Інформації про хід і результати навчанняСторінка1/14
Дата конвертації19.12.2016
Розмір1,83 Mb.
ТипІнформації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Організація оцінювання на уроках фізики

Введення

Важливою умовою підвищення ефективності навчального процесу є систематичне отримання вчителем об'єктивної інформації про хід навчально-пізнавальної діяльності учнів. Цю інформацію вчитель отримує в процесі контролю навчально-пізнавальної діяльності учнів. Контроль в педагогічному процесі розглядається як процедура оціночної діяльності, що включає в себе дії з використанням різноманітних педагогічних заходів і методів вимірювань з отримання інформації про хід і результати навчання.

Серед проблем, які мають істотний вплив на підвищення ефективності і якості навчання, особливе місце займають контроль і оцінка знань учнів. Дійсно, контроль і оцінка- необхідна частина освітнього процесу. Від того, як здійснюються перевірка і оцінка знань учнів, багато в чому залежить їх навчальна дисципліна, ставлення до навчання, формування інтересу до предмета, а також таких найважливіших якостей, як самостійність, ініціативність, працьовитість.

Проблема оцінки та оціночної діяльності - одна з найактуальніших проблем, як у педагогічній теорії, так і в педагогічній практиці. У різні періоди життя суспільства вимір якості навчання і виховання школярів, а також вираз результатів цих вимірювань завжди викликали жвавий інтерес педагогів.

Актуальність проблеми контролю пов'язана з досягненням останнім часом певних успіхів у реалізації практичної ролі навчання в школі, завдяки чому розширилась сфера докладання контролю, зросли його можливості позитивного впливу на навчально-педагогічний процес, виникли умови для раціоналізації самого контролю як складової частини цього процесу.

У системі загальної середньої освіти України загальні підходи до рівня знань школярів визначаються на підставі Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329.

.

Якщо теоретичний аспект проблеми найбільше хвилює вчених, то прикладний аспект, який відображає механізм оцінки рівня навченості і досягнень учня в різних сферах навчальної діяльності, все більше хвилює вчителів і керівників освіти.Вчителю при підготовці до уроку необхідно пам'ятати, що пошуки необхідних форм контролю і його організація - це найважливіше завдання педагога. Кого, коли, скільки учнів, з яких питань, за допомогою яких засобів потрібно запитати й оцінити - все це повинно бути продумано вчителем при підготовці до уроку. Поряд з цим слід продумати, чим повинні займатися учні під час опитування їхнього товариша. У кожного вчителя повинна бути своя система контролю, вона повинна включати різноманітні засоби і прийоми роботи, щоб учні розуміли, що вчитель постійно контролює їхні успіхи, рівень і якість оволодіння знаннями.
Констатувавши певний рівень знань учнів, вчитель має можливість коригувати подальший процес навчання, надавати допомогу у вигляді порад, рекомендацій, консультацій, виявляти своє ставлення до його старанням і успіхам. Оцінками піддаються готівкові знання школяра і проявлені ними вміння та навички.

У дослідженні В.М. Полонського вихідним є визнання перевірки та оцінки знань, як необхідної частини навчально-виховного процесу; від їх правильної постановки багато в чому залежить його успіх. Автор визначає основні функції перевірки і оцінки знань: навчальна, контролююча і виховуюча, так як з їх допомогою виявляються знання, які засвоїли учні на кожному етапі навчання, досягнення та недоліки у підготовці учнів, ефективність роботи педагога. На основі перевірки і оцінки знань виставляються поточні, річні відмітки, визначається готовність до подальшого навчання. Від того, як здійснюються перевірка і оцінка знань учнів, багато в чому залежить їх навчальна дисципліна, ставлення до навчання, формування інтересу до предмета, а також таких найважливіших якостей учня, як самостійність, ініціатива, працьовитість.


На жаль, в традиційній школі на процес оцінювання не впливає і якість самого навчання (мається на увазі той процес, який збудував вчитель), в результаті якого учень повинен був засвоїти даний матеріал.

Тому дуже важливо знати, як краще організувати контроль знань учнів і як правильно оцінити рівень їх знань.

Мета: визначити найбільш ефективні шляхи та способи організації тематичного контролю знань учнів.

Завдання:

- Визначити сутність, роль і значення контролю;

- Розкрити види контролю;

- Виявити способи організації тематичного контролю, що забезпечують ефективність навчального процесу;

- Розробити ряд методик проведення тематичного контролю знань учнів.

Об'єкт: особливості організації тематичного контролю знань.

Предмет: роль і значення тематичного контролю, шляхи і способи його організації.

Гіпотеза: чим цікавіше і цікавіше застосовувані методи і форми при проведенні тематичного контролю, тим ефективніше процес навчання.
1. Контроль і оцінка успішного навчання
1. Контроль як ланка навчального процесу. Об'єкт і функції контролю

Контроль - найбільш широке за обсягом поняття. Він охоплює і включає в себе всі інші поняття як складові структурні компоненти.

У широкому сенсі контроль пов'язаний з орієнтовною діяльністю людини, а без неї навчальна робота учня і робота вчителя неможливі.

Початковим моментом контролю є спостереження й перевірка. У процесі спостереження і перевірки виявляється і вимірюється той матеріал, який належить проконтролювати, накопичується первинна інформація. У подальшому ця інформація піддається аналізу-синтезу, порівнянню. При цьому виявляється її зміст і значення, проводиться оцінювання цієї інформації з точки зору завдань контролю. Результати оцінки отримують зовнішнє або внутрішнє вираження, словесний коментар. Надалі, виходячи з сенсу, значення і значущості, ця інформація стає своєрідним сигналом для продовження педагогічного процесу в тому ж напрямку або для внесення в нього корекцій. Все залежить від того, чи відповідають результати оцінки раніше наміченим навчально-виховним завданням або відрізняються від них.

Результати оцінювання можуть бути виражені в балах.

Об'єктом (чи змістом) контролю може стати все, що відноситься до навчально-виховному процесу. Конкретне ж його зміст буде залежати від цільової установки і завдань контролю. Зокрема, контролюється діяльність учителя і учня в процесі навчання. Учитель, перевіряючи учня, з'ясовує особливості розуміння й осмислення учнем досліджуваного матеріалу, точність, глибину і міцність його знань, широту кругозору, розвиток пізнавальних процесів (пам'яті, логічного мислення, уяви). У процесі навчання в учнів формуються загальнонавчальні, спеціальні та інші практичні вміння і навички. Учитель також контролює ступінь їх точності та стійкості, здатності учня застосовувати знання на практиці, творчий підхід до виконання навчального справи, володіння раціональними прийомами роботи, вміння "поєднувати", "зливати" одні навички з іншими.

У діяльності вчителя контролюються його вміння організувати класні заняття, його методи та прийоми навчання учнів, стиль і прийоми спілкування.

Таким чином, контроль у навчально-виховному процесі дозволяє встановити якість теоретичних знань і практичних умінь і навичок учнів, способи їх навчальної діяльності, ступінь розумового розвитку, а також рівень педагогічної майстерності вчителя.

У діяльності вчителя контролюються його вміння організувати класні заняття, його методи та прийоми навчання учнів, стиль і прийоми спілкування.

Як елемент орієнтовної діяльності контроль має різні функції, з яких головна - функція зворотного зв'язку. Тільки лише постійно маючи інформацію про те, як "веде" себе, як реагує "обучающаяся система" (клас, група, учень) на вплив "навчальної" (учитель, учень-консультант, технічні та електронні засоби інформації), можна надійно йти вперед по шляху оволодіння знаннями, вміннями та навичками. Тільки тоді вчитель може бути впевненим у тому, що він вчить так, як задумано і як треба. Якщо результат навчання слабкий, то інформацію він сприйме як сигнал до перебудови своєї методики.Всі інші функції контролю за їх завданням можна звести до двох груп: педагогічної і перевірочної-оцінної.
Основні функції контролю успішності навчання і розвитку учнів

Результати діагностичних перевірок допомагають вибрати найбільш інтенсивну методику навчання, а також уточнити напрямок подальшого вдосконалення змісту методів і засобів навчання.

У ході контролю перевіряється відповідність досягнутих учнями знань-умінь-навичок встановленими державою еталоном (стандартам), а оцінка виражає реакцію на ступінь і якість цієї відповідності (відмінно, добре, задовільно, погано). Таким чином, в кінцевому рахунку система контролю та оцінки для вчителя стає інструментом оповіщення громадськості (учнів класу, вчителів, батьків та ін) про стан і проблеми освіти на даному етапі його розвитку. З боку учня встановлюється, які конкретні результати його навчальної діяльності; що засвоєно міцно, усвідомлено, а що потребує повторенні, поглибленні; які сторони навчальної діяльності сформовані, а які необхідно сформувати.

Правильно організований контроль і оцінка знімають у школярів страх перед контрольними роботами, знижують рівень тривожності, формують правильні цільові установки, орієнтують на самостійність, активність і самоконтроль.2. Види контролю знань учнів. Методи, прийоми і форми організації контролю знань учнів
Види контролю розрізняються за функціями в навчальному процесі.

При контролі використовуються багато методи і методики. Поряд із традиційними методами контролю, перевірки, оцінки, обліку знань і вмінь, застосовуються тестування школярів, проектування індивідуального та особистісно орієнтованого навчально-виховного процесу, інші способи.

На початковому етапі засвоєння знань я рекомендую використовувати усне опитування. На мій погляд, доцільно проводити опитування в якості своєрідної "п'ятихвилинки", розгадуванні кросворда або кросворду "навпаки" перед фронтальним письмовим опитуванням.

Усне опитування вимагає усного викладу учнем вивченого матеріалу, зв'язкового оповідання про конкретний об'єкт навколишнього світу. Таке опитування може будуватися як бесіда, розповідь учня, пояснення, читання тексту, повідомлення про спостереження або досвіді. Не варто під час усного опитування пропонувати переказувати зміст параграфа, тому що такий вид діяльності учням не цікавий і не продуктивний.

Поточний контроль - найбільш оперативна, динамічна і гнучка перевірка результатів навчання. Його основна мета - аналіз ходу формування знань і вмінь учнів.

Письмове опитування полягає в проведенні різних самостійних і контрольних робіт. Самостійна робота може проводитися фронтально, невеликими групами і індивідуально. Мета такого контролю визначається індивідуальними особливостями, темпом просування учнів у засвоєнні знань. Так, наприклад, індивідуальну самостійну роботу може отримати учень, який пропустив багато навчальних днів, не засвоїв якийсь розділ програми, що працює в уповільненому або прискореному темпі. Пропоную проводити і динамічні самостійні роботи, розраховані на нетривалий час (5-10 хв). Це спосіб перевірки знань і умінь з окремих істотних питань курсу, який дозволяє перманентно контролювати і коректувати хід засвоєння навчального матеріалу школярами. Для таких робіт я найчастіше використовую індивідуальні картки, тестові завдання.

Тематичний контроль проводиться по завершенні вивчення великої теми. Призначення тематичного контролю: систематизувати й узагальнити матеріал всієї теми; закріпити його як базу, необхідну для вивчення наступних розділів навчального предмета.

Особливість перевірочних питань і завдань у цьому випадку полягає в тому, що вони розраховані на виявлення знань всієї теми, на встановлення зв'язків зі знанням попередніх тим, міжпредметних зв'язків, на вміння переносу знань на інший матеріал, на пошук висновків узагальнюючого характеру.

Контрольна робота використовується при фронтальному поточному та підсумковому контролі з метою перевірки знань і вмінь школярів по досить великою і повністю вивченій темі програми. Зміст робіт для письмового опитування може організовуватися по однорівневим або по різнорівневим, які відрізняються за ступенем складності, варіантами. Так, для розвитку самоконтролю і самооцінки учнів доцільно підбирати самостійні та контрольні роботи з різнорівневими варіантами. Пропонована дітям інструкція пояснює їм, що кожен сам може вибрати варіант роботи будь-якої складності.

До стандартизованим методикам перевірки успішності ставляться тестові завдання. Вони привертають увагу насамперед тим, що дають точну кількісну характеристику не тільки рівня досягнень школяра з конкретного предмета, але також можуть виявити рівень загального розвитку: вміння застосовувати знання в нестандартній ситуації, знаходити спосіб побудови навчального завдання, порівнювати правильний і неправильний відповіді й т. п.

Стандартизовані методики дозволяють досить точно і об'єктивно при мінімальній затраті часу отримати загальну картину розвитку класу, школи; зібрати дані про стан системи освіти в цілому.

У зв'язку з виникаючою все у більшої кількості учнів необхідністю здавати ЗНО в 10-11 класах я ввела завдання, складені за принципом завдань, що пропонуються на зовнішньому тестуванні: завдання на відповідність, рішення задач з вибором варіанта відповіді, тестові завдання для виявлення теоретичних знань.


3. Тематичний контроль. Його сутність, функції, методи і

прийоми проведення

Одним з видів контролю є тематичний контроль.

Тематичний контроль - це вид контролю, який проводиться по завершенні вивчення великої теми.

Функції тематичного контролю наступні:

- Систематизувати та узагальнити матеріал всієї теми;

- Шляхом повторення й перевірки знань попередити забування, закріпити його як базу, необхідну для вивчення наступних розділів навчального предмета.

Особливість перевірочних питань і завдань у цьому випадку полягає в тому, що вони розраховані на виявлення знань всієї теми, на встановлення зв'язків зі знанням попередніх тим, міжпредметних зв'язків, на вміння переносу знань на інший матеріал, на пошук висновків узагальнюючого характеру.

Специфіка цього виду контролю:

1) учневі надається додатковий час для підготовки і забезпечується можливість перездати, доздати матеріал, виправити отриману раніше відмітку;

2) при виставленні остаточної позначки вчитель не орієнтується на середній бал, а враховує лише підсумкові позначки по здаваної темі, які "скасовують" попередні, більш низькі, що робить контроль більш об'єктивним;

3) можливість одержання більш високої оцінки своїх знань. Уточнення і поглиблення знань стає мотивованим дією учня, відображає його бажання й інтерес до навчання.

У старших класах для проведення тематичного контролю можуть використовуватися колоквіуми. Його методика така: учням заздалегідь оголошується тема і мінімум питань, вказується література. Для зацікавлених організовуються консультації. Колоквіум найчастіше проводиться перед практичними заняттями. Від нього, як правило, ніхто не звільняється, перевірці піддаються всі учні. Якщо хто-небудь не впорається із завданням - такого учня вчитель має право не допустити до практичної роботи: давши консультацію учневі про те, як ліквідувати прогалини в знаннях теми, вчитель знову перевірить, чи засвоїв її учень.

Крім цього доречно проводити тематичний контроль у формі змагань, вікторин.

В якості поточного контролю я найбільш часто застосовую різного виду тести, фізичні диктанти, короткочасні перевірочні роботи для визначення ступеня освоєння учнями навичок застосування теоретичних знань на практиці. (Додаток 1)

На своїх уроках для проведення тематичного контролю я застосовую такі види робіт як контрольні роботи, тестування.

Зазвичай тексти для контрольних робіт я підбираю залежно від ступеня підготовленості класу і ступеня засвоєння учнями знань виходячи з отриманих за допомогою попереднього контролю даних. Причому на одній паралелі можуть бути як однорівневі, так і різнорівневі завдання. (Додаток 2)

Варіант тестових завдань в контрольних роботах, найчастіше, я використовую при оцінюванні низького рівня знань учнів, тому що практика показує, що достовірної картини тестові завдання не дають, крім того багато хто просто інтуїтивно вибирають відповіді, не намагаючись знайти правильну відповідь, замислюючись і розмірковуючи. Крім цього в старших класах можна проводити тематичний контроль у формі змагань, вікторин, колоквіуму.

В якості експерименту я стала вводити в своїй практиці заліковий метод. На початку вивчення теми на стенд вивішую перелік основних питань, необхідних для засвоєння. Далі відбувається вивчення теми.

Учні заздалегідь сповіщені про терміни проведення заліку. Під час останнього уроку в даній темі повторюємо всі основні моменти, проговорюємо відповіді на кожен з запропонованих раніше питань, я відповідаю на можливі запитання, які виникають в учнів.

Безпосередньо сам залік виконується в контрольних зошитах (і взагалі, всі роботи, що проводяться протягом навчального року, виконуються в цих зошитах для контрольних робіт).

Кожному учневі видається аркуш з варіантом залікової роботи. Спочатку всі відповідають тільки на завдання обов'язкової частини (зазвичай їх десять).

На початку тесту пропонуються завдання на перевірку знань основних фізичних понять, явищ, фізичних величин і одиниць їх виміру, формулювань фізичних законів, формул для обчислення фізичних величин. Далі пропонуються питання на застосування знань в знайомій ситуації, на виконання простих обчислень і рішення задач за відомим зразком.

В залежності від свого рівня підготовки учень сам вибирає, які завдання йому вирішувати. Адже для отримання необхідної йому відмітки він заздалегідь знає, скільки балів з цієї частини йому необхідно набрати. Причому сама дитина вирішує: вирішити йому дві простих задачі або одну складну. Можливо, серед запропонованих завдань він зустріне подібні тим, що були розв’язані на уроках раніше.

Підсумки тестової перевірки дозволяють виконати аналіз успішності засвоєння ос-новних елементів знань і набуття вмінь всіма учнями класу. На основі поелементного аналізу можна по одним елементам знань провести до-полнительную роботу з усім класом, по іншим елементам знань дати індивідуальне завдання окремим учням.

Після проведення заліку та аналізу результатів на наступному уроці розбираються питання, що викликали максимальне утруднення, вирішуються завдання. Через урок проводиться контрольна робота. Треба відзначити, що після здачі заліку та прове-дення його аналізу результати контрольної роботи починають радувати. Адже вже самі учні знають, на що треба звернути увагу ще раз, а які моменти вже відпрацьовані до автоматизму.

Форма заліків застосовується поки тільки в старшому ланці, з часом планую ввести таку форму контролю матеріалу з самого початку навчання, з 7 класу.

За час моєї педагогічної діяльності в результаті проб і помилок я прийшла до висновку, що для кращої усваімості навчального матеріалу оцінюватися повинні не тільки теоретичні знання даного матеріалу і практичне вміння виконувати завдання, але і міцне знання фізичних формул і одиниць вимірювання фізичних величин. Тому в даний час я починаю застосовувати на практиці наступну систему контролю знань і вмінь учнів, що складається з 4 контрольованих елементів:

• "Формули", тут перевіряється фактичне знання формул досліджуваного матеріалу.

• "Букви і одиниці виміру", перевіряється знання позначень фізичних величин та їх одиниці виміру.

• "Теоретичний етап", де перевіряються теоретичні знання, це можуть бути питання на фактичне знання визначень і якісні задачі.

• "Практичний етап", перевіряються уміння вирішувати задачі як якісні, так і кількісні.

За такої структурі мною складені деякi контрольні роботи для учнів, починаючи з 7-го класу, кількість варіантів може варіюватися від 4 до 6. Кожен учень за контрольну роботу отримує по 4 оцінки. У цьому випадку зручно проводити поелементний облік знань. Одночасно підвищується об'єктивність у виставленні оцінки.

Для класів зі слабкою навченістю, попередньо за тиждень до проведення роботи, даю список питань з теоретичної частини, для більш якісної самостійної підготовки до контрольної роботи.

Висновок
Учитель у своїй роботі повинен використовувати не тільки загальноприйняті форми контролю (самостійна і контрольна роботи, усне опитування біля дошки і так далі), але і систематично винаходити, упроваджувати свої засоби контролю.

Вчитель повинен вміти зробити процес навчання не тільки ефективним, але й цікавим для дітей. Систематичний контроль знань і умінь учнів - одна з основних умов підвищення якості навчання. Уміле володіння вчителем різними формами контролю знань і умінь сприяє підвищенню зацікавленості учнів у навчанні, попереджає відставання, забезпечує активну роботу кожного учня. Контроль для учнів повинен бути навчальним, а отже, він буде і розвивають і.

У результаті проведення нетрадиційних форм контролю знань і умінь розкриваються індивідуальні особливості дітей, підвищується рівень підготовки до уроків, що дозволяє своєчасно усувати недоліки і прогалини в знаннях учнів, підвищує ефективність самого процесу навчання.

У ході роботи я переконуюся, що висунута гіпотеза знаходить підтвердження на практиці. Провівши ряд експериментів, з упевненістю можу сказати, що, дійсно, чим цікавіше застосовувані методи і форми при проведенні тематичного контролю, тим ефективніше процес навчання.Додаток 1

Фізичний диктант

Вставте пропущені слова або завершіть пропозицію.Тема: Внутрішня енергія.

• Молекула - це найдрібніша частинка ...... (речовини)

• існують два види механічної енергії, яку мають атоми: ..... (Кінетична і потенційна).

• Енергія руху і взаємодії частинок, з яких складається тіло, називається .... (Внутрішньою енергією)

• Внутрішня енергія тіла .... від його механічної енергії. (Не залежить).

• При підвищенні температури тіла, його внутрішня енергія (Збільшується).

• Перенесення енергії від більш нагрітих ділянок тіла до менш нагрітих внаслідок теплового руху частинок називається ... (теплопровідністю).

• При згинанні і розгинанні алюмінієвого дроту її внутрішня енергія змінюється способом .... (Здійснення роботи над тілом).

• Серед металів найбільшу теплопровідність мають ... (срібло, золото).

• Пористі тіла володіють поганою теплопровідністю, оскільки містять ... (повітря).

• Передача теплоти у вакуумі шляхом теплопровідності ... (неможлива).

• У твердих тілах конвекція відбуватися, ... (не може).

• Перенесення енергії від Сонця до Землі здійснюється шляхом ... (випромінювання).

• Тіла з темною поверхнею ... поглинають енергію падаючого на них випромінювання. (Добре)

• Щоб конвекція відбувалася у воді, її треба охолоджувати ... або нагрівати ... (зверху, знизу).

Тема: Теплові явища

• Енергія, яку тіло одержує або втрачає при теплопередачі, називається ... (кількістю теплоти).

• Одиниця кількості теплоти називається ... (джоуль).

• Питома теплоємність води дорівнює ... (4200 Дж / кг × ° С).

• Питома теплоємність одного і того ж речовини в різних агрегатних станах ... (різна).

• плавлення називається перехід речовини ... (з твердого стану в рідкий).

• Кількість теплоти, що виділяється при повному згорянні 1 кг палива, називається ... (питомою теплотою згоряння палива).

• При температурі плавлення внутрішня енергія води, ... внутрішньої енергії тієї ж маси льоду при 0 ° С. (більше)

• При плавленні льоду його температура ... (не змінюється).

• Процес кристалізації супроводжується ... тепла. (Виділенням)

• Формула кількості теплоти, необхідної для плавлення речовини ... (Q = l × m)

• До аморфних тіл відносяться, наприклад ... (скло, каніфоль, льодяник)

• Аморфні тіла ... певної температури плавлення. (Не мають)

• Процес зворотний паротворення, називається ... (конденсацією)

• Освіта роси. Хмар пов'язане з таким тепловим явищем, як .... (конденсацією)

• Конденсація супроводжується ... енергії. (Виділенням)

• Кількість теплоти, необхідної для обігу 1 кг рідини при температурі кипіння в пар називається ... (питомою теплотою пароутворення)

• Під час кипіння температура рідини ... (не змінюється)

• температура кипіння і конденсації для даної речовини ... (однакова)

Тема: Електричні явища.

• Електрон перекладається з грецької, як ... (янтар)

• Процес розділення зарядів називається ... (електризацією)

• Заряди бувають двох видів: ... (позитивні і негативні)

• Однойменні заряди ..., а різнойменні ... (відштовхуються, притягуються)

• Електричний заряд ділиться на ... частини. (Рівні)

• Один із способів електризації - це ... (тертя)

• Прилад для вимірювання електричного заряду називається ... (електрометрії)

• Мінімальний електричний заряд дорівнює ... (1,6 × 10 -19 Кл)

• До складу атомного ядра входять ... (протони і нейтрони)

• Ідея атомного ядра належить ... (Е. Резерфорду)

• Навколо зарядженого тіла утворюється особливий вид матерії, який називається ... (електричне поле)

• Електризація застосовується, наприклад ... (при фарбуванні кузова машин, при копченні.)

• Вивченням взаємодією електричних зарядів займалися англійські фізики: ... і ... (Д. Максвелл і М. Фарадей)

• Одиниця виміру електричного заряду названа на честь французького фізика ... (Ш.О. Кулона)

Тема: Електричний струм. Сила струму.

• Електричний струм являє собою ... (упорядковане русі заряджених частинок)

• До складу найпростішого електричного кола входять: ... (джерело струму, ключ, споживач струму, провідники)

• Величина рівна відношенню електричного заряду, що пройшов через поперечний переріз провідника, до часу проходження ... (силою струму)

• Сила струму позначається буквою латинського алфавіту ... (I)

• Одиниця виміру сили струму в СІ називається ... (ампер)

• Для вимірювання сили струму використовують прилад ... (амперметр)

• Амперметр включається в електричний ланцюг ... з тим приладом, силу струму в якому вимірюють. (Послідовно)

• За напрям електричного струму беруть ... (напрямок руху позитивно заряджених частинок)

• Електричний струм надає наступні дії: ... (теплове, хімічне, магнітне)

• Одиниця виміру сили струму названа на честь вченого ... (А.М. Ампера)

• Електричний заряд має також іншу назву - ... (кількість електрики)

• На електричних схемах амперметр позначають ... ()

Тема: Електрична напруга.

• Напруга - це фізична величина, що характеризує ..., яке створює струм. (Електричне поле)

• Напруга показує, ... при переміщенні електричного заряду, рівного 1 Кл. (Роботу струму)

• Величина рівна відношенню роботи струму на даній ділянці до електричного заряду, що пройшов по цій ділянці називається ... (напругою)

• За одиницю напруги приймають ... (вольт)

• Одиниця напруги названа на честь італійського вченого ... (А. Вольта)

• 1 В = ... (1Дж / Кл)

• У освітлювальної мережі використовують напругу ... (220 В)

• Для вимірювання напруги застосовують прилад, званий ... (вольтметром)

• Затискачі вольтметра приєднують до тих точках ланцюга, між якими треба виміряти напругу, таке включення приладу називається ... (паралельним)

• Сила струму в ланцюзі прямо пропорційна ... (напрузі на кінцях ланцюга)

• Напруга позначається буквою латинського алфавіту - ... (U)Тема: Електричний опір.

• Сила струму в ланцюзі залежить не тільки від напруги, але і від ... (властивостей провідника)

• Залежність сили струму від властивостей провідника пояснюється різним ... (опором)

• За одиницю опору приймають ... (Ом)

• Одиниця виміру електричного опору провідника названа на честь німецького фізика ... (Г. Ома)

• Причиною опору провідника є ... (взаємодія рухомих електронів з іонами кристалічної решітки)

• Сила струму в провіднику обернено пропорційна ... (його опору)

• Сила струму в ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки і обернено пропорційна його опору - це закон ... (Ома)

• У скільки разів збільшується опір провідника, у стільки разів зменшується ... при незмінному ... (сила струму в провіднику, напрузі на кінцях провідника)

• Опір провідника з даної речовини довжиною 1 м, площею поперечного перерізу 1 м 2 називається ... (питомим опором)

• Прилад для регулювання сили струму в ланцюзі називається ... (реостатом)


Каталог: uploads -> doc
doc -> Замінено текст розділу: IV. Соціокультурна змістова лінія
doc -> Тема. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні й складені. Мета
doc -> Тема.. Старий рік поспішає на поріг
doc -> Повідомлення по темі «Будова слова»
doc -> Урок у першому класі «здрастуй, школо!» Мета: Розкрити учням поняття слів «школа», «школяр», розширювати пізнавальну діяльність дітей, формувати інтерес до навколишнього світу
doc -> Складнопідрядне речення з підрядними означальними й
doc -> Апостроф. Урок-подорож "Морська регата"
doc -> Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте прислів’я ( «Герой вмирає, а ім’я його живе») Диктант 2
doc -> Урок з інтегрованого курсу


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал