Готуємося до нового 2014-2015 навчального рокуСкачати 316,41 Kb.
Дата конвертації22.02.2017
Розмір316,41 Kb.
Готуємося до нового 2014-2015 навчального року

А.Фасоля, ж-л «УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ», № 7—8, 2014

Календарне планування уроків української літератури

6 клас, І семестр

Зміст


К-ть год.


Дата запланована


Цілі уроку


Методи,

прийоми,


види,

форми робіт
Дата фактично проведена

1


Ціле- і смисловизначення з курсу української літератури

6 класу.

ВСТУП

Книжка в житті людини.

Письменник — особливо обдарована людина, його праця над художнім твором.

Розповідь про те, як «робиться

книга». Сучасний читач і його

роль у новому «житті» твору.
1

Учні знатимуть: коло проблем, які будуть вирішуватися протягом вивчення української літератури в 6 класі; 2—3 факти про рукописні книги часів Київської Русі; основні відомості про Нестора-літописця; відомості про типи читачів.

Специфіку організації навчальної діяльності у 6 класі.Учні вмітимуть: розкрити значення книги в житті людини; розповісти про особливість процесу творчості, місце у ньому уяви й фантазії митця; роль читача в «житті» художнього тексту; пояснити відмінність у ставленні до дійсності звичайної людини і письменника; ставлення до літературного твору читача і письменника; робити висновки з почутого й прочитаного; аргументувати власні читацькі інтереси, схарактеризувати себе як читача.

Визначати цілі теми, уроку.

2


Загадково прекрасна і славна давнина України.

Ціле- і смисловизначення з

теми «Календарно-обрядові, колискові, стрілецькі пісні. Пісні літературного походження».

Роль і місце пісні в житті українців. Головні календарні обряди.

Народна обрядова пісня, її різновиди.

ТЛ: народна пісня.
1

Учні знатимуть: коло проблем, які будуть вирішуватися протягом вивчення теми, відведений для цього час, форму тематичної атестації; головні календарні обряди українців; зміст поняття народна пісня.

Види роботи з текстом (типи читання). Алгоритм цілевизначення та планування уроку.Учні вмітимуть: розповісти про головні календарні обряди українців, виникнення народної обрядової поезії, її різновиди; пояснити, у чому полягала магічна сила обрядових пісень для наших предків, роль і місце пісні в нашому житті; розрізняти різновиди календарно-обрядових пісень, визначати їх жанрові особливості; представити

текстову інформацію у формі таблиці.

Визначати цілі уроку, планувати роботу.
3


Пісні літнього циклу.

Поєднання в них простоти,

образності та ніжності:

«У ржі на межі», «Ой біжить,

біжить мала дівчина»,

«Проведу я русалочки до бору» (русальні); «Заплету віночок», «Ой вінку, мій вінку», «Купайло,

купайло» (купальські); «Маяло житечко, маяло», «Там у полі криниченька» (жниварські) – на вибір.

ТЛ: повтори (рефрен), анафора.1

Учні знатимуть: види обрядових пісень літнього циклу та їх художні особливості; зміст понять постійний епітет, персоніфікація.

Алгоритм роботи у пошукових системах Інтернету. Сутність різних видів читання: ознайомлювального (оглядового), читання-перегляду, читання-сканування. Види рефлексії та оцінювання.Учні вмітимуть: виразно читати обрядові пісні літнього циклу, коментувати їх зміст; визначати художні особливості русальних, купальних, жниварських пісень; розпізнавати зажинкові й

обжинкові пісні; виокремлювати й пояснювати художні засоби.

Провести усну рефлексію власної діяльності на уроці.
4


Побажання добробуту, краси,

щастя у піснях зимового циклу: «Ой хто, хто Миколая любить», «Засівна», «Нова радість стала», «Добрий вечір тобі, пане господарю!», «Щедрик, щедрик, щедрівочка» (на вибір).

ТЛ: повтори (рефрен), анафора.


1

Учні знатимуть: провідні мотиви обрядових пісень зимового циклу; художні особливості колядок і щедрівок; тексти колядки і щедрівки напам’ять.

Сутність вибіркового, пошукового читання. Види рефлексії та оцінювання.Учні вмітимуть: виразно читати пісні зимового циклу, коментувати їх зміст; розрізняти колядки і щедрівки; з’ясовувати роль художніх засобів.

Провести письмову рефлексію власної діяльності, взаємооцінку.

5


Веснянки – неоціненний скарб національної культури:

«Ой весна, весна – днем красна», «Ой кувала зозуленька», «А в кривого танця» (на вибір).

ТЛ: повтори (рефрен), анафора.


1

Учні знатимуть: провідні мотиви веснянок; художні особливості веснянок. Вимоги і алгоритм складання бібліографії. Види рефлексії та оцінювання.

Учні вмітимуть: виразно читати веснянки, коментувати їхній зміст, з’ясовувати роль художніх засобів. Згрупувати матеріал про календарно-обрядові пісні, представити його у формі таблиці. Провести письмову рефлексію власної діяльності, взаємооцінку.6


Народні колискові пісні

«Ой ти, коте, коточок», «Ой ну, люлі, дитя, спать»

Провідні мотиви, лексичні особливості колискових.

ТЛ: колискова.
1
Учні знатимуть: провідні мотиви та художні особливості колискових пісень; назви і зміст 2–3 творів; напам’ять 2 пісні (на вибір). Вимоги і алгоритм складання бібліографії.Види планування.

Учні вмітимуть: пояснити роль колискової пісні в житті людини, описати образ матері над колискою дитини (за літературою та живописом). Виразно читати колискові пісні, коментувати їхній зміст; визначати спільні і відмінні ознаки двох творів; аналізувати мову колискових; висловлювати власні роздуми про тепло рідного дому.

Знаходити інформацію у пошукових системах Мережі. Складати колективний план діяльності.

7


Література рідного краю.

Календарно-обрядові пісні рідно-

го краю.


1

Учні знатимуть: звичаї і обряди свого села, району; назви і зміст 2–3 календарно-обрядових пісень рідного краю, їхні художні особливості.

Види планування.Учні вмітимуть: виразно читати календарно-обрядові пісні; визначати художні особливості й пояснювати їх роль.

Розглядати літературу рідного краю у контексті української літератури (зіставляти, порівнювати факти, робити висновки тощо). Скласти бібліографію до теми. Скласти колективний план діяльності.

8


Пісні літературного походження.

Патріотичні мотиви, героїчний пафос пісень літературного походження.

«Ще не вмерла Україна»

П.Чубинського, М.Вербицького –

національний гімн нашої держави.

ТЛ: гімн.
1

Учні знатимуть: провідні мотиви, роль символів у піснях літературного проходження; історію створення національного гімну України, імена його авторів; тему й основну думку твору; текст

пісні напам’ять; зміст понять пісня літературного походження, пісня-гімн.Учні вмітимуть: пояснити специфіку пісень літературного походження; переказувати історію створення національного гімну; виразно читати напам’ять пісню-гімн; розкрити роль художніх засобів твору; висловлювати судження про значення національного гімну в житті народу.

Самостійно сформулювати цілі уроку. Визначати нову і відому інформацію. Самостійно формулювати цілі уроку.

9


«Легенда про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею» та її зв’язок із «Молитвою»

О. Кониського, духовним

гімном України.


1

Учні знатимуть: зміст легенди; текст пісні «Молитва» напам’ять. Алгоритм проведення рефлексії в кінці уроку.

Учні вмітимуть: розповісти про зв’язок народної легенди про дівчину-Україну з «Молитвою» О.Кониського; пояснити зв’язок народної легенди і «Молитви» Кониського; виразно читати пісні;

визначати художні засоби творів і пояснювати їхню роль. Письмово відрефлексувати власну та колективну діяльність на уроці.

10


Стрілецькі пісні.

«Ой у лузі червона калина похилилася» С. Чарнецького і Г. Труха – пісня, що стала народною.
1

Учні знатимуть: 2—3 факти з історії українського січового стрілецтва; зміст та основні мотиви стрілецьких пісень; текст пісні «Ой у лузі червона калина похилилася» напам’ять.

Алгоритм проведення рефлексії в кінці уроку.Учні вмітимуть: виразно читати стрілецькі пісні; пояснювати їх символіку; визначати ідейно-художній зміст; відрізняти стрілецькі пісні від інших видів пісень. Складати бібліографію до теми. Знаходити інформацію у пошукових системах Мережі, аналізувати, систематизувати й узагаль-нювати її. Графічно відрефлексовувати власну та колективну діяльність на уроці.11


«Як тебе не любити, Києве мій» Д. Луценка – популярна пісня про столицю України.


1

Учні знатимуть: зміст пісні; назви інших пісень про Київ та

імена їх авторів.Учні вмітимуть: виразно читати текст пісні, визначати ідейно-художній зміст. Працювати в пошукових системах (знаходити потрібну інфор-

мацію, аналізувати, систематизувати й узагальню-вати її). Здійснювати вибіркове читання.

12


Оцінювання і корекція навчальної діяльності з теми

«Календарно-обрядові, колис-

кові, стрілецькі пісні. Пісні літературного походження».


1

Учні знатимуть: алгоритм рефлексії й оцінювання результатів вивчення теми; рівень готовності до контрольної роботи, прогалини у знаннях і вміннях.

Учні вмітимуть: проаналізувати зміни у власному читацькому розвитку; відрефлексувати й оцінити ступінь досягнення визначених на тему цілей (загальних й індивідуальних), відкоригувати

їх з урахуванням бажаного рівня навчальних досягнень; визначити причини невдач (якщо такі були), запоруку успіху; з допомогою вчителя виробляти алгоритм дій з усунення виявлених

упущень у навчальній діяльності.
13


Контрольна робота.

Календарно-обрядові, колис-

кові пісні. Пісні літературного

походження. Тести.1

Учні знатимуть: власний рівень засвоєння вивченого, причину невдач (якщо такі були).

Алгоритм рефлексії та оцінювання вивчення теми.Учні вмітимуть: робити узагальнення; виконувати тестові завдання різних видів; сформулювати значення ролі вивченого для особистісного розвитку. Рефлексувати та оцінювати досягнення. Виконання тестових завдань.14

-

15
ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І

СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

(Творчість М. Вороного,

Т. Шевченка)

Ціле- і смисловизначення з

теми.


М.Вороний. Коротко про письменника.

Патріотичні почуття й толерантне

ставлення до інших народів. Роль

слова, пісні, історії в житті будь-

якої людини. Краса природи рідного краю.

ТЛ. Ліро-епічний твір, ліричний

герой, поема.


2

Учні знатимуть: коло проблем, які будуть вирішуватися протягом вивчення теми, відведений для цього час, форму тематичної атестації; основні відомості про життя і творчість М. Вороного; історичну основу, зміст, тему, основну думку

поеми, зміст понять поема, ліро-епічний твір, ліричний герой. Алгоритм вироблення умінь колективно формулювати цілі до теми.Учні вмітимуть: виразно читати уривки з поеми; розповісти про життя ханського сина у полоні руського князя й пояснити, чому він забув рідний край; зіставити зміст поеми М.Вороного й літописної легенди про євшан-зілля; пояснити зміст і роль епіграфа; визначити головну думку твору; прокоментувати окремі цитати; добирати прислів’я, співзвучні основній думці твору; ставити запитан-

ня до автора, героя, однокласників, учителя, самого себе; характеризувати образ юнака-половця; визначати родові та жанрові ознаки твору; співвідносити давноминулі події, описані в поемі, з сучасністю; пояснювати значення історичної пам’яті для кожної людини як усвідомлення приналежності до свого народу, національної свідомості, вірності Батьківщині; висловлювати

власне розуміння почуття патріотизму, ставлення до прочитаного.

Скласти бібліографію до теми; працювати з пошуковими системами Мережі. Колективно формулювати цілі до теми, уроку.

Представити текстовий матеріал у формі таблиці.
16


Розвиток мовлення. Твір-розповідь з елементами роздуму за поемою М.Вороного „Євшан-зілля» (письмово).


1

Учні знатимуть: алгоритм написання та перевірки творчої роботи.

Алгоритм планування власної діяльності.Учні вмітимуть: визначати зміст і обсяг необхідної інформації;

планувати свою діяльність; логічно, чітко викладати думки.

Спланувати власну діяльність на уроці.
17


Тарас Шевченко. «Думка» («Тече вода в синє море»).

Відомості про перебування поета в Санкт-Петербурзі. Патріотичні мотиви творів

Т. Шевченка цього періоду, їх тематика, героїчний пафос.

Специфіка ліричних і ліро-епічних творів.
1

Учні знатимуть: основні відомості про перебування поета в Санкт-Петербурзі; зміст, тему й ідею вірша «Думка»; текст поезії напам’ять.

Сутність діалогічного читання. Алгоритм цілевизначення.Учні вмітимуть: визначати провідний мотив вірша; виразно й осмислено читати поезію; визначати художні засоби, пояснювати їх роль; розкрити специфіку ліричних і ліро-епічних творів.

Розрізняти нову і знайому інформацію.

Сформулювати власні цілі уроку з огляду на рівень навчальних досягнень.
18


Т. Шевченко. «Іван Підкова».

Історична основа твору, образ

козацького ватажка.


1

Учні знатимуть: зміст поеми; історичну основу твору. Сутність діалогічного читання.

Алгоритм цілевизначення та планування уроку.Учні вмітимуть: розкрити історичну основу поеми «Іван Підкова», схарактеризувати риси і поведінку козацьких ватажків, їхні стосунки з підлеглими; пояснити особливості художніх засобів зображення

штормового моря, бою; довести жанрову приналежність твору;

висловлювати власне ставлення до прочитаного; виразно й осмислено читати окремі уривки (на вибір). Знаходити інформацію у пошукових системах Мережі, узагальнювати і систематизувати її. Формулювати власні цілі уроку;

самостійно планувати діяльність.

19


Позакласне читання.

Історія України у творах українських письменників.
1

Учні знатимуть: 2–3 прізвища письменників, що зверталися до теми історії України, та зміст 1–2 творів. Алгоритм та критерії оцінювання навчальної діяльності.

Учні вмітимуть: переказувати зміст ключових епізодів твору, визначати їх тему, ідею; характеризувати героїв; висловлювати

власне ставлення до прочитаного.

Оцінювати спільну навчальну діяльність.
20


Виразне читання.

Поезії М.Вороного, Т.Шевченка.
1

Учні знатимуть: основні засоби виразного читання поетичних творів; власні труднощі, проблеми, що потребують уваги, шляхи їх розв’язання.

Алгоритм та критерії оцінювання виразності читання.Учні вмітимуть: визначати зміст і обсяг необхідної для виконання поставлених завдань інформації; виразно читати ліричні поезії; самостійно контролювати шлях подолання власних труднощів.

Оцінити власну діяльність, діяльність групи, класу, вчителя.

21


Оцінювання і корекція навчальної діяльності з теми «Творчість М.Вороного, Т.Шевченка».


1

Учні знатимуть: алгоритм рефлексії й оцінювання результатів вивчення теми; рівень готовності до контрольної роботи, прогалини у знаннях і вміннях.

Учні вмітимуть: проаналізувати зміни у власному читацькому розвитку; відрефлексувати й оцінити ступінь досягнення визначених на тему цілей (загальних й індивідуальних), відкоригувати

їх з урахуванням бажаного рівня навчальних досягнень; визначити причини невдач (якщо такі були), запоруку успіху; з допомогою вчителя виробляти алгоритм дій з усунення виявлених

упущень у навчальній діяльності.
22


Контрольна робота. Загадково прекрасна і славна давнина України. Тести.


1

Учні знатимуть: власний рівень засвоєння вивченого; вимоги до творчої роботи.

Алгоритм рефлексії.Учні вмітимуть: робити узагальнення; виконувати тестові завдання різних видів; писати творчу роботу, аналізувати та перевіряти її.

Відрефлексовувати та оцінювати власні досягнення. Виконання тестових завдань.

23


Я І СВІТ

(Творчість Лесі Українки,

В.Винниченка, С.Черкасенка,

С.Чернілевського)

Ціле- і смисловизначення з теми. Леся Українка (Лариса Петрівна Косач).

Дитинство поетеси, роль родини у її вихованні.

Неповторний світ дитинства у поезіях «Мрії», «Як дитиною, бувало…» Образ мужньої, сильної духом дівчинки, її життєрадісний погляд на

світ, вільнолюбство, впевне-ність, розвинена уява.1

Учні знатимуть: коло проблем, які будуть вирішуватися протягом вивчення теми, відведений для цього час, форму тематичної атестації; основні відомості про поетесу, зокрема її родину,

дитинство; зміст, тему, основну думку виучуваних поезій; текст вірша «Як дитиною, бувало…» напам’ять. Алгоритм цілевизначення та планування діяльності протягом вивчення теми.Учні вмітимуть: розповідати про дитинство Лесі Українки, її мужність, талановитість; пояснити мотив глибокого родинного зв’язку дитини з батьками; виразно читати ліричні твори; харак-

теризувати образ ліричної героїні, висловлювати власні роздуми про неї. Знаходити інформацію у пошукових системах Мережі, узагальнювати і систематизувати її. Сформулювати власні цілі вивчення теми.

24


Леся Українка. «Тиша морська», «Співець». Образ ліричної героїні.

Значення мистецтва у житті людини.
1

Учні знатимуть: тему, основну думку, мотиви поезій.

Алгоритм цілевизначення та планування вивчення твору.Учні вмітимуть: розкрити зміст поезій «Тиша морська», «Співець»; виразно читати пейзажну лірику; визначати художні засоби і пояснювати їх роль у творі; ставити запитання до автора, однокласників, учителя, самого себе; висловлювати власне ставлення до прочитаного.

Знаходити інформацію у пошукових системах Мережі, узагальнювати і систематизувати її. Спланувати шлях досягнення власних цілей під час вивчення теми.

25


В. Винниченко. Цікава історія з життя письменника. «Федько-халамидник» – художня розповідь про дивовижного хлопчика

Федька, його життя і пригоди, стосунки з однолітками.

Зміст твору.

ТЛ: головний герой, другорядні герої.
1

Учні знатимуть: 2–3 факти з життя письменника; зміст оповідання «Федько-халамидник»; зміст понять головний герой, другорядні герої.

Алгоритм рефлексії власної діяльності; власні цілі діяльності.Учні вмітимуть: розповісти цікаві епізоди з життя письменника; аналізувати епічний твір; виразно читати уривки з прозового твору; передбачати розвиток подій; ставити запитання до автора, героя, однокласників, учителя, самого себе; аналізувати роль художніх засобів у творі, знаходити в тексті пейзаж, портрет, діалоги. Знаходити інформацію у пошукових системах Мережі, узагальнювати і систематизувати її. Відрефлексовувати шлях досягнення власних цілей уроку. «Мікрофон 2», вибіркове читання, творча робота, «Спілкуємося письмово».26


Розвиток мовлення.

Усний переказ епізодів оповідання В. Винниченка «Федько-халамидник»1

Учні знатимуть: зміст оповідання, алгоритм переказування епізоду твору.

Учні вмітимуть: визначати зміст і обсяг необхідної для виконання поставлених завдань інформації; переказувати уривки, які найбільше вразили; висловлювати власне ставлення до прочитаного.

Оцінювати власну діяльність, діяльність класу.

27


Образ Федька. Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько як особистість.

ТЛ: головний герой, другорядні

герої.


1

Учні знатимуть: зміст понять головний герой, другорядні герої, особистість; засоби характеристики героя художнього твору.

Алгоритм та критерії оцінювання.Учні вмітимуть: визначати родові й жанрові ознаки твору; характеризувати образ Федька; виділити риси, що вирізняють його з-поміж однолітків і прокоментувати їх; переказувати урив-

ки, які найбільше вразили; ставити запитання до автора, героя, однокласників, учителя, самого себе; сформулювати основну думку оповідання і висловити своє ставлення до зображуваного, до таких морально-етичних цінностей, як добро, порядність, чесність; доводити тезу (твердження) чи спростовувати його.

Оцінити власну та групову діяльність.
28


Розвиток мовлення.

Контрольний класний твір-розповідь з елементами роздуму за оповіданнями

В. Винниченка

«Федько-халамидник» та

С. Черкасенка «Маленький горбань».


1

Учні знатимуть: тему, основну думку твору; алгоритм його складання.

Учні вмітимуть: добирати матеріал для розкриття теми твору, самостійно аналізувати й удосконалювати написане.

Визначити власні цілі уроку.


29


Станіслав Чернілевський.

«Теплота родинного інтиму...», «Забула внучка в баби черевички...»

Настрої і почуття, висвітлені в поезіях (любов, доброта, висока духовність).

ТЛ: віршові розміри ямб, хорей.
1

Учні знатимуть: зміст віршів, їхню тематику, основну думку.

Учні вмітимуть: виразно й усвідомлено читати вірші; коментувати відчуття, висловлені в цих творах, співвідносити їх із власними; вести діалог із текстом; розкрити роль батьківського дому в житті людини, пояснювати, чому людина відповідальна

за власну родину. Знаходити інформацію у пошукових системах Мережі, узагальнювати і систематизувати її.

30


Оцінювання і корекція навчальної діяльності з теми «Творчість Лесі Українки,

В. Винниченка,

С. Чернілевського».


1

Учні знатимуть: алгоритм рефлексії й оцінювання результатів вивчення теми; рівень готовності до контрольної роботи, прогалини у знаннях і вміннях.

Учні вмітимуть: проаналізувати зміни у власному читацькому розвитку; відрефлексувати й оцінити ступінь досягнення визначених на тему цілей (загальних й індивідуальних), відкоригувати

їх з урахуванням бажаного рівня навчальних досягнень; визначити причини невдач (якщо такі були), запоруку успіху; з допомогою вчителя виробляти алгоритм дій з усунення виявлених

упущень у навчальній діяльності.
31


Контрольна робота.

«Я і світ (Творчість

Лесі Українки, В. Винниченка,

С. Чернілевського)».

Контрольний літературний диктант.


1

Учні знатимуть: власний рівень засвоєння вивченого. Алгоритм рефлексії, алгоритм та критерії оцінювання власної діяльності.

Учні вмітимуть: виконувати тестові завдання різних видів.

Рефлексувати та оцінювати власні досягнення в кінці вивчення теми.

32


Позакласне читання. Дмитро Павличко, «Золоторогий олень».


1

Учні знатимуть: відомості про Д. Павличка, зміст поеми «Золоторогий олень».

Учні вмітимуть: самостійно і з допомогою вчителя знаходити необхідний для відповіді матеріал художнього тексту; ставити запитання до тексту, до автора твору; виразно читати і переказувати прочитане; давати власну оцінку подіям і вчинкам персонажів; доповнити запропонований вчителем перелік цілей уроку власними.33


Література рідного краю.

Дивовижний світ природи в

оповіданнях Євгена Шморгуна

«Щастя», «Боровичок»,

«Дзюркунець».


1
Учні знатимуть: зміст оповідань Є. Шморгуна, особливості виразного читання прозових творів;

алгоритм вироблення умінь колективно планувати роботу на уроці.Учні вмітимуть: виразно, вдумливо читати твори й переказувати прочитане, висловлювати власні міркування з приводу прочитаного, ставити запитання до тексту;

колективно планувати роботу на уроці.

Цілі для учнів (І семестр, І тема)

Вступ


Загадково прекрасна і славна давнина України

Знати:

коло проблем, які будуть вирішуватися протягом вивчення української літератури в 6 класі і цієї теми, відведений

для цього час, форму тематичної атестації;

2—3 факти про рукописні книги часів Київської Русі; основні відомості про Нестора-літописця;

відомості про головні календарні обряди українців;

назви видів, провідні мотиви обрядових пісень літнього і зимового циклів, веснянок, колискових пісень та їх художні особливості;

звичаї і обряди свого села, району; назви і зміст 2 – 3 календарно-обрядових пісень рідного краю, їх художні особливості;

провідні мотиви, роль символів у піснях літературного проходження;

історію створення національного гімну України, імена його авторів; тему й основну думку твору;

зміст легенди «Про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею …»;

2-3 факти з історії українського січового стрілецтва;

зміст та основні мотиви стрілецьких пісень;

зміст пісні «Як тебе не любити, Києве мій»; назви інших пісень про Київ та імена їх авторів;

зміст літературознавчих понятьнародна пісня, постійний епітет, персоніфікація, пісня літературного походження, пісня-гімн;

напам’ять тексти колядки і щедрівки (на вибір), двох колискових пісень (на вибір), текст пісень “Молитва”, “Ой у

лузі червона калина похилилася”;

назви типів читачів;

види роботи з текстом (типи читання);

сутність різних видів читання: ознайомлювального (оглядового), читання-перегляду, читання-сканування, вибіркового, пошукового;

вимоги і алгоритм складання бібліографії;

алгоритм роботи у пошукових системах Інтернету;

види планування;

алгоритм цілевизначення теми, цілевизначення та планування уроку;

види рефлексії та оцінювання;

алгоритм рефлексії й оцінювання результатів вивчення теми, проведення рефлексії в кінці уроку;

рівень засвоєння вивченого, межі знання і не-знання з теми, прогалини у знаннях і вміннях, причини невдач (якщо такі були), запоруку успіху.Уміти:

розкрити значення книги в житті людини;

розповісти про особливість процесу творчості, місце у ньому уяви й фантазії митця; роль читача в «житті» художнього тексту; пояснити відмінність у ставленні до дійсності звичайної людини і письменника; ставлення до літературного твору читача і письменника;

розповісти про головні календарні обряди українців, виникнення народної обрядової поезії, її різновиди;

пояснити, у чому полягала магічна сила обрядових пісень для наших предків, роль і місце пісні в нашому житті;

розрізняти різновиди календарно-обрядових пісень, визначати їх жанрові особливості; представити текстову інформацію у формі таблиці;

виразно читати обрядові пісні літнього, зимового циклу, веснянки, коментувати їх зміст; розпізнавати пісні різних видів, визначати їх художні особливості;

пояснити роль колискової пісні в житті людини, описати образ матері над колискою дитини (за літературою та живописом); виразно читати колискові пісні, коментувати їхній зміст; визначати спільні і відмінні ознаки двох творів;

аналізувати мову колискових; висловлювати власні роздуми про тепло рідного дому;

пояснити специфіку пісень літературного походження; переказувати історію створення національного гімну; виразно читати напам’ять пісню-гімн; розкрити роль художніх засобів твору; висловлювати судження про значення національного гімну в житті народу;

розповісти про зв’язок народної легенди про дівчину-Україну з «Молитвою» О. Кониського; виразно читати пісні;

визначати художні засоби і пояснювати їх роль;

виразно читати стрілецькі пісні, визначати їх ідейно-художній зміст, пояснювати символіку, роль ужитих художніх засобів; відрізняти стрілецькі пісні від інших видів пісень;

виразно читати текст пісні «Як тебе не любити, Києве мій», визначати ідейно-художній зміст, розкривати роль художніх засобів;

робити узагальнення; виконувати тестові завдання різних видів; сформулювати роль вивченого для особистісного розвитку;

розглядати літературу рідного краю у контексті української літератури (зіставляти, порівнювати факти, робити висновки тощо);

проаналізувати зміни у власному читацькому розвитку;

визначити в повідомленні (тексті) нову і відому інформацію;

представляти текстову інформацію у формі таблиці, схеми;

працювати в пошукових системах Інтернету (знаходити потрібну інформацію, аналізувати, систематизувати й узагальнювати її);

здійснювати вибіркове читання;

складати бібліографію до теми;

визначати цілі теми, уроку, планувати індивідуальну навчальну діяльність;

скласти колективний план діяльності;

самостійно сформулювати цілі уроку;

відрефлексувати й оцінити власну та колективну діяльність на уроці;відрефлексувати й оцінити ступінь досягнення визначених на тему цілей (загальних й індивідуальних), відкоригувати їх з урахуванням бажаного рівня навчальних досягнень; визначити причини невдач (якщо такі були), запоруку успіху;

з допомогою вчителя виробляти алгоритм дій з усунення виявлених упущень у навчальній діяльності.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал