Житомирського державного технологічного університетуСкачати 152,66 Kb.
Дата конвертації15.01.2017
Розмір152,66 Kb.
    Навігація по даній сторінці:
  • ЗМІСТ

ВІСНИК ЖДТУ № 3 (57) Економічні науки

ВІСНИК

Житомирського

державного технологічного університету

3 (57). – 2011ЗМІСТ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

Бутинець Т.А.,
Петренко Н.І.


Господарський контроль: правомірність збирання доказів

8

Боримська К.П.,
Варічева Р.В.


Удосконалення організаційних засад проведення
аналізу формування та змін власного капіталу в
корпоративних підприємствах
18

Варічева Р.В.

Методичні засади ведення обліку змін у складі статутного капіталу акціонерних товариств


26

Вигівська І.М.,
Чухліб О.А.


Облікове забезпечення управління виробничими витратами газовидобувних підприємств в умовах бюджетування


33

Воляк Л.Р.

Природно-ресурсний потенціал як об’єкт обліку

36

Грабчук І.Л.
Хоцька Н.Л.


Облік гудвілу: теоретико-методичні аспекти

39

Грицишен Д.О.,
Дика О.С.


Соціальні і екологічні зобов'язання в системі звітності стійкого розвитку: особливості застосування АА 1000


42

Євдокимов В.В.

Надійність бухгалтерської інформації як передумова забезпечення економічної безпеки підприємства


46

Замула І.В.,
Козлова М.О.


Резерви майбутніх витрат на охорону навколишнього природного середовища: бухгалтерська інтерпретація


51

Кантаєва О.В. Кузнєцова О.В.
Кулій Ю.В.


Аудит екологічної діяльності суб’єктів господарювання

56

Кантаєва О.В., Казьмин Є.В.

Проблеми аудиту інноваційної діяльності підприємств та напрямки їх вирішення


58

Кінєва Т.С.

Місце та роль оцінки у системі обліково-аналітичного забезпечення управління


62

Кірейцева Г.В.

Екологічна інформація в бухгалтерському обліку підприємства

65

Коваленко А.Д.

Аналіз ефективності діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання


70

Ковальчук Є.К.,
Панасюк В.М.


Інформаційні ресурси в обліку та їх роль в підвищенні ефективності управління підприємством


73

Лаговська О.А.

Бухгалтерський облік як інформаційно-комунікаційна система: конструктивний підхід


76

Левицька С.О.,
Осадча О.О.


Концептуальні поняття складових документообігу на вітчизняних підприємствах


79

Легенчук С.Ф.,
Юрківська Л.Й. 


Аналіз дисертаційних досліджень з проблем стратегічного обліку

82

Лисюк А.В.

Нормативно-правове регулювання рекламної діяльності як об’єкта системи бухгалтерського обліку


86

Майданевич П.Н.,
Дементьєва С.Я.,
Долгополова А.А.


Угрупування малоцінних предметів для цілей бухгалтерського обліку

93

Маценко Л.Ф.

Методика відображення організаційно-економічних об’єктів фактів господарського життя з невизначеними наслідками на рахунках бухгалтерського обліку95

Михальчишина Л.Г.

Аналіз дисертацій з проблем управління майном: актуальні напрями дослідження


102

Орлов І.В.

Відображення умовних зобов’язань у фінансовій звітності суб’єктів господарювання


109

Осницька Н.А.

Аналіз періодичної літератури України та Російської Федерації за ключовим словом “давальницька сировина”


113

Остапчук Т.П.

Нариси проблем обліково-аналітичного забезпечення земельних відносин в Україні


120

Панчишина А.В.

Особливості формування витрат на виробництво сільськогосподарської продукції


129

Пашинська І.І.

Метод судово-економічної експертизи

132

Романчук К.В.,
Кузьмін Дн.Л.


Витрати на інформаційне забезпечення процесу придбання: шляхи оптимізації обліку


136

Самчик М.Ю.,
Яковець Г.Ю.


Сутність поняття “ремонт основних засобів” в економічній літературі для цілей бухгалтерського обліку


142

Саух І.В.

Внутрішній контроль затрат на оплату праці: організаційний підхід

146

Скрипник М.І.

Облікове відображення витрат для нарахування та сплати податків

152

Сливка Я.В.

Економічна сутність і значення понять “купівля” і “замовлення” в системі бухгалтерського обліку


161

Столяренко О.М.

Інформаційна обмеженість бухгалтерської звітності як один із факторів неплатоспроможності підприємства


166

Супрунова І.В.

Переоцінка основних засобів як інструмент зміни вартості активів підприємства


170

Тимчев М.

ССП аналізу ефективності, антикризний аналіз і їх
інтеграція як парадигма екологічно – економічного аналізу стійкого розвитку підприємства175

Цаль-Цалко Ю.С., Мороз Ю.Ю.

Виплати підприємства, що не належать до фонду оплати
праці: обліковий процес, система звітності та вплив на економічний потенціал181

Цаль-Цалко Ю.С., Мороз Ю.Ю.

Фонд доходів фізичних осіб підприємства: облікова політика, статистична звітність та вплив на вартість робочої сили


186

Шевчук С.В.

Стан наукових досліджень з проблематики бухгалтерського обліку та контролю оподатковуваного прибутку в дисертаційних роботах, захищених в Україні та Російській Федерації191

Юхименко-
Назарук І.А.


Оцінка об’єктів нерухомості для цілей бухгалтерського обліку: нормативне регулювання


195ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анісімова Н.Ю.

Методичні аспекти оцінки ризику банкрутства підприємств України

199

Бакуменко П.І.

Економічні кризи та цикли в агропромисловому комплексі України

201

Бондар А.С.

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва: теоретичні підходи до визначення сутності

204

Бугай Т.В.,
Галюта А.А.


Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі: зарубіжний досвід і можливості його використання в Україні

206

Ваганова Л.В.

Принципи побудови концепції забезпечення економічної безпеки підприємства

211

Василюк А.П.

Розвиток машинобудування України та Росії

214

Васюк Н.В.

Сукупність регіональних чинників економічної динаміки

217

Герасименко Г.В.

Соціальна роль податкової політики: обґрунтування та критерії оцінки

220

Горбуненко Я.І.

Обґрунтування системного підходу в управлінні інвестиційними ризиками на фондовому ринку

223

Гроздева Є.А.

Формування системи регіонального менеджменту як чинника ефективного розвитку санаторно-курортного комплексу

226

Гусєва О.В.

Економіко-математична модель цінової політики малих готелів м. Одеси

228

Денисюк О.Г.

Оцінка об’єктів майнового потенціалу при здійсненні
діагностики підприємств

233

Єфіменко Н. А.

Перспективи забезпечення конкурентоспроможності машинобудування України як чинника відтворення якості капіталу інших галузей

238

Жадан Т.А.

Економічна сутність прогнозування: дослідження основних підходів

242

Жукова А.Г.,
М’ячин В.Г.


Діагностика та попередження банкрутства промислових підприємств

247

Ковалевська І. М.

Комплексна статистична оцінка екологічності агровиробництва в Україні

250

Кожушко О.В.

Економетричне моделювання рівня захисту інтелектуального капіталу промислового підприємства

254

Козлова М.О., Грицишен Д.О.

Глобалізаційні процеси: економіко-сутнісне наповнення та соціально-економічні наслідки

258

Колесник О.О.

Кореляційно-регресійне моделювання розвитку ринку туристичних послуг в Україні

266

Костеньова О.В.

Особливості розвитку наукового потенціалу як пріоритетного чинника примноження інтелектуального капіталу суб'єктів підприємницької діяльності

269

Костриця М.М.

Розвиток підприємництва як інституційний чинник підвищення національної конкурентоспроможності

276

Костюченко В.М.

Концептуальні основи стратегічного управління ЗЕД в умовах посткризового розвитку

280

Кравченко Т.І.

Концепція організаційного механізму управління процесом просування інноваційної продукції на ринок

284

Кузьменко О.В.

Оптимізаційна модель вибору сегмента ринку машинобудівельного підприємства

292

Кулаковський Т.Ю.

Психологічна складова капіталу підприємця

295

Кундєєва Г.О., Соломка О.М.

До питання соціального захисту населення України

298

Куперман В.В.

Методи багатокритеріальної оптимізації виробничої програми підприємства

302

Кушнір Л.Л.

Гносеологія ресурсів в економіці, її еволюція і сучасний концепт

308

Кушніренко О.М., Прохоренкова В.В.

Державне регулювання розвитку продовольчого комплексу України

314

Лісова Т. В.

Стан і розробка напрямів підвищення економічної ефективності виробництва винограду

318

Магдіч А.С.

Особливості процесів заощадження у країнах центральної та східної Європи

321

Маргасова В.Г., Роговий А.В.

Інноваційна модернізація економіки як шлях зміцнення економічної безпеки держави

324

Мартинова О.В.

Бенчмаркінг як інструмент удосконалення управління стратегічним розвитком підприємств

327

Масліченко О.М.

Концептуальні засади організаційного забезпечення розвитку підприємства

330

Мельничук Д.П., Сурікова І.А.

Демографічні та соціально-економічні індикатори людського розвитку: теорія та практика застосування

333

Мельничук О.П.

Компетентність як головна детермінанта конкурентоспроможності трудового потенціалу.

337

Мошек Г.Є.

Контролінг як сучасна концепція управління діяльністю підприємства

339

Нагаєць І.Ю.

Маркетингові комунікації в системі онлайн продажів

341

Овандер Н.Л.

Методика проведення якісного економіко-математичного аналізу оптимального плану моделі для обґрунтування структурної політики України

343

Олейнікова Л.Г.

Проблеми виконання державного бюджету України у 2010р.

352

Піжук О.І.,
Вітошко Г. В.


Перспективи застосування технологій аутсорсингу на вітчизняних підприємствах

356

Рощина Ю.В.

Про взаємозв'язок стану використання земельних ресурсів з еколого-економічною стійкістю виробництва сільськогосподарської продукції

360

Рощина Ю.В.

Про використання земель сільськогосподарського призначення різними структурами і формами господарювання

364

Скалюк Р.В.

Функціонування економічного механізму управління фінансовими результатами господарської діяльності промислових підприємств

368

Скоп Х.І.

Структуризація інтелектуального капіталу

371

Татарінов В.В.

Організаційне та законодавче забезпечення розвитку кластерів малих і середніх підприємств машинобудування

380

Тітенко Л.В.

Ефективність формування і використання ресурсів основного капіталу організацій споживчої кооперації (на прикладі Кіровоградського регіону)

385

Трокоз В.М., Юрківська Л.Й.

Комплексний підхід до оцінки брендів підприємства

390

Трухан О.Л.

Зміст та етапи процесу стратегічної діагностики підприємства

393

Фрейдіс Е.І.

Економічна ефективність виробництва продукції птахівництва

398

Шевченко Н.В.

Формування кластерів в АПК як ефективний інструмент інноваційного регіонального розвитку

401

Юшкевич О.О.,
Шастун Р.Д.


Регулювання процесу формування прибутку банківських установ в Україні

404

Яцкевич І.В.

Інструменти контролінгу в системі управління на підприємствах зв’язку

408

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

Камінська Т.Г.

Фінансовий капітал та його трактування у працях вчених-економістів

412

Котляревський О.В.

Вплив ризиків на ціноутворення в комерційних банках України


416

Полчанов А.Ю.

Критерії оцінки стратегічного фінансового управління
страховою компанією419

Череп О.Г.,
Одинець В.І.


Проблемні питання функціонування фінансової системи США


424

Анотації до статей

429

Вимоги до оформлення статей

483


Каталог: olderfiles
olderfiles -> Міський методичний кабінет екскурсія «Спостереження за осінніми змінами у живій та неживій природі»
olderfiles -> Наукових праць
olderfiles -> Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту»
olderfiles -> Розділ ІІ. Наша зірочка Даша Бондарчук
olderfiles -> Історія держави І права України у 2-х томах том І
olderfiles -> Формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку народознавчими засобами 2010 р. Укладачі
olderfiles -> Першотравнева райдержадміністрація відділ освіти методичний кабінет
olderfiles -> Задача на спільну роботу. Мета: Забезпечити засвоєння учнями вміння розв’язувати задачі на спільну роботу
olderfiles -> Методичні рекомендації до організації і проведення уроків узагальнення і систематизації знань учнів на початок навчального року


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал