Довідка про стан викладання математики в навчально-виховних закладах районуСторінка1/3
Дата конвертації19.12.2016
Розмір0,64 Mb.
ТипДовідка
  1   2   3
Довідка

про стан викладання математики в

навчально-виховних закладах району

2012 – 2013 н.р.
Для успішної участі у сучасному суспільному житті особистість повинна володіти певними прийомами математичної діяльності та навичками їх застосувань до розв’язання практичних задач. Певної математичної підготовки і готовності її застосовувати вимагає і вивчення багатьох навчальних предметів загальноосвітньої школи. Значні вимоги до володіння математикою у розв’язанні практичних задач ставлять сучасний ринок праці, отримання якісної професійної освіти, продовження освіти на наступних етапах. Тому одним з головних завдань цього курсу є забезпечення умов для досягнення кожним учнем певної математичної підготовки.

Згідно з річним планом районного відділу освіти на 2012-2013 навчальний рік, з метою вивчення стану викладання та рівня знань учнів з математики в навчально-виховних закладах району,та відповідно до наказу районного відділу освіти №341 від 20.11.2012р. з 1 по 31 грудня 2012 року РВО вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з математики у таких загальноосвітніх навчальних закладах району:ДЗОШ №84,ДЗОШ №87, ДЗОШ №100, ДЗОШ №101,ДЗОШ №103,ДЗОШ №104, ДЗОШ №105, ДЗОШ №106, ДЗОШ №108, ДЗОШ №110, ДЗОШ №111, ДЗОШ №113, гімназія ім. В. Стуса,ДНВК №114.

В ході перевірки вивчались наступні питання:


  1. Кадрове забезпечення.

  2. Матеріальна база, методичне забезпечення, наявність кабінету.

  3. Календарне та поурочне планування.

  4. Методика викладання предмету.

  5. Результативність знань учнів з предмету.

  6. Позакласна робота.

Також, в ході перевірки проводились індивідуальні бесіди з вчителями, перевірялись зошити учнів (робочі та контрольні), ведення класних журналів.

Основна мета:

  • визначення дотримання основних дидактичних принципів навчання математики;

  • вивчення кількісного та якісного складу вчителів математики;

  • вивчення рівня сформованості основних видів математичної діяльності школярів,

передбачених державними стандартами загальної освіти;

Формами здійснення перевірки були обрані: вивчення стану навчально-матеріальної та програмно-методичної бази в ЗНЗ, шкільної документації (перевірка класних журналів, зошитів, календарних планів учителів), вивчення рівня дотримання психолого-педагогічних вимог до уроку, організації та якості навчально-виховного процесу, рівня засвоєння програмового матеріалу на уроках та результативність обліку навчальних досягнень школярів; відвідування та аналіз уроків, проведення контрольних робіт в 6 класах (математика), 8 класах (алгебра, геометрія), 10 класи - інтегрована робота з математики (алгебра+геометрія) в класах де 3 години, та в інших класах ( алгебра, геометрія).АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ.

Членами комісії проаналізовано кадрове забезпечення викладання математики і встановлено, що названі школи вчителями математики повністю забезпечені. В навчальних закладах працюють 35 фахівців різних кваліфікаційних категорій. Серед них (Додаток №1):

14 вчителів - вищої категорії;

16 вчителя - I категорії;

3 вчитель – ІІ категорії;

2 вчителя - «спеціаліст»;

З них 3 вчителя мають звання Старший вчитель, 3 – вчитель – методист. П’ять вчителів мають відомчі нагороди: три Почесну грамоту Міністерства освіти і два Відмінник освіти. З аналізу видно, що 40% вчителів математики мають вищу категорію.

Аналіз кадрів свідчить, що більшість вчителів району - досвідчені педагоги, які мають високий кваліфікаційний рівень. Але останні роки до школи приходить багато молодих учителів. З метою вдосконалення педагогічної майстерності, знайомства з новими педагогічними технологіями, роботою досвідчених вчителів з даною категорією педпрацівників проводиться певна методична робота: семінари, педагогічні читання, працюють творчі групи, школи педагогічної майстерності, школи молодого вчителя, проводяться конференції, консультації тощо.АНАЛІЗ МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ

З метою більш якісного навчання школярів на високому педагогічному рівні в навчальному закладі необхідно мати певну матеріальну базу, кабінет, навчальну, методичну та дидактичну літературу. Перевірка показала, що кабінет математики є в школах № 100, 101, 103, 104, 105, 106, гімназії, 108, 114. Матеріальне забезпечення кабінетів задовільне: є таблиці, дидактичний та роздатковий матеріал, багато текстів для тематичного оцінювання.

Кабінети постійно поповнюються як власними дидактичними розробками вчителів математики, так і фаховою літературою (за власний рахунок вчителів).

Найкраще облаштовані кабінети математики ДЗОШ № 104 , та гімназії імені Василя Стуса. У кабінетах присутня вся нормативна документація, є технічні засоби навчання: комп’ютер учителя, мультимедійний проектор; в наявності моделі – набір частин цілого на колі; прості дроби; тригонометричне коло, набір стереометричний, набір геометричних моделей, набір геометричних фігур з розгорткою.

Організація навчальної роботи з предмету.

Перевірка шкільної документації показала, що вчителі працюють за чинною навчальною програмою та за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. Викладання математики здійснюється за програмами: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12, Перун, 2005 (Лист МОН № 1/11-6611 від 23.12. 2004).

Взагалі всі документи ведуться згідно сучасним вимогам, заповнюються своєчасно. Всі плани перевірені заступником та затверджені директором школи. В класних журналах вказано автора дійсних підручників, вчителі своєчасно записують теми уроків. Практична частина навчальних програм виконується повністю. Тематичне оцінювання проводиться згідно календарного планування, форми проведення ТО різноманітні: тестування, самостійні роботи, усне опитування тощо. Навчальні досягнення учнів оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з математики, адміністрацією шкіл проводиться систематична перевірка та контроль за станом викладання математики. Кількість годин на викладання математики відповідає робочим навчальним планам шкіл.

Роботи перевіряються своєчасно, але в деяких випадках відмічається необ’єктивне оцінювання.

З метою реалізації даних навчальних програм в закладі використовуються підручники та посібники, згідно рекомендацій МОНУ. Крім підручників в арсеналі вчителів велика кількість інших дидактичних видань, які дозволяють проводити різні види робіт з урахуванням диференціації. Вчителя закладу мають набір різнорівневих завдань і широко їх використовують в навчальній діяльності.

У всіх учнів шкіл району, заведена потрібна кількість зошитів: по два з математики у 5-6 класах, по одному з алгебри та геометрії в 7-11 класах, а також зошити для контрольних робіт. Зошити постійно перевіряються, про що свідчить оцінювання їх ведення, виправлення недоліків, записи вчителів. Проте не всі учні дотримуються вимог щодо культури ведення зошитів, охайності, раціонального розміщення записів, надмірне використання коректора, нераціональне розміщення малюнків в зошитах з геометрії спостерігається майже у всіх класах, де вивчається предмет.

В ДЗОШ №116 вчитель математики Савула І.В. здійснює перевірку робочих зошитів учнів згідно вимог, дотримуються єдиного орфографічного режиму. Існує певна система письмових робіт. Зміст робіт, їх складність відповідають вимогам навчальних Програм. Приділяється певна увага зовнішньому вигляду зошитів. Разом з тим, перевіркою встановлено, що вчитель несистематично та не вимогливо перевіряє роботи учнів. Однак, і в класних і в домашніх роботах відсутні індивідуальні завдання тобто повністю відсутній диференційований підхід у виконанні домашніх і класних робіт.

В ДЗОШ №110 не всі учні дотримуються вимог щодо культури ведення зошитів, охайності, раціонального розміщення записів (використання коректора учнями, нераціональне розміщення малюнків в зошитах з геометрії спостерігається майже у всіх класах, де вивчається предмет, низький рівень культури праці учнів, слабкі навички геометричних побудов ).В ДЗОШ №108 (вчителі математики Попова О.П. та Каулавічуте І.Л), класні журнали заповнюються вчасно згідно календарного планування вчителів. Оцінювання учнів проводиться згідно чинних критеріїв оцінювання з математики, тематичні виставляються об’єктивно. Домашнє завдання задається за нормою, диференційовано згідно здібностей та можливостей учнів. Учителі регулярно перевіряють зошити і один раз на місяць виставляють оцінки за їх ведення у класні журнали.

В ДЗОШ №103, 87, 111 в учнів є необхідна кількість робочих зошитів та для контрольних робіт. Аналіз робочих зошитів засвідчує, що існує певна система письмових робіт ( домашніх та класних). Зміст робіт, їх складність відповідають вимогам програм. Здійснюється індивідуальний та диференційований підхід до робіт школярів. Обсяг і характер домашніх завдань за рівнем складності відповідають змісту вивченого матеріалу в класі. Певна увага приділяється зовнішньому вигляду зошитів, дотриманню норм єдиного орфографічного режиму.

В ДЗОШ №100 в учнів 5-11 класів не всі зошити в наявності. Деякі учні школи пишуть контрольні роботи на окремих аркушах. Не всі зошити мають обкладинки, також допускається використання коректора при написанні контрольних робіт, що є грубим порушенням.

В ДЗОШ № 104 не всі учні школи мають по два робочих зошити. Зошити обгорнуті обкладинкою, допускається використання коректора з зошитах та неохайні виправлення, не всі учні школи завжди виконують домашні завдання.

В ДЗОШ №105 в усіх учнів заведена потрібна кількість зошитів: по два з математики у 5-6 класах, по одному з алгебри та геометрії в 7-11 класах, а також зошити для контрольних робіт. Зошити постійно перевіряються, про що свідчить оцінювання їх ведення, виправлення недоліків, записи вчителів. Проте не всі учні дотримуються вимог щодо культури ведення зошитів, охайності, раціонального розміщення записів (використання коректора учнями, нераціональне розміщення малюнків в зошитах з геометрії спостерігається майже у всіх класах, де вивчається предмет).

В ДЗОШ № 101, 106 всі учні школи мають по два робочих зошити, які систематично перевіряються вчителем, але в зошиті 5-го класу ДЗОШ № 106 (вчитель Горячева В.В.) оцінку за домашню роботу виставлено олівцем. Не всі зошити обгорнуті обкладинками та підписані, допускаються грубі виправлення в зошитах.

В усіх перевірених закладах освіти кількість контрольних робіт співпадає з календарним плануванням; оцінки та дати проведення контрольних робіт співпадають з записами в класних журналах.

При перегляді відповідних сторінок класних журналів зафіксовано, що оцінювання ведення зошитів виставляється щомісячно згідно з вимогами до перевірки зошитів; сторінки заповнені охайно. Записи в журналах відповідають календарним планам, що в свою чергу відповідають вимогам програми з математики для загальноосвітніх навчальних закладів. Але в деяких навчальних закладах були встановлені недоліки:

ДЗОШ №116 перевіркою встановлено, що записи домашнього завдання на сторінках математики записано не завжди правильно : вчитель не вказує вид домашнього завдання.

ДЗОШ №103, вчителем математики Джафаровим в журналах 9-А,10-А класів записи ведуться неохайно, немає оцінок за перевірку зошитів. Взагалі вчитель не виконує вимог щодо ведення класних журналів.Методика проведення уроків.

В ході перевірки були відвідані уроки вчителів математики. Всі вчителі, чиї уроки були відвідані, приділяють значну увагу створенню найсприятливіших умов для навчання виховання і розвитку учнів, обов'язково враховуючи їх індивідуальні нахили, здібності,інтереси. На уроках встановлюють психологічний контакт із класом, забезпечують комплексне повторення всього навчального матеріалу.

ДЗОШ №84

Вчитель математики Луговцова В. А. має добру науково–теоретичну підготовку, володіє методикою викладання предмету, забезпечує засвоєння учнями основних математичних понять, формує практичні уміння та навички, передбачені програмою. На уроках використовує сучасні методи навчання, що активізує розумову діяльність учнів, сприяє підвищенню в них інтересу до вивчення математики, працює над розвитком математичного мислення. Вчитель працює над підвищенням рівня знань учнів, проводить додаткові заняття, надає консультації. Луговцова В.А. має набір різнорівневих завдань із кожної теми і широко їх використовує в навчальній діяльності.ДЗОШ №87

Вчитель Чубко К.В.( 6 клас) враховує індивідуальні особливості учнів, забезпечує єдність освітніх розвиваючих, виховних функцій навчання. Володіє методикою викладання математики, навчальний матеріал подає на доступному рівні для кожного учня. Засвоєння нових знань проходить за рахунок багаторазового повторення однотипних нидів вправ, детальне пояснення кожного кроку. Велику увагу приділяє розвитку в дітей інтересу до вивчення математики, використовуючи на уроках з цією метою ігрові моменти. Вчитель Дворцова Р.А. (8 клас) завжди чітко визначено структуру та зміст уроки. Всі уроки відповідають програмі з предмету. Учитель багато уваги приділяє формуванню матеріальних навичок, складанню алгоритмів для розв’язання задач, культурі мовлення, чіткості і точності думки.ДЗОШ №100

Вчителі, що викладають математику в ДЗОШ №100 ( Антіпова І.П., Григор’єва Н.В.)на своїх уроках працюють над розвитком особистісних якостей учнів, виявляють учнів які мають творчі здібності, застосовуючи завдання творчого характеру.

Особливістю практичних занять є постійне залучення учнів до самостійної роботи. Учителі спільно з учнями обговорюють ідеї та алгоритми розв’язання задач. Важливе місце в організації навчання математики посідає система самостійної роботи учнів. Обсяг самостійних робіт добирається з метою відпрацювання необхідних загально навчальних та предметних умінь і навичок. Формуванню відповідних мотивів до самостійної роботи сприяє застосування завдань на рисунках, контрольних запитань, зокрема прикладного характеру,домашніх контрольних робіт з дослідження конкретних класів функцій, геометричних конструкцій тощо.
ДЗОШ № 101

Бондаренко М.Є. проводить уроки на достатньому методичному рівні. Уроки носять послідовний, науковий та доступний характер. Завжди чітко визначено структуру та зміст уроки. Всі уроки відповідають програмі з предмету. Учитель багато уваги приділяє формуванню матеріальних навичок, складанню алгоритмів для розв’язання задач, культурі мовлення, чіткості і точності думки.

Більше уваги треба приділяти індивідуальній роботі учнів, використанню диференціації навчання.

Воробйова Н.В. проводить уроки на високому методичному рівні. На своїх уроках учитель багато уваги приділяє рівню оволодіння математичними поняттями, теоремами, твердженнями, знанню правил та алгоритму діл. Наталія Василівна учить дітей вмінню працювати з формулами, читанню та будуванню графічної залежності між величинами, вмінню проектувати і здійснювати алгоритмічну й евристичну діяльність на математичному матеріалі. Вчитель вміло проводить чергування і зміну діяльності протягом уроку; впроваджує проблемно-розвивальне навчання.ДЗОШ № 103

Сємак О.П. проводить уроки на середньому методичному рівні. Вчитель систематично працює над удосконаленням своєї педагогічної майстерності, але має незначний стаж педагогічної роботи і потребує підвищення методичного рівня, вивчення і застосування в роботі сучасних педагогічних технологій, урізноманітнення форм і методів навчання.

Жлобінська О.І. проводить уроки на достатньому методичному рівні. Відвідані уроки показали, що їх типи і методи проведення відповідають умовам програми. На уроках використовує сучасні методи навчання, що активізує розумову діяльність учнів, сприяє підвищенню в них інтересу до вивчення математики, працює над розвитком математичного мислення. Вчитель працює над підвищенням рівня знань учнів, проводить додаткові заняття, надає консультації.

ДЗОШ № 104

Плахотна І.А. проводить уроки на середньому методичному рівні. На своїх уроках використовує мультимедійне обладнання, звертає достатньо уваги обладнанню робочого місця учнів. Уроки відповідають змісту програми, носять доступний характер викладання. Завжди присутня актуалізація опорних знань та взаємозв’язок з життям. Вчитель уміло організовує роботу в групах та парах. Але, необхідно більше уваги приділяти чіткості визначенні цілей уроку на досягнення мети. На кожному уроці виконувати більше вправ на усний рахунок.

Крапівницька Т.Є. проводить уроки на достатньому методичному рівні. Учитель чітко визначає мету уроку та послідовно її досягає. Уроки Тетяни Євгенівни носять науковий, доступний та логічно-послідовний характер. Вчитель завжди тактична з учнями, завжди готова допомогти дітям, які зіткаються із труднощами. Але більше уваги треба приділяти перевірці домашнього завдання та повторенню вивченого раніше.

ДЗОШ № 105

На уроках вчителів школи використовуються різні форми роботи, відчувається тісний взаємозв’язок учитель-учень, учень-учитель. Позитивом такого підходу є те, що вчителі мають змогу ділитися досвідом при впровадженні того чи іншого прийому, методу чи форми роботи на уроці, шукати «+» та «-» у використанні. Майже на кожному уроці вчителі привчають учнів до самоконтролю та взаємоконтролю своєї діяльності, що спонукає дітей до самостійності в роботі та формуванню стосунків учитель-учень на взаємодовірі, повазі. І таких моментів системності є багато. В той же час, обравши такий шлях до викладання математики в закладі, працюючи як єдина команда, кожен з вчителів є особистістю.

Так, відвідавши урок Фауцист І.О. (9 кл. «Решение квадратных неравенств», ділова гра «Проведение передач в телецентре «Школа №105»), можна сказати, що на уроках математики учні працюють на рівні високої розумової напруженості з урахуванням їхніх навчальних можливостей. При цьому належна увага приділяється як розумінню, так і осмисленню учнями виконаних операцій. Завдання вибираються різної складності з урахуванням індивідуальних особливостей школярів. Виконанню такого обсягу роботи на уроці сприяє майстерність учителя, чітко продумані етапи уроку, раціональне використання кожної хвилини, правильність добору матеріалу. Істотного значення в процесі викладання педагоги надають текстовим задачам, використання яких сприяє розвитку логічного мислення учнів та є наочною ілюстрацією практичного застосування математичних знань.

Вивчення математики в 6 класі Севостьянова І.В. (тема уроку: «Задачи на проценты экономического содержания») в основному на наочно-інтуітивному рівні із залученням практичного досвіду учнів і прикладів з довкілля, прикладів із життєвого досвіду учнів. Вчитель застосовує компетентнісні підходи до вивчення предмету, пояснюючи учням, що засвоївши даний матеріал вони обов’язково зможуть використати його в подальшому житті, наводить переконуючи приклади використання отриманих знань.


ДЗОШ № 106

Вчителі, які викладають математику( Горячева В.В., Крячек С.Г.), забезпечують засвоєння учнями основних математичних понять, передбачених програмою з формування практичних умінь та навичок. На своїх уроках використовують сучасні форми і методи навчання, які активізують розумову діяльність учнів, сприяють підвищенню в них інтересу до вивчення математики, працюють над розвитком математичного мислення.

Горячева В.В. приділяє увагу створенню найсприятливіших умов для навчання, виховання і розвитку учнів, обов’язково враховуючи їх індивідуальні нахили, здібності, інтереси. Тому основою процесу навчання є рівнева диференціація не тільки в межах одного класу, а й у виборі підручників для роботи в класах із різним рівнем розвитку та навчальних досягнень. Уроки часто проходять у формі ігри. Використовується дидактичний та роздатковий матеріал. Учитель завжди створює у класі сприятливий мікроклімат, збуджує зацікавленість, допитливість.

Треба звернути більше уваги на складання проблемних ситуацій на уроці, поєднанню усного та письмового рахування..

Крячек С.Г. приділяє значну увагу формуванню у учнів математичних знань, критичності мислення, вмінню працювати з формулами, вивченню прогалин у знаннях учнів і способам їх усунення. Розвиває уміння розв’язувати задачі, вільно оперувати математичними поняттями. На уроках доволі багато уваги приділяє впровадженню завдань рівня незалежного оцінювання та використанню інформаційно-комп’ютерних технологій.

Гімназія імені Василя Стуса

Вчитель Попова О.В. в своїй діяльності реалізовує принцип формування єдності всіх видів мислення, в тому числі емпіричного та творчого. Вдосконалює всі ланки навчального процесу. Приділяє значну увагу самоосвітній діяльності учнів. Втілює в роботу метод проектів, з метою активізації пізнавальної діяльності учнів.

Вчитель Нікончук С.В. в роботі застосовує систему евристичних питань та підготовчих задач. На уроках використовує ідею «зв´язок задач». Творчий пошук учнів при використанні евристичних методів позитивно впливає на розвиваючий характер навчання. Здійснює проблемний підхід до навчання, з різними рівнями проблемності.

Вчитель Жиліна Н.Д. працює за методом В.Кожевнікова над оптимізацією та демократизацією навчального процесу. Враховує індивідуальні особливості учнів. Значну увагу приділяє організації колективно-пошукової діяльності. Використання опорних конспектів покращує сприйняття учнями математичного матеріалу. Впроваджує різні види роботи з книгою.

Всі вчителі успішно використовують на уроках інноваційні технології, однак недостатньо уваги приділяють формуванню інформаційної культури учнів.

ДЗОШ №108

Учитель Каулавічуте Ірина Леонасівна приділяє увагу створенню найсприятливіших умов для навчання, виховання і розвитку учнів, обов’язково враховуючи індивідуальні особливості, нахили, їх інтереси. Основою процесу навчання є різнорівнева диференціація не тільки в межах одного класу. Це дає змогу реалізувати базову математичну освіту з різним рівнем обґрунтованості та повноти на основному (обов’язковому для всіх учнів) та підвищеному ( для тих хто має здібності та інтерес до математики) рівнях, які визначають мінімальний і максимальний обсяги навчального матеріалу програми. Каулавічуте І.Л. систематично використовує історичний матеріал, який підвищує інтерес до вивчення математики, стимулює потяг до наукової творчості, пробуджує критичне ставлення до фактів, дає учням уявлення про математику як невід’ємну складову загальнолюдської культури. На зрозумілих змістових прикладах показує учням, як розвивалися математичні поняття, теорії і методи. Ознайомлює учнів з іменами та біографіями видатних учених, які створювали математику, в тому числі і видатних українських математиків, що сприяє національному і патріотичному вихованню.

На уроках Попової Олени Петрівни учні працюють на рівні високої розумової напруженості з урахуванням їхніх навчальних можливостей. Це забезпечується достатньо великою кількістю навчально-пізнавальних дій, які виконуються на заняттях( до 5 прикладів та 3 задач за урок). При цьому належна увага приділяється як розумінню, так і осмисленню учнями виконуваних операцій. Завдання вибираються різної складності з урахуванням індивідуальних особливостей школярів. Виконанню такого обсягу роботи на уроці сприяє майстерність учителя, чітко продумані етапи уроку, раціональне використання кожної хвилини, правильність добору матеріалу.

ДЗОШ №110

Сафіна Л. О. та Чех В.В. є фахівцями своєї справи, мають добру науково-теоретичну підготовку, володіють методикою викладання предмета, забезпечують засвоєння учнями основних математичних понять, формування практичних умінь та навичок, передбачених програмою, приділяють увагу створенню найсприятливіших умов для навчання, виховання і розвитку учнів, обов’язково враховуючи індивідуальні особливості, нахили, їх інтереси.

Основою процесу навчання Сафіної Л.О. є різнорівнева диференціація не тільки в межах одного класу. Це дає змогу реалізувати базову математичну освіту з різним рівнем обґрунтованості та повноти на основному (обов’язковому для всіх учнів) та підвищеному ( для тих хто має здібності та інтерес до математики) рівнях, які визначають мінімальний і максимальний обсяги навчального матеріалу програми. На уроках учні працюють на рівні високої розумової напруженості з урахуванням їхніх навчальних можливостей. Це забезпечується достатньо великою кількістю навчально-пізнавальних дій, які виконуються на заняттях. При цьому належна увага приділяється як розумінню, так і осмисленню учнями виконуваних операцій. Завдання вибираються різної складності з урахуванням індивідуальних особливостей школярів. Виконанню такого обсягу роботи на уроці сприяє майстерність учителя, чітко продумані етапи уроку, раціональне використання кожної хвилини, правильність добору матеріалу.

Особливістю роботи вчителя Чех В.В. є постійне залучення учнів до самостійної роботи. Учитель спільно з учнями обговорюють ідеї та алгоритми розв’язання задач. Важливе місце в організації навчання математики посідає система самостійної роботи учнів. Обсяг самостійних робіт добирається з метою відпрацювання необхідних загально навчальних та предметних умінь і навичок. Формуванню відповідних мотивів до самостійної роботи сприяє застосування завдань на рисунках, контрольних запитань, зокрема прикладного характеру, домашніх контрольних робіт з дослідження конкретних класів функцій, геометричних конструкцій тощо. У процесі вивчення математики вчителі достатню увагу приділяють формуванню в учнів загально навчальних умінь, культури мовлення, чіткості й точності думки, критичності мислення, методу розв’язання задачі або проблеми, таких людських якостей, як наполегливість, сила волі, здатність до переборення труднощів, чесність, працелюбство тощо.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал