Головне управління освіти і науки Дніпропетровської державної адміністраціїСторінка1/2
Дата конвертації31.01.2017
Розмір0,61 Mb.
  1   2


Головне управління освіти і науки Дніпропетровської державної адміністрації

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кафедра управління загальноосвітніми навчальними закладами

Відділ креативної освіти та інноваційного менеджментуВИПУСКНА ТВОРЧА РОБОТА


«РОЗВИТОК ГРОМАДСЬКО АКТИВНОЇ ШКОЛИ НА ЗАСАДАХ ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

____________________________________________________________

Слухач групи

Катіна Ірина Володимирівна,

директор комунального закладу освіти

Жовтоводської середньої загальноосвітньої з профільними класами школи № 8

Дніпропетровської області
Термін проходження очної сесії :

10.09.-15.09.2012 рокуЗахист: 14.02.2013 року

Дніпропетровськ – 2013

ЗМІСТ

І. Організація та розбудова громадсько активної школи на засадах випереджаючої освіти для сталого розвитку ……………………………………………………. 3-15 1. Громадсько активна школа як осередок розвитку громади

 2. Школа випереджаючої освіти для сталого розвитку – заклад ХХІ століття

 3. Розвиток громадсько активної школи на засадах випереджаючої освіти для

сталого розвитку

ІІ. Механізм впровадження моделі у практику роботи школи. Напрями модернізації освітнього процесу та їх обґрунтування ………………………………………15-32 1. Дидактичний аспект.

 2. Виховний аспект.

 3. Методичний аспект.

 4. Управлінський аспект.

Література……………………………………………………………………………33

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РОЗБУДОВА ГРОМАДСЬКО АКТИВНОЇ ШКОЛИ НА ЗАСАДАХ ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Освітній процес на початку ХХІ ст. в Україні позначився істотним реформуванням. Освіта нині – це освіта для конкретної людини і людства загалом. Сучасна школа зумовлює необхідність докорінного переосмислення освітньої парадигми, актуалізації змісту, технологій становлення особистості учня як суб’єкта і проектувальника життя, створення проектно життєвого простору , спрямованого на розвиток і саморозвиток компетентної, конкурентоспроможної особистості, яка вміє творчо розв’язувати проблеми, прагне змінити на краще своє життя та життя своєї країни.

Школа сьогодні повинна дати учням не тільки певні знання, уміння та навички, а й виховати соціально адаптовану та громадсько-орієнтовану особистість, яка після закінчення школи зможе успішно реалізувати себе. Саме у школі учням необхідно дати знання, що надалі дозволять їм орієнтуватись у безлічі співтовариств і робити правильний вибір, оскільки вже у шкільному віці формується громадський світогляд дитини. Але лише знання теорії недостатньо для формування в учнів активної громадянської позиції. Мікросередовище всередині школи необхідно сполучити з реальною дійсністю навколо школи. Громадсько-активна школа не відгороджує учнів від реального життя, а включає це життя у свої уроки, позаурочну діяльність, створюючи єдине поле громадянського виховання не тільки учнів, а й усіх учасників освітнього процесу. У результаті йде комплексне, системне виховання громадянина не тільки у школі, а й поза її межами.

Комунальний заклад освіти Жовтоводська середня загальноосвітня з профільними класами школа № 8 є єдиним культурно-освітнім центром нашого мікрорайону. Саме тому педагогічний колектив поставив перед собою завдання розвивати свій навчальний заклад як громадсько активну школу. Ми прагнемо не просто надавати освітні послуги, а й розвивати громаду, залучати батьків та мешканців до вирішення соціальних та інших проблем, які існують як у школі, так і в громаді.

Як громадсько активна школа ми працюємо з 2007 року і вже сьогодні ми можемо стверджувати, що в нас є певні здобутки, напрацювання, з'явились нові традиції. Крок за кроком ми набуваємо власного досвіду.

Але наше сьогодення вносить свої корективи в навчально-виховний процес. Ресурсна та економічна криза, яку зараз переживають багато країн світу, у тому числі й Україна, порушення стану здоров’я населення, що призвело до зменшення народжуваності та збільшення смертності, забруднення навколишнього середовища, моральне зубожіння молоді, швидкі зміни технологій, знань, інформації ( як позитивної, так і негативної) вказують на те, що в освіті необхідні реформи.

Сьогодні головним виміром освітньої діяльності має бути формування особистості, яка здатна повноцінно жити й активно діяти в новому світі, постійно самовдосконалюватися, адекватно реагувати на зміни в умовах сучасної інформаційно-технологічної революції та цивілізаційних проривів. Саме через освіту необхідно виховувати нову людину, яка творить і сприймає зміни та нововведення швидко, без проблем та стресів. Тому виникла нагальна потреба розглядати сталість головним пріоритетним напрямком розвитку суспільства, а також усіх його сфер, серед яких освіті належить роль випереджаючого чинника побудови ціннісних та світоглядних засад суспільства сталого розвитку.

Хочу ще раз наголосити, що сталий розвиток ( від англ. Sustainable development) – стабільний спрямований розвиток економічної та соціальної сфер при раціональному використанні екологічних ресурсів.

Поняття сталості передбачає створення умов для розповсюдження такого підходу до життя, коли розвиток суспільства спрямований забезпечувати потреби нинішніх поколінь без втрат для майбутніх поколінь забезпечувати свої власні потреби.

Сьогодні традиційна освіта неспроможна вчасно реагувати на гострі проблеми та повною мірою задовольняти потреби сьогодення, оскільки:


 • лише перелічує проблеми і не націлена на їх розв’язання;

 • не дає змоги осягнути системну картину світу, оскільки більшість

дисциплін викладається відокремлено;

 • не спрямована на вивчення та практичне розв’язання місцевих проблем;

 • суспільство розвивається швидшими темпами, тому знання части

застарівають ще до закінчення терміну навчання.

Тому ключові завдання сталого розвитку: • забезпечення випереджаючого розв’язання проблем соціального та духовного розвитку;

 • узгодження темпів економічного розвитку з господарською ємністю екосистем;

 • збереження і відновлення природних екосистем та їхньої здатності до

самовідтворення.

Провідний спеціаліст ЮНЕСКО Раджа Рой Сингх зазначив: «У процесі

освіти ми вчимося у минулого, намагаючись відтворити й відновити його: настав час учитись у майбутнього, випереджати його… Зміни в освіті мають бути сфокусовані на якісній трансформації змісту і форми». І тому сьогодні освіта повинна випереджати всі зміни, які відбуваються у світі.

Випереджальна освіта націлена на проблеми майбутньої індустріальної цивілізації, розвиток творчих здібностей людини, формування самостійного та креативного мислення, здатності приймати відповідальні рішення в умовах складних ситуацій невизначеності.

Основні ознаки випереджаючої освіти:


 • оновлення змісту шкільної освіти на засадах прогнозування розвитку

сучасного суспільства. Усе суспільство має стати навчальним довкіллям (пріоритет завдань дослідницького характеру);

 • орієнтація на виховання ключових компетентностей, які дадуть змогу

учням успішно самореалізуватися в життєвому просторі;

 • перехід на технології ІКТ, запровадження «електронного навчання» і

«електронного оцінювання»;

 • підтримка індивідуалізованого та самостійного навчання;

 • партнерство та співробітництво в характері навчальної діяльності;

 • орієнтація змісту освіти на інтегративність подання матеріалу

Перед педагогічним колективом постала проблема: як поєднати

форми, методи, традиції громадсько активної школи, за напрямками якої багато років працював педколектив, з новими перспективними ідеями випереджаючої освіти для сталого розвитку.

І знову в школі зібралася група творчих, ініціативних, небайдужих учителів для вирішення такого складного питання.

Перший крок – глибокий аналіз роботи закладу як громадсько активної школи.

Другий крок – вивчення та аналіз моделі школи випереджаючої освіти. Глибоко аналізується кожна складова моделі школи випереджаючої освіти, обираються напрямки роботи, що є оптимальними для нашої школи.

Третій крок – створення власної моделі громадсько-активної школи № 8 на засадах випереджаючої освіти для сталого розвитку.Як бачимо, у центрі моделі нашої школи – партнерство, яке є вирішальним аспектом для якісної роботи кожного центру школи випереджаючої освіти.

Хочу більш детально зупинитися на роботі кожного центру громадсько активної школи на засадах випереджаючої освіти.

Випереджаюча освіта відповідає потребам майбутнього і спрямована на сталі моделі розвитку суспільства.Перша складова моделі школи випереджаючої освіти це школа майбутнього.

В основі цієї моделі:

 • пошук критеріїв ефективного навчання протягом життя;

 • формування компетентного випускника;

 • використання інноваційних методів та технологій освіти;

       • впровадження проекту громадсько активної школи.

В основі моделі ГАШ на засадах сталого розвитку до кожної складової виокремлюються такі напрямки: демократизація, партнерство і волонтерство.

Демократизація:

Державно-громадська школа (батьківська громадськість, депутати, громадськість мікрорайону).

Ключове питання – оновлення навчального закладу, перехід на сучасне оформлення навчальних кабінетів новітніми технологіями навчання (комп'ютеризація, інтернет, мультимедійна дошка, електронні підручники).Учнівське самоврядування:

 • управління учнівською організацією «АИСТ»;

 • прийняття самостійних рішень для вирішення учнівських проблем;

 • вивчення досвіду державного управління країн ЄС.

Партнерство:

 • залучення громадських організацій для проведення заходів просвітницького

спрямування, пропаганди здорового способу життя;

 • співпраця з міським еколого-натуралістичним центром – сприяння

розповсюдженню знань про довкілля та його стан. Рекомендації щодо прийняття рішень з питань охорони довкілля;

 • співпраця з обласним комунальним вищим навчальним закладом «Інститут

підприємництва «Стратегія»:

 • збільшення кількості навчальних годин, факультативних занять з метою

поглибленого вивчення економічних проблем, з якими пов’язане виживання людства;

 • ознайомлення учнів із можливостями економіки сьогодення та майбутнього;

 • навчання учнів розв’язувати певні економічні проблеми, приймати рішення,

необхідні для забезпечення довгострокового майбутнього економіки, екології, соціальної справедливості;

 • залучення провідних фахівців для розширення мережі факультативних курсів, гуртків естетичного та пізнавального направлення.

Соціальне партнерство виступає основою соціально-відповідальної та громадянсько-активної стратегії життя

Реалізація цієї моделі відбувається через:

 • заходи шкільного самоврядування, розвиток громадсько-активних шкільних систем;

 • формування комунікативної компетентності учнів, толерантної поведінки;

 • впровадження полікультурної освіти .

Демократизація:

 • діяльність учнівського самоврядування ( міністерство милосердя, міністерство

дозвілля);

 • загальношкільний батьківський комітет;

 • Піклувальна рада;

 • Батьківська рада.

Партнерство:

 • Батьківська громадськість:

 • Проведення акції милосердя;

 • Надання допомоги у проведенні загальношкільних та класних заходів;

 • Організація та проведення екскурсій в рамках проекту «Люби, знай, вивчай рідну

Україну»;

 • Проведення осіннього та Весняного тижнів Добра;

 • Співпраця з спеціалізованою медико-санітарною частиною -9:

 • Робота шкільного медичного пункту для мешканців мікрорайону;

 • Консультації лікарів-спеціалістів для дітей, батьків, мешканців мікрорайону;

 • Лекторська діяльність;

 • Співпраця з центром соціальних служб для молоді з метою надання допомоги

дітям соціально незахищених категорій;

 • Співпраця з громадськими організаціями міста:

 • Просвітницька діяльність;

 • Заходи народознавчого характеру;

 • Пропаганда здорового способу життя;

 • Діяльність шкільного клубу інтернаціональної дружби ШКІД

 • Засоби масової інформації.

Входження до європейського освітнього простору, впровадження європейських цінностей та стандартів є одним із ключових завдань української освіти

Складові цієї моделі:

 • Впровадження європейських стандартів у зміст освіти;

 • Профілізація школи;

 • Розвиток курсів з євроінтеграції, правознавства, основ громадянської культури;

 • Поширення мережі євроклубів.

Європейські цінності:

Демократизація: • Батьківська рада школи;

 • Учнівське самоврядування:

 • Міністерство культури;

 • Міністерство освіти;

 • Міністерство внутрішніх справ;

 • Міністерство інформації.

Партнерство:

 • Співпраця ( обласний комунальний вищий навчальний заклад «Інститут підприємництва «Стратегія» ( профілізація школи));

 • АСМБР м. Кременчук ( діяльність євроклубу);

 • Співпраця з КССД (кримінальна служба міліції);

 • Служба у справах дітей міськвиконкому, міський відділ юстиції;

 • Євроклуби міста;

 • Міський відділ освіти;

 • Інститут інноваційних технологій м. Київ.

Екологічний напрямок складає основу випереджаючої освіти:

Ця модель передбачає:

 • Розвиток екологічного напрямку експериментальної діяльності;

 • Підтримку натуралістичних, природоохоронних заходів;

 • Формування екологічної компетентності, екологозбалансованої споживчої культури.

Партнерство:

 • Міський еколого-натуралістичний центр;

 • Міськвиконком;

 • Житлова ремонто-експлуатаційна дільниця № 5;

 • Батьківська громадськість;

 • Міський центр «Зелене господарство»;

 • Шефи школи.

Волонтерство: • Активна робота волонтерського загону «Зелений патруль»:

 • Акції «Наш мікрорайон – наша турбота», «Шкільне подвір’я», «Збережи берізку»

(збір макулатури), «Парки-легені України», «Нагодуй пташину».

Креативна особистість спрямована на власну життєтворчість, самоосвіту, інноваційністьЦя модель передбачає:

 • використання технологій життєтворчості;

 • роботу з обдарованими дітьми;

 • активізацію пошуковості та творчої активності засобами інноваційної діяльності.

Партнерство:

 • Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;

 • Виконком Жовтоводськеої міської ради;

 • Відділ освіти виконкому Жовтоводської міської ради;

 • Еколого-натуралістичний центр;

 • Центр дитячої творчості;

 • Обласний комунальний вищий навчальний заклад «Інститут підприємництва «Стратегія»;

 • Дитяча музична школа;

 • Дитяча юнацька спортивна школа;

 • Батьківська громадськість.

Волонтерство:

 • Надання освітньої допомоги «Діти-дітям»;

 • Проведення виїзних концертних, розважальних програм для дітей спеціальної школи.

Здоров'язберігаючі та здоров'ярозвивальні педагогічні технології сприяють формуванню особистості, зацікавленої у збереженні власного здоров’я.

В основі цієї моделі:

 • Використання здоров'язберігаючих та здоров'ярозвивальних технологій;

 • Розвиток культури попередження шкідливих звичок.

Партнерство:

 • СМСЧ-9 ( лекторії для батьків, для мешканців мікрорайону школи, індивідуальні консультації);

 • Дитяча юнацько-спортивна школа;

 • Спортивно-оздоровчий комплекс «Ювілейний» ( плавальний басейн);

 • Громадська організація «Живі води» ( пропагує здоровий спосіб життя);

 • Навчально-виховний комплекс «Дивосвіт»;

 • Виконком Жовтоводської міської ради ( депутатський корпус);

 • Піклувальна рада;

 • Батьківська рада;

 • Служба у справах дітей;

 • Кримінальна служба міліції;

 • Міський центр «Довіра».

Волонтерство:

 • Розповсюдження агітаційних листівок;

 • Акція «Обміняй цигарку на цукерку».

Соціальна відповідальність є інтегрованим показником змісту випереджаючої освіти для сталого розвиткуЦя модель реалізується через:

 • Інтеграцію екологічної, громадянської, економічної освіти;

 • Введення вибірних курсів з освіти для сталого розвитку;

 • Орієнтацію на вирішення місцевих проблем, поширення волонтерських рухів, розвиток зв’язків з неурядовими громадськими організаціями.

Партнерство:

 • Обласний комунальний вищий навчальний заклад «Інститут підприємництва

«Стратегія»;

 • Еколого-натуралістичний центр;

 • Міський історичний музей імені Ю. Пригожина;

 • Шкільний загін «Милосердя»;

 • Міська організація «Червоний хрест»;

 • Міська організація «Афган»;

 • Центр дитячої творчості;

 • Школа бойового гопака «Лицарі волі»;

 • Спеціальна школа;

 • Громадська організація «Живі води»

Волонтерство:

 • Шкільний загін «Милосердя»;

 • Акції «Ветерани поруч», «Твори добро на радість людям»;

 • Робота в мікрорайоні школи;

 • Надання допомоги людям похилого віку;

 • Шефство над дитиною-інвалідом;

 • Проведення благодійних концертів до Дня інваліда, Дня людей похилого віку, до

Дня захисту дітей.

  Економіка знань – складова концепції «суспільства знань», згідно якої в сучасних розвинутих країнах знання грають провідну роль у забезпеченні економічного зростання та процвітання її громадян. При цьому освіта розглядається як ключовий чинник економічного зростання.Ця модель передбачає:

 • профілізація школи;

 • впровадження економічної освіти ;

 • впровадження курсів з основ світової економіки та відносин громадян.

Демократизація:

 • учнівське самоврядування;

 • Піклувальна рада.

Партнерство:

 • Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;

 • Виконком Жовтоводськеої міської ради;

 • Відділ освіти виконкому Жовтоводської міської ради;

 • Обласний комунальний вищий навчальний заклад «Інститут підприємництва

«Стратегія»;

 • Батьківська громадськість;

 • Економічний інститут м. Бидгощ (Республіка Польща);

 • Міські євроклуби.

Волонтерство:

 • Надання освітньої допомоги «Діти-дітям»;

 • Проведення виїзних концертних, розважальних програм для дітей

спеціальної школи.

МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ У ПРАКТИКУ РОБОТИ ШКОЛИ. НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ

Модернізація моделі школи передбачає зміни в навчально-виховному процесі, зокрема зміни в усіх його аспектах: і в дидактичному, і в виховному, і в методичному, і в управлінському.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал