Календарне планування уроків з української мови у 9-х класах на 2011-2012 н р. І семестрСкачати 215,28 Kb.
Дата конвертації04.12.2016
Розмір215,28 Kb.
Календарне планування уроків з української мови у 9-х класах на 2011-2012 н.р.

І семестр ТКР -2, К.переказ (п) -1, К.твір (п) – 1, Диктант, Чит (м) – 1, у.твір -1, діалог – 1, РЗМ - 10

з/п

Дата

Зміст навчального матеріалу

Примітки

1
Вступ. Мова – суспільне явище.
2
Повторення та узагальнення вивченого Просте речення. Двоскладне й односкладне просте речення.
3
РЗМ 1 Повторення вивченого про мовлення і спілкування. Ведення діалогу в ситуації неофіційного спілкування

РЗМ 1

4
РЗМ 2 Складання діалогу – обміну інформацією, думками, судженнями на тему "Видатні українці".

РЗМ 2

5
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ.СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ Складне речення, його ознаки. Складні речення без сполучників, з сурядним і підрядним зв΄язком.
6
РЗМ 3. Тематичні виписки як спосіб засвоєння і запам’ятовування почутого і прочитаного.

РЗМ 3

7
СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ (6 год.)Складносурядне речення, його будова і засоби зв'язку в ньому.
8
Смислові зв'язки між компонентами складносурядного речення.
9
Структура, смисловий зв’язок і мовні засоби зв’язку між частинами складносурядного речення
10
Розділові знаки між частинами складносурядного речення.
11
Інтонація складносурядного речення. Синоніміка складносурядних речень з різними сполучниками
12
ТКР 1 "Повторення вивченого про речення. Складносурядне речення", контрольне читання мовчки

ТКР 1 (тест)

К.чит


13
СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ (12 год) Складнопідрядне речення та його будова.
14
РЗМ 4 Повторення вивченого про текст, стилі і типи мовлення.

РЗМ 4

15
Засоби зв'язку у складнопідрядному реченні (практично).
16
Основні види підрядних речень (означальні)
17
К.диктант з граматичним завданням

К.диктант

18
Розділові знаки між головними і підрядними реченнями.
19
Основні види підрядних речень (з΄ясувальні)
20
РЗМ 5 Контрольний письмовий переказ тексту (за складним планом)

РЗМ 5 К.переказ(п)

21
Основні види підрядних речень (обставинні).Підрядні обставинні місця, часу, способу дії і ступеня
22
РЗМ 6 Контрольний усний твір у публіцистичному стилі. Загальнолюдські моральні пріоритети.

РЗМ 6 к.твір (у).

23
Підрядні обставинні порівняльні, причини, наслідкові
24
РЗМ 7 Контрольний письмовий твір-роздум на морально-етичну тему у публіцистичному стилі.

РЗМ 7 к.твір (п)

25
Підрядні обставинні мети, умовні, допустові
26
РЗМ 8 Ділові папери. Заява.

РЗМ 8

27
Складнопідрядне речення з кількома підрядними.
28
ТКР 2 "Складнопідрядне речення"(тестування).

ТКР 2 (тест)

29
РЗМ 9 Переклад (письмовий) з російської мови різних за стилем і жанром уривків текстів.

РЗМ 9

30
Синоніміка сполучникових складних речень, складнопідрядних і простих з відокремленими членами.
31
РЗМ 10 Вибірковий усний переказ тексту з висвітленням однієї думки чи ряду взаємозв’язаних думок.

РЗМ 10


Календарне планування уроків з української мови у 9-х класах на 2011-2012 н.р.

ІІ семестр ТКР -2, К.переказ (п) -1, К.твір (п) – 1, Диктант, Ауд – 1, у.переказ -1, Чит(вг) – 1, РЗМ - 10

з/п

Дата

Зміст навчального матеріалу

Примітки

1
Безсполучникове речення. Смислові відношення між його компонентами.
2
Розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення.
3
Розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення (тренувальні вправи).
4
Синоніміка складних речень із сполучниками, без сполучників і простих речень.
5
РЗМ 11 Читання (вголос) автентичних текстів різних стилів мовлення

РЗМ11 чит.вг

6
РЗМ 12 Контрольний письмовий вибірковий переказ тексту художнього стилю

РЗМ 12 к.переказ (п)

7
Складне речення з різними видами сполучникового звязку
8
Складне речення з різними видами безсполучникового зв,язку
9
Розділові знаки у складному реченні з різними видами зв,язку

РЗМ 3

10
Синоніміка складних і простих синтаксичних конструкцій.
11
ТКР№3 (тестування) Безсполучникове складне речення. Складне речення з різними видами зв,язку. Аудіювання

КР (тест)

К.ауд


12
РЗМ №13 Ділові папери. Автобіографія. Анкета

РЗМ 13

13
Структурна організація тексту. Складне синтаксичне ціле (ССЦ) в структурі тексту.
14
Внутрішньотекстові зв’язки.
15
РЗМ №14 Контрольний усний вибірковий переказ тексту з висвітленням ряду взаємозв’язаних думок.

РЗМ 14 к.переказ (у)

16
Види інформації в тексті. Актуальне членування тексту.
17
К.диктант

К.диктант

18
РЗМ 15 Аналіз помилок у письмових роботах

РЗМ15

19
УЗАГАЛЬНЕННЯ і СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО В 5–9 КЛАСАХ. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Будова слова. Словотвір
20
Повторення вивченого з лексикології та морфології (іменник, прикметник, числівник. Займенник)
21
РЗМ №16 Контрольний письмовий твір за складним планом. Самовдосконалення і здоровий спосіб життя – основа формування гармонійної особистості.

РЗМ 16 к.твір (п)

22
Повторення вивченого з морфології (дієслово, його особливі форми, прислівник. Службові частини мови)
23
РЗМ №17 Доповідь (реферат) на основі двох-трьох джерел на тему "Вибір професії".

РЗМ 17

24
Повторення з синтаксису (словосполучення і речення як синтаксичні одиниці).
25
Види складних речень.Способи передачі чужої мови.
26
Кома і крапка з комою в простому реченні. Розділові знаки при відокремлених означеннях, прикладках, додатках і обставинах..
27
Двокрапка і тире у простому реченні
28
Кома і крапка з комою в складних реченнях. Двокрапка і тире у складному реченнях.
29
ТКР 4 з тем "Лінгвістика тексту. Узагальнення та систематизація вивченого у 5-9 класах" (тестування).

ТКР 4 (тест)

30
РЗМ №18 Дискусія на морально-етичну тему.

РЗМ 18

31
РЗМ №19 Урок рефлексії та корекції знань з вивчених тем

РЗМ 19

32
РЗМ №20 Самостійне створення монологічного висловлювання.

РЗМ 20


Календарне планування уроків з української літератури у 9-х класах на 2011-2012 н.р.

І семестр ТКР – 3, К.тв. (кл), К.тв.(дом), РМ (у), РМ (п), П.ч. -1, Л.р.к. -1

з/п

Зміст навчального матеріалу

Примітки

1

ВСТУП. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЯК ХУДОЖНЄ ВІДОБРАЖЕННЯ ЖИТТЯ НАРОДУ. Т.літ: Принципи аналізу художнього твору.
2

Усна народна творчість. Народна драма. „Просо”. „Коза”. Т. літ: Поняття про народну драматургію та її основні жанри.
3

РЗМ 1 (у) Інсценування народної драми „Весілля”.

РМ (у)

4

ПРАДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. ВСТУП. Періодизація української літератури. Перекладна світська література.
5

Літописи. „Поучення” Володимира Мономаха. Т літ: Поняття про літопис. Поняття про жанр „повчання”.
6

„Слово про закон і благодать” („Опис Києва”) Іларіона.
7

„Слово о полку Ігоревім” як найвидатніша пам’ятка давньоукраїнської і світової культури
8

Історична основа, сюжет і композиція, жанр „Слова о полку Ігоревім.”. Тема та головна думка твору. Характеристика персонажів
9

Фольклорна основа пам’ятки та її художні особливості, переклади та переспіви „Слова о полку Ігоревім”.
10

ТКР№1 з тем "Усна народна творчість. Прадавня українська література" (тестування)

Ткр1

11

ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ХІV–ХVІІІ СТ. Т.літ: Поняття про ренесансову літературу.
12

Роль Запорозької Січі в розвитку освіти України, роль Києво-Могилянської академії у розвитку української науки, культури та літератури .
13

Іван Величковський (бл. 1650–1701).Поетичний пошук митця, особливості його поетичного світобачення, нові і незвичні літературні форми.
14

І.Величковський. „Зеґар цілий і полузеґарок”, „Млеко від вівці, пастиру належноє” (на вибір).Т.літ:Поглиблене поняття про барокову поезію. Курйозна, зорова поезія. Акровірш.
15

Григорій Сковорода (1722–1794). Основні відомості про життя і творчість видатного філософа, просвітителя, поета.
16

Основні твори Григорія Сковороди, їх жанрові особливості (ліричні твори, пісні, байки, притчі).Збірка „Сад божественних пісень”
17

Вірш „Всякому городу – нрав і права” як зразок громадянської та філософської поезії. Т.літ: Поняття про афоризм.

Нап.уривок

18

ТКР №2 Контрольний кл.твір за темою "Значення творчості Григорія Сковороди для розвитку української літератури"

Ткр 2 к.тв(кл)

19

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (КІНЦЯ ХVІІІ – ПЕРШИХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХІХ СТ.). Аналіз суспільно-історичних умов зародження нової української літератури
20

Розвиток поезії, драматургії, прози. Т.літ: Основні напрями і стилі, роди і жанри художньої літератури (класицизм, реалізм, романтизм).
21

Іван Котляревський (1769–1838). Основні фрагменти з життя, характеристика письменника як зачинателя нової української літератури.
22

Іван Котляревський. „Енеїда” (скорочено). Історія написання, основні сюжетні лінії, композиція, образи „Енеїди”, жанрові та стилістичні особливості.

Нап. уривок

23

Національний колорит твору, сатиричне змалювання панів, чиновників, козацької старшини. Використання письменником прийомів бурлеску і травестії.
24

Актуальність проблем, відображених у "Енеїді", для наших сучасників. Т.літ: Поняття про пародію, бурлеск і травестію. К.дом твір "Картини народного побуту в поемі "Енеїда"

К.тв. (дом)

25

Григорій Квітка-Основ’яненко (1778–1843). Життєвий і творчий шлях письменника, основні чинники формування його світогляду.
26

Основні твори Г.Квітки-Основ΄яненка та їх жанрові особливості, поєднання у творчій манері письменника ознак класицизму, реалізму та сентименталізму.Т.літ: Сентименталізм як літературний напрям в українській літературі.
27

РЗМ (п)Письмова творча робота за повістю Г.Квітки-Основ,яненка "Маруся"

РМ(п)

28

Перший україномовний прозовий твір нової української літератури - сентиментально-психологічна повість „Маруся”.
29

ТКР №3 "Нова українська література. Творчість І.Котляревського і Г.Квітки-Основ,яненка" (тест)

Ткр№3

30

Поз.чит.
31

Л.р.к.


Календарне планування уроків з української літератури у 9-х класах на 2011-2012 н.р.

ІІ семестр ТКР – 3, К.тв. (кл), К.тв.(дом), РМ (у), РМ (п), П.ч. -1, Л.р.к. -1

з/п

Дата

Зміст навчального матеріалу

Примітки

1
ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40–60-Х РР. ХІХ СТ. ВСТУП. Суспільно-політичний рух в Україні в 40-60 рр.ХІХ ст. Вступ
2
Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства та "Руської Трійці". Т.літ: Поняття про поетичні школи.
3
Тарас Шевченко (1814–1861). Життєвий шлях. Роль Т. Г. Шевченка в розвитку української літератури і нації.
4
Т. Шевченко. Ранні поезії. Балада "Причинна" - зразок романтичних балад.

Нап.урив

5
Поема „Наймичка”, основні сюжетні лінії, образи, художні особливості.
6
Драма „Назар Стодоля”, тема та головна думка твору
7
Характеристика образів драми "Назар Стодоля"
8
Ідейно-художній зміст і образи (ліричного героя, вельмож, царя і цариці) поеми „Сон” („У всякого своя доля...”)

Нап.урив

9
Поема „Кавказ”, її історична основа, присвята, композиція твору, тема національно-визвольної боротьби.

Нап.урив.

10
„І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм…". Актуальність поеми для сьогоднішніх українців

Нап.урив

11
РМ (у) виразне читання напам,ять уривків з поезій Т.Шевченка

РМ(у)

12
Цикл „Думки”, „Ну що б, здавалося, слова…”, „Пророк”, „Полякам” .Т.літ: Система жанрів у творчості Т. Шевченка.
13
ТКР №1 Контрольний твір (кл) за темою "Визначальний вплив Тараса Шевченка на розвиток української літератури, духовної культури українського народу"

Ткр 1, к.тв (кл)

14
Урок рефлексії та корекції знань з теми "Творчість Т.Шевченка"
15
Марко Вовчок (Марія Вілінська).Основні фрагменти з життя і творчості
16
Народні оповідання Марка Вовчка. Повість „Інститутка".
17
Характеристика образів повісті "Інститутка" (панночка, бабуся-служниця, Прокіп, Назар, Устина, Катря).
18
Життєві основи змісту повісті "Інститутка", непереборне прагнення людини до волі як провідна думка твору. . К.твір (дом) «Інститутка» -перша соціально-реалістична повість.

К.тв. (дом)

19
РЗМ (п) Порівняльна характеристика персонажів повісті "Інститука" Марка Вовчка

РМ (п)

20
ТКР №2 (тестування) за творчістю Марка Вовчка

Ткр 2

21
Пантелеймон Куліш. Життєвий і творчий шлях письменника, видавнича діяльність, журналістська та перекладацька практика
22
„Чорна рада” – перший український історичний роман-хроніка. Поетизація давньої слави України.
23
Основний конфлікт роману "Чорна рада". Аналіз образів реальних та вигаданих героїв твору
24
Особливості поетики роману "Чорна рада". Т.літ: Поняття про роман, історичний роман, роман-хроніку.
25
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ ХІХ СТ. Основні напрямки діяльності Ю.Федьковича (письменницький, педагогічний, редакторський, фольклористичний)
26
Ю.Федькович. Оповідання „Три як рідні брати”. Т.літ: Оповідання та інші „малі” форми прози.
27
Самобутність письменницького стилю Юрія Федьковича, його внесок у розвиток української літературної мови на Буковині.
28
ТКР №3 (тестування) за творчістю П.Куліша та Ю.Федьковича

Ткр3 (тест)

29
Урок рефлексії та корекції знань з теми "Творчість П.Куліша та Ю.Федьковича"
30
Поз.чит.
31
Л.р.к.
32
Повторення та узагальнення вивченого за рік
Каталог: files
files -> Відділ освіти Криничанської райдержадміністрації
files -> Звичаї та обряди українців
files -> Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Крохмаль Валентина Федорівна На допомогу молодому вчителю Схвалено радою методичного
files -> Календарно-тематичне планування з української мови для 5 класу
files -> Дячук І. А. На допомогу класному керівникові «Ціннісне ставлення дітей до сім’ї, родини, людей»
files -> Н.І. Дяченко, Т. В. Ружанська ігрова діяльність на бібліотечних уроках як засіб виховання інтересу до книги, становлення І розвитку читацької компетентності школярів
files -> Юлия Борисовна Гиппенрейтер Продолжаем общаться с ребенком. Так?
files -> Урок Тема Морфологічна будова слова. Засоби словотворення
files -> Робоча програма з української мови для 5 11 класів рівень: загальноосвітній Учитель Герасименко ОленаМиколаївна


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал