якої довіра та спільне прагнення досягнути бажаного резуль-тату. Цікавлюся новинками, вивчаю досвід вчителів-практиків на сторінках науково-методичного журналу «Англійська мова та література», пройшла курси за методикою «Intel» та стала призером обласного туру конкурсу «Ус-пішний проект- 2007»; була координатором волонтера Корпусу Миру США Джоани Катіно (2005р.,2006р). Поділяю думку В. Сухомлинського : «Учи-тель має право вчити інших, допоки вчиться сам». Не зупинятися в пошуках, творити себе, бути щасливим і дарувати щастя іншим – тільки так можна відчути задоволення від своєї праці й побачити вогники вдячності в очах учнів.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал