Інститут міжнародних відносинСкачати 195,8 Kb.
Дата конвертації08.02.2017
Розмір195,8 Kb.
ТипПрограмаКиївський національний університет

імені Тараса Шевченка

Інститут міжнародних відносинКафедра міжнародних відносин

та зовнішньої політики
К.і.н., ас. А.А.Суботін

ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНРобоча навчальна програма дисципліни

Для студентів відділення "Міжнародної інформації"

Затверджено на засіданні кафедри
міжнародних відносин і зовнішньої
політики, протокол № 8 від
21 січня 2003 р.

Київ – 2003


Передмова
Загальною метою курсу „Теорія міжнародних відносин” є розкриття змісту ключових понять та концептуальних підходів, на яких базується вивчення міжнародних відносин, познайомити студентів з теоретичними напрямами та школами, які існують у світовій науці, а також дати студентам уявлення про найбільш загальні та широко розповсюджені методи, необхідні для систематичного дослідження міжнародних процесів. У цьому зв’язку важливе значення надається розгляду класичних традицій вивчення міжнародних відносин в історії суспільно-політичної думки.

Дисципліна базується на знаннях студентів з курсів політології, філософії, логіки та історії міжнародних відносин та зовнішньої політики. Теорія міжнародних відносин є базовою дисципліною для курсу аналізу зовнішньої політики.

Програма курсу має проблемно-теоретичний характер та покликана дати студенту основні дані про головні аспекти та тенденції практики взаємодії на міжнародній арені: зміни характеру та природи міжнародних відносин, складу її елементів – міжнародних акторів, їх цілей та засобів, а також основних міжнародних процесів.

Внаслідок вивчення курсу „Теорія міжнародних відносин” студент має отримати уявлення про основні тенденції еволюції міжнародних відносин та методи їх аналізу, бути в змозі розрізняти різні теоретичні школи та напрями в науці про міжнародні відносини, розуміти їх центральну проблематику та аргументи притаманних їм трактувань явищ міжнародного життя, знати зміст основних категорій ТМВ та спираючись на них, вміти самостійно розбиратися в подіях, що відбуваються на міжнародній арені та пояснювати причини різноманіття та суперечливості інтерпретацій одних і тих самих міжнародних подій та процесів різними теоретичними школами досліджень міжнародних відносин. Все це має стати базою для усвідомлення національних інтересів та міжнародного статусу України.


Система поточного контролю складається з оцінювання рівня підготовки студента на семінарських заняттях. Оцінювання знань відбувається за наступною системою:

Бали:

Присутність

4 бали

Доповнення

6 балів

Виступ

6-8-12 балів

Контрольна, тест, реферат

6-8-10-12 балів

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. Необхідна кількість балів для отримання заліку для кожного студента складає 2/3 від середнього арифметичного значення успішності роботи його академічної групи на момент складання заліку.


Тематичний план
Загальний обсяг - 60 годин, у тому числі 20 годин - лекційних, 14 годин практичних, 26 годин - самостійна робота.
п/п


Назва Тем

Лекції

Семінари

Самос­тійна робота

1.

Теорія міжнародних відносин у системі суспільних наук.

2

-

2


2.

Основні наукові школи та напрямки теорії міжнародних відносин.

2

2

4


3.

Міжнародні відносини як суспільно-історичний феномен.

2

-

2


4.

Суб'єкт міжнародних відносин.

2

2

2

5.

Процес детермінації зовнішньополітичної поведінки суб'єктів міжнародних відносин.

2

-

4


6.

Механізм та процес прийняття зовнішньополітичного рішення.

2

2

4


7.

Проблема "сили" в ТМВ.

2

2

2


8.

Глобальна система міжнародних відносин.

2

2

2

9.

Процеси інтеграції в міжнародних відносинах.

2

2

2


10.

Міжнародний конфлікт.

2

2

2Всього


20

14

26


Теми лекцій і практичних занятьТема 1. Теорія міжнародних відносин у системі суспільних наук.
Лекція 1. Теорія міжнародних відносин у системі суспільних наук. (2 год.)
Методологічне та прикладне значення теорії міжнародних відносин.

Предмет та об'єкт науки ТМВ.

Методи і методики досліджень.
Тема 2. Основні наукові школи та напрямки теорії міжнародних відносин.

Лекція 2. Основні наукові школи та напрямки теорії міжнародних відносин. (2 год.)
Політичний ідеалізм.

Політичний реалізм.

Модернізм, лібералізм, функціоналізм.

Неомарксизм.


Семінар до теми 2. Основні етапи розвитку теорії міжнародних відносин. (2 год.)

1) "Класичні" напрямки в теорії міжнародних відносин. • політичний ідеалізм,

 • геополітика,

 • політичний реалізм.

2) Основні риси "модернізму". Поява нових напрямків у дослідженні МВ.

 • структурно-функціональний і системний аналіз в ТМВ,

 • конфліктологія та "дослідження миру",

 • теорія інтеграції,

 • дослідження процесу прийняття зовнішньополітичних рішень,

 • "комунікаційний" підхід до аналізу МВ.

3) Сучасний етап розвитку теорії міжнародних відносин.

- міжнародна політична економія,

- неореалізм та конструктивізм.

Самостійна робота - 4 год.

1. Визначити елементи структури науки ТМВ.

2. Визначити основний внесок школи «модернізму» у дослідження міжнародних відносин.
Тема 3. Міжнародні відносини як суспільно-історичний феномен.

Лекція 3. Міжнародні відносини як суспільно-історичний феномен. (2 год.)

Поняття та сутність міжнародних відносин.

Встановлення змісту категорії "міжнародні відносини".

Типологія міжнародних відносин.


Самостійна робота - 2 год.

1. Визначити співвідношення категорій «міжнародні відносини» та «міждержавні відносини», «міжнародна політика» та «світова політика».

2. Визначити співвідношення між внутрішньою та зовнішньою політикою з точки зору ТМВ.
Тема 4. Суб'єкт міжнародних відносин.

Лекція 4. Суб'єкт міжнародних відносин. (2 год.)
Поняття суб’єкту в суспільних науках.

Проблема суб’єктності в ТМВ.

Підходи наукових шкіл та напрямів до проблеми визначення суб’єкту МВ.
Семінар до теми 4. Суб'єкт міжнародних відносин. (2 год.)

1) Поняття суб'єкта МВ. Діалектика індивідуального, колективного та інституційного виміру суб'єктності в МВ.

2) Типологія суб'єктів міжнародних відносин.
Самостійна робота - 2 год.

1. Дайте характеристику співвідношення об'єкта та суб'єкта в ТМВ.

2. Сформулювати залежність між проблемою визначення суб'єкта та об'єкта в теорії міжнародних відносин.
Тема 5. Процес детермінації зовнішньополітичної поведінки суб'єктів міжнародних відносин.

Лекція 5. Процес детермінації зовнішньополітичної поведінки суб'єктів міжнародних відносин. (2 год.)
Загальні можливості детермінації зовнішньополітичної поведінки суб'єктів міжнародних відносин.

Інтереси суб'єктів міжнародних відносин, їх сутність та класифікація.

Зовнішньополітичні цілі як форма існування інтересів суб'єктів МВ.

Зовнішньополітична стратегія.


Самостійна робота - 4 год.

1. Визначити причини поєднання спрямовуючих та обмежуючих чинників у зовнішньополітичній доктрині.

2. Сформулювати основні погляди на концепцію «нації» та «національного інтересу».
Тема 6. Механізм і процес прийняття зовнішньополітичного рішення.

Лекція 6. Механізм і процес прийняття зовнішньополітичного рішення. (2 год.)
Структура державного механізму, як визначальний чинник механізму ПЗР.

Підходи до розгляду процесу прийняття зовнішньополітичного рішення.

Моделі прийняття зовнішньополітичного рішення.
Семінар до теми 6. Процес прийняття зовнішньополітичного рішення. (2 год.)

1) Механізм процесу прийняття зовнішньополітичного рішення. • Інституційний аспект.

 • Функціональний аспект.

2) Моделі процесу прийняття зовнішньополітичного рішення.
Самостійна робота - 4 год.

1. З'ясуйте співвідношення нормативного та дескриптивного підходів в аналізі процесу прийняття рішення.

2. Виділити особливості прийняття зовнішньополітичного рішення в умовах міжнародної кризи.
Тема 7. Проблема "сили" в ТМВ.

Лекція 7. Проблема "сили" в ТМВ. (2 год.)
Сила в арсеналі засобів учасників МВ.

Різновиди сили в міжнародних відносинах.

Проблема визначення силового потенціалу учасника МВ.
Семінар до теми 7. Сила в міжнародних відносинах. (2 год.)

1) Концепції феномену "сили" в ТМВ.

2) Механізм та компоненти силової політики.

3) Особливості силової політики в сучасних міжнародних відносинах.


Самостійна робота - 2 год.

1. Виділити невійськові фактори сили в арсеналі держави.

2. Доведіть, що переконування у міжнародних відносинах є силовим засобом.
Тема 8. Глобальна система міжнародних відносин.

Лекція 8. Глобальна система міжнародних відносин. (2 год.)
Системний підхід до міжнародних відносин.

Види та форми міжнародних систем.

Концепція „центросилових відносин” та „вузлів протиріч” у МВ.
Семінар до теми 8. Глобальна система міжнародних відносин. (2 год.)

1) Поняття міжнародної системи в рамках теорії загальних систем.

2) Структура та основні системні процеси.

3) Типологія міжнародних систем.


Самостійна робота - 2 год.

1. Визначити діалектику відносин на рівні «елемент-структура» глобальної системи міжнародних відносин.

2. Виділіть мінімальну з точки зору ТМВ систему.
Тема 9. Процеси інтеграції у міжнародних відносинах.

Лекція 9. Процеси інтеграції у міжнародних відносинах. (2 год.)
Міжнародна співпраця як форма взаємодії держав.

Поняття інтеграції у міжнародних відносинах, умови її виникнення.

Види та форми інтеграційних співтовариств.
Семінар до теми 9. Процеси інтеграції у міжнародних відносинах. (2 год.)

1) Теорія союзів та коаліцій.

2) "Комунікаційна" теорія міжнародної інтеграції.

3) "Неофункціональна" модель інтеграційних процесів.


Самостійна робота - 2 год.

1. Визначити основні типи інтеграційних співтовариств у сучасних міжнародних відносинах.

2. Визначити неоднозначність сучасних інтеграційних процесів на рівні категорій суверенітет-інтеграція.
Тема 10. Міжнародний конфлікт.

Лекція 10. Міжнародний конфлікт. (2 год.)
Міжнародний конфлікт, як особлива форма взаємодії учасників МВ.

Причини конфліктної поведінки учасників МВ.

Види та форми міжнародних конфліктів.
Семінар до теми 10. Міжнародний конфлікт. (2 год.)

1) Поняття міжнародного конфлікту.

2) Структура та стадії міжнародного конфлікту.

3) Типологія міжнародних конфліктів.


Самостійна робота - 2 год.

1. Визначити структуру та стадії міжнародного конфлікту.2. Виділіть основні причини конфліктної поведінки держав.
Питання для поточного та підсумкового контролю:


 1. Характеристика школи політичного реалізму.

 2. Теорія міжнародних систем М.Каплана.

 3. Соціально-політична природа міжнародних відносин.

 4. Характеристика школи політичного ідеалізму в ТМВ.

 5. Діалектика стосунків "елемент - структура" системи міжнародних відносин.

 6. Англосаксонський напрям геополітики.

 7. "Неофункціональна" модель інтеграційних процесів.

 8. Німецька школа геополітики.

 9. Івент-аналіз в дослідженнях міжнародних відносин.

 10. Зовнішньополітична діяльність суб'єктів МВ.

 11. Системний та структурно-функціональний аналіз в ТМВ.

 12. Види й форми міжнародних відносин.

 13. Стадії процесу прийняття зовнішньополітичного рішення.

 14. Характеристика школи модернізму у ТМВ.

 15. Силова політика в умовах сучасних МВ.

 16. Зовнішньополітичні цілі.

 17. Суб'єкт міжнародних відносин: концепції та класифікації.

 18. Комунікаційний підхід до аналізу міжнародної інтеграції.

 19. Зовнішньополітичні інтереси суб'єктів міжнародних відносин.

 20. Центри сили і вузли протиріч у міжнародних відносин.

 21. Типологія міжнародних конфліктів.

 22. Силовий потенціал держави.

 23. Компоненти силової політики.

 24. Система міжнародних відносин, її компоненти й основні характеристики.

 25. Теорія міжнародних відносин як наука, її внутрішня будова і методологічне значення.

 26. Характеристика школи неомарксизму у ТМВ.

 27. Моделі «індивідуального» процесу прийняття зовнішньополітичного рішення.

 28. Особливості неореалізму, як напрямку в ТМВ.

 29. Концепції сили та силової політики в теорії міжнародних відносин.

 30. Інформація в процесі прийняття зовнішньополітичного рішення.

 31. Поняття міжнародної інтеграції.

 32. Інституційний аспект механізму прийняття зовнішньополітичного рішення.

 33. Проблеми методології у теорії міжнародних відносин.

 34. Природа міжнародного конфлікту.

 35. Метод побудови сценаріїв у дослідженні міжнародних відносин.

 36. Стадії міжнародного конфлікту.

 37. Рівні суб'єктності в міжнародних відносинах.

 38. Функціональний аспект механізму прийняття зовнішньополітичного рішення.

 39. Класифікація інтеграційних співтовариств у ТМВ.

 40. Поняття зовнішньополітичної стратегії.

 41. Дельфійський метод в дослідженнях міжнародних відносин.

 42. Теорія утворення союзів і коаліцій.

 43. Теорія «груп впливу» у формуванні зовнішньої політики.

 44. Моделі «колективного» процесу прийняття зовнішньополітичного рішення.

 45. Контентний аналіз як методика дослідження в ТМВ.

 46. Співвідношення внутрішньої та зовнішньої політики.

 47. Потреби суб'єктів міжнародних відносин: їх сутність і класифікація.

 48. Когнітивне картування як методика дослідження в ТМВ.


Література:

Основна:
Підручники:

Косолапов Н. Теория международных отношений // Мировая Экономика и Международные Отношения. - М, 1998.-№№2-7.-1999.-№№7-12.-2000.-№1.

Хрусталев М.А. Теория политики и политический анализ.-М., 1991.

Цыганков П.А. Теория международных отношений. - М., 2002.


Навчальні посібники:

• Теория международных отношений на рубеже столетий. Сборник статей под ред. П.А.Цыганкова. - М.,2002.

• Введение в социологию международных отношений. - М., 1992.

Гришин А.В., Никольский Н.И. Системный анализ международных отношений. - М., 1982.

Кукулка Ю. Проблемы теории международных отношений. - М., 1980.

Мурадян З.А. Буржуазные теории международных отношений.-М., 1988.


Додаткова:
Жирар М. Индивиды в международной политике. - М. 1996.

Косолапов Н.A. Социальная психология и международные отношения.-М., 1983.

• Основы теории международных отношений. - Под ред. Антюхин-Московченко В.И., Злобина Н.А., Хрусталева М.А. - М., 1980.

• Системный подход: анализ и прогнозирование международных отношений.-Сб.трудов. - М.,1991.

Блищенко И.П., Солнцева М.М. Мировая политика и международное право. - М., 1991.

Косолапов Н.А. Социальная психология и международные отношения. - М., 1983.

Морозов Г.И. Международные организации: некоторые вопросы теории. 2.-е, доп. изд. - М., 1974.

Морозов Г.И. Мировое сообщество: утопия или реальность? - М., 1987.

Морозов Г.И. Международное право и международные отношения. (Проблемы взаимосвязи). - М., 1997.

• Современные международные отношения. - М., 1998.

• Система, структура и процесс развития современных международных отношений: Отв. ред. В.И. Гантман. - М.,1984.

• Современные буржуазные теории международных отношений. - М., 1976.

• Аналитические методы в исследовании международных отношений. - М., 1982.

Дольникова Р.Н. Методология и методика прогнозирования внешней политики несоциалистических государств. Опыт системной организации понятий. - М., 1986.

Хрусталев М.А. Системное моделирование международных отношений. - М., 1988.

Петровский В.Ф. Американская внешнеполитическая мысль. - М., 1976.

• Геополитика: теория и практика. Сборник статей под ред. Позднякова Э.А. - М., 1994.

• Социология международных отношений. Под ред. Цыганкова П.А. - М., 1998.

Бурлацкий Ф.М., Галкин А.А. Социология. Политика. Международные отношения. - М., 1974.

• Взаимосвязь и взаимовлияние внутренней и внешней политики. - М., 1982.

Мартыненко П.Ф. Социология международных отношений. - К., 1969.

Поздняков Э.А. Внешнеполитическая деятельность и межгосударственные отношения. - М., 1986.

Хонин В.Н. Объект международно-правового регулирования. - К., 1974.

Мартыненко П.Ф. Социология международных отношений. - К., 1969.

• Взаимосвязь и взаимовлияние внутренней и внешней политики. - М., 1982.

Ермоленко Д.В. Социология и проблемы международных отношений. - М., 1977.

Хрустапев М.А. Основы теории внешней политики государств. - М., 1984.

• Процесс формирования и осуществления внешней политики капиталистических государств. - М., 1981.

• США. Внешнеполитический механизм. - М., 1972.

Косолапов Н.А. Социальная психология и международные отношения. - М., 1983.

Макарычев А. Система внешнеполитического планирования и анализа: опыт США 70-90-х годов. // МЭиМО. - 1994. - №12.

Шейдина И.Л. Невоенные факторы силы во внешней политики США. - М., 1984.

Поздняков Э.А. Системный подход и международные отношения. - М., 1976.

• Социологические проблемы международных отношений. - М., 1970.

Хрусталев М.А. Системное моделирование международных отношений. - М., 1987.

Барановский В.Г. Политическая интеграция в Западной Европе. - М., 1984.Доронина Н.И. Международный конфликт. - М., 1981.

Дружинин В.В., Конторов АС., Конторов М.Д. Введение в теорию конфликта. - М., 1988.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал