Довідка на нараду при директоровіСкачати 324,49 Kb.
Дата конвертації07.02.2017
Розмір324,49 Kb.
ТипДовідка
ДОВІДКА

на нараду при директорові

« Про стан забезпечення якісних освітніх послуг

в умовах реалізації Концепції профільної освіти

в НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2-гімназія»
Згідно з планом роботи школи, затвердженим на засіданні педради протокол № 5 від 14.06.2013 року, з метою контролю за організацією навчально-виховного процесу та забезпечення Державних стандартів профільної освіти, а також надання методичної допомоги вчителям, які викладають в профільних класах, вивчався стан забезпечення Концепції профільної освіти шляхом впровадження особистісно-зорієнтованого навчання.

Під час тематичної перевірки вивчалась, аналізувалась і оцінювалась діяльність вчителів, які викладають в профільних класах, виявлявся показник пізнавальної активності і інтересу учнів під час занять, їхній вплив на розвиток різноманітних здібностей учнів, задоволення їх освітніх запитів.

Пріоритетними напрямками діяльності школи є чітка організація роботи, спрямована на впровадження в практику особистісно-орієнтовного навчання, використання інтерактивних та інноваційних форм роботи, комп’ютерних технологій, що сприяє забезпеченню якісної освіти, формуванню всебічно розвинутої особистості та забезпеченню навчально-виховного процесу на високому рівні через демократизацію, гуманізацію, диференціацію та соціалізацію навчання.

Профільне навчання в школі спрямоване на набуття старшокласниками навичок самостійної науково - практичної, дослідницько - пошукової діяльності, прагнення до саморозвитку та самоосвіти.

Профільне навчання в гімназії є засобом диференціації і індивідуалізації навчання. Воно дає змогу шляхом змін у структурі, змісті та організації навчального процесу повніше враховувати інтереси, схильності та здібності учнів відповідно до їхніх інтересів та намірів щодо подальшого навчання.

Розпочинається допрофільна підготовка з початкової школи, де здійснюється м’яка профілізація та забезпечується підсиленням предметів української мови, українського читання та англійської мови і сприяє проведенню якісного набору учнів у гімназійні класи.Статутом гімназії в основній школі передбачено оновлення змісту освіти традиційних дисциплін через введення факультативів з профілюючих предметів. Продовження м’якої профілізації та диференціація у вищезазначеній школі здійснюється за рахунок введення годин варіативної складової, які передані для підсилення годин інваріантної складової навчального плану.

В гімназійних класах школи ІІ ступеню години варіативної складової передані для підсилення годин інваріантної складової філологічного та математичного напрямків, що відповідає умовам Статуту закладу. Для забезпечення поглибленого вивчення математики в 8-А класі відповідно до примітки 1. наказу МОН від 23 травня 2012 року № 616 та введено до варіативної складової факультативний курс « Задачі з модулями», а в 8-Б класі з метою поглибленого вивчення української мови введено до варіативної складової факультативний курс «Практикум з правопису української мови». Продовжується поглиблене вивчення математики (9-А клас), української мови (9- Б клас): години варіативної складової визначені на підсилення вивчення даних предметів. Враховуючи сучасне матеріально-технічне забезпечення комп’ютерною технікою в 8-9 класах години, відведені на технологічну освіту, використовуються для вивчення інформаційних технологій (веб - дизайн, комп’ютерна графіка, комп’ютерне моделювання).

Забезпечення реалізації профільного філологічного напрямку в 10-Б класі здійснюється завдяки посиленню вивчення української мови за рахунок годин варіативної складової та відведено 3 години на факультативні курси. З метою реалізації профільного математичного напрямку в 10-А класі підсилюється вивчення алгебри та геометрії за рахунок годин варіативної складової та введено факультативні курси: «Методи розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем», «Задачі з параметрами», на які відведено 3 години. З урахуванням бажань учнів, згідно заяв їх батьків відкрито клас технологічного профілю, де години технологій передано до міжшкільного навчально-виробничого комбінату, де учні мають можливість здобувати основи майбутньої професії.

В 11-х класах продовжується впровадження профільного навчання учнів математичного, української філології та технологічного напрямків, де години варіативної складової передані на підсилення предметів інваріантної складової та факультативи. Для дітей, які прибули із загальноосвітніх шкіл району ІІ ступеню і вивчали німецьку мову, виділяється година на факультативне вивчення предмету.

З урахуванням побажань учнів та їх батьків щодо викладання російської мови в 10-х класах з варіативної складової навчального плану виділено години на їх вивчення.

Це дає змогу повніше реалізувати принцип особистісно-орієнтованого навчання, збільшити кількість годин на вивчення основних тем програми, поглиблювати та підвищувати рівень навчальних досягнень учнів та сприяти профільній та до профільній підготовці школярів.

Формуванню освітнього процесу школи на всебічне задоволення потреб, інтересів та розвитку творчих здібностей учнів сприяє робота факультативів та спецкурсів. Враховуючи матеріально-технічне та кадрове забезпечення, умови та завдання підготовки учнів до практичної діяльності, а також особисті бажання та рівень навчальних досягнень учнів, в школі працює 16 факультативів та 5 спецкурсів, на які згідно навчального плану виділено 23 годин. Взагалі роботою факультативів охоплено 165 учнів у складі 8-11 класів, що становить 25% учнів школи.

Діяльність роботи факультативів та спецкурсів дає можливість додатково поглиблювати знання з предметів, розвивати творчі здібності, вести підготовку до свідомого вибору професій та до подальшого навчання, рівневою підготовкою до складання ЗНО. Вчителі математики Лабуш О.В., Авдеєнко Т.О. використовують на факультативних заняттях матеріали зовнішнього незалежного оцінювання, пропонують рішення задач підвищеної складності, елементи математичної логіки. Вчителі української мови Нестерчук Н.П., Ковальчук Н.І. удосконалюють орфографічні та пунктуаційні навички, практикують виконання творчих завдань. На факультативних заняттях з правознавства (вчитель Лєкар А.М.) використовує сучасні форми та методи навчання, що сприяють активізації розумової діяльності учнів та підвищенню в них інтересу до курсу «Основи відновного правосуддя». Досягнення учнів свідчать про те, що відвідування факультативних занять із предметів поглиблює та розширює знання учнів, дає можливість їм прояви свої творчі здібності та забезпечує виконання Концепції профільної освіти.

Але разом із цим мають місце і деякі недоліки. На момент перевірки у деяких учнів під час відвідування факультативу з англійської мови «Країнознавство» (вчитель Нагорна Н.Д.) були відсутні зошити, мало місце нерегулярне відвідування учнями занять. Основою цієї проблеми є відсутність мотиваційних чинників щодо вибору напрямку факультативу. Не завжди керівники факультативів враховують психолого-педагогічні вимоги до занять, не додержуються принципу наступності у викладанні курсу.

В школі ІІ ступеня навчання відбувається за традиційною програмою та через поглиблене вивчення предметів. Адже профільному навчанню передує добре органі­зована, допрофільна підготовка, яку забезпечує основна школа й здійснюється завдяки поглибленому вивченню предметів математичного , філологічного напрямків та спрямована на надання допомоги учням у самовизначенні. Формуванню гімназійних класів сприяло продовження традиційного процесу в нашій школі - орієнтації навчального процесу школи на всебічне задоволення освітніх потреб та інтересів. В цьому навчальному році працює 10 гімназійних класів середньої школи двох напрямків – математичного та гуманітарного. Формування їх відбувається згідно умов профвідбору учнів до гімназійних класів: за результатами тестів та бажанням дітей і їх батьків.

В цьому навчальному році відкриті класи з поглибленим вивченням математики 8-А клас (вчитель Лабуш О.В.), української мови 8-Б клас (вчитель Бабій Л.М.), і продовжували працювати 9-А клас з поглибленим вивченням математики (вчитель Цибух Т.Ф.), 9-Б клас з поглибленим вивченням української мови (вчитель Бабій Л.М.

Ці класи створені з метою виявлення і розвитку творчих здібностей учнів, оволодіння глибокою системою знань і умінь учнів з даних предметів, здатності до аналізу та прийняття рішень, а також формування навичок самостійності науково-дослідних робіт, підготовки до свідомого вибору професії. Відвідування уроків в цих класах свідчить про те, що учні готові до рівня вищезазначених критеріїв: прослідковуються прізвища дітей цих класів в списках переможців олімпіад та захисту науково-дослідницьких робіт МАН, але, нажаль, на недостатньо високому рівні вчителі здійснюють роботу по впровадженню дослідницьких та експериментальних робіт, слабка і позакласна робота проводиться з цих предметів.

Було проаналізовано рівень складання ДПА учнів 9-х класів за минулий навчальний рік. Проведена Державна підсумкова атестація дала можливість об’єктивно перевірити засвоєння знань, сформованості мовних умінь і навичок в класах з поглибленим вивченням предметів, де відбувалась допрофільна підготовка. Так якість знань учнів 9-А класу з поглибленим вивченням математики становила 68% і дещо відрізнялась від паралельних класів, середній бал – 7,9 бали. Якість знань учнів 9-Б класу з поглибленим вивченням української мови становила 86% і суттєво відрізнялась від паралельних класів, середній бал – 8,4 бали, порівняно з 9-А (7,9 бали), 9-В (6,5 бали). Якість знань учнів 9-В класу з поглибленим вивченням інформатики становила 72%, середній бал – 7,2 бали. Порівняно з попереднім контрольним заміром знань спостерігалась позитивна динаміка. Це означає, що вчителі-предметники та учні врахували всі побажання попереднього аналізу ефективності допрофільної підготовки.

Так 68% випускників 9-х класів виявили бажання продовжувати профільне навчання в школі ІІІ ступеню.

Значне місце в школі займає профільне навчання, яке дає можливість найповніше реалізовувати принцип особистісно-орієнтовного навчання, що сприяє розширенню можливості учнів у виборі власної освітньої та професійної траєкторій.

Профільне навчання в 10-х,11-х класах має такі напрямки:

10-А,11-А класи - математичний

10-Б,11-Б класи – української філології

10-В,11-В клас – технологічнийСистема профільного та допрофільного навчання дає змогу найоптимальніше в сучасних умовах врахувати індивідуальні особливості учня, розвинути його природні задатки. Аналіз відвіданих уроків в профільних класах показав, що учні навчаються в цих класах за своїми нахилами та здібностями, що їх рівень навчальних досягнень відповідає вимогам профільного навчання. Так в 10-Б класі (філологічного напрямку) на уроці світової літератури (вчитель Сокол Т.Д.) учні вільно висловлювали свої думки, дискутувати, аналізували героїв художньої літератури, на уроці української мови (вчитель Нестерчук Н.П.) учні на належному рівні практично користувались українським правописом у найрізноманітніших життєвих ситуаціях. В 10-А класі (математичного профілю) на уроці алгебри (вчитель Лабуш О.В.) більшість учнів чітко працювали в швидкому темпі, результативність уроку була достатньою. Прослідковувалась чітка система роботи в плані здійснення диференціації та індивідуального підходу, учні виконували завдання підвищеної складності, здійснювались міжпредметні зв’язки.

Велика увага в профільних та допрофільних класах приділяється мотивації пізнавальної діяльності учнів: вони залучаються до проектної, науково-дослідницької діяльності, створення власних моделей. Учні оволодівають навичками публічних виступів, презентацій своїх досягнень.

Рівень мотивації навчальної діяльності, ступінь засвоєння нових знань учнями та наявність утруднень в процесі навчання являються суттєвим впливом на рівень навчальних досягнень учнів. Підвищення якості знань в профільних класах сприяє збільшенню мотивації до навчання, а це вимагає від вчителів-предметників системності в роботі та ефективності використання сучасних інноваційних форм та методів навчання.

Кропітка творча праця колективу однодумців завжди має добрі результати. На вибір майбутньої професії наших випускників також впливає профіль школи .  Більше 74% колишніх учнів 11-А (математичного) класу пов’язали свою долю з професіями фізико-математичного профілю. 68% випускників 2013 року продовжують навчання в вищих навчальних закладах, з них 58% пов’язали своє навчання з технічними професіями, 10% - з гуманітарними, 77% вступивших до ВНЗ навчаються на бюджетній основі.

Аналіз виконання тестів ЗНО випускниками 2013 року математичного профілю показав, що 6 випускників із 11, що складали тести з математики набрали близько 180 балів (54%) (Волосян К., Бланар П., Жихарєв О., Бахлул А., Шимбарьов М., Казаковцева Д.), решта - набрали від 148 до 170 балів , 4 колишніх учнів складали тести з фізики, з них – 2 набрали 185, 187 балів (Волосян К., Бланар П.) і двоє близько 160 балів, Білоус Л. складала тести з хімії і набрала 178 балів. Це свідчить про те, що достатньо уваги приділяється цілеспрямованому формуванню контингенту учнів в старшій школі під час організації роботи профільних класів.

Але поряд із вищезазначеним є ряд недоліків. Відомо, що в школі 252 дітей, рівень навчальних досягнень яких середній. І ці учні, в основному, навчаються в загальноосвітніх класах. Постійне зниження рівня навченості відслідковуються найбільше в середній школі. А причинами цього є низький рівень засвоєння попереднього матеріалу та відтворення його застосування в практичній діяльності, низький рівень запам’ятовування, невміння визначати головне, працювати самостійно. Результати відвіданих уроків в загальноосвітніх класах свідчать, що серед багатьох причин втрати дітьми інтересу до занять можна назвати одноманітність уроків. Відсутність можливості повсякденного пошуку нової, цікавої інформації призводить до шаблонного викладання, а це руйнує та вбиває дитячий інтерес до навчання.

Система виховної профорієнтаційної роботи школи будується на профінформуванні, профдіагностиці, профконсультуванні учня в підготовці його до свідомого вибору професії. Робота ця ведеться за трьома напрямками: з учнями, з батьками, з учителями. На різних етапах цієї роботи учні та їх батьки знайомляться із банком даних ринку праці й тенденціями його розвитку, умовами і характером праці. З цих питань допомагають працівники районного центру зайнятості. Організовуються зустрічі з викладачами та студентами вищих навчальних закладів: Первомайського політехнічного інституту і коледжу та Уманського ДПУ імені П.Тичини. Саме такий комплексний підхід створює сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування у них орієнтації на вибір майбутньої професії, для розвитку творчих нахилів та здібностей учнів.

Як результат цієї роботи - збільшення кількості учнів, які обирають ВНЗ з профілю навчання в класі:Профілі

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Філологічний

14%

14%

27%

16%

23%

Відсутній профіль

математичний

18%

19%

21%

19%

36%

68%

Отже, профільне навчання є різновидом диференційованого навчання, тому в нашій школі створено сприятливі умови для найоптимальнішого вибору профілю кожним учнем: • навчальний план, де враховані побажання учнів та батьків,

 • програмно-методичне та матеріально-технічне забезпечення,

 • кадровий потенціал.

- систематично проводяться дослідження про результативність профільного навчання. З цією метою психологом школи Присяжною О.С. проведено анкетування та узагальнені його результати, які свідчать про те, що нашим учням небайдуже їхнє подальше навчання та працевлаштування, більшість з них прагнуть отримати корисні для життя навички. Але разом з цим частина учнів 11-х класів не в повній мірі задоволені обсягом знань, що отримують зі спецпредметів та мають пропозиції. Отже, це має налаштовувати педагогічний колектив на серйозну працю, направлену на удосконалення профільного навчання, його змісту та результативності.

Таким чином, аналіз умов та причин, що забезпечують виконання Концепції профільної освіти шляхом впровадження особистісно-зорієнтованого навчання свідчать про те, вчителі достатньо уваги приділяють самостійної та самоосвітньої діяльності учнів профільних класів, розвитку їх творчих здібностей, цілеспрямованих пізнавальних інтересів, зацікавленості заняттями, формуванню вмінь аналізувати, зіставляти, робити висновки, але більше уваги слід приділяти формуванню компетенції умінь і навичок учнів та підвищенню результативності навчально-виховного процесу.

Враховуючи результати, умови та причини, які забезпечують показник перевірки, що висвітлені в довідці, з метою підвищення забезпечення впровадження особистісно-орієнтованого навчання та усунення недоліків, виявлених у ході перевірки, робоча група

РЕКОМЕНДУЄ: 1. Інформацію про забезпечення Концепції профільної освіти шляхом впровадження особистісно-орієнтованого навчання взяти до відома

 2. Обговорити матеріали перевірки на засіданні педагогічної ради та розробити заходи з метою усунення вказаних недоліків. До 12.12.2013 р.

 3. Педагогічному колективу у наступному 2014-2015 навчальному році врахувати реалізацію принципів профорієнтаційної функції позакласної навчальної діяльності та сприяти подальшій ефективності профільного та до профільного навчання.

 4. Адміністрації школи здійснювати постійний контроль за реалізацією Концепції профільної освіти в старшій школі, за станом викладання та рівнем навчальних досягнень з базових дисциплін в профільних класах. Постійно.

 5. Психологу школи Присяжній О.С. з метою визначення профілю вивчати бажання, потреби учнів 8-9-х класів та 10-11-х класів щодо необхідності введення того чи іншого профілю. З цією метою проводити анкетування, тестування, співбесіди. Постійно.

 6. Класним керівникам налагоджувати інформаційно-роз’яснювальну роботу з батьками щодо необхідності та можливості у відкритті того чи іншого профілю. Постійно.

 7. Вчителям-предметникам сприяти наступності та неперервності між допрофільною підготовкою і профільним навчанням, професійною підготовкою учнів. Постійно.

 8. Продовжувати створювати організаційно-методичні, психолого-педагогічні та інформаційно-технологічні умови для реалізації профільної освіти. Постійно.


Довідка

на методичну раду

Про стан роботи з обдарованими дітьми в НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ст. №2-гімназія»

Обдаровані діти – інтелектуальна еліта держави,  майбутнє української нації, її світовий авторитет , а тому перед кожним педагогічним колективом стоїть завдання спрямоване на забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом  створення оптимальних умов для всебічно обдарованої молоді.


Згідно з перспективним планом роботи школи та річним планом роботи шкільного методичного кабінету, з метою створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального потенціалу школи, пошуку, підтримки і стимулювання творчо обдарованих дітей та молоді, надання методичної допомоги педпрацівникам школи протягом вересня 2013 року адміністрацією школи вивчалось та узагальнювалось питання наявності у діяльності класних керівників, класоводів, вчителів-предметників системи роботи з виявлення та підтримки обдарованих та талановитих дітей, а також аналізувалась ефективність діяльності методичної служби школи, психолога та соціального педагога в даній системі роботи.

Працюючи над проблемним питанням «Формування креативної особистості в умовах інноваційного простору НВК як домінанта сучасної освіти» , колектив НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2-гімназія» одним із пріоритетних завдань виокремлює наступне: виявити і допомогти учневі розвинути інтелектуальні та творчі здібності, природні задатки , створити сприятливі умови для розвитку здібностей школярів, підвищити соціальний статус обдарованої молоді.


             Для досягнення поставленої мети у школі створена і постійно вдосконалюється система роботи з обдарованою молоддю, яка є сукупністю змісту,  методів, форм, прийомів та засобів, які ставлять дитину в умови суб’єкта творчої діяльності.

З цією метою в школі на основі таких нормативних документів

•  Указ Президента України від 30.09.2010 р. №927/2010 “Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді”

•  Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття)

•  Програма “Діти України”

•  Концепція середніх закладів освіти для розвитку творчої обдарованості

•  Комплексна районна програма навчання, виховання, підтримки та розвитку обдарованих учнів «Творча обдарованість»

розроблена шкільна програма “Обдарованість”, яка містить слідуючі розділи :


І. Психолого-педагогічні аспекти реалізації програми .
ІІ. Науково-методичні аспекти.
ІІІ. Робота з кадрами.
IY. Виявлення обдарованої молоді і створення умов для її розвитку. Забезпечення доступності позашкільної освіти.
Y. Забезпечення соціально-правових гарантій.

Щороку адміністрація школи, відповідно до основних заходів програми, здійснює цілий ряд заходів: поновлюється банк обдарованих дітей, ведеться банк діагностичних методик виявлення обдарованих дітей психологом школи, організовано відвідування учнями шкільних консульпунктів щодо участі учнів школи у різних видах інтелектуальних та творчих конкурсах, розроблені та кожного року оновлюються індивідуальні програми роботи з дітьми, які мають підвищену мотивацію до навчання.

Виділяються такі групи обдарованих дітей:
 діти з високими показниками інтелекту;
 діти з високим рівнем творчих здібностей;
 діти, які досягли успіхів у будь-яких галузях ( музика, спорт, окремі предмети тощо);
 діти, які добре навчаються;
Така класифікація дає змогу створити банк даних, який використовується для подальшого планування роботи з дітьми.

Банк здібних та обдарованих налічує 72 дитини.

Освітня система школи має багаторічні традиції, реалізує творчі підходи до роботи з обдарованими та здібними дітьми.

Так, адміністрацією школи: 

- педагогічний процес організовано з метою забезпечення розвитку здібностей обдарованих учнів;
- варіативну складову робочого навчального плану школи спрямовано на організацію додаткових занять з окремих предметів і введення додаткових курсів з інформатики, математики, української мови. У старшій школі здійснюється профільне навчання ,   а також забезпечується допрофільна підготовка учнів;

- розроблено комплекс науково-методичних та навчальних матеріалів, конкретних методичних рекомендацій;

- здійснено підбір педагогічних кадрів відповідного рівня, здатних сприяти творчій праці учня;
- забезпечено участь обдарованих учнів у конкурсах, змаганнях, олімпіадах, практичних конференціях, конкурсах - оглядах творчих і наукових учнівських робіт, виставках, спрямованих на виявлення і самореалізацію обдарованих дітей;
 організовано проведення інтернет - олімпіад з основ наук, створено доступ до ІКТ ресурсів, максимальні умови для участі.

  На розвиток творчих здібностей, як вчителів, так і учнів, спрямована робота методичної служби школи, що з огляду даного питання передбачає:

 • Створення освітнього простору школи як сукупності умов для розвитку особистості шляхом здійснення переходу від ідеї розвитку особистості до ідеї саморозвитку.

 • Задоволення потреб суспільства в творчих, обдарованих учнях.

 • Реалізація процесу пошуку, відбору і творчого розвитку обдарованих дітей в процесі впровадження традиційних і інноваційних форм і методів навчання.

В діяльності структурних підрозділах методичної роботи школи велика увага приділяється науково - методичному забезпеченню роботи з обдарованими учнями.

Так, на рівні шкільних методичних об’єднань: 

 розробка та впровадження методичних матеріалів по організації роботи з обдарованими дітьми;


 матеріали з досвіду роботи;
 написання індивідуальних програм по роботі з обдарованими учнями;
 пошук та впровадження інноваційних технологій у процес навчання;
 забезпечення науково-пошукової діяльності учнів;
 підготовка учнів до олімпіад, конкурсів;

Методичною радою : 

 проведення науково-практичних конференцій, семінарів, присвячених проблемам розвитку творчого потенціалу педагогів та школярів;


 впровадження у практику роботи школи нових освітніх технологій;
 організація у школі виставок нових технологічних і методичних засобів, презентації індивідуальних програм творчих вчителів, психолога, спрямованих на виявлення і розвиток обдарованих дітей;

У школі працює творча група вчителів, яка розробляє рекомендації щодо  системи пошуку обдарованих дітей , пам’ятки вчителям, класним керівникам щодо розвитку творчих здібностей.


    Відповідно до структури роботи з обдарованою молоддю дана робота проводиться як в груповій так і індивідуальній формах.  
  Одним із важливих напрямків роботи з обдарованими дітьми у школі є постійний психологічний патронаж всіх учасників навча льно-виховного процесу, бо тільки у межах психологічного моніторингу , який допомагає здійснювати психологічний супровід  у навчанні обдарованих і здібних дітей, педагогічний колектив вирішує такі завдання :
-    розроблення індивідуальних освітніх маршрутів ;
-    формування адекватної самооцінки ;
-    охорона та зміцнення фізичного та психічного здоров’я ;
-    профілактика неврозів ;
-    попередження ізоляції обдарованих і здібних дітей у групі однолітків ;
-    розвиток психолого-педагогічної компетентності педагогів і батьків обдарованих і здібних дітей .

Так, в школі ефективно працює психолого-педагогічна служба, яка здійснює психолого-педагогічний супровід обдарованих та талановитих дітей.

З метою діагностування та глибокого вивчення обдарованих дітей членами цієї служби розроблена картка-профіль учня, що проявляє творчі здібності. Заповнення такої картки сприяє всебічному вивченню обдарованої дитини, адже до неї вносяться не тільки відомості щодо пам'яті, мислення, уваги та уяви, а й визначений за певними методиками коефіцієнт інтелекту, статус в колективі, самооцінка, професійні інтереси, враховується фізичне здоров'я дитини.

Одночасно оформляється й соціопсихофізіологічний портрет обдарованої дитини.

В школі практикується ведення з 1 класу таких розгорнутих карток, які враховують й рівень потенційних можливостей дітей та рівень їх навчальних досягнень.

Розроблені й оформлені картки-профілі вчителів, які займаються науково-дослідницькою роботою з учнями, занесені в них відомості дають можливість врахувати крім основних показників й додаткові захоплення, стиль спілкування з учнями та колегами, статус в колективі, участь в організації методичної роботи.

У школі  сформований і постійно поповнюється банк даних діагностичних методик для виявлення  обдарованих і здібних дітей різних вікових груп.    З метою виявлення обдарованих дітей, визначення творчого потенціалу, сформованості загальних творчих здібностей учнів та ставлення дітей щодо системи роботи вчителів, підготовки до участі в олімпіадах, конкурсі-захисті дослідницьких робіт, творчих конкурсах психологом школи Присяжною О.С. було проведено психологічне діагностування обдарованих дітей.

МЕТА: Виявити творчі здібності в дітей. Визначити відношення дітей до підготовки та участі в олімпіадах, конкурсі-захисті МАН, творчих конкурсах.

Всього в діагностуванні взяло участь 86 осіб.

Результати психологічного дослідження (додаток ).

  Належну увагу колектив школи приділяє психолого-педагогічній освіті батьків обдарованої молоді. З цією метою проводяться заняття батьківського університету, на засіданнях якого розглядаються питання :


- як розвивати здібності дитини ;
- батьки і обдаровані діти в контексті конфлікту поколінь ;
- якщо ваша дитина талановита ... та ін..


Класними керівниками, класоводами, вчителями – предметниками школи роботу з обдарованими дітьми  направлено на:

1. Вивчення характерних особливостей обдарованих дітей та специфіки роботи з ними.


2. Створення індивідуальних програм та планів роботи з обдарованими ді-
тьми.
3. Проведення навчання вчителів, які працюють з обдарованими дітьми,
психологом школи.
4. Розгляд питання роботи з обдарованими дітьми на педрадах та засіданнях
шкільних методичих об’єднань.
5. Планування роботи спецкурсів, факультативів згідно з творчими потребами дітей.
6. Проведення в школі предметних тижнів, до участі в яких залучаються діти з підвищеною мотивацією до навчання.

7. Організація і проведення предметних олімпіад з базових дисциплін серед


учнів 5-11 класів; конкурсу-захисту дослідницьких робіт учнів-членів МАН.
8.Проведення систематичної підготовки дітей до участі у районних та обласних олімпіадах з базових дисциплін, конкурсі-захисті дослідницьких робіт, творчих конкурсах, інтелектуальних змаганнях та ін.. 


Щорічно учні школи беруть активну участь у Міжнародних інтерактивних конкурсах «Кенгуру», «Левеня», У Всеукраїнському конкурсі «Колосок», у Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. П.Яцика, творчому конкурсі серед учнівської та студентської молоді ім.. Т. Г. Шевченка, зростає участь учнів в заочних інтернет – олімпіадах, науково-дослідницькій роботі в рамках МАН,
де показують гарні знання.

    Розвитку творчих здібностей учнів сприяють проведення у школі Днів наук, предметних тижнів, щорічного конкурсу «Таланти нашої школи», в ході яких проводяться : виставки творчих робіт учнів, турніри знавців, інтелектуально-розважальні ігри, науково-практичні конференції , комп’ютерні презентації творчих робіт, працюють інформаційні центри.


     В школі організована робота секцій, предметних гуртків, гуртків за інтересами.

Однією з ефективних форм роботи з обдарованою молоддю школи є створення умов для отримання освіти в позашкільних закладах . Школа співпрацює з Будинком творчості школяра, юнацько-спортивною школою, Школою мистецтв. На базі цих закладів у школі працюють гуртки :   хореографії, хорового і вокального співу, гурток комп’ютерної техніки, секції МАН, спортивні секції.


     В 2012-2013 н. р. на виконання рішення педагогічної ради від 20.03.2013 р., протокол № 2, з метою покращення результативності роботи з обдарованими дітьми та підвищення ефективності роботи вчителів, батьків, учнів розроблено план заходів з обдарованими дітьми, розпочато оновлену роботу в даному напрямку. З метою виявлення обдарованих дітей, формування творчого покоління і підведення підсумків роботи всіх форм позакласної і позашкільної роботи з учнями для визначення подальшої роботи з обдарованими дітьми заступником директора з навчально- виховної роботи Гриньовою І.Г. та психологом школи Присяжною О.С. було проведено моніторингове відстеження роботи з обдарованими дітьми у 2012-2013 н.р.

Моніторинг було проведено за такими напрямками:

1. Аналіз результативності участі учнів школи в районному та обласному етапах олімпіад, конкурсі-захисті дослідницьких робіт МАН, творчих конкурсах та ін..

Моніторинг участі учнів нашої школи в районних та обласних предметних олімпіадах за три роки показує, що з кожним навчальним роком кількість учнів, які посідають призові місця, зростає. Так, 57 переможців в цьому році на ІІ районному етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін; за 2012-2013 н.р. учнями школи-гімназії здобуто 9 призових (третіх) місць в обласному етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін (укр. мова, історія, російська мова, хімія, географія, Ф/К) (додаток « Якісний показник участі учнів в районному та обласному етапах олімпіад»).

Цілеспрямовано ведеться робота із залучення учнів до занять у секціях МАН. Так, показник участі учнів в написанні дослідницьких робіт помітно зростає: 9 учнів-членів МАН захищали свої науково-дослідницькі роботи на обласному етапі конкурсу-захисту, 4 з яких посіли призові місця (секції: правознавство, біологія, математика та світова література) (додаток «Якісний показник участі учнів в районному та обласному етапах МАН»

Учень 3 класу Слєпий Р. зайняв І місце в обласному етапі конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика, був учасником Всеукраїнського етапу конкурсу.

Учениця 5-А класу Ватуля А. зайняла І місце на Всеукраїнському етапі конкурсу учнівської творчості для учнів з/о шкіл та студентів ВНЗ ім. Т.Шевченка.

Учениця 7 класу Калініна Л. зайняла І місце на Всеукраїнському етапі конкурсу учнівської творчості для учнів з/о шкіл та студентів ВНЗ ім. Т.Шевченка.

Інноваційною роботою з обдарованими дітьми у місті є організація турнірів юних знавців з навчальних предметів. В обласному етапі ХУ Всеукраїнського турніру юних істориків Бондар У. та Гічко В., учні 10 класу, посіли ІІІ місце у складі команди учнів Балтського району; учні 11 класу Жук В. та Мельник І. брали участь у Відкритому екологічному чемпіонаті «Що? Де? Коли?» (м.Одеса), вч. Скляренко Л.І.; учениця 10 класу, посіла ІІІ місце у складі команди учнів Балтського району в обласному турнірі юних біологів.

Учні гімназії є переможцями багатьох творчих та інтелектуальних конкурсів.

Ільніцький Д., учень 11-А кл., став переможцем ІІІ (обласного) етапу ХІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Ідея соборності України…», присвяченого Шевченківським дням у номінації «Історія України і державотворення» (2013 р.).

Баннік Ірина (10А) посіла І місце у районному етапі, І місце в обласному та була запрошена до Всеукраїнського етапу Всеукраїнського конкурсу на найкращий екологічний проект.

Команда учнів 10-А класу щороку приймає активну участь в економічному конкурсі «Стратегія успіху», який набуває популярності на півдні Одеської області та відомий на Всеукраїнському рівні. Так, команда у складі Гічко В., Баннік І. та Бондар У. у вересні 2012 року стали дипломантами Всеукраїнського конкурсу - захисту бізнес ідей з проектом «Фіто - аптека» у місті Коростень Житомирської області. У травні 2013 року відбувся захист емблем нового бізнес – проекту під назвою «Нано – хіт», де команда 10-А класу зайняла призове ІІІ місце. Наступною сходинкою перемог команди «Нано-хіт» стала перемога у відбірковому турі конкурсу «Стратегія успіху» серед команд району 14 червня 2013 року (І місце з проектом «Nano – cente of Ukraine»).
Рибіцька К., учениця 5-А класу нагороджена дипломом лауреата ІІІ ступеню Міжнародного проекту «Летять журавлі» у номінації «Авторська проза».

Традиційним в районі став конкурс читців поезії О. Пушкіна. Учні школи- активні його учасники. Так, учень 5 – А класу Задерей І.(вч. Маркова К.А.) та учениця 9- Б класу Бурага Ю. (вч. Сокол Т.Д.) за результатами районного етапу конкурсу були запрошені до будинку-музею О.Пушкіна (м.Одеса). Вірші учнів Задерей І., Сергеева В. (5 кл., вч Маркова К.А.), Білоус У. (7 кл., вч Гриньова І.Г.) надруковані в збірці дитячої творчості Одещини.


2. Аналіз нагородження учнів похвальними листами та золотими і срібними медалями.

За результатами навчання учні школи щороку нагороджуються похвальними листами. Але, нажаль, моніторинг нагородження учнів похвальними листами свідчить, що з року в рік кількість таких учнів постійно зменшується (додаток ).

3. Аналіз результативності участі учнів школи в ЗНО

Основним показником діяльності гімназії — є високий рівень знань випускників гімназії, про що засвідчують показники результатів ЗНО (зокрема з математики: Хмеленко Ю. – 197,5 балів, вчитель Авдєєнко Т.О.). Це є рельною можливістю вступу наших випускників на продовження навчання у ВНЗ області та України.  Це стало можливим лише при умові впровадження в освітнє середовище гімназії більшістю вчителів сучасних педагогічних освітніх технологій: інформаційно-комунікаційних, технологій формування творчої особистості, проектної технології, проблемно-пошукового підходу, технології створення і реалізації «ситуацій успіху», технології  розвивального навчання,  особистісно-орієнтованих технологій, інтерактивних методик.


4. Аналіз залучення учнів школи до позакласної та позашкільної діяльності

Яскравим виявом творчих ресурсів особистості є її творча позаурочна активність, що постає як особливий психічний стан, здатний створювати відчуття новизни, актуалізувати ресурси особистості до створення новизни.

Успішне розв’язання завдання пошуку та виявлення обдарованих учнів на першому етапі проявляється у залученні учнів до конкурсів: “У світі казок” (1-4 класи), “Юні поети класу” (5-6 кл.), “Кращий знавець історії рідного краю” (7-8 кл.); до змагань з футболу та з баскетболу на шкільному та районному рівнях (5-11 кл.), “Козацькі розваги” (1-4 кл.); до участі у шкільних виставках: “Свято квітів”, “Дари осені”, “Моя родина – Україна”; до колективних справ у класі: усні журнали “Що для мене Батьківщина”, “Я і Україна”, дискусії “Ти серед людей”, “Я і мої друзі”, “Чи кожна людина талановита”, аукціони народної мудрості “Загадай загадку”, “Подорож у світ прислів’їв”, вікторини “Правила ввічливих малят”, “Славні імена”, родинні свята “Мамина пісня, бабусина казка”, “Наш родовід”; до загальношкільних свят “День гумору”, “Наші таланти”, “День матері”; до участі в історико-краєзнавчих екскурсіях по містах України, по місцях бойової слави Одещини Після виявлення творчо-обдарованих дітей, на другому етапі відбувається більш досконаліше вивчення здібностей, інтересів, нахилів і пропозицій учнів, враховуються їхні думки щодо організації шкільного життя. З цією метою класними керівниками проводиться соціометричне діагностування, анкетування учнів: “Світ моїх захоплень”, “Естафета улюблених занять”, “Моє дозвілля і дозвілля моїх однокласників”, анкетування батьків “Захоплення та інтереси моєї дитини”.

Для психологічного супроводу учнів за лучається практичний психолог, який використовує діагностичні методики: “Диференціально-діагностичний опитувальник Є.А .Климова”, “Короткий орієнтовний тест розумових здібностей Вандерліка (КОТ)”, “Опитувальник творчого потенціалу”, “Тест на виявлення творчих здібностей у школярів”. Практичний психолог надає вчителям та батькам рекомендації щодо особливостей навчання та виховання здібних і обдарованих дітей.

Щоб дати змогу більш яскравіше і повно розкритися кожному учневі, класні керівники залучають їх до колективних творчих справ: предметні тижні, акції милосердя, захист проектів, виступи агітбригад, конкурси інсценованих пісень, огляди читців, співаків, танцюристів, літературно-музичні вітальні, робота Майстерні Діда Мороза, вахти пам’яті, конкурси плакатів, бібліотечні дні тощо.

Педагогічна практика свідчить, що не можна на замовлення “створювати “

творчо-обдаровані особистості, можна лише створити умови, розробити способи стимуляції активності, визначити напрямки розвитку обдарованих дітей. Для цього вчителями школи спроектовано конкретні види роботи зі створення таких ситуацій, у яких учень може бути у позиції активного суб’єкта діяльності, бажає виявляти творчу ініціативу, має змогу всебічно розвивати свої природні таланти. Розвиток творчої обдарованості учнів здійснюється через залучення їх до організації і проведення традиційних народних свят “Святого Миколая”, “Андріївські вечорниці”, “Щедрий вечір”; літературно-поетичних віталень “Шевченківська світлиця”, “Письменники-земляки”; шкільних виставок малюнків, виробів з рукоділля, вишивки, макраме, м’яких іграшок; концертно-розважальних програм для учнів і вчителів. Завдяки тому, що учні школи є найактивнішими (95%) учасниками гуртків, вони мають змогу не тільки розвивати свої здібності і таланти, а й брати активну участь у районних, обласних і Всеукраїнських конкурсах та фестивалях дитячої творчості.

Протягом 6 років в школі діє парламентська дитяча організація «Особистість», яке об’єднує в собі учнівські студії за інтересами: студія ЮІД «Інспектор», студія ДЮП «Час Пік», студія волонтерського руху «Доброчинність», екологічна студія «Дощові краплини», студія КВК «Балтський Бродвей», студія «Молодь за здоровий спосіб життя».

Заступниками директора школи ведеться моніторинг результативності роботи зі здібними і обдарованими учнями, створено банк даних про таких дітей, вироблені методичні пам’ятки та алгоритми роботи (додаток).

Практика свідчить, що розвиток творчих здібностей та формування готовності до творчої діяльності в учнів є успішним за дотримання умов:


•    формування творчих здібностей на уроках;
•    на індивідуальних заняттях, факультативах, у гуртках;
•    у позашкільній роботі та завдяки постійному контакту з батьками для розробки спільної системи стимулювання творчої активності дітей

Однак справжньою запорукою успіху є лише ефективна співпраця творчого наставника і обдарованого учня. Вчителі, котрі працюють з такими школярами, мають бути чуйними і доброзичливими, мати високий рівень інтелектуального розвитку, динамічний характер, широке коло інтересів і вмінь, нетрадиційний світогляд. Дійсно, робота із здібними і обдарованими дітьми вимагає від вчителя додаткового напруження сил, потребує більше часу на підготовку, що пов'язано з підбором завдань підвищеної складності. У зв'язку з цим вчитель повинен мати спеціальну підготовку і бути готовим до подальшого придбання спеціальних знань. ІННОВАЦІЇ в сучасної освіті – це той ресурс, який забезпечить реалізацію нагальної потреби в модернізації класно – урочної системи навчання. Із аналізу відвіданих уроків зроблено висновок про те, що на сьогодні класно – урочна форма організації навчання в нашій школі має певні недоліки.

Чомусь запровадження інтерактивних методів навчання, в основі яких покладено спілкування як двосторонній процес, у якому учень – учитель обмінюються думками, інформацією, залишається багатьма вчителями лише для показових уроків. А саме така діяльність- це той резерв, що надає учням можливість для формування основних пізнавальних умінь, навичок і зразків поведінки в суспільстві.

Прекрасною можливістю для вчителів аби реалізувати своє бажання додаткового резерву часу для підготовки учнів із свого предмету (і не безкоштовно, і з користю для обох) є функціювання системи факультативів, спецкурсів та гуртків. В школі для роботи з обдарованими дітьми створено 16 факультативів та 5 спецкурси.

Всього в факультативах і спецкурсах зайнято формально 165 учнів у складі 8-11 класів або 25 % від загальної чисельності учнів школи. Контроль за роботою факультативів показав, що відвідування учнями факультативів є нерегулярним. Основою цієї проблеми є відсутність мотиваційних чинників щодо вибору напрямку факультативів.
Враховуючи результати, умови та причини, що забезпечують показники перевірки, з метою удосконалення системи роботи з обдарованими дітьми н школі, РЕКОМЕНДОВАНО:


 1. Заступникам директора:

1.1. Організувати проведення семінарів, курсів, науково-практичних конференцій, круглих сто­лів, консультацій для учнів, учителів і батьків із проблем розвитку здібностей, творчої об­дарованості гімназистів.

1.2. Розробити, апробувати та упроваджувати си­стему ранньої і поетапної діагностики та сво­єчасного виявлення обдарованих дітей, що мають підвищену мотивацію до навчальної діяльності, різних вікових категорій.

1.3. Створити постійну експертну комісію із про­блем організації навчання і виховання дітей, які мають підвищену мотивацію до навчання.

1.4. Продовжити роботу зі створення творчих гуртків, клубів, об’єднань з метою розвитку творчої активності учнів, що мають підвище­ну мотивацію до навчальної діяльності.

1.5. Практикувати видання творчих робіт учнів — переможців конкурсів творчих робіт МАН, у тому числі засобами нових інформаційних комунікаційних технологій.

2. Педагогічному колективу школи:2.1. Спрямувати педагогічну діяльність на ефективне розкриття здібностей учнів, які мають підвищену мотивацію до навчання.

2.2. Забезпечити подальшу реалізацію програми «Обдарованість».


3. Учителям - предметникам:

3.1.Постійно удосконалювати тематику творчих завдань, ­ до­повнюватити їх завданнями проблемно-дослід­ницького характеру.

3.2. при плануванні навчального діяльності учнів враховувати психологічні особливості різних категорій школярів, вибирати відповідні їхнім особистісним характеристикам методи та форми організації навчання та виховання.

3.3. На кожному уроці створювати максимально сприятливі умови для інтелектуального, морального і фізичного розвитку обдарованих дітей.

3.4. Забезпечити участь учнів у різноманітних інтелектуальних, творчих, спортивних, internet конкурсах та змаганнях.
4. Класним керівникам:

4.1. З метою виявлення та розвитку творчих здібностей учнів продовжувати роботу у напрямку діагностики, створення індивідуальних освітніх програм, мотивації творчої діяльності школярів.

4.2. У новому 2013-2014 н.р. спланувати проведення класних годин з метою виявлення творчих обдарувань школярів.
5. Психологу школи Присяжній О.С., соціальному педагогу Богопольській С.О.:

5.1. Щорічно до 15.09.2013 р. поновлювати банк даних «Обдарованість».

5.2. До 01.10.2013 р. спланувати та забезпечити роботу психолого-педагогічних консультацій з метою підвищення соціального статусу обдарованих учнів.

5.3. Продовжити практику проведення психолого-педагогічних консиліумів із питань визначен­ня рівня здібностей школярів до навчання у гімназії.
6. Бібліотекарю школи Папугі Л.Т.:

6.1. Постійно працювати над поповненням шкільної бібліотеки словниковою, довідниковою та методичною літературою (інтернет-джерелами).

6.2. Забезпечити вільний доступ до мережі Іnternet для обдарованих учнів з метою підготовки до олімпіад, конкурсів, дослідницьких робіт МАН.

        


Поділіться з Вашими друзьями:База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал