Кадрового забезпечення та навчально виховного процесу


Проект «Інновації у сучасній школі»Сторінка7/11
Дата конвертації13.01.2017
Розмір1,42 Mb.
ТипКонцепція
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Проект «Інновації у сучасній школі»

Мета: підвищення рівня майстерності вчителів, спрямування їхньої роботи на реалізацію творчого потенціалу, пошук ефективних шляхів застосування результатів досліджень.

Завдання проекту: • оновлення змісту навчання та побудова його на концептуальній основі новаторських освітніх технологій;

 • розвиток системи забезпечення якості освітніх послуг;

 • підвищення ефективності управління якістю освіти в школі;

 • підвищення конкурентоздатності школи в соціумі міста;

 • пошук та розробка ефективних методів навчання і виховання учнів, управління навчальним процесом та професійним розвитком педагогів;

 • упровадження нових та модернізованих форм і методів управлінської діяльності.

Шляхи реалізації проекту
Очікувані результати:

 • узагальнення основних шляхів, форм, засобів та умов, які забезпечують якісну організацію навчально-виховного процесу;

 • відкритість школи до нововведень в умовах динамічного розвитку освіти:

 • ефективна організація науково – методичних структур колегіального управління (науково – методичні ради, малі педагогічні ради, творчі групи, тощо);

 • запровадження інноваційної діяльності в роботі педагогів, адміністраці школи;

 • удосконалення рівня освітніх послуг;

 • створити у педагогічному колективі загальноосвітнього навчального закладу власну модель інноваційного розвитку;

 • забезпечити розвиток інформаційної взаємодії та інтеграцію загальноосвітнього навчального закладу у світовий інформаційний освітній простір.Зміст заходу

Термін реалізації

Виконавці

1

Теоретична, науково - методична підтримка педагогів до інноваційної роботи , створення сприятливого психологічного клімату.

Постійно

Адміністрація

2

Збезпечити участь навчального закладу у Програмах
інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів.

Створення ініціативної групи у закладі2013 – 2016 р.р.


Адміністрація

3

Запровадження інновацій в управлінні навчальним закладом

Постійно

Директор.

4

Опрацювання науково-методичної літератури з даної проблеми. Здійснювати інформаційне забезпечення педагогів із питань запровадження освітніх інновацій (ознайомлення педагогічних працівників із науковими процесами, рекомендаціям іншими матеріалами)

2014 р.

Творча група

5

Вивчення педагогічного досвіду вчителів школи, міста, України

2013 -2018 р.

Творча група

6

Розробка рекомендацій щодо впровадження інновацій у практику роботи школи :

 • рекомендувати педагогам для опрацювання сучасні науково-методичні посібники, монографії, рекомендації конференції;

 • надавати методичну допомогу педагогам в розробці індивідуальної траекторії професійного і особистого розвитку.

2013-2015н.р.


Творча група

7.

Створення умов, за яких можлива інноваційна педагогічна діяльність

2013-2014 н.р

Адміністрація

8.

Поповнення інформаційної бази даних на вчителів, які спроможні запроваджувати інноваційні технології.


2014-2015 н.р.

Вчителі предметники

9

Управління процесом впровадження інноваційних знахідок у школі

2013-2018 н.р.

Творча група

10

Освоєння нових педагогічних ідей шляхом залучення педагогів до інноваційної діяльності:

 • засідання педагогічної ради, круглі столи,семінари тощо;

 • творча діяльність педагогів у методичних об'єднаннях;

 • участь у науково-практичних конференціях;

 • узагальнення власного досвіду й досвіду своїх колег;

 • заняття на курсах підвищення кваліфікації;

 • самостійна дослідницька, творча робота над темою, проблемою.

2014-2015 н.р.

Адміністрація,творча група

11

Узагальнення досвіду роботи членів творчої групи: розробка рекомендацій та порад щодо впровадження в практику роботи школи інноваційних технологій

2015-2016 н.р.

Творча група,

Керівники МК12

Вивчення та узагальнення стану роботи з упровадження інноваційних процесів у школі

2016-2017 н.р.

З НВР

13

Захист напрацювань на засіданнях педагогічної ради, методичної ради

2016-2017 н.р.

Творча група, вчителі предметники

14

Оприлюднення результатів інноваційного пошуку. Спільно із вчителем висвітлювати позитивний досвід запровадження інноваційних технологій в засобах масової інформації.

2016-2017 н.р.

Творча група

15

Здійснювати діагностику щодо виявлення готовності педагога до інноваційної діяльності (анкетування, аналіз навчально-виховного процесу, участь у методичних заходах)

2013-2018 н.р.

З НВР, керівники МК

16

Конференція «Використання досягнень науки у системі роботи вчителя – основа розвитку творчої особистості учня»

2015-2016 рік

З НВР, керівники МК

17

Семінар «Інновації в навчанні. Шляхи впровадження»


2014-2015 н.р.

З НВР, керівники МК

18


Методична рада «Удосконалення самоосвіти вчителя – чинник професійного зростання»

2013-2014 н.р.

З НВР, керівники МК

19

Круглий стіл «Професійне зростання вчителя у сучасному освітньому просторі»

2016-2017 н.р.

З НВР, керівники МК


Проект «Школа - толерантне середовище»
Мета проекту:


 • сприяти розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального та морального потенціалу; формуванню особистості патріота України, гідногогромадянина, який усвідомлює свою приналежність до сучасної

Європейської цивілізації;

 • скоординувати зусилля педагогічної, батьківської громадськості для

попередження протиправних дій та вчинків серед учнівської молоді;

 • організувати профілактичну роботу на основі глибокого вивчення причин і умов, які сприяють скоєнню учнями правопорушень;

 • забезпечити організацію змістовного дозвілля й відпочинку;

 • поліпшити роботу психологічної служби, головну увагу приділити соціально-психолого-педагогічній допомозі учням та їхнім батькам, захисту прав та інтересів неповнолітніх;

 • налагодити правову пропаганду й освіту через наочну агітацію та шкільну газету;

 • сприяти розвитку інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей учасників навчально-виховного процесу


Шляхи реалізації проектуЗміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Забезпечення реалізації проекту

1

Ознайомити вчителів школи із завданням розвитку комунікативних та інформаційно – комунікаційних компетенцій учнів в умовах особистісно зорієнтованого і діяльнісного підходів у виховній роботі

Вересень

2013 р.


З ВР, керівники МО

Нарада при директорові

2

Розглянути стан роботи з профілактики правопорушень в учнівському середовищі

2013-2014 рр.

Адміністрація школи,

соціально-психологічна службаНаради при директорі, накази по школі

3

Вивчити стан та поширеність дитячої бездоглядності та безпритульності

2013-2014рр.

Соціально-

психологічна службаЗбір інформації

4

«Запровадження в навчально – виховний процес здоров’язберігаючих технологій, створення безпечних умов навчання та виховання дітей»

2013-2015рр.

З ВР, вчитель фізвиховання, ОБЖ
5

Продовжити вивчення

Конституції України2013-2018 рр.

Вчитель права

Уроки права, виховні години

6

Аналіз результатів педагогічного процесу з метою виявлення загальних та окремих проблем у виховній роботі

Вересень

2013-2015 рр.З ВР

Довідки,накази по школі

7

Взаємовідвідування уроків, виховних заходів із метою запозичення кращого досвіду реалізації проблеми, з наступним аналізом

2013-2015 рр.

Класні керівники,

вчителі школиЗасідання методичного об’єднання

8

Брати участь у щорічних конкурсах дружин юних пожежників та юних інспекторів

руху.


2013-2018 рр.

Адміністра-ція, вчителі школи

Підготовка та участь у щорічних конкурсах

9

Розробити заходи щодо профі-лактики дитячої бездоглядності та безпритульності, правової та психологічної підтримки дітей та підлітків, які потрапили

в складні соціальні умови2013-2014 рр.

Адміністра-ція

Виконання заходів

10

Підготувати банк розробок ви-ховних заходів із правознавства, з проблем профілактики злочин-ності, наркоманії, алкоголізму серед дітей та підлітків, із питань за­побігання транспортного травматизму серед дітей та пожежної безпеки

2014-2015 рр.

Соціально-психо­логічна служба

Створення методичних матеріалів

11

Проводити зустрічі з підлітками з метою профілактики правопо-рушень та навчання правильної поведінки в кризових ситуаціях

2013-2018 рр.

Соціально-психо-логічна служба

Засідання ради профілактики

12

Проводити моніторинги щодо проявів насилля над дітьми, бездогляд­ності, правопорушень серед неповнолітніх і рівня обізнаності дітей та учнівської молоді з пи­тань негативного впли-ву на життя й здоров'я алко­голю, тютюну, наркотиків

2013-2018 рр.

Соціально-психологічна служба

Наради при директорові

13

Залучення учнів школи до активного громадсь­кого життя й запобігання антисоціальній поведінці та організу­вати проведення рейдів із питань запобігання негативним проявам у мо­лодіжному середовищі

2013-2018 рр.

Соціально-психо­логічна служба

Участь у все­українських акціях «Життя без тютюно-паління»,

«Анти-наркотик», «Тверезість»14

«Запровадження в навчально – виховний процес здоров’язберігаючих технологій, створення безпечних умов навчання та виховання дітей»

2015-2016 рр.

ЗД ВР.

Круглий Стіл

15

«Формування культури спілкування,безпечного толерантного середовища та інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу»

2014-2015 рр.

ЗД ВР, класні керівники

Конференція

16

Переглянути Правила вну­трішнього розпорядку з метою максимального гарантування безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

2016-2017 рр.

Адміністра-ція

Проведення Тижнів

безпеки життєдіяльно-сті17

Активізувати діяльність педагогічного колективу з органами учнівсь­кого та батьківського самоврядування з фор­мування в дітей і молоді духовності,

моральної культури, толерантності, уміння жити в грома­дянському суспільстві2013-2018 рр.

Адміні­страція, соціально-психо­логічна служба

Проведення батьківських лекторіїв, спільних виховних заходів

18

Забезпечити розвиток гурткової роботи, органі­зованого дозвілля шляхом максимального залучення педагогів та батьківської громадськості; сприяти участі кожного педа­гогічного працівника у виховній, гуртковій та позанавчальній роботі

2013-2018 рр.

Адмінстра-ція

Робота гуртків,факуль-тативів, секцій

19

Розробити методичні рекомендації щодо організації роботи в закладі із запобігання злочинності й право­порушень серед дітей і підлітків, дитячої бездоглядності, бродяж­ництва та жебрацтва

2013-2018 рр.

Адміністра-ція, соціально-психологіч-на служба

Створення методичних рекомендацій

20

Проводити семінари-тренінги за участю адміністрації, практичних психологів, соціальних педагогів та класних керівників із питань профілактики насильства, жорстокості та впливу сучасних телекомунікаційних технологій на психіку дітей, організації дієвої антитютюнової, антиалкогольної та антинаркотичної пропаганди, тактики поведінки з учнями, які підозрюються у вживанні алкогольних, наркотичних та психотропних речовин

2013-2018 рр.

Адміністра-ція, соціально-психологіч-на служба

Проведення просвітниць-ких заходів, семінарів-тренінгів

21

Продовжити впрова­дження в практику роботи школи комплексної програми щодо формування в учнів навичок здо­рового способу життя

2013-2018рр.

Соціально-психо­логічна служба,

вчителі школиЗа планом виховної роботи

22

Продовжити зустрічі дітей та підлітків із представниками міліції, інспекторами служби у справах неповнолітніх

2013-2018 рр.

Заступник директора з ВР,соціаль-ний педагог

Організація та проведення зустрічі

23

Проводити виховні заходи на правову тематику, круглі столи, конференції

2013-2018 рр.

Заступник директора з ВР

Організація та проведення заходів

24

Медичній сестрі під час медичного огляду виявляти дітей і підлітків, схильних до вживання алкоголю та наркотичних речовин

2013-2018 рр.

м/с

Проведення медичних оглядів та рейдів по школі

25

Із метою превентивного виховання школярів сприяти використанню в просвітницькій роботі наочності, навчальних відеофільмів,які сприяють здоровому способу життя

Постійно

Заступник директора з ВР, соціально-психо­логічна служба

За планом виховної роботи

26

Оформити в бібліотеці виставку літератури про шкідливість нар-котичних засобів, психотропних речовин та алкоголю

2013-2018 рр.

Адмі­ністрація, бібліотекар школи

Оформлення виставки літератури

27

Сприяти розвитку особистості дитини, формування її інтелектуального та творчого потенціалу, формування патріота України

2013-2018 рр.

Адміністра-ція, вчителі школи

За планом виховної роботи

28

Формування інформаційної та комунікаційної культури учасників навчально – виховного процесу

2013-2015 рр.

Адміністра-ція

Наради, виховні заходи

29

Організація та проведення виховних заходів спрямованих на розвиток комунікації, навичок роботи в групі,самопрезентації, ораторського мистецтва учнів

2013-2017 рр.

Педагогічні працівники

Навчально- виховна дільність
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал