Кадрового забезпечення та навчально виховного процесуСторінка1/11
Дата конвертації13.01.2017
Розмір1,42 Mb.
ТипКонцепція
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

СХВАЛЕНО

рішенням загальних зборівПротокол №2 від 20.12.2012 р.ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням педрадиПротокол №3 від 11. 01.2013 р.


ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ

РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ,

КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТА НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

(ПРОГРАМА РОЗВИТКУ)

Криворізької загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 66

Дніпропетровської області

на 2013 – 2018 роки

ЗМІСТ

І. Вступ


  1. Концепція розвитку школи

  2. Цільові проекти

  3. Моніторинг ефективності Програми

ІІ. Перспективний план роботи педагогічного колективу


1. Етапи реалізації

2. Кадрове забезпечення

3. Управління навчально-виховним процесом


  1. Розвиток навчально-матеріальної бази

  2. Орієнтовний перелік тем загальношкільних заходів (засідань педагогічної ради, семінарів, конференцій, інш.)


Програма розвитку

Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №66 Дніпропетровської області

на 2013-2018 рр.
Паспорт Програми розвитку

Назва

Зміст Програми

Тип програми

Програма розвитку

Підстава для розробки Програми

Необхідність удосконалення якості освітніх послуг, які надає заклад, вироблення освітньої та наукової стратегії з урахуванням якісних змін у державі

Нормативно-правова база

Закони України:

1.Закон України «Про освіту» від 23.05.1991р.№1060 – XVII

2. Закон України «Про загальну середню освіту» від13.15.1999р. № 651 - XIV

2. Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» 75/98-ВР.

3. Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних». Закон набрав чинності з 1 січня 2011 року.

4. Закон України «Про Національну програму інформатизації» 74/98-ВР.

Укази Президента України:


 1. Указ Президента України № 926/2010 від 29.09.2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні».

 2. Указ Президента України «Про Концепцію розвитку державної мовної політики»

 3. Указ Президента України №1148/2004,28.08.2004 р. «Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту».

Акти Кабінету Міністрів України:

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №494 «Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року».

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1722-р. Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року.

5. Постанова Кабінету МіністрівУкраїни «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» від 20.04.2011р. № 426.

6. Постанова Кабінету МіністрівУкраїни «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 23.11.11.№1392.

Накази :


1. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.12.2011 № 903 «Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах».

2. Наказ Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України від 03.08.2011 №930 «Про затвердження Плану заходів з виконання Державної цільової соціальної програми підвищення якості природничо-математичної освіти на період до 2015 року»

5. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.04.2011 № 302 «Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту».

6. Наказ МОН України 16.11.2010 №1089 «Про впровадження освітнього інноваційного проекту «Альфанетшкола».Мета Програми

Створення умов для забезпечення в школі сучасної, доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави; забезпечення ефективного управління розвитком загальноосвітнього закладу.

Завдання Програми

 • Формування інформаційно – комунікаційної та комунікативної компетентностей учнів.

 • Запровадження освітніх інновацій, інформаційно-комунікаційних педагогічних технологій.

 • Розвиток профільності навчання.

 • Впровадження здоров’язберігаючої технології в навчально – виховний процес.

 • Створення толерантного середовища у навчальному закладі.

 • Розвиток комунікативних здібностей учнів.

 • Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді.

 • Підтримка дітей і молоді з особливими потребами.

 • Розвиток міжрегіонального партнерства.

 • Приведення матеріально-технічногої стану школи у відповідність із потребами сучасної освіти.
Термін реалізації Програми

2013-2018 рр.Етапи реалізації Програми

Концептуально-організаційний(2013-2014 н.р.)

Реалізація проблеми (2015-2016 н.р.)

Набуття досвіду (2016-2017 н.р.)

Узагальнення результатів (2017-2018н.р.)Ресурсне забезпечення Програми

Підвищення кваліфікаційного рівня педагогів школи.

Залучення фахівців вищих навчальних закладів, державних та громадських організацій у якості консультантів.

Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій, благодійних внесків тощо); підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів.


Структура Програми

 • Вступ.

 • Концепція розвитку навчального закладу на 2013-2018 рр.

 • Цільові проекти.

 • Моніторинг ефективності Програми

Очікувані результати

Забезпечення умов для здобуття сучасної, доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави.

Підвищення рівня професійної компетентності педагогів (психолого-педагогічними знаннями та вміннями, володіння прийомами індивідуалізації навчання та виховання учнів).

Підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

Підвищення якості вихованості школярів.

Створення позитивного іміджу школи в соціумі міста, підвищення її конкурентоздатності.


Показники ефективності Програми

Поліпшення якісних показників ЗНО, ДПА, результатів предметних олімпіад.

Зростання позитивного іміджу навчального закладу та конкурентноздатності школи на ринку освітніх послуг.

Збільшення контингенту учнів.


Контроль, корекція та оцінювання Програми

Системний моніторинг реалізації розвитку Програми та її фінансування; участь батьків і громадськості в незалежному оцінювання якості освіти.


І. Вступ
Освіта — найважливіше із земних благ,

якщо вона найвищої якості.

Інакше вона абсолютно даремна.

Дж. Р. Кіплінг
Підготовка Програми розвитку Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №66 Криворізької міської ради Дніпропетровської області на 2013-2018 рр. зумовлена якісним оновленням змісту освіти, який полягає в необхідності привести її у відповідність із європейськими стандартами, потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо якісної та доступної освіти. Пріоритетними напрямами розвитку освіти є формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства, держави; впровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний процес. Сучасне суспільство переходить до постіндустріальної доби, в якій цивілізація стає інформаційною. З тим нагальною залишається здатність особистості формувати міжособистісні стосунки, вступати в комунікацію, володіти різними соціальними ролями. Проблема активного використання інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій стає все актуальнішою. Максимально повному вирішенню цієї проблеми сприяють доцільні методики оптимального використання сучасних інформаційних засобів навчання, які мають бути розроблені та апробовані у закладі освіти, в якому створені відповідні матеріально-технічні умови, є необхідне науково-методичне та кадрове забезпечення. Так у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392) зазначено: «Формування інформаційно-комунікаційної компетенції учнів, зміст якої є інтегративним, відбувається у результаті застосування під час вивчення всіх предметів навчального циклу діяльнісного підходу. Навчальними програмами обов’язково передбачається внесок кожного навчального предмета у формуванні зазначеної компетентності». Одночасно обов’язковою умовою використання сучасних педагогічних технологій, методичних заходів є збереження фізичного та психічного здоров’я учнів, формування позитивного ставлення до здорового способу життя.

Програма визначає основні шляхи розвитку школи. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб молоді, створення розвивального середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель випускника, особистості, що володіє технологіями усного та письмового спілкування різними мовами, у тому числі й комп’ютерного програмування, включаючи спілкування через Інтернет.

Програма розвитку школи спрямована в площину цінностей особистісного розвитку, варіативності й відкритості освітньої системи закладу, зумовлює модернізацію чинників, які впливають на якість навчально-виховного процесу, змісту освіти, форм і методів навчання й виховання, системи контролю й оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності всіх учасників навчально-виховного процесу.

Програма є комплексом науково-методичних, матеріально-технічних та управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації. У ній максимально враховані потреби педагогічного, учнівського та батьківського колективів школи.

Проекти, з яких складається Програма, допоможуть вирішити такі завдання:


 • організація методичної та виховної роботи в школі відповідно вимогам нового Державного стандарту.

 • створення умов виховання та навчання учнів, які забезпечують збереження фізичного та психічного здоров’я дітей.

 • Організація роботи з обдарованими дітьми з урахуванням плану роботи Центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Криворізької міської ради.

 • Професійний розвиток педагогічних кадрів.

 • Забезпечення, оптимізація та покращення матеріально-технічної бази.

 • Комп’ютеризація та інформатизація закладу.

 • Моніторингове дослідження всіх структурних ланок школи.

Основними результатами Програми розвитку школи будуть удосконалення й модернізація сучасного освітнього середовища закладу, системні позитивні зміни, підвищення рівня та якості освіти. Програма дає можливість виробити стратегічні та пріоритетні напрями діяльності школи на найближчі роки.


 1. Концепція розвитку школи на 2013 – 2018 рр.

І. Загальні положення

Пріоритетним напрямком сучасної освітньої системи України, що підтверджено сучасними державними законами та нормативними документами, є доступ до якісної освіти, до найкращих світових здобутків у освітній галузі.

Новий Державний стандарт початкової освіти, базової і повної загальної середньої освіти орієнтує педагогів на перехід від декларування переваг особистісної моделі до її практичного впровадження. Визначено вимоги до навчальних досягнень учнів, які відповідають змісту і структурі предметних компетентностей (учень знає, розуміє, застосовує, аналізує, виявляє ставлення, оцінює, тощо). Разом із предметною підготовкою за роки здобуття загальної середньої освіти діти мають оволодіти ключовими компетентностями, до яких, згідно з міжнародними домовленостями, віднесено: уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами; математична і базова компетентності в галузі природознавства і техніки; інформаційно - комунікаційна; соціальна і громадянська; загальнокультурна; підприємницька; здоров’язберігаюча. Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів. Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичній ситуації, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.Основна мета діяльності навчального закладу – це безперервний процес підвищення ефективності навчально – виховного процесу з одночасним урахуванням потреб суспільства, потреб особистості учня. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання, комп’ютеризація навчально – виховного процесу.

Навчально – виховний процес навчального закладу- процес спрямований на формування у випускника школи якостей, необхідних для життєвого та професійного визначення: • Орієнтації у сучасних реаліях і підготовленості до життя у ХХІ столітті.

 • Здатність до самовизначення, саморозвитку, самоосвіти.

 • Вільне володіння двома іноземними мовами.

 • Наявність життєвого досвіду спілкування, роботи в колективі, під керівництвом, самостійно, з літературою.

 • Високий рівень освіченості, культури, здатність до творчої праці, професійного розвитку, застосування комунікативних компетенцій, упровадження у своїй діяльності ІКТ.

 • Вільне володіння комп’ютером, високий рівень культури користування ІКТ.

 • Готовність до вибору професії відповідно до своїх здібностей та можливостей, потреб ринку праці.

 • Сформовані трудова та моральна життєва мотивації, активна громадянська і професійна позиції.

Досконале володіння ІКТ та розвинуті комунікативні здібності зумовлюють досягнення життєвого успіху, позитивного соціального іміджу особистості у сучасному суспільстві. Тому розвиток та практичне застосування саме комунікативних та інформаційно – комунікаційних компетенцій учнів в умовах особистісно зорієнтованого і діяльнісного підходів є ключовими положеннями Концепції навчального закладу.

Варто зазначити, що у сучасних умовах міжособистісна комунікація є не лише умовою соціального буття людини, але і найважливішою складовою професійної діяльності фахівця. У цих умовах кваліфікованість та успішність виконання професійних завдань залежить від якості взаємодії з людьми в конкретних соціокультурних та професійних ситуаціях.

Комунікативна компетентність - здатність особистості застосовувати у конкретному виді спілкування знання мови, способи взаємодії з людьми, які оточують її та перебувають на відстані, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями. Складовими комунікативної компетентності є комунікативні здібності, комунікативні вміння, комунікативні знання.

Комунікативно-особистісний потенціал є інтегруючим компонентом соціального інтелекту як складового потенціалу особистості, що визначається її можливостями у сфері міжособистісної взаємодії, які реалізуються за наявності у людини комунікативних здібностей, умінь та навичок. Під соціальним інтелектом мають на увазі здатність людини розуміти не лише саму себе, а й інших людей, їхні взаємовідносини і прогнозувати міжособистісні події. Комунікативна культура розглядається як сукупність знань, умінь, навичок забезпечення взаємодії людей у конкретній соціокультурній ситуації, сформованість певних здібностей. Комунікативна компетентність є рівнем комунікативної культури, що забезпечує результативність поведінки в певних умовах. А тому одним із пріоритетних завдань сучасної школи є розвиток саме комунікативних компетентностей учнів, у тому числі: • толерантність;

 • висока комунікативність;

 • творча активність;

 • рефлективність;

 • емпативність;

 • сенситивність.

Сучасний світ – світ інформаційних технологій, доступ до скарбниць науки нам дарують засоби масових комунікацій: доступ до бібліотечних матеріалів; користування різноманітними навчальними програмами; відвідування величезної кількості закладів, які мають власні акаунти в Інтернеті; участь у оффлайнових та онлайнових семінарах, конкурсах, конференціях, міжрегіональних та міжнародних проектах; дистанційне навчання; створення власних презентацій; віртуальні екскурсії музеями і виставочними залами; можливість інтерактивного спілкування з жителями будь- якого куточка планети; ефективна обробка та збереження інформації та інш. Можливості ІКТ безмежні, тому однією із першочергових задач школи є підготовка учнів до життя та діяльності в умовах інформаційного суспільства, сформувати у них навички самостійного пошуку, оцінювання та систематизації інформації, культури спілкування та безпечного користування Інтернетом.

Разом з тим успішній діяльності сучасного навчального закладу сприяє інформатизація самого навчально – виховного процесу та управління закладом.

Актуальність проблеми впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність та освітній процес зумовлена деякими суперечностями:


 • між підвищенням вимог до якості професійної діяльності освітян у галузі інформаційних технологій і непідготовленістю педагогічних кадрів;

 • між існуючими теоретичними передумовами інформатизації освіти та недостатньою розробленістю науково-методичних і практичних аспектів підвищення кваліфікації педагогів із проблеми інформаційних технологій навчання та інформатизації управління закладом освіти.

В основу Концепції покладено системний підхід, спрямований на розв’язання проблеми створення, розвитку та використання інформаційних та комунікаційних технологій у КЗШ №66.

Інформатизація управлінської діяльності спрямована на автоматизацію роботи, створення єдиного інформаційного освітнього простору закладу, оперативне одержання необхідної інформації, ефективне використання комп’ютерної та телекомунікаційної техніки, що має на меті досягнення ефективного управління якістю педагогічного процесу.

Створення єдиного інформаційного освітнього простору ґрунтується на таких принципах як:


 • інформаційна й аналітична відкритість, доступність;

 • прогнозування;

 • гнучкість управління;

 • оптимальність функціонування закладу в системі освіти;

 • відокремленість функцій управління.

Використання нових інформаційних технологій у процесі управління якістю освітнього процесу передбачає реалізацію такого комплексу педагогічних умов:

1) використання психолого - педагогічних закономірностей та принципів в процесі навчання школярів та підвищення кваліфікації педагогів із проблеми сучасних інформаційних технологій;

2) мотивування діяльності педагогів щодо використання сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі;

3) наявність єдиного інформаційного освітнього простору, що динамічно розвивається, в навчальному закладі.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал