Кадрового забезпечення та навчально виховного процесуСторінка8/11
Дата конвертації13.01.2017
Розмір1,42 Mb.
ТипКонцепція
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Очікувані результати:

 • створення системи виховної та профілактичної роботи в школі;

 • усвідомлення дітьми негативного впливу на організм шкідливих речовин;

 • організація змістовного дозвілля та відпочинку учнів;

 • допомога учням і їхнім батькам у захисті своїх прав та інтересів;

 • навчання дітей знаходити вихід із кризових ситуацій та захищати себе від усіх видів насильства;

 • профілактика правопорушень і злочинності серед молоді;

 • набуття досвіду інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетенцій учасників навчально-виховного процесу;

 • створення безпечного толерантного середовища;

 • виховання соціально активної та комунікативної особистості з високим рівнем духовності і моралі.


Розділ ІІІ. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

Проект «Кадри»

Мета: забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження їхнього високого соціального статусу в суспільстві.

Завдання проекту: • сприяти оптимізації кадрового забезпечення школи;

 • забезпечити сприятливі та комфортні умови організаційно-педагогічної, методичної роботи;

 • створити атмосферу спільної відповідальності за результати освітньої діяльності з боку всіх учасників навчально-виховного процесу;

 • сприяти формуванню систем психологічної та правової освіти, підвищенню компетентності педагогічних працівників.

Шляхи реалізації проекту

Зміст заходу

Термін реалізації

Виконавці

Забезпечення реалізації проекту

1

За результатами діяльності представляти педпрацівників до нагородження відповідними заохочувальними преміями

2013-2018

Адміністрація школи, методична рада, профспілковий комітет
3

Забезпечувати умови для своєчасного підвищення кваліфікації та професійного зростання в міжкурсовий період

2013-2018

Адміністрація школи
4

Забезпечувати умови для участі педагогів у конкурсах професійної майстерності, здійснення дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності

2013-2018

Адміністрація школи
5

Здійснювати передплату періодичних та фахових видань

2013-2018

Адміністрація школи
6

Оновити та модернізувати методичний кабінет, забезпечити його сучасною науково-методичною літературою та інформаційно-компютерними ресурсами для оптимізації умов самоосвітньої діяльності педагогічних працівників школи

До

2018 р.


Адміністрація школи
7

Визначити на період до 2018 року потреби в педагогічних працівниках

До 2014

Адміністрація школи

Методичні заходи на реалізацію проекту

1

Круглий стіл «Професійна етика вчителя»

2013-2014 н.р.

ЗДНВР
2

Семінар «Імідж сучасного вчителя»

2014-2015 н.р.

ЗДНВР
3

Методична рада «Створення умов для педагогічної творчості вчителів»

2015-2016 н.р.

ЗДНВР

Очікувані результати:

 • створення системи професійно-педагогічної адаптації молодих спеціалістів;

 • стабілізація кадрового складу навчального закладу;

 • підвищення професійного рівня педагогічних працівників;

 • моральне і матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогів;

 • підвищення престижу педагогічної професії в суспільстві та утвердження соціального статусу вчителі.


Розділ ІY. Педагогічне партнерство

Проект «Освіта без кордонів»

Мета: підвищити інтерес до вивчення іноземних мов, удосконалити мовленнєві компетенції учнів і вчителів,

підвищити кваліфікаційний рівень викладачів іноземних мов,

підвищити рівень комунікативної культури учнів і вчителів.


Шляхи реалізації проектуЗміст заходу

Термін реалізації

Виконавці

Забезпечення реалізації проекту

1

Проведення тематичних заходів, які сприятимуть поглибленню культурологічних знань учнів

- Предметні тижні • Екскурсійні походи та поїздки

 • Спілкування засобами Інтернет

 • Творчі зустрічі

 • Відвідання виставок, ярмарок, концертів

 • Участь в пошуково-дослідницькій діяльності, конкурсах

Постійно

З НВР, ВР
Очікувані результати:

 • підвищення інтересу та мотивації до вивчення іноземних мов;

 • удосконалення мовленнєвих компетенцій учнів і вчителів;

 • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів іноземних мов;

 • сприяння оснащенню кабінетів для профільного навчання старшокласників;

 • долучення до культурних скарбниць різних країн;

 • розширення кругозору, підвищення інтелектуального рівня школярів і викладачів.

3. Моніторинг ефективності ПрограмиКритерії ефективності

Показники

Форма надання резуль-татів

Періодич-ність

Відповідальні

1

Позитивна динаміка задоволення якістю освітніх послуг учнів та їхніх родин

Задоволення:

 • рівнем навчальних досягнень, отриманих у школі;

 • наданими освітніми послугами.

Анкетування учнів, батьків 5-х, 9-х, 11-х класів

Аналітична довідка1 раз на рік

З НВР,класні керівники

2

Позитивні зміни у рівні навчальних досягнень. Успішність випускників упродовж навчання

Результати ДПА

Втуп до вищих навчальних закладівМоніторингові дослідження

Діагностика1 раз на рік

З НВР, практичний психолог,класні керівники

3

Підвищення інноваційної активності педколективу:

 • у сфері оновлення змісту освіти;

 • у сфері впровадження інформаційних та комунікативних технологій навчання

Участь учителів в інноваційній та експериментальній діяльності

Якість роботи у творчих групах

Участь учителів у міських, обласних, всеукраїнських методичних заходах

Друковані праціАналітичні матеріали за результатами співбесід

2 рази на рік

З НВР, практичний психолог,класні керівники

4

Підвищення рейтингу школи в соціумі міста

Кількість призових місць у предметних олімпіадах

Рівень професійної майстерності педагогів

Стиль навчального закладу

Думка громадськостіАналітична довідка

1 раз на рік

З НВР, практичний психолог,класні керівники


Можливі ризики, пов’язані із Програмою:

 • недостатність виділених та залучених коштів для реалізації основних напрямків Програми розвитку;

 • зниження мотивації педагогів, батьків, учнів щодо заходів з реалізації основних напрямків Програми розвитку;

 • втрата актуальності окремих пріоритетних напрямків;

 • недостатнє розуміння батьківської громадськості стратегічних завдань розвитку школи.


Шляхи розв'язання:

 • внесення змін та доповнень до Програми розвитку;

 • розробка та реалізація цільових програм, проектів;

 • додаткове залучення позабюджетних джерел фінансування;

 • підвищення ступеня відкритості школи, висвітлення діяльності педагогічного колективу в ЗМІ, на сайті школи, у звіті директора перед громадськістю.


ІІ. Перспективний план роботи педагогічного колективу

 1. Етапи реалізації

І етап. Концептуально-організаційний (2013-2015н.р.)

Мета: ознайомлення педагогічного колективу з ключовими поняттями методичної проблеми школи «Формування інформаційно – комунікаційної та комунікативної компетентностей учнів на засадах особистісно – орієнтованого та діяльнісного підходів», визначення тенденцій розвитку педагогічного процесу в рамках реалізації проблеми.

Завдання:

 • Діагностування та анкетування вчителів з метою виявлення труднощів і шляхів реалізації проблеми з метою визначення рівня готовності до реалізації інноваційної діяльності педагогів

 • Аналіз рівня інформатизації школи до початку реалізації проблеми

 • Визначення рівня комунікаційної компетентності педагогічних працівників

 • Створення умов для методичного вдосконалення педагогічних працівників

 • Створення системи шкільних інформаційних ресурсів (розробки уроків, методична література, мультимедійні проекти, база даних шкільної бібліотеки, медіатека тощо)

 • Висвітлення тематичної інформації серед учасників навчально-виховного процесу

 • Створення умов для забезпечення охорони здоров'я учнів, їхнього повноцінного фізичного розвитку й формування здорового способу життя

Шляхи реалізації:

Вид роботи

Виконавець

Форма узагальнення

Моніторинг рівня володіння ІКТ, рівня комунікативної компетентності педагогічними працівниками

Адміністрація, психолог

Нарада при директорові

Підготовка та підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників

Планування навчання на основі констатуючого дослідження: • Розробка стратегії розвитку навчального закладу

 • Вивчення можливостей системних вдосконалень

 • Створення культури інноваційного розвитку.

 • Обмін ідеями та досвідом

 • Аналіз поточних результатів

 • Стратегія постійного розвитку

2.Розробка рекомендацій на основі аналізу результатів.

З НВР, ВР, вчителі предметники, вчитель інформатики

Звіти

Вивчення попиту працівників на відвідування семінарів за темами відповідно проблеми

Адміністрація, керівники МК

Засідання методичної комісії

Вивчення передових освітніх технологій

Заступники директора,

керівники МКТворчі звіти,

портфоліо вчителівОрганізація методичних заходів для опанування знаннями з вище зазначеної проблеми

Адміністрація

Семінари, конференції, методична рада тощо

Організація співробітництва з ІМЦ, РМК


Адміністрація

Семінари, конференції, методична рада тощо

Проведення спільних заходів з навчальними закладами, які працюють за аналогічною проблематикою

Адміністрація

Семінари, конференції, круглі столи тощо

Розробка інструкцій, методичних рекомендацій, порад з питань реалізації проблеми

Адміністрація

Засідання педагогічної ради, методичної ради,наради, МО, методичні збірники, тощо

Моніторинг рівня технічного забезпечення навчального закладу

Адміністрація

План розвитку матеріально –технічної бази школи

Висвітлення інформації щодо реалізації загальношкільної проблеми на сайті школи

Адміністрація

Сайт школи

Створення динамічних, творчих, аналітичних груп, спрямованих на реалізацію проблеми

Адміністрація

Робота в групах

Вивчення основної проблематики комунікативної активності учнів

Психолог, соціальний педагог

Нарада при директорові

Розвиток соціальної та комунікативної активності учнів

Педагогічні працівники

Навчально – виховна діяльність


Формування в учнів навичок використання ІКТ пріоритетно у начальній діяльності з метою саморозвитку, самоосвіти.

Вчителі, класні керівники

Навчально – виховна діяльність

Проведення заходів із профілактики безпечного користування Інтернетом

Вчителі, класні керівники, психолог, соціальний педагог

Бесіди, класні години, батьківські збори, інш.

Організація співробітництва з міським Центром здоров'я

Вчителі, класні керівники, психолог, соціальний педагог

Бесіди, класні години, батьківські збори, семінари-практикуми, інш.

Забезпечення педагогічних працівників матеріалами з проблем здорового способу життя і здоровязбережувальних технологій

Адміністрація

Індивідуальні консультації, бесіди, семінари


Очікувані результати: сформувати позитивне ставлення учасників навчально-виховного процесу до реалізації загальношкільної проблеми; мотивувати членів педагогічного колективу до вироблення власного бачення та шляхів реалізації методичної проблеми

ІІ етап. Реалізація проблеми (2015-2017 н.р.)

Мета: створення ефективного механізму реалізації проблеми, формування інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей шляхом упровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій навчання та виховання учнів

Завдання:

 • Розвиток інформаційної культури і комп’ютерної грамотності вчителів

 • Розвиток комунікативних компетентностей учасників навчально-виховного процесу

 • Впровадження в навчальний процес методів і форм роботи у практичній діяльності вчителя та учня.

 • Створення, ведення та поповнення банку даних вчителів , що запроваджують у системі інформаційно-комунікаційні та комунікативні технології.

 • Вивчення, узагальнення та запозичення педагогічного досвіду з упровадження технологій, розробка та апробація методів, аналіз проміжних результатів

 • Практичне застосування інформаційних технологій в навчально – виховному процесі та управлінській діяльності закладу

 • Формування толерантного шкільного середовища

Шляхи реалізації:

Вид роботи

Виконавець

Форма узагальнення

Підготовка та підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників:

 • Планування навчання на основі констатуючого дослідження

 • Розробка стратегії розвитку навчального закладу

 • Вивчення можливостей системних вдосконалень

 • Створення культури інноваційного розвитку.

 • Обмін ідеями та досвідом

 • Впровадження проекту

 • Аналіз поточних результатів

 • Стратегія постійного розвитку

З НВР, практичний психолог,класні керівники, вчителі предметники

Звіти

Психолого-педагогічна підтримка процесу впровадження загальношкільної проблеми


Адміністрація, психолог

Консультації, психолог-педагогічні семінари, практикуми

Удосконалення системи валеологічної освіти батьків

Адміністрація

Лекційні заняття, тренінги, практичні заняття

Організація співробітництва з міським Центром здоров'я

Вчителі, класні керівники, психолог, соціальний педагог

Бесіди, класні години, батьківські збори, семінари-практикуми, інш.

Забезпечення педагогічних працівників матеріалами з проблем здорового способу життя і здоровязбережувальних технологій

Адміністрація

Індивідуальні консультації, бесіди, семінариРобота з учнями щодо пропаганди здорового способу життя

Вчителі, класні керівники, психолог, соціальний педагог

Бесіди, класні години, батьківські збори, семінари-практикуми, інш

Проведення методичних заходів з метою розвитку комунікаційної культури та навичок ефективної комунікації педагогів

АдміністраціяЗасідання педагогічної ради, методичної ради,наради, МО, тощо

Проведення інструктивно – методичних заходів з метою розвитку інформаційної культури і комп’ютерної грамотності вчителів

АдміністаціяЗасідання педагогічної ради, методичної ради,наради, МО, тощо

Самоосвіта педагогічних працівників з окремих аспектів загальношкільної проблеми

Вчителі

Творчі звіти

Впровадження навчальних програм з ІКТ підтримкою

Педагогічні працівники

Навчальні заняття, виховні заходи

Проведення виховних заходів, спрямованих на розвиток комунікативних компетенцій учнів

Класні керівники

План роботи школи

Проведення та залучення до участі учнів у тренінгових заняттях з розвитку особистісних складових:

• толерантність;

• висока комунікативність;

• творча активність;

• рефлективність;

• емпативність;

• сенситивність


Психолог, соціальний педагог, класні керівникиПлан роботи

Використання інтерактивних тенологій навчання учнів з метою розвтку комунікаційних компетенцій (усне та писемне мовлення, ораторськи здібності, само презентація, робота в групі, інш.)

Вчителі


Книга контролю

Проведення уроків, виховних заходів із запровадженням ІКТ


Педагогічні працівники

План роботи школи, календарно –тематичні плани


Фронтальне відвідування уроків із наступним аналізом з метою визначення рівня практичного розв’язання проблеми вчителями школи

Адміністрація, методична радаКнига контролю, наради, засідання МК

Взаємовідвідування уроків, виховних заходів із метою запозичення кращого досвіду реалізації проблеми, з наступним аналізом

Учителі-предметникиЗасідання МК

Формування у учнів навичок оптимального використання ІКТ в навчальній діяльності

Педагогічні працівники

Навчальні заняття

Формування у учнів комунікативних компетентностей.

Педагогічні працівники

Навчально - виховна діяльність

Участь педагогічних працівників у тематичних конкурсах, підготовка учнів до участі у тематичних конкурсах

Адміністрація, педагогічні працівники

Педагогічні ради, методична рада, засідання МК

Оптимізація роботи шкільної бібліотеки, створення єдиного інформаційного середовища

Адміністрація, бібліотекар школи

Методична рада

Інформування батьківської громади школи про хід реалізації загальношкільної проблеми

Адміністрація

Рада школи, батьківськи збори

Організація просвітницької роботи з батьківською громадою з тематики загальношкільної проблеми

Класні керівники

Батьківськи збори, батьківський лекторій

Накопичення шкільних інформаційних ресурсів ( розробки уроків, виховних заходів, методична література, мультимедійні проекти,база даних шкільної бібліотеки, медіатека тощо)

Адміністрація, керівники МК

Методичний кабінет

Співробітництво з ІМЦ, РМК, ДОІППО.

Адміністрація

Семінари, конференції, методична рада тощо

Взаємовідвідування заходів у навчальному закладі

Адміністрація

Вчителі предметникиСемінари, конференції, круглі столи тощо

Інформативне наповнення шкільного сайту

Вчитель інформатики

Сайт школи

Аналіз результатів, проміжне коректування планів

Адміністрація

Педагогічна рада, методична рада, Рада школи


Очікувані результати: особистісне сприяння та засвоєння учасниками освітнього процесу сутності та науково-теоретичних засад загальношкільної проблеми, практичне використання педагогами досягнень науки, передового педагогічного досвіду, підвищення ефективності самоосвітньої діяльності педагогів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал